Een stukje geschiedenis...

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

@all

Tekstfragment uit het boek "De Apostolischen", door drs. B.L.Brand, (Kok) Kampen, 2001 - ISBN 9043504351
 • (...)
  Na het overlijden van apostel Schwarz in december 1895 ontstond een strijd over de opvolging. Schwarz had zijn gezag boven dat van de andere ambtsdragers gesteld. De strijd die daarover ontstaan was, kreeg nu door toedoen van de Duitse apostelen een nieuwe dimensie. Schwarz had bepaald dat de rouwtijd na zijn heengaan minstens twaalf weken zou duren. De Duitse apostelen stelden in een vergadering met de priesters voor om ‘uit eerbied voor de overledene’ die tijd te stellen op een jaar en zes weken. Mede door profeet Vleck daartoe aangespoord, wees Krebs opziener Kofman aan als stamopziener en gaf hem voorlopig onder zijn oppertoezicht de directe leiding van de stam Juda. De verlengde rouwtijd gaf Krebs de kans om zijn nieuwe inzichten ook in de gemeenten in Nederland door te voeren. Krebs was in 1881 apostel geworden van de districten Braunschweig en Hamburg. In 1884 nam hij de zorg voor de gemeente Berlijn en omgeving over en na het overlijden van Menkhoff en Schwarz in 1895 ook nog de zorg voor de districten Bielefeld en Nederland.

  Aanvankelijk werkten de apostelen van de nieuwe ordening allen zelfstandig. Zij woonden niet op één plaats samen, zoals de Britse apostelen te Albury, maar woonden in hun eigen ambtsgebied. Het onderlinge contact was hoofd zakelijk schriftelijk. In de jaren tachtig werden echter de contacten verstevigd. Rond 1890 was er een bepaalde samenwerking gegroeid tussen het viertal toen in Duitsland werkzame apostelen (Menkhoff, Krebs, Ruff en Obst) en apostel Schwarz, die in deze kring als hoogste autoriteit in alle geloofsvragen gold en min of meer het middelpunt was. Na zijn dood viel deze rol toe aan apostel Krebs en deze versterkte zijn informele leiderschap steeds verder. Met Pinksteren 1898 stelden de apostelen zich op initiatief van Niehaus onder de leiding van Krebs. Vanaf 1899 werd hij vaak aangeduid (niet aangesproken) als de ‘eenheidsvader’. Deze ontwikkeling culmineerde ten slotte in het toekennen aan zijn opvolger, apostel Niehaus, van de titel ‘stamapostel’, die leiding gaf aan de andere apostelen, die ‘rankapostelen’ waren.

  Waarschijnlijk zou Schwarz deze ontwikkeling niet goedgekeurd hebben. Hij had zich al afgezet tegen de uit de oude ordening stammende instelling van ambtsdragers van de Algemene Kerk. Ook sprak hij in het Concept zijn afkeuring uit over het feit dat in de Katholiek Apostolische Kerk in elk der vier ambten er één als hoogste, als de ‘pilaar’ van dat ambt in de kerk was aangesteld. Over de Britse apostelen schreef hij: ‘Zij hadden moeten zeggen: boven de Apostelen mag zich geen enkele Apostel verheffen en nog veel minder een pilaar-profeet, of pilaar-evangelist of pilaar herder..’

  Krebs ging er steeds meer toe over om zonder voorafgaande roeping door profeten ambtsdragers aan te wijzen. Er was sprake van een steeds duidelijker identificatie van Krebs met zijn zender, met Jezus Christus. De volgende anecdote is veelzeggend voor zijn ambtsopvatting en zelfbewustzijn. Op een keer kwam hij in een broederkring binnen en kreeg een stoel aangeboden. Aan het hoofd van de tafel stond echter een lege stoel en toen hij vroeg voor wie die stoel bestemd was, kreeg hij te horen dat die voor de Heer was als Hij zou wederkomen. Krebs nam toen in de zetel plaats en zei: ‘Dann ist jetzt der Herr gekommen’.

  De gemeenten in Nederland waren hevig verdeeld over het optreden van Krebs. Sommige ambtsdragers schaarden zich gaarne onder zijn charismatisch gezag, andere klaagden dat de prediking, de vergeving der zonden en zalving van zieken niet meer in naam van Jezus, maar in naam van Krebs geschiedde. Zij verweten Krebs dat hij zich als de nieuwe Christus opwierp. Krebs stelde niet meer de bijbel, maar het levende apostelwoord centraal. De bijbel was het getuigenis der waarheid, maar Jezus in het apostelambt was zelf de waarheid. Krebs en zijn geestverwanten, onder wie vooral apostel Niehaus te noemen is, probeerden los te komen van het simplistische, fundamentalistische bijbelgebruik en aansluiting te vinden bij de levende werkelijkheid van alledag. In de gemeenten in Duitsland werd niet gepredikt aan de hand van een vooraf bestudeerde tekst. De voorgangers spraken voor de vuist weg, gebruikten voorbeelden uit het dagelijks leven en spraken tot het hart van de gemeenteleden. Competentiestrijd tussen de verschillen de ambten in de gemeente werd uitgesloten, doordat de opziener (voorganger) der gemeente een onbetwistbaar gezag uitoefende over de andere ambtsdragers. Samen met het in deze gemeenten heersende warme gemeenschapsgevoel, de antikerkelijke protesthouding en het volkse lekenpriesterschap waren deze kenmerken kennelijk voor velen aantrekkelijk, waardoor het aantal gemeenten sterk toenam. Deze door Krebs in gang gezette ontwikkeling werd ‘het nieuwe licht’ genoemd. De aanhangers van ‘het nieuwe licht’ stelden dat er sprake was van een voortgaande openbaring door Jezus in de thans levende apostelen. De tegenstanders erkenden wel dat Jezus zich ook in de nu levende apostelen openbaarde, maar dat moest dan in volkomen overeenstemming zijn met wat eerder in de bijbel was geopenbaard.

  In juli 1896 maakte Krebs samen met Niehaus, die kort tevoren apostel van Westfalen en Rijnland geworden was, een tournee langs de Nederlandse gemeenten. Het resultaat leek te zijn dat ‘het nieuwe licht’ de overhand had behaald en de eenheid hersteld was. Korte tijd later ontstond echter opnieuw grote beroering door een passage in het maand blad Wachter Sions. Dit maandblad was een vertaling van het door Krebs in 1895 begonnen periodiek Wachter stimmen aus Ephraim en was een krachtig medium voor de verspreiding van de denkbeelden van Krebs. De passage luidde als volgt: ‘En ook gij, herders, waakt over de kudde, die U door Uwe meerderen is toevertrouwd, en legt aan de schapen niet Uwe meeningen en inzichten als voeder voor, maar het naar tijdsomstandigheden gegeven woord, opdat gij de schapen weidt op groene weide, en niet de schapen met het verdorde hooi uit het verledene voedt, maar met het frische groen uit het heden, des naar tijdsomstandigheden gezonden woords. Geeft den schapen frisch water, geen oud, vuil putwater, maar frisch, levend bronwater, water des levens.’ Hoewel de bijbel niet expliciet genoemd werd en de kritiek in feite gericht was op de prediking van bepaalde ambtsdragers, was in de interpretatie van velen de bijbel hier door Krebs vergeleken met minderwaardig hooi en stilstaand water. Apostel Niehaus deed er nog een schepje bovenop. Op 3 augustus 1896 stuurde hij een brief aan apostel Krebs waarin hij verslag deed van een dienst, waar over hij schreef: ‘Er zou in deze dienst een slag geslagen worden met de waarheid waarvoor de hel beeft.’ Hij had de gemeente eraan herinnerd dat Airon in een gomer ingezameld manna bewaarde, dat niet tot spijs maar tot gedachtenis moest dienen. En zo had hij de bijbel ook een gomer genoemd, waarvan de inhoud niet tot spijs maar tot gedachtenis diende.

  Toen de rouwtijd ten einde liep reisde in december 1896 Niehaus opnieuw naar Amsterdam om te trachten de eenheid te herstellen. Tijdens een daar gehouden dienst onderstreepte hij zijn verbondenheid met Schwarz en noemde hem zijn (geestelijke) Vader. Het resultaat leek te zijn dat de oppositie bezworen werd en de eenheid hersteld was. In het begin van het daaropvolgende jaar kwam Krebs, vergezeld door de apostelen Niehaus en Ruif en nog enkele andere ambtsdragers naar Amsterdam. Op 17 januari 1897 vond de dienst plaats waarin een nieuwe apostel geroepen zou worden. Volgens de procedure die de avond tevoren was afgesproken in overeenstemming met de voorschriften die Schwarz in zijn Manuscript daarvoor had gegeven, zou na de door Krebs aan God gestelde vraag wie apostel moest worden eerst de profeet van de Amsterdamse gemeente (Vleck) spreken, vervolgens de profeet van de Enkhuizer gemeente (Smit) en ten slotte de Duitse profeten. Schwarz had overigens in zijn geschrift als zijn voorkeur aangegeven dat eerst het verzegeld schrijven geopend zou worden waar in hij namen van geschikte kandidaten had genoemd. Kofman opende de dienst met het opgeven van een lied, waarna de herder Meynders van de poortgemeente de leiding overnam door een ander lied op te geven. Voor deze in de apostolische geschiedschrijving gewraakte daad kon Meynders zich tot op zekere hoogte beroepen op het Manuscript, waarin stond dat de opziener van de poortgemeente de leiding zou hebben van de roepingsdienst. Profeet Tleck die bij de derde vraag in strijd met de overeengekomen orde sprak, riep de diaken Martinus van Bemmel tot apostel. Volgens het afschrift van een brief die Krebs later aan Van Bemmel schreef, was de evangelist Luitsen B. Hoekstra uit Hoorn in het schrijven van Schwarz als eerste kandidaat voorgesteld en kwam Van Bemmel daar niet in voor. In de daaropvolgende avond dienst werd Van Bemmel door de herder en een diaken geordend. In het apostolische geschiedwerk Van Licht tot Licht wordt dit met afkeurende verbazing vermeld, maar eigenlijk week het niet af van het voorschrift van Schwarz dat de ordening zou geschieden door de oudste priester en de oudste diaken van de gemeente. De roeping werd door Krebs en de andere apostelen aanvaard en Van Bemmel werd opgenomen in de ‘apostelring’ met de vermaning dat Van Bemmel in de aposteleenheid moest blijven. Van Bemmel legde er juist de nadruk op dat hij de arbeid van Schwarz wilde voortzetten.

  Al spoedig kwam het conflict opnieuw tot uitbarsting. In een dienst op 31 jan. 1897 zei Van Bemmel naar aanleiding van Exod. 32:2-5 dat de God die ons uit Egypteland gevoerd had het apostelambt in den ontslapen apostel Schwarz was, maar dat in het rouwjaar het gouden kalf was opgericht in het apostelambt. De evangelist S.J. de Vries, die doorging met de verbreiding van het nieuwe licht, werd het huisbezoek verboden. Daarop onthief Krebs in een brief van 28 febr. 1897 Van Bemmel van zijn ambt, een ingreep zonder enig precedent. De gemeente Haarlem (geleid door N. Verkruisen, de schoonvader van Van Bemmel) en een deel van de gemeenten Amsterdam en Enkhuizen bleven Van Bemmel trouw. De gemeenten IJmuiden, Hoorn en Den Helder en een deel van de gemeente Amsterdam kwamen opnieuw onder de leiding van Kofman.

  De evangelist Hoekstra, die volgens Krebs door Schwarz als eerste kandidaat voor zijn opvolging genoemd was, werd in september 1897 te Hamburg tot apostel geroepen en naar Amerika uitgezonden. In juni 1899 keerde hij zonder noemenswaardig resultaat geboekt te hebben naar Hoorn terug. Hij sloot zich aan bij de Alt-Apostolische Gemeinde van apostel Friedrich Strube uit Stapelburg im Harz, die zich in 1886, toen in het ambt van priester-profeet, had los gemaakt van Krebs. Later werd hij lid van de Gereformeerde Kerk.

  Op 12 juni 1898 werd onder leiding van Krebs een nieuwe roepingsdienst gehouden in een huurgebouw aan de Overtoom. In deze dienst werd Kofman tot apostel geroepen ‘onder vele eensluidende betuigingen des Heiligen Geestes’ en door de apostelen in hun kring opgenomen. De door Kofman geleide apostolische groepering nam de naam aan van Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). In 1910 werd daaraan toegevoegd: in Nederland en koloniën.

  (...)


  Bron: http://www.apostolischekritiek.nl/de%20 ... ischen.htm
  Zie tevens: "Geschichte des apostolisch-prophetischen Zeugnisses 1863-1963"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

@all

Hierboven heeft u in feite kunnen lezen hoe rond 1896/1897 en-passant de functie van stamapostel in het leven werd geroepen. De beschreven gebeurtenissen geven een impressie van de omstandigheden waaronder dit plaatshad. Welke andere omstandigheden bij de geschiedschrijving van het apostolische werk nog meer een stempel hebben gedrukt op de ontwikkelingen, valt tussen de regels door op te maken uit een boekbeschrijving bij het Netzwerk Apostolische Geschichte. Zie onder:
Er wordt hier gesproken van ruim 120 afsplitsingen en scheuringen in de periode 1863-2000. Dat vernamen wij niet op de zondagsschool, bij het godsdienstonderwijs, het confirmatieonderricht of met het oog op de getuigenarbeid. Het deed er niet toe, vonden zeker anderen. Inmiddels kwam ook het Internet op, en blijkt de legpuzzel uit heel wat meer stukjes te bestaan dan velen hebben verondersteld. Wij dachten dat het werk Gods de Nieuw-Apostolische Kerk was, die volgend jaar 150 jaar bestaat. In 1963 bestond "onze kerk" immers al 100 jaar; althans, dat meenden anderen toen zeker te weten.

Ruim hondertwintig "Abspaltungen bzw. Trennungen", staat er. "Hoogst onverstandig," zullen de "Godsgezanten" desgevraagd wel antwoorden, "om het werk Gods, wederopgericht in 1863, de rug toe te keren".

Is het u opgevallen dat de auteur, drs. Brand, het zó verwoordde, namelijk:
De aanhangers van ‘het nieuwe licht’ stelden dat er sprake was van een voortgaande openbaring door Jezus in de thans levende apostelen. De tegenstanders erkenden wel dat Jezus zich ook in de nu levende apostelen openbaarde, maar dat moest dan in volkomen overeenstemming zijn met wat eerder in de bijbel was geopenbaard.
Meer dan honderd jaar later, herhaalt zich in dat opzicht nu als het ware de geschiedenis:
Redactie schreef:(...)
Het was stamapostel Leber zelf die aldaar de redactie -afgelopen zondag- wakker schudde:
Zürich/Stendal. Den Übertragungsgottesdienst am Sonntag in Stendal hatte der oberste neuapostolische Geistliche, Stammapostel Dr. Wilhelm Leber, dazu genutzt, eindringlich drei „allerheiligste“ und damit „unantastbare“ Elemente des Glaubens zu benennen. Darunter: „Der Glaube an die gegenwärtige Offenbarung des Herrn in dieser Zeit.“ Doch was heißt das eigentlich?

(...)
In der Nacht zum Montag war der Redakteur noch munter genug, um sich von dieser Ermunterung inspirieren zu lassen und den Kirchensprecher, Bischof Peter Johanning, zum Wochenauftakt mit einer Anfrage zu einem theologischen Thema zu beglücken.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
De aan stamapostel Leber geopenbaarde inzichten zouden terug te voeren zijn op de Bijbel zelf, aldus de door de redactie van RELIGIONSREPORT geraadpleegde perswoordvoerder van de stamapostel, de opziener Peter Johanning:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
De redactie van RELIGIONSREPORT vervolgt:
(...)
Interessant ist folgende Aussage: Dem Apostolat würden, jedenfalls in der offiziellen Interpretation der NAK, neue Einsichten über das Wirken Gottes und seinen Heilsplan vermittelt werden – sofern sie in der Schrift bereits angedeutet, aber noch nicht komplett enthüllt seien. Das wichtigste Beispiel dafür sei die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene. Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
Aha, nu zijn we er! Stiekem is achter de schermen blijkbaar de "Offizielle Verlautbarung" van "22.10.2004" deels van tafel geveegd: "Die Bibel ist Grundlage der neuapostolischen Lehre".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 13 jan 2012, 16:21" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV).
Zie voorts het redactionele bericht op "di 24 jan 2012, 20:36" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".
Met ellebogenwerk, een schouderophalen over miljoenenverliezen, met het negeren van vragenstellers en met hulp van advocaten proberen de zegenaars van stamapostel Leber, "Inhaber der lehramtlichen Vollmacht", zich op het ogenblik de hemel in te knokken; praktijken die ons niet zijn bijgebracht "op de zondagsschool, bij het godsdienstonderwijs, het confirmatieonderricht of met het oog op de getuigenarbeid".
 • En we zingen en we springen en we zijn zo blij
  want er zijn geen stoute kind'ren bij.
  (bis)
Tot zover óók nog even een stukje hedendaagse geschiedenis... Hoe dan ook, volgend jaar is het weer feest, wordt er gezegd.

Het WebTeam


P.S.
BakEenEi schreef:Politiek gedraai (4)
BakEenEi schreef:@all

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard...

Er is helemaal geen reden toe om wat de financiële administratie betreft géén volledige transparantie na te streven.

(...)
Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 18 feb 2011, 12:20 " in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Tijdens de dienst met Pinksteren in 1997 in Neurenberg sprak stamapostel Fehr: "Berechtigte Kritik nehmen wir zu Herzen, unberechtigte zur Kenntnis". Fijn (!), was vermoedelijk bij velen de eerste gedachte, waarna vast wel de vraag opkwam naar wiens oordeel "kritiek" dan gerechtvaardigd zou zijn, of niet. Omdat van degene die het ambt bekleedt van stamapostel mag worden aangenomen dat het vervolgens in de Nieuw-Apostolische Kerk niet zal mankeren aan "de deugd der rechtvaardigheid", was voor velen destijds wellicht het verlossende woord gesproken sinds het van stamapostel Fehr (via het tijdschrift "Unsere Familie") eerder bekend was geworden dat hij (op 17 maart 1993 in het Zwitserse Aarau) quasi-laconiek had verkondigd: "Das Wort "Kritik" steht nirgends in der Bibel. Also hat es bei uns im Werk Gottes auch nichts zu suchen".

Er gaan nog wat jaren overheen, maar dan verschijnt in 2001 de "Leidraad dienen en leiding geven", waaruit de volgende quote:
Redactie schreef:(...)
Voorwoord

De Nieuw-Apostolische Kerk wil met deze leidraad een uniforme basis leggen voor het dienen en leidinggeven binnen de kerk. Deze leidraad beoogt voor allen bindend te zijn en een ieder afzonderlijk te helpen om door christelijke naastenliefde, wederzijds begrip en waardering bij te dragen tot de eenheid binnen de kerk en de gemeente.

(...)
Het afhandelen van conflicten

De menselijke samenleving wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en vriendschap, maar ook door uiteenlopende opvattingen, belangentegenstellingen en vooroordelen. Regelmatige besprekingen scheppen meer begrip voor elkaar en verkleinen de kans op het ontstaan van (onnodige) conflicten.

Door heldere beslissingsbevoegdheden en gezonde zelfkritiek van betrokkenen kunnen vele conflicten reeds bij voorbaat worden vermeden.

De samenwerking van geloofsgenoten wordt niet gekenmerkt doordat er geen conflicten ontstaan, maar door de wijze waarop deze worden opgelost. Conflicten houden voor alle betrokkenen ook de mogelijkheid in om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Deemoed, liefde en wederzijds respect verlichten dit. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het persoonlijk karakter en de zakelijke handeling. Dikwijls wordt met goede bedoelingen gehandeld, doch onbewust worden vaak fouten gemaakt. Het gaat erom de oorzaak op te sporen en niet naar schuldigen te zoeken.

De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid

Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden.

"Zo trekt nu aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, hartelijke ontferming, vriendelijkheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; en de een verdrage de ander en vergeeft elkander, zo iemand een klacht heeft tegen de ander; gelijk Christus u vergeven heeft, alzo ook gij. En boven dit alles, trekt aan de liefde,welke is de band der volkomenheid." (Kolossers 3 : 12-14)


Korte samenvatting van de leidraad
 • ● De leer van Jezus Christus en Zijn voorbeeldige werkzaamheid zijn voor ons dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk bindend en maatgevend voor de omgang met onze medemensen.
  ● Onze arbeid moet ertoe bijdragen dat alle gelovigen de eeuwige gemeenschap met God verkrijgen en op weg naar dat doel gelukkig worden.
  ● Beproefde zaken behouden wij. De impulsen die de Heilige Geest ons voor deze tijd geeft, zetten wij in de daad om.
  ● Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
  ● Onze kerkelijke autoriteit wordt uitgeoefend in liefde, gerechtigheid en een voorbeeldig gedrag.
  ● De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
  Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig
!

© 2001 Nieuw-Apostolische Kerk International - laatste wijziging: 25.12.2001

Oorspronkelijke bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/news-displ ... e/12637/3/
Duitstalige versie: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/[/list]


Uit: Bericht door Redactie op "ma 14 maart 2011, 20:34" in de thread "NAK-Leidraad Dienen en leiding geven".
Oei, nu komt de aap uit de mouw: naarmate dienaren "hoger" zijn, "verantwoordelijk" en "leiding gevend", zijn zij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ook méér rechtvaardig! Als dát maar goed komt... Bovendien: wie (hoger) op de ambtsladder staat, lijkt nu stukken sneller te mogen zijn "uitgeprocedeerd" dan wie ernaast staat. Is dat echter wel rechtvaardig?! Eerste vraag: hoe raken wij er desondanks van verzekerd dat er níet met meerdere maten wordt gemeten? Toch niet door ervaring op te doen? Dan heb je immers eerst een stevig conflict nodig!

Ik spoel de film nu even snel door en wij zijn 10 jaar verder: het is 2011. Aan het artikel "Ist die Neuapostolische Kirche eine Sekte?" op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen kan het onderstaande citaat worden ontleend:
Die autoritäre Führung der Gemeinschaft: Die Neuapostolische Kirche ist hierarchisch aufgebaut. Der Stammapostel in der Gemeinschaft mit den Aposteln wird in Glaubensfragen als höchste Autorität geachtet. Die Seelsorger sollen in Liebe, Gerechtigkeit und beispielhaftem Vorleben ihre Aufgaben ausüben. Gegenseitige Achtung, Offenheit und Verschwiegenheit sind Voraussetzungen für eine gesegnete Zusammenarbeit und führen zu einer Gott wohlgefälligen Gemeinschaft.

Die Berufung auf außerbiblische Schriften oder Quellen: Grundlage der Lehre der Neuapostolischen Kirche ist die Heilige Schrift. Außerbiblische Schriften stellen keine Lehrgrundlage dar. Die Verkündigung des Evangeliums geschieht auf Grundlage des Zeugnisses des Alten und Neuen Testaments. Die Auslegung der Heiligen Schrift geschieht nicht nach subjektiven Maßgaben, sondern durch das apostolische Lehramt. Das Apostelamt hat die Aufgabe, aus der Kraft des Heiligen Geistes die Heilige Schrift für den Glauben verbindlich auszulegen.
Aangezien de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in dit opzicht verder geen houvast bieden omdat er niets in staat over conflicthantering -in bijvoorbeeld zakelijke kwesties- doch ook niets (!) over een onafhankelijke Raad van Toezicht, zou thans de conclusie mogen zijn dat vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk een ieder rechtvaardig wordt behandeld zoals God het zelf in elke afzonderlijke situatie zou wensen dat het gebeurt. Wow!! Tot zover de theorie... waaraan ik ter geruststelling nog het volgende, mede opgetekend uit de mond van districtsapostel Armin Brinkmann, wil toevoegen:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Met andere woorden: wie handelt in strijd met de bovenbeschreven hoge morele standaard, voorzien van het keurmerk van de "Stammapostel in der Gemeinschaft mit den Apostel", wéét alvast waar hij of zij eventueel aan toe zal zijn. Tweede vraag: zijn er in de voorbijgegane 10 jaar al ervaringsgegevens beschikbaar gekomen en, zo ja, wat wijzen die uit?

Andermaal: oei! Kortheidshalve kan hier immers het best worden verwezen naar het voorlaatste bericht over het onderhavige item, waarin een districtsoudste in ruste uit Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Dieter Kruse, het woord neemt. "Kruse ist Professor für Psychologie und Kriminalpsychologie in Bielefeld", staat erbij. Indien de vlag er zó bij hangt als híj de stand van zaken bij diens afscheid op 6 december 2009 kenschetst, verkeren wij nu met ons allen op zijn minst in Alarmfase 1. Het lijkt mij vreselijk om hoogleraar te zijn, uitgerekend op de genoemde vakgebieden, en dan binnen de Nieuw-Apostolische Kerk juist op dát terrein níet (!) in staat te zijn geweest om het specifieke onheil af te wenden waarover hij rapporteert op de valreep van diens ambtsperiode als districtsvoorganger. Ongelofelijk eigenlijk. Zegt dat trouwens ook iets over de districtsapostel voor de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen? Dat is momenteel dezelfde als die voor Nederland, om precies te zijn.

Samenvattend: de praktijk, als het in de Nieuw-Apostolische Kerk gaat om het effectief omgaan met conflicten, staat, sterk eufemistisch uitgedrukt, "op gespannen voet" met de theorie. Die theorie moet zijn bedacht door iemand, een kluizenaar naar alle waarschijnlijkheid, een noeste werker nochtans die in de kerk van Rome "zeker en vast" binnen de kortste keren zalig en heilig zou zijn verklaard; reeds bij leven aanbeden door menig slachtoffer van zinloos geestelijk geweld.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "wo 21 sep 2011, 16:56" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

@all

Er kwamen vanochtend twee teksten bij mij op die ik zojuist maar even heb opgezocht in de Bijbelvertaling waaruit ik ze mij het best herinner:
 • Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

  Uit: Romeinen 8: 15 (NBG-vertaling, 1951)
en
 • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

  Uit: Jakobus 2: 26 (NBG-vertaling, 1951)
In de beide voorafgaande berichten in deze thread zien wij hoe er na 1896/1897 tegenwoordig inmiddels wordt gesproken van een aan de internationale Nieuw-Apostolische Kerk voorbehouden topfunctie c.q. kerkelijk ambt, ten aanzien waarvan een perswoordvoerder onlangs -op vragen vanuit de journalistiek- antwoordde, dat degene die in deze functie c.q. dat ambt wordt benoemd (volgens de regels welke in deze kerk op enig moment statutair zijn bepaald), "Inhaber der lehramtlichen Vollmacht" zou zijn en betrokkene derhalve in de positie is "neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden" en ze algemeen verbindend te verklaren. (...) Dat is nogal wat, voor een christen die geacht wordt zulks voor wáár te houden, om te geloven.

Goddank vinden wij hierbij een solide houvast in de beide aangehaalde Bijbelteksten. Zonder de bijbehorende werken namelijk hoeven wij de geloofsdwang waaronder (ook) het bovenstaande in de praktijk dient te worden aanvaard, geenszins te vrezen - alsof wij slaven waren!
 • Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

  Uit: 1 Korinthe 13: 1 (NBG-vertaling, 1951)
(...)
 • O, wil toch van het Levenswoord
  geen hoorders zijn alleen.
  Of't al dan niet uw zin bekoort,
  gaat om te doen eerst heen.
  Dan komt er vrede in uw huis
  en blijheid in 't gemoed.
  Dan vindt gij kracht om zelfs uw kruis
  te dragen welgemoed


  Uit: Eerste couplet lied 113 (gezangboek HAGEA)
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Wil
Berichten: 45
Lid geworden op: za 14 jan 2012, 21:10

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Wil »

TjerkB,
Compliment je woordenschat en taalkunde is perfect je kan zo als reporter beginnen bij Trouw.
Maar toch proef ik een beetje nakkerigs in je berichtgevingen, maar dat zal wel aan mij liggen :roll:
Groet,Wil.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

Wil schreef:TjerkB,
Compliment je woordenschat en taalkunde is perfect je kan zo als reporter beginnen bij Trouw.
Maar toch proef ik een beetje nakkerigs in je berichtgevingen, maar dat zal wel aan mij liggen :roll:
Groet,Wil.
@Wil

De volledigheid gebiedt mij te zeggen dat ik in de Nieuw-Apostolische Kerk bijzonder veel waardevols in het geloof heb meegekregen. Nooit zal ik de warme betrokkenheid en ongeveinsde liefde verloochenen van broeders en zusters, onder wie ook de dienaren, die door hun rechtschapenheid voor mij altijd lichtende voorbeelden blijven. Hierdoor echter is de deceptie des te groter, als je dan later meemaakt dat menigeen als het ware onder de voet wordt gelopen door een leger "hooggeplaatsten", waarvan de meesten een heleboel zeggen doch ondertussen bijna niets zelf eerst waarmaken. "Geweldenaars" zonder Liefde zijn het op die manier.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

@Wil

Toen ik het gevoel kreeg en naderhand ook wel inzag dat het met een aantal zaken de verkeerde kant op ging, heb ik meteen geprobeerd er wat aan te doen. Dit echter is mij van het begin af aan nimmer in dank afgenomen. Omdat ik het vervelend vind om mensen op voor hen wellicht ongelegen tijdstippen op te bellen, schreef ik meestal in alle rust op wat ik bedoelde. Dan kon men er kennis van nemen wanneer het uitkwam. Voor zover er dan op werd gereageerd, was er telkens opnieuw het volste begrip, doch, reken er niet op dat er zich ooit wat ten goede keerde. Dan word je als gelovige in de ongemakkelijke positie gemanoeuvreerd dat je in eerste instantie zeven keer "moet" vergeven en later zeventig maal zeven keer. Nu ik in dat opzicht al ver over de 490 keer heen ben (!), voel ik mij de laatste tijd wat minder bezwaard om ondanks het steevaste "begrip" bij betrokkenen, toch maar vast te houden aan soms een klemmende vraag; al was het alleen maar om een naaste nog in de gelegenheid te stellen "HELP!!" te (laten) roepen. Vervolgens reageren de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in het meest gunstige geval wél, maar dan wil men alleen bereiken dat er geen "HELP!!" meer wordt geroepen... Je krijgt dan bijvoorbeeld de volgende situatie:
Redactie schreef:(...)
 • Zonder minzaam overleg of enige waarschuwing vooraf werd broeder Ronald Rohn op 16 juni 2011 op de officiële website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland publiekelijk aan de schandpaal genageld terwijl de kerkleiding van alle anderen verwacht dat men eerst helemaal afwacht hoe het ooit met de rechtsgang zal aflopen;
  en zonder minzaam overleg of enige waarschuwing vooraf werd broeder Bauke Moesker op 1 december 2011 geconfronteerd met een advocaat die hem namens de kerkleiding o.a. wel even zou sommeren om voor de rest van diens (eeuwige) leven uit het zicht te blijven van "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga".
  Als door een tijger werden ze op last van districtsapostel Armin Brinkmann stil beslopen en daarna de stuipen op het lijf gejaagd, waarbij het voor de kerkleiding blijkbaar niet uitmaakt dat alle facturen voor zulke voorbarige exercities worden bekostigd uit gaven in het offerblok. Dit lafhartige gedrag is zowel een "geestelijk leider" onwaardig als de gezamenlijke bestuursleden van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 19 jan 2012, 15:48" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
De "zegenaars" wensen degenen bij wie de meest brandende vragen al jarenlang onbeantwoord moesten blijven, dus gewoon nóóit te meer te zien en zij menen óók nog daarbij met gebruikmaking van gaven in het offerblok te mogen laten dreigen met rechtsmaatregelen! En ondertussen maar "tafeltje, dek je" spelen in "de gemeenschap". Dwazer kan het bijna niet. Wat nu echter belangrijk is, is, dat het voor een ieder duidelijk wordt wat er hier feitelijk gaande is. Van zulke "zegenaars" hoeft niemand zich meer wat aan te trekken. Men "zegent" uitsluitend hoger geplaatsten (op de zogenaamde ambtsladder). Maar dat is louter mensenwerk.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Wil
Berichten: 45
Lid geworden op: za 14 jan 2012, 21:10

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Wil »

TjerkB,
Er is veel mis met de nak dat is duidelijk en het blijft dweilen met open kraan.
Zij proberen alles te omzeilen om de waarheid uit de weg te gaan en zodoende blijft de 'drek' onder het nak-tapijt liggen.
Maar kijken wel met argus ogen naar alle kritische website's om ook maar iets te vinden waar ze advocaten op kunnen afsturen terwijl in hun kelder de lijken liggen opgestapeld.
Zoals ik reeds eerder schreef krijgen ze in Duitsland van de pers behoorlijk de wind van voren, en terecht.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

Wil schreef:(...)
Zoals ik reeds eerder schreef krijgen ze in Duitsland van de pers behoorlijk de wind van voren, en terecht.
@Wil

Van de in Duitsland over de Nieuw-Apostolische Kerk "schrijvende pers" heb ik meerderen in de achterliggende jaren wel eens ontmoet. Het móet toch mogelijk zijn, vinden sommigen, dat wij met elkaar in staat zijn om er voor de toekomst weer iets moois van te maken! Anderen zijn somber gestemd; zij weten te veel en herkennen daardoor de patronen die machtsfiguren weven. De gerechtvaardigde vraag welke dan opkomt, is: waarover zouden wij eventueel somber gestemd kunnen zijn? Is dat over een kerk, of over Zijn werk?!

Wie zich optimistisch toont over wat men samen tot stand kan brengen, doet er echter verstandig aan óók te kijken naar hoe de Nieuw-Apostolische Kerk in bestuurlijk opzicht feitelijk is ingericht, en hoe lang men erover heeft gedaan om de zaken te organiseren zoals het er nu uiteindelijk aan toegaat. Wie de verhoudingen serieus op zich laat inwerken, komt namelijk met geen mogelijkheid heen om de van hogerhand strak geïmplementeerde hiërarchie onder kerkelijke ambtsdragers. Deze opzet zal zich niet laten ontmantelen.

Is dat pessimistisch ingeschat? Ik denk het werkelijk niet. Volgens mij getuigt het eerder van een gezond realiteitsbesef indien men bij de Nieuw-Apostolische Kerk zal willen inzien, dat "de machtigen" het spoor bijster zijn. De machtigen? Ja precies, "de invloedrijken". Degenen die hun "macht" zouden moeten willen delen. De macht die men eerst naar zichzelf heeft toegetrokken, met alle doffe ellende van dien. Dat zullen wij in Nederland de komende jaren met zijn allen -spijtig genoeg- nog uitgebreid moeten meemaken.

Goddelijk gezag hebben deze invloedrijken trouwens allerminst. Hun macht is ontleend aan geëxploiteerde eigendunk. Als kopstukken, ceremoniemeesters of hulp-Sinterklazen maakt men overal diens opwachting. Er is geen kunst aan om, beschermd door agressief optredende advocaten en ondersteund door gehaaide persvoorlichters, op basis van één- of tweemaal de Balkenende-norm alom langs veld en beemd maar lakens uit de delen, de dienst uit te maken, hoog van de toren te blazen en de graag-geziene gast uit te hangen.

Kortom, het is allemaal extreem uit de hand gelopen, bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Dan kun je van al het geld dat er op de plank ligt, nog wel faciliteiten scheppen om -voor propagandadoeleinden- bijvoorbeeld een symfonieorkest te laten trompetteren, om bijzondere evenementen te doen plaatshebben, om flitsende websites te lanceren, en constant naar buiten toe de schijn te wekken dat jíj als Godsgezant zo genereus en goedertieren bent als je het jezelf in je vele dagdromen toewenst, maar zó ben je doodgewoon... een eikel.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

@all

Velen van ons zullen zich nog wel de (tweede) Europese Informatieavond herinneren, op 4 december 2007, muzikaal omlijst door een instrumentaal ensemble. Vooraf speelde men toen nog onder meer "Bridge Over Troubled Water", bekend van het Amerikaanse zangersduo Simon & Garfunkel. Later heb ik vaak gedacht: zouden deze mensen, die daar hebben gemusiceerd, zich niet achteraf ongelofelijk misbruikt voelen? Ikzelf moet er niet aan denken bij wat de geschiedenis inging als een verafschuwde Desinformatieavond, ten faveure van de machtsfiguren de gewenste ambiance te hebben gecreëerd; "het sfeertje" te hebben geschapen. Overigens maakte stamapostel Leber ook vorig jaar met Pinksteren dankbaar gebruik van dit effect:
Als zo'n alom gekritiseerde schertsvertoning zich eenmaal heeft voltrokken; voelt niemand zich dan volgens ernstig gewaarschuwd? Denkt zowat niemand er serieus over na hoe de zaken toch zo faliekant verkeerd hebben kunnen uitpakken? Om voortaan maar iets minder idolaat te zijn van een handvol kerkvorsten, die hier met vereende krachten de plank missloeg, zou niemand misstaan. Een plank missloeg?! Kom daar niet mee aan bij stamapostel, Herr Dr. Wilhelm Leber! Elk woord dat er die avond is gesproken, lag van tevoren vast. Men maakte immers gebruik van speciale camera's met tekstaanduiding. Over "de boodschap" die alle genodigden werd voorgehouden, was er in het voortraject al jaren nagedacht en uitvoerig was erover beraadslaagd. "Aldus spreekt thans de Heer!", zo moesten wij het geloven. Geen punt of komma staat er verkeerd in de verhandelingen van apostel Walter Drave en de zijnen, zo vindt men nog steeds!! Dat moest ik vorig jaar nog pijnlijk vaststellen toen twee medewerkers van de NAK-Arbeitsgruppe Geschichte zulks desgevraagd antwoordden:
Redactie schreef:(...)
Ondertussen wist niemand hoe de NAK-Arbeitsgruppe Geschichte feitelijk tot het "broddelwerk" heeft kunnen komen dat met het oog op de 4e december 2007 door het internationale kerkbestuur schaamteloos (!) akkoord moet zijn bevonden. Was de uitgebrachte rapportage "Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme", die tijdens de satellietuitzending werd toegelicht door apostel Walter Drave (historicus van oorsprong), ook door hemzelf geschreven of had hij het document misschien alleen geredigeerd? Welke anderen zaten er trouwens in die vage projectgroep?! (...) Allemaal vragen waarop naderhand de antwoorden uitbleven, zodat apostel Drave het sindsdien heeft moeten ontgelden. Onverwacht werd er afgelopen zaterdag dienaangaande een flinke tip van de sluier opgelicht! Onverwacht ook werd recente berichtgeving in de media tegengesproken die er op neerkwam dat de NAK-Arbeitsgruppe Geschichte zou zijn opgeheven en dat apostel Walter Drave, aan wie inmiddels ambtsrust is verleend, niet meer actief zou zijn op het vlak van de "Auferbeitung" van de nieuw-apostolische kerkgeschiedenis. Het nieuws hierover komt uit Mainz in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz.

Het was op zaterdag 1 oktober jl. in Mainz bij de start van een meerdaagse conferentie welke sinds haar oprichting jaarlijks door het Netzwerk Apostolische Geschichte voor belangstellenden wordt georganiseerd, dat er van de zijde van de nieuw-apostolische kerkleiding twee leden van de doodgewaande projectgroep voor een interview waren afgevaardigd: herder Manfred Henke (Lübeck) en opziener Dirk Schulz (Hamburg). De NAK-Arbeitsgruppe Geschichte komt nog altijd met een regelmaat van ongeveer vijf keer per jaar bijeen, en zij bestaat uit zeven personen die allen door studie of beroep affiniteit hebben met geschiedenis. Men werkt uitsluitend in opdracht van het internationale kerkbestuur aan specifieke onderzoeksvragen. Het sterk bekritiseerde "Drave-document" was mede door hun beiden geschreven, zo wist gespreksleider Jens Joachim (oprichter van NAKtuell) nu aan de weet te komen. Overigens verliep dit interview uiterst moeizaam. Zorgvuldig kozen Henke en Schulz hun woorden en, al was het subtiel, venijnig beet men van zich af wanneer er suggestieve vragen werden gesteld. Wie abonnee is (of wordt) bij Glaubenskultur-Magazine, zie "Schwerpunkt Frankfurt".

 • Afbeelding Foto: apostolischeobserver.nl
  Manfred Henke en Dirk Schulz jl. zaterdag in actie - Caritas Zentrum, Mainz
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 04 okt 2011, 15:36" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!".
Terecht haalde Gerrit Sepers in diens Open Brief van 27 december 2007 in bepaald níet mis te verstane bewoordingen uit naar de internationale kerkleiding om er op te wijzen hoezeer er onmiddellijk een oprecht excuus nodig was. "Betonkopf" Leber had er geen oren naar. Voor hem was nu juist de cirkel rond. "Geloof betekent dat je een onoplosbare vraag eenvoudig laat liggen.'' Welke vraag was er hier in 's hemelsnaam onoplosbaar?! Of de "Inhaber der lehramtlichen Vollmacht" Krebs heet, Bischoff of Leber; "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnias" zijn zíj nu eenmaal de "Boden van Jezus" in wie volgens het Woord van de maand in februari 2006 een "onbegrensd vertrouwen" (!!) wordt vereist. "Betonkopf" Brinkmann blijkt het daarmee hartgrondig eens te zijn: "Laat niemand met mij hardop van leerinzicht durven te verschillen!"

Om hun zoete broodjes aan de man te brengen moeten de hoogmogende heren het gedurig hebben "vom stimmungsvollen Gesang eines Chores", en al wat dies meer zij. Anders zou een kinderstem direct verraden dat ze in hun nieuwe hemd te kijk staan. De "Godsgezanten" zégenen namelijk niet; welnee, die láten zich op die manier zegenen. Zij ondersteunen niet; welnee, men láát zich ondersteunen. Men dient niet; welnéé, met de knoet wordt er geregeerd. (...)

Tja, als je dan op 21 februari 2012 met zijn allen bij een rechtbank hebt te verschijnen, moet je níet mopperen. Nee, dan leg je daar ten overstaan van de meervoudige kamer maar even haarfijn tezamen uit hoe de vork in de steel zit. Hoe zielig of je bent met al je "sehr anspruchsvollen, vielfältigen Aufgaben, die wir mit ganzer Hingabe erfüllen" over het ganse rond der aarde. Vergeet ook niet de film over de Europese Jeugddag 2009 te vertonen, en de videoclip van vóór de satellietuitzending, onlangs vanuit Münster, en laat ook de webcam zien in Oberhausen-Sterkrade. Vertel ook hoeveel positieve websites er wereldwijd zijn over de Nieuw-Apostolische Kerk. En leg en-passant nog even uit waarom de catechismus straks niet verschijnt in het Nederlands. Heus, ze hebben er daar in Utrecht niet voor niks een hele dag voor uitgetrokken! Vraag ook of ze broeder Bauke Moesker niet voor tien jaar willen vastzetten in Guantánamo Bay. Maak twee lijstjes, één met dwaze en en één met wijze maagden in de high society, de good guys tegenover de bad guys, en leg het gewoon even uit hoe je het allemaal ziet, met je geheiligde ogen vol stront. Een unieke kans is het. Grijp hem met beide handen aan, en declareer daarbij gerust de overuren die er al in de voorbereiding zitten. Zet hem op!

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Een stukje geschiedenis...

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 27-01-2012, 08.00 uur]


@all
 • "En, heren, verklaart u de waarheid en niets dan de waarheid."

  O ja, denken dezen nu, da's waar ook: daar hebben wij geen herinnering aan!
Vanaf heden onderbreken wij onze berichtgeving over de commerciële projectontwikkeling bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, en de overige bestuurszaken, zulks tot woensdag 22 februari aanstaande. Het meeste is hier voorlopig wel gezegd, en de rechtbank is er beter in om tegen kennelijke dovemansoren te spreken. Aan de andere kant willen wij -ook voor onszelf- graag twee dingen goed uit elkaar houden:
 • Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.

  Uit: 1 Johannes 1: 5 (NBV)
Het WebTeam/TjerkB


N.B.
Redactie schreef:Geregeld komt bij de Redactie nog informatie binnen over zaken die niet kloppen aan het rondschrijven van apostel Peter Klene op 21 februari 2010. Zodoende brengen wij binnenkort meer onthullende details. Wij wachten hiermee tot volgende week. Aan de advocaat die op het WebTeam werd afgestuurd schreven wij tijdig dat apostel Peter Klene tot 10 december 2010 kon reageren zodat bij de Redactie de waarheid op tafel kwam. Maar van deze uitnodiging is geen gebruik gemaakt. Verder heeft de Redactie opgebeld naar enkele bestuursleden. Wij werden naar deze advocaat verwezen of de hoorn werd op de haak gelegd. Men wil dus absoluut geen contact. Daarom zal de officiële journalistiek ons werk gedeeltelijk moeten voortzetten. Het tweede overleg daartoe heeft al plaats gehad. Het ziet er voor de kerkleiding niet best uit. Dat mag duidelijk zijn. Ook internationaal worden de lijnen nu kort gesloten. Het is aan de vooravond van een nieuwe zondag, dat wij hier de oproep doen aan alle dienaren: neem uw verantwoordelijkheid op u en tracht in dezen erger te voorkomen! U heeft te veel vertrouwen en het wordt bij u te veel afgedwongen. Het bestuur van de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland is de macht over het (be)stuur kwijt geraakt. U moet echt ingrijpen!! Wie dat niet aandurft of nergens verstand van wil krijgen, zal daar later spijt van hebben. De feiten die bij de Redactie bekend zijn, zijn extreem belastend voor alle bestuursleden. Laat de zaken toch niet zo uit de hand lopen! Het kan ook nog anders!!

Bij de details gaat het om vragen als:
 • - waar buigt het Openb. Ministerie zich over
  - wat gebeurde er in Stolwijk
  - wie worden er nog meer gedagvaard
  - welke belangen zijn er verstrengeld
  - wat verzweeg apostel Peter Klene
  - vereisten ANBI genegeerd
  - wie spraken elkaar in omgeving van Wenen
  - wat betekent Burgland
  - waarom heet dit fraude
  - waait het over naar Duitsland
Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "za 11 dec 2010, 20:08" in de thread "De bewijzen stapelen zich op... "
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gesloten