Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

@all

Zou "de vernieuwende kracht van de heilige Geest" (vgl. Titus 3: 5) het hebben bewerkstelligd of komt het enkel door een lichtvaardig genomen bestuursbesluit dat in de Nieuw-Apostolische Kerk het jaar 2013 tot jubileumjaar werd uitgeroepen, waardoor de gebeurtenissen in de negentiende eeuw doch van vóór 1863 worden weggezet alsof die er niet langer voluit toe zouden doen? Het betreft hier immers uitgerekend gebeurtenissen welke bij het godsdienstonderwijs in de kerk uitgebreid aan de orde komen, juist vanwege de vanuit het nieuw-apostolische geloof vurig beleden tweede uitstorting van de Heilige Geest in 1830!
De Nieuw-Apostolische Kerk is een orthodox chiliastisch kerkgenootschap, dat in Duitsland ontstaan is door scheuring in 1878 uit de Allgemeine Christliche Apostolische Mission (ACAM) en in Nederland door het schisma met de Hersteld Apostolische Zendingkerk van 1897, met name ten gevolge van de invoering van het zgn. 'Nieuwe Licht' van apostel Krebs. In de periode van 1897 tot in de zestiger jaren gebruikte men de naam Hersteld Apostolische Zendingkerk in de Eenheid der Apostelen (HAZEA).

(...)

Geesteswerkingen in Schotland

In 1830 verneemt de Alburygroep van wonderbaarlijke gebeurtenissen in de omgeving van Glasgow. De Schotse theologische wereld wordt omstreeks die tijd ook in beroering gebracht door de nieuwe opvattingen en leringen, die door de Schotse Kerk als dwalingen worden veroordeeld. De religieuze geladenheid in Schotland is voor een belangrijk deel opgewekt door de machtige prediking van Edward Irving in 1828 en 1829. Tijdens zijn preek in Rosneath moet onder zijn gehoor ook Mary Campbell hebben bevonden. Kort daarop krijgt zij tuberculose. Vooral geïnspireerd door Irvings assistent Scott houdt zij zich sterk bezig met de gaven van de Heilige Geest. Begin 1830 gaat haar toestand sterk achteruit, maar tijdens een bezoek van vrienden op 28 maart barst ze tijdens een gebed los in tongen.

Een andere merkwaardige gebeurtenis vindt plaats in Port Glasgow, waar de familie Macdonald, bestaande uit twee broers en drie zusters, woont. Een van de zusters, Margaret, wordt ernstig ziek en op haar ziekbed krijgt ze dezelfde ervaring als Mary Campbell. Op 14 april 1830 wordt ze zo ziek dat men denkt dat ze zal sterven. Plotseling krijgt ze kracht en zegt: “Er zal vandaag een machtige doop met de Heilige Geest plaatsvinden”, waarna ze uren doorgaat met gebed en lofprijzing.

Als de broers thuiskomen worden ze door Margaret ernstig toegesproken en bidt ze uiteindelijk of haar broer James met de Heilige Geest mag worden begiftigd. James staat dan op, vat Margaret bij de hand en zegt “Rijs op en sta”. Margaret staat op en ze gaan beiden aan tafel. Na het eten gaan de broers weer naar hun scheepswerf, waar James een brief schrijft aan Mary Campbell en haar gebiedt om op te staan. De volgende dag arriveert Mary, volkomen genezen, aan de kade, waar James haar al op staat te wachten en ze vertelt dat van zijn brief een enorme kracht uitging. Ze was opgestaan en had gedanst en gezongen. In de volgende maanden wordt regelmatig in tongen gesproken tijdens gebedsbijeenkomsten bij de Macdonalds en op andere plaatsen. Deze gebeurtenissen trekken wijd en zijd veel belangstelling.

(...)


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-apostolische_kerk
Op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk wordt het betreffende bestuursbesluit als volgt gemotiveerd:
"Het door het kerkbestuur vastgelegde stichtingsjaar 1863 van de zo genoemde „nieuwe ordening“ – dus de benoeming van Apostelen buiten de kring van de twaalf van de Katholiek-Apostolische Gemeente in Engeland – verjaart over twee jaar voor de 150e keer."

Uit: Onderwerp van de Herfstvergadering van Districtsapostelen: „Burnout is een kameleon“/2013: een Jubileumjaar, Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal
Zie ook het redactionele bericht op "vr 13 mei 2011, 14:37" in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!"

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

 • Afbeelding Afbeelding
  Afbeelding Afbeelding Foto's: apostolischeobserver.nl
@all

Over het studieweekend van 1 tot en met 3 oktober jl. in Mainz en in Frankfurt am Main zijn er op de site van het Netzwerk Apostolische Geschichte inmiddels zeven artikelen verschenen waarin, vooruitlopend op de in december 2011 te verschijnen Tagungsband, verslag wordt gedaan van een aantal programma-onderdelen:
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

@all

Vandaag viel er wat te vieren! In het Duitse Steinhagen werd namelijk het "Forschungsarchiv zur Geschichte der apostolischen Gemeinschaften" feestelijk in gebruik genomen. Enkele jaren geleden werd er door enthousiaste gelïnteresseerden vanuit meerdere apostolische geloofsgemeenschappen het "Netzwerk Apostolische Geschichte e.V." opgericht met o.a. als doel een gezamenlijk en voor het publiek toegankelijk archief op te zetten. Wie daar toen licht in zag, zal in eerste instantie wel op ongeloof zijn gestuit want hoe kom je aan al het historische materiaal terwijl dit enerzijds bij de kerkgenootschappen zelf wellicht wordt gekoesterd en het anderzijds bijna onvindbaar in particuliere handen is. Maar het enthousiasme van de initiatiefnemers werkte zo aanstekelijk, dat men intussen naarstig op zoek ging naar een geschikte plek om heel veel boeken en geschriften die al voorhanden waren gekomen, onder te brengen. Het "voordeel van het nadeel" van de sluiting van een kerkgebouw in Steinhagen vanwege het fuseren van meerdere gemeenschappen was nu, dat de nieuw-apostolische kerkleiding in Nordrhein-Westfalen het bijzondere aanbod deed om dat gebouw voor het symbolische bedrag van 1 euro per maand aan het Netzwerk te verhuren, op voorwaarde dat het netjes onderhouden blijft. Wat vermoedelijk alweer weinigen voor mogelijk hadden gehouden: er boden zich vele helpende handen aan om er belangeloos aan mee te helpen dat het interieur de afgelopen maanden een facelift onderging, zodat het archief erin kan worden ondergebracht. Door een verhuizing had een bibliotheek in de regio voordelig een aantal stellingen in de aanbieding en een anonieme gever schonk zelfs een gloednieuw keukenblok. En heel bijzonder: een verzamelaar gaf vandaag het originele manuscript in bruikleen van de notities die ooit iemand maakte van gehouden bijeenkomsten in 1847 met de apostel Thomas Carlyle.

Hieronder een kleine foto-impressie. Toespraken waren er van de afgevaardigde namens de plaatselijke burgemeester, opziener Johanning namens de nieuw-apostolische kerkleiding en van de vroegere voorganger van de kerkgemeente in Steinhagen.

Zie voor meer informatie:
 • Afbeelding Afbeelding Afbeelding
  Afbeelding Afbeelding
  Afbeelding Afbeelding Afbeelding
  Foto's: apostolischeobserver.nl
Zie tevens het eerder vandaag al verschenen bericht van Volker Wissen, "Re: Apostolische Geschichte - Archiv Brockhagen", bij het Apostolisches Gemeinschaftsforum, de artikelen Bielefelder Kirche wird zum Archiv für Historiker van 10 december 2011 en Besuch der Studienkirche Brockhagen van 13 juni 2012 op de website van de Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R., alsmede het Premium-Artikel "Übergabe von Carlyle-Handschriften - Netzwerk Apostolische Geschichte eröffnet Archiv" van 22 juni jl. bij Glaubenskultur-Magazine.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 22.30 uur]


@all

Wat voerde mij jl. zaterdag naar Steinhagen? Tot vrijdagavond was ik er nog niet uit: zal ik gaan of toch maar niet? Wat de doorslag gaf, waren de foto's die ik had gezien van al het werk dat er de afgelopen maanden door vrijwilligers was verricht om het kerkgebouw, dat een jaar of drie leeg had gestaan, een enorme opknapbeurt te geven. Blije gezichten, en wat opviel: juist ook jónge mensen die de handen uit de mouwen staken om er iets moois van te maken. Wat bracht ze op de been om hier hun tijd en energie aan te willen spenderen? "Geschiedenis" handelt over zaken die voorbij zijn, heb ik vaak gedacht toen ikzelf jong was. Ooit heeft het mij vroeger gedurende één schooljaar hevig geïnteresseerd doordat een leerkracht ons voor zijn vak wist te bezielen. (...) Tegenwoordig leef ik op als mijn kinderen enthousiast vertellen over allerhande lessen uit het verleden. Ik leer gráág van ze. Gisteren trouwens, in Steinhagen, werd nog de uitspraak aangehaald van Ghandi, die zei: "De geschiedenis leert dat mensen van de geschiedenis niets leren". Tjonge, zeg, dat is niet best, dacht ik, gevolgd door: toch is dit waarschijnlijk maar ál te wáár. Desondanks hadden nu vele wegen naar Steinhagen geleid. "Ik heb ik de gauwigheid al twaalf geloofsrichtingen geteld", merkte bestuursvoorzitter Mathias Eberle op in diens openingsspeech. Het nieuwe documentatiecentrum zal ook dienst doen als conferentieruimte, zo vertelde hij. Dat begint al op 13 en 14 oktober 2012, wanneer er een seminar wordt gehouden met als onderwerp "Die Katholisch-apostolischen Gemeinden im Wandel der Zeit". Net als vorig jaar in Mainz en in Frankfurt am Main zal ook dit initiatief vast wel tot een succes worden.

Mijn persoonlijke historisch bewustzijn is sinds de schoolbanken relatief beperkt gebleven. Pas de laatste jaren sta ik meer open voor de vaak kleurrijke informatie over de omstandigheden waaronder bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgehad. Bijna altijd wil ik er liefst meteen wat mee kunnen doen. In Steinhagen kwam gisterochtend een oudere dame naast mij zitten. Nadat vele aanwezigen op uitnodiging van het bestuur zich in de richting begaven van een hapje en een drankje, raakten wij nog even in gesprek. "Ik ben als kind van drie in Oost-Pruisen, samen met mijn moeder, gevlucht voor de Russen", zo verhaalde zij. "Weet u wel waar dat ligt? Het is heel ver hiervandaan. Dat zeg ik omdat wij moesten lopen. De paniek was zó groot dat andere moeders hun jongste kinderen, ook baby's, meegaven aan mensen die met hun boerenwagens maakten dat ze wegkwamen. Maar omdat ik al drie was, en ik kon lopen, gingen wij te voet. Mijn vader heb ik nooit meer gezien. Later wist niemand van wie de kinderen waren, die zo aan de dood waren ontsnapt. Ik heb echt heel veel meegemaakt. Uiteindelijk kwamen wij hier want hier woonde een oom. Zijn gezin had te eten omdat ze op een boerderij woonden. In deze kerk heb ik heel vaak schoongemaakt. Van boven tot onder, en van onder tot boven. Soms had ik er nauwelijks tijd voor, maar de lieve God heeft mij gezegend. Er trokken hier steeds meer mensen weg. UIteindelijk is de gemeente opgeheven. Dat heeft ons veel pijn gedaan. Maar nu zie ik dat het verder gaat. (....) Ik kan het niet aanzien als kinderen ongewenst zijn, of als ze slecht worden verzorgd. Dat komt door alles wat ik heb meegemaakt. Intussen is ook onze nieuwe gemeenschap al samengevoegd met een andere. Toch voel ik mij heel bijzonder gezegend. Hoe God mij door het leven heeft geleid, kan ik amper uitleggen." Het overtuigde mij: hier hoef ik niets meer over te lezen - dit heb ik uit de eerste hand. Laat niemand dit levensverhaal willen aanvechten en er een draai aan geven... omdat (kerk)politieke motieven het zouden rechtvaardigen om hier en daar de details maar wat af te dekken.

Waarom dan tóch het stof eraf van "über 3.500 Medien, die bisher privat gelagert wurden"?

Een ontmoeting als waarover ik hierboven schreef, vind ik heel waardevol. Het was ook fijn om nog met anderen in gesprek te komen. Wat ik ook deze keer heb beluisterd, is feitelijk: laten wij met elkaar toch de geschiedenis onder ogen mogen gaan zien zoals deze zich werkelijk heeft voltrokken. Dat doet namelijk aan de tegenwoordigheid van God in het hier en nu niets af! Aha, betekent dit dan nu dat er hier alsnog etiketten worden geplakt op "good guys" die bij nader inzien nogal fout waren, en dat ze met terugwerkende kracht voorgoed onderuit worden gehaald, of zo?! Natuurlijk niet; allerminst. Integendeel zelfs. Alleen, laten wij elkaar geen informatie onthouden, die ons allen evenzeer aangaat... Ik heb gemerkt dat velen liever willen weten hoe de zaken echt in elkaar steken dan te moeten leven met de gedachte wellicht op het verkeerde been te zijn gezet door machtsfiguren (!) die opeens het zwijgen ertoe doen wanneer er kennelijk onwelkome vragen worden gesteld. Op de (tweede) Europese Informatieavond -van 4 december 2007- moesten wij er immers tegen wil en dank getuige van zijn hoe doorzichtig het is indien er "van hogerhand" wordt rechtgepraat wat krom is. Zo'n schijnvertoning hoef je in je geloofsleven maar één keer mee te maken om te weten dat het beter anders kan, namelijk: eerlijk en oprecht. Dat is in het werk Gods toch niet te veel gevraagd?! Mede daarom is het prijzenswaardig dat men bij het "Netzwerk Apostolische Geschichte" nu tijd en energie vrijmaakt om de geschiedenis van het "apostolische werk" maar gewoon compleet in beeld te krijgen. Daarna mag ieder zijn of haar eigen conclusies trekken. Persoonlijk vind ik dat "kerkvorsten" de mensheid maar niet langer moeten koloniseren. Als mijn eigen geschiedenis mij één ding heeft geleerd, is het wel dat heersers (!) absoluut níet "het zout der aarde" zijn. Hoge(re) dienaren in Zíjn werk bestáán niet.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: "Treffen in Brockhagen 2012"

Bericht door WebTeam »

@all

Op initiatief van het onafhankelijke "Netzwerk Apostolische Geschichte" was er de afgelopen dagen opnieuw een studieweekend belegd over een interessant thema betreffende het "apostolische werk". Ditmaal vonden er voordrachten plaats, waarbij het er om ging in hoeverre de nieuw-apostolische geloofsleer aansluit op het gedachtegoed van de Katholiek Apostolische Gemeenten. In de Nieuw-Apostolische Kerk beroept men zich er immers op dat de ontwikkelingen in de Katholiek Apostolische Gemeenten samenvallen met haar ontstaansgeschiedenis, zoals men zich er evenzeer op beroept dat de Nieuw-Apostolische Kerk nadien ontstond door een splitsing in 1863 binnen deze Katholiek Apostolische Kerk. Zie bijvoorbeeld "Vragen en Antwoorden betreffende het nieuw-apostolische geloof", pagina 74 (ed. 1993). Aangezien de internationale nieuw-apostolische kerkleiding ertoe heeft besloten om in 2013 te vieren dat de kerk dan inmiddels gedurende een periode van 150 jaar haar eigen sporen heeft verdiend, was het dus interessant om eens nader te bekijken of, en zo ja op welke manier, de gebeurtenissen vóór en ná 1863 daadwerkelijk op één lijn te brengen zijn. Dit overigens los van de vraag of de Nieuw-Apostolische Kerk (al) overeen zou komen met de apostolische gemeenten ten tijde van de eerste apostelen, en zij exclusief belichaamt wat Jezus Christus als het werk van zijn Vader thans voor ogen staat.

Wat dit laatste betreft, valt o.a. te denken aan de bekende woorden van Jezus: "Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt... " (Joh. 6: 44, NBV). Het handelde er nu dus niet over of daarbij de Nieuw-Apostolische Kerk sinds 1863 "the place to be" zou zijn.

Sprekers waren de theologen Angelika Nemec en Dr. Albrecht Schröter uit de Evangelische Kirche, en van nieuw-apostolische huize de theoloog Peter Münch alsmede Manfred Henke, docent Engels en geschiedenis.

Even een beeldimpressie...
 • AfbeeldingAfbeelding
  Afbeelding
  AfbeeldingAfbeelding

  Rechtsboven: Angelika Nemec. Linksonder: Manfred Henke. Rechtsonder: Dr. Albrecht Schröter. Midden: pagina uit de studiebijbel van de apostel Thomas Carlyle.
  Geen foto beschikbaar van Peter Münch. Zie verder http://www.facebook.com/Apostolische.Geschichte.
Manfred Henke van wie het bekend is dat hij ook deel uitmaakt van de NAK-Arbeitsgruppe Geschichte, was op het spoor gekomen van de studiebijbel van de Schotse jurist en apostel Thomas Carlyle (1803-1855) bij de Katholiek Apostolische Kerk, nadat een nabestaande vanuit Nieuw-Zeeland contact had opgenomen met de NAK-hoofdzetel in Zürich. De vele aantekeningen in de aangetroffen studiebijbel bieden waardevolle achtergrondinformatie over de zienswijze van Carlyle. Intussen ging de familie ermee akkoord dat de bijbel wordt gedigitaliseerd.

Angelika Nemec vertelde over de denkbeelden welke tot het ontstaan van de Katholiek Apostolische Kerk hebben geleid en zij kwam met stellingen en vragen daaromheen, die aan de orde kunnen komen indien men de huidige gezichtspunten van de nieuw-apostolische kerkleiding wil vergelijken met datgene wat enerzijds tot uiterlijk 1863 met terugwerkende kracht wordt omarmd en wat anderzijds vanaf 1863 ook met grote vastberadenheid wordt gekritiseerd.

Dr. Albrecht Schröter gaf aan het bepaald geen goed idee te vinden om in 2013 feestelijk stil te staan bij wat terug te voeren valt op een reeks van omstreden gebeurtenissen rond 1863, waaronder het eigenmachtige optreden van de opziener/profeet Heinrich Geyer (1818-1896) en de daarmee samenhangende tragische excommunicatie in de Katholiek Apostolische kerk van alle dienaren in de kerkgemeente te Hamburg. Geyer maakte zichzelf in deze kerk onmogelijk door in 1862 zonder enig overleg met de verantwoordelijke Engelse apostel Francis Valentine Woodhouse (1805-1901) de priester Rudolf Rosochacki tot apostel te ordineren.

Vervolgens wilde Manfred Henke de bespiegelingen van Dr. Albrecht Schröter niet onweersproken laten. Hij voerde aan dat God de in 1863 ontstane noodsituatie had toegelaten om Zijn werk voort te zetten in de Nieuw-Apostolische Kerk. Dit zou er echter op neerkomen dat de kerk in 2013 een noodgreep wenst te vieren die plaatshad in 1863! Hiermee stuitte Henke dus op onbegrip. Bovendien kan men bij wat er zich afspeelde in 1863 niet feitelijk spreken van een splitsing want die was er eenvoudig niet. Dat naderhand Geyer tezamen met Friedrich Wilhelm Schwarz en Carl Wilhelm Louis Preuß in Hamburg "voor zichzelf begon" en zij de Allgemeine christliche apostolische Mission (AcAM) stichtten, laat zich moeilijk duiden als de oprichting van de Nieuw-Apostolische Kerk want deze ontstond pas in 1878, vanuit (!) de AcAM. Daarna duurt het nog jaren alvorens rond 1896 op ondoorzichtige wijze het gaandeweg met ultieme volmachten ingekleurde superambt van stamapostel wordt ingevoerd - door één man (!): Friedrich Krebs.

Hoewel de onderlinge sfeer bij de deelnemers aan het studieweekend net als vorig jaar werkelijk uitstekend was, zien wij de nieuw-apostolische kerkleiding aan uiterst pijnlijke voorvallen slechts een eigenzinnige draai geven en deze toeschrijven aan de geschiedenis van het rijk van God. Twist en tweedracht worden gekoesterd als zegenrijke heilsdaden in Zijn werk. Iemand merkte op: "De minste of geringste aanleiding is in de Nieuw-Apostolische Kerk al genoeg om maar weer te willen spreken van een feest." Het blijft tegenstrijdig: de apostelen van de Katholiek Apostolische Kerk worden alleen kortstondig voor vol aangezien omdat er anders geen nieuw-apostolische apostelen waren geweest. Manfred Henke hoopt nu in de aantekeningen van de apostel Carlyle te ontdekken waarom destijds de opziener/profeet Geyer zeer goede redenen moet hebben gehad om zich ten slotte in 1862 van de apostel Woodhouse niets meer te hoeven aantrekken.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Treffen in Brockhagen 2012"

Bericht door BakEenEi »

@all

Nog een enkele kanttekening naar aanleiding van het studieweekend in Brockhagen. Aan mij werd de vraag gesteld wie er nu aan zo'n weekend deelnemen. Zijn dat misschien vooral mannen, critici, of zijn het kroniekschrijvers uit met name NAK-kerkgemeenten; zijn het speciaal ouderen; betreft het wellicht mensen met een specifieke beroepsachtergrond; is men ook afkomstig uit de andere apostolische geloofsrichtingen, enzovoort. (...) Voor zover ik hier intussen iets over kan zeggen, denk ik, dat al deze opties wel kunnen kloppen. Wat mijzelf vorig jaar echter opviel, was in de eerste plaats ieders enthousiasme! En ik vond het fijn om te zien dat er ook jongeren bij waren, en méér vrouwelijke deelnemers dan ik kennelijk onbewust had verwacht. Bovendien was men afkomstig uit heel Duitsland (en omstreken). Volgens mij hebben de deelnemers in elk geval met elkaar gemeen dat ieder als christen graag vooruit wil komen in het geloof. Een prachtig uitgangspunt, lijkt mij. Maar voor de initiatiefnemers van het "Netzwerk Apostolische Geschichte" ligt de focus natuurlijk bij het inzichtelijk maken van de achtergronden waartegen "het apostolische werk" zich heeft ontwikkeld. Zoals velen al vermoedden, betreft het dan zeer veel meer relevante feiten en omstandigheden dan die, welke door de jaren heen door de nieuw-apostolische kerkleiding werden aangelicht in haar officiële publicaties. Bij nader inzien zijn in deze publicaties, zoals in het studiemateriaal voor het godsdienstonderwijs en het confirmatieonderricht, met name details weggelaten die bij wijze van spreken de keerzijde van de medaille verhelderend zouden hebben belicht. Er is eenvoudig steeds een te rooskleurig beeld geschetst van de kerkgeschiedenis. Ten onrechte en blijkbaar niet zelden ook tegen beter weten in (!) werd daarbij méér juistheid en volledigheid gepretendeerd dan men eerlijk en oprecht kon waarmaken. Hierdoor valt aan vele van dergelijke publicaties een propagandistisch karakter niet te ontzeggen. De wens moet nogal eens de vader van de gedachte zijn geweest want men schreef voortvarend toe naar de uitkomsten die men zelf nodig had.

Allerlei ontwikkelingen in de samenleving en zeker ook de opkomst van het Internet hebben eraan meegewerkt, dat in dit opzicht "de leugen door de waarheid wordt achterhaald". Het valt mij op dat niemand er nu zozeer op uit is om "de schuldigen" aan te wijzen (die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ongetwijfeld alles alleen maar goed bedoeld zullen hebben), doch veeleer om er in alle redelijkheid alsnog een zo goed mogelijk begrip van te krijgen hoe "het apostolische werk" sinds de roeping van de apostelen, die zich in de negentiende eeuw verenigden in de Katholiek Apostolische Kerk, uiteindelijk in het "hier en nu" is aangekomen. Wat verbindt ons en wat houdt ons wellicht verdeeld?

De tijd is voorbij van "Laat het denken maar aan ons, uw zegenaars, over!", en laten wij er eerlijk over zijn: zo geweldig sympathiek en respectvol was die verregaande bevoogding gewoonweg niet. Nog steeds zie ik "hogere dienaren" in een soort van defensieve psychologische reflex schieten indien hun ambtsvoorgangers in dit verband worden gekritiseerd. Naarmate "dienaren" hoger zijn die op enigerlei wijze in opspraak kunnen geraken, is het vanwege de hiërarchische organisatiestructuur in de Nieuw-Apostolische Kerk des te meer onbetamelijk om hun integriteit ter discussie te stellen. Sommige "kinderen van één Vader" lijken daardoor heiliger, meer onfeilbaar, dan andere kinderen van onze (!) Vader. Vergeet het maar, zou ik willen bepleiten. Vele laatsten zullen de eersten zijn, en in het hoofdstuk Jakobus 2 lezen wij al dat men beter niet kan afgaan op iemands uiterlijk of (vermeende) status. Sommigen hebben engelen gehuisvest zonder het te weten! (...) Wie daarom met een "open mind", samen met een aantal "medeweggebruikers", graag de puzzelstukjes naast elkaar legt die eerder niet zo compleet voorhanden waren om van het beloop van de gebeurtenissen straks het juiste begrip te krijgen, kan nu terecht in het archief dat in het Duitse Brockhagen (nabij Bielefeld) wordt opgebouwd door verrassend veel vrijwilligers vanuit meerdere apostolische "demoninaties". Laat men de krachten bundelen! Ik denk dat niemand nóg eens een satellietuitzending wil meemaken zoals op 4 december 2007, toen op aandringen van stamapostel Wilhelm Leber er een akelige draai werd gegeven aan eenzijdig samengestelde informatie. Die werkwijze maakt méér kapot dan ons allen lief mag zijn.

Een punt van zorg is helaas dat we nog lang niet los zijn van de greep, waarin de bedoelde psychologische reflex velen gevangen houdt. Linksom en rechtsom probeert de nieuw-apostolische kerkleiding zich vooral -met terugwerkende kracht- te rechtvaardigen! Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van geschriften (in het tijdschrift "Unsere Familie") van medewerkers als Manfred Henke, maar ook door bevreemdende leerstellingen in de op handen zijnde catechismus. Op deze manier roept men hetzelfde ongenoegen op als tijdens de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007. Er ontstaat verwijdering onder de gelovigen omdat de kerkleiding werkelijk veel te veel hineininterpretiert. Zaken worden op scherp gesteld zonder dat er een Bijbelse grondslag in het geding is. Juist nu er in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de basis nog jongeren zijn die in hun geloofsgemeenschap zoeken wat de eerste christenen op de been hield, zou men die verwarring en polarisatie moeten willen vermijden! Men kan zich beter rechtvaardigen met goudeerlijke daden dan met vergezochte formuleringen (in het Duits). De wereldbevolking wordt al genoeg geplaagd door onhebbelijkheden van machtsfiguren. Met de geloofsleer in de Nieuw-Apostolische Kerk zie ik hetzelfde gebeuren als wat men de laatste jaren in de rechtszaal kennelijk nodig heeft: er wordt van alles bij gehaald wat de waarheidsvinding alleen maar bemoeilijkt. Meestal doen mensen dat om zo mogelijk recht te praten wat krom is. Dan heb je gewoon veel tekst nodig. In Zijn werk daarentegen geldt: "Laat liefde lichten bij werk en plichten" (vgl. refrein lied 518, NAK gezangboek). Dat is andere koek!

Overigens schijnt de catechismus intussen met 200 pagina's te zijn ingekort. Bij RELIGIONSREPORT las ik hierover een artikel dat nu spreekt van in totaal 400 pagina's (in plaats van 600). De vervangende uitgave voor "Vragen en Antwoorden" verschijnt in 2014 en omvat dan 200 pagina's, aldus de redactie. Mijn advies zou zijn: stop het zinloze geestelijke geweld dat uitgaat van gebakken lucht in drukwerk, en keer terug naar "de eerste liefde" (vgl. Openbaring 2: 4).

Groet,
BakEenEi
Less Is More
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

@all

Voor wat de hedendaagse geschiedenis van het nieuw-apostolische rijk van "God" betreft, verwijzen wij naar de redactionele berichten in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!", respectievelijk:
Op de inhoud van beide berichten komen wij nog terug.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

@all

Meer specifieke informatie over de volgtijdelijke ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot "het apostolische werk" laat zich vinden op WikipediA. Zie hiervoor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-apostolische_kerk. Zie tevens het artikel "Apostolische Gemeinschaften" van Dr. Michael Utsch bij de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW): http://www.ekd.de/ezw/Lexikon_2185.php.

Overigens plaatsten wij vandaag op onze "indexpagina" een oude vertaling van een Duitse brief uit het tijdschrift "DER HEROLD" van 1 december 1960 waaruit de onderstaande quote:
Opmerking: Aangezien Broeder Schreckenberger op zijn schrijven vanuit Frankfort geen antwoord bekwam, doch bij gelegenheid van een bezoek aan de Nieuw apostolische Kerk in Ludwigshafen door de District oudste in opdracht des Apostels uitgewezen werd, wendde hij zich thans in een vermenigvuldigd schrijven tot alle nieuw apostolische Apostelen. De inhoud van dit schrijven wordt hieronder weergegeven: Ludwigshafen a, Rh., 1 september 1960.

Bron: http://www.apostolischekritiek.nl/gebeu ... slapen.htm
Zie in deze samenhang bovendien de thread "Brood des Levens" 1 augustus 1960.

Exemplarisch voor de manier waarop de nieuw-apostolische kerkleiding omgaat met in haar beleving kennelijk lastige vragen, is, dat deze steevast onbeantwoord blijven. Dat was vroeger al het geval, en nog steeds. Zolang de gelovigen zich "gehoorzaam" gedragen als onderworpenen aan het hun voorgehouden hoge gezag van "zegenaars", al naar gelang de belangrijkheid van de positie van dezen op de "ambtsladder", wordt men als "dom schaap" nog wel enigszins vriendelijk te verstaan gegeven wat God zou wensen dat men doet of juist nalaat om deel te hebben aan de vervulling van Zijn beloften. Wie echter een vraag stelt en dan geen antwoord krijgt, dient zich te realiseren dat "één dag bij de Heer is als duizend jaren en duizend jaren als één dag" want Zijn molens malen langzaam, maar zij malen. Met andere woorden: ken je onbeduidende plaats in deze hiërarchisch opgezette organisatie... oftewel het "werk Gods". (...) Zo wordt ieder een tunnelvisie aangepraat en opgedrongen. Dit kokerdenken evenwel heeft aan menigeen hartverscheurend leed berokkend.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: "Treffen in Brockhagen 2012"

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 17.00 uur}


@all

Ter info:
Zie ook het bericht door BakEenEi op "Di 09 Aug 2011, 12:47" in de thread "Tenzij... " om te begrijpen hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk het (piramide)spel gespeeld wordt.

Het WebTeam


P.S.
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Jabob65 »

Ach, wat maakt het ook eigenlijk uit, het is sowieso een grote janboel.

Vanuit de idee van de Apostolischen heeft God pakweg 1800 jaar de zaak maar wat laten verslonzen, gewoon een tijdje geen Heilige Geest, en op een gegeven moment was het welletjes, toen bedacht God zich dat het toch wel leuk zou zijn dat er weer Apostelen zouden komen, na een zorgvuldige selectie viel Zijn oog op een aantal Engelse mannen, je zou zeggen dat dit een nogal belangrijke kwestie was maar helaas pindakaas ging dit ook weer verkeerd (en er was al zoveel verkeerd gegaan), die domme Engelse Apostelen begrepen NIET dat na overlijden van een Apostel het zaakje wel weer aangevuld moest worden, dus door profetie snapten ze wel dat ze Apostelen moeten inzetten maar dat andere kon God hun niet duidelijk maken. Vervelend was het wel.

Tom Poes, verzin een list!

Zo gezegd, zo gedaan: een één of andere engel-profeet wordt van stal gehaald en God zorgt ervoor dat na veel gedoe er in Duitsland alsnog weer apostelen geroepen worden, eind goed, al goed.

Het was allemaal even lastig maar het is toch gelukt.

--

Zo zal het verhaaltje volgens de NAK ongeveer gaan...

En wat kan het ons schelen, laat hun dat feestje toch gewoon lekker vieren, ergens rond 1863 heeft iemand op eigen houtje wat apostelen benoemd, who cares...!
Plaats reactie