Pagina 10 van 10

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: ma 25 jun 2012, 11:30
door BakEenEi
[Bijgewerkt: 21.15 uur]


@all

In een back-up kwam ik zojuist het onderstaande bericht tegen uit 2007, vandaag exact vijf jaar geleden, bij NAK-Observer. Ook toen kwam de "verzuiling" al heel nadrukkelijk ter sprake:
 • Afbeelding
  Afbeelding

  Bron: NAK-Observer
Voordien had ik mijn bezorgdheid erover al diverse malen kenbaar gemaakt bij "de dienaren". Zoals altijd reageerde men begrijpend en instemmend. En zoals altijd bleef alles bij wat het was...

Groet,
BakEenEi


P.S. Misschien voegt de volgende quote hier nog iets toe:
BakEenEi schreef:(...)

Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  Door middel van dit schrijven wil ik verduidelijken hoe het komt dat er voor mij geen andere keuze overbleef dan het lidmaatschap van onze kerk op te zeggen. Onze D.Ap. gaf in diens reactie op mijn laatste e-mail aan jou (02/05/2007 11:46) aan mijn verzoek te eerbiedigen.

  Van een aantal zaken in onze kerk heb ik door de jaren heen een enorme afkeer gekregen. Wat daarbij de kroon spant is nonchalance van ambtsdragers die zichzelf hogere dienaren noemen. Nonchalance met name welke zich uit in het weglopen voor verantwoordelijkheden.

  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Stamapostel en de gezamenlijke Districtsapostelen handelen in strijd met het Tweede Gebod door in Vragen en Antwoorden te stellen dat de Nieuw-Apostolische Kerk dient te worden beschouwd als het opnieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer, en dat diezelfde kerk wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zie vraag 167 van de Nederlandse uitgave 1993.
  Met dit uitgangspunt is er boven Gods akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht aangebracht.

  Op deze wijze is de nieuw-apostolische geloofsleer tot een nieuw “gouden kalf” gemaakt. Gelovigen wordt voorgehouden dat de Heilige Geest een religieuze organisatie zou kunnen bezielen, terwijl ambtsdragers worden geacht, zulks op straffe van uitsluiting, zich geheel en al aan zgn. Lehraussagen te conformeren. Hiermee worden schapen Zijner weide te grazen genomen. Bestuurders wijzen de verantwoordelijkheid af voor hun aandeel in de gestichte verwarring en zij laten slachtoffers met (blijvend) geestelijk letsel goeddeels aan hun lot over.

  Dit is de kern van mijn bezwaar tegen de handelwijze van verantwoordelijken in onze kerk. Het valt mij op dat hogere dienaren, wanneer het er soms om spant, geregeld ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor hun handelen af te wentelen op onschuldige (goed)gelovigen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verklaring t.a.v. de Boodschap van St.Ap. Bischoff, of recentelijk aan de verklaring van Ap. Krause in de kwestie Hamburg-Blankenese. Zie mijn e-mail 01/05/2007 22:13.

  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  Bij de aankondiging van de Leidraad Dienen en leiding geven raakte ik, zoals je weet, destijds volkomen in de war. Ik zag er geen waarborg in voor betere zielzorg, doch veeleer een poging van het internationale kerkbestuur om af te komen van het imago van een sekte. Toen die Leidraad later verscheen, bleek er niets in te staan over wat zielzorg feitelijk omvat. In datzelfde licht zie ik de op handen zijnde catechismus. Niet dat er iets tegen zou zijn op het afwerpen van dat vervelende imago, doch moet de theorie prevaleren boven de praktijk?

  Ergens schreef ik: “Men heeft niet in de gaten dat wie met Zijn woord aan de haal gaat, terstond wordt verblind voor Zijn waarheid.” (...) Zie evt. http://www.nakobserver.nl/phpbb2/viewto ... ight=#8703. Ik zou willen dat hogere dienaren zich rekenschap geven van de nagalm die hun handelen meebrengt, en dan speciaal voor hen die -tegen de geloofsleer in- niet anders kunnen dan afzien van een “onbegrensd vertrouwen” in ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk.

  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord. De karavaan trok verder. Zonder mij. Ik was nog wel in leven, maar nu had ik mij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" afgewend van "het levende altaar". Ik wilde de dingen zeker beter weten dan mijn "zegenaars". Wie zich zo weerbarstig opstelt, kan niet worden geholpen... Ik had tot het einde moeten volharden - maar waarin eigenlijk?

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 25 Jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
N.B.

Op de weblog van Gerrit Sepers (Maimonides) schreef ik op 20 augustus 2005 onder meer "Mijn zorg is dat het goed komt met de levende have" want ook toen viel het al op dat de nieuw-apostolische kerkleiding aan het "mechaniseren" was geslagen. In feite werd er in toenemende mate gespeeld met macht en gesold met mensen. Wie liever de andere kant op keek, zag waarschijnlijk niets bijzonders. Toch waren de ontwikkelingen verontrustend en dat bleven ze ook. Wie in de Nieuw-Apostolische Kerk niet "gehoorzaam" is aan de "zegenaars", wordt door ze genegeerd. Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Hun god wil niks van doen hebben met zielen die zich zorgen over maken de hoofdzaken in de kerk. Die hebben de zwijgzaamheid te betrachten, en daarmee basta. Zo worden de onderworpenen aan het gezag van de nieuw-apostolische "boden van Jezus", in wie dezen volgens stamapostel Leber een onbegrensd vertrouwen MOETEN hebben, op afstand bestuurd en wordt dat gezag door willoos gemaakte (!) "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" op volstrekt meedogenloze wijze gehandhaafd.

Ondanks dat wij het hierover nu al jaren hebben, schijnt iedereen die het rechtstreeks aangaat te willen afwachten totdat alles "in het naschouwen" duidelijk zal zijn...
 • Afbeelding

  Bron: NAK-Observer
Het pijnlijke van de kennelijke berusting waarmee velen in de Nieuw-Apostolische Kerk alles maar gewoon dagelijks verder afwachten is, dat men daarmee in feite het contact met de samenleving langzaamaan verliest. Het wordt wéér "de boze wereld om ons heen" en "wij, die zuiver leven naar het ons gegeven tijdovereenkomstige apostelwoord". "Met ons verstand op het nachtkastje" kan men er beter bij zeggen want inmiddels valt er zowat met niemand meer te praten. Aan het "tijdovereenkomstige apostelwoord" valt niet te tornen. Dient de zwijgzaamheid te worden betracht, dan zal daar in de hemel wel een goede reden voor zijn. Wordt iemand compleet genegeerd, dan respecteren "wij" dat. Worden apostelen door een rechtbank (bij verstek) veroordeeld, dan zijn dat tekenen van "de eindtijd". Logisch, dat dan de ongerechtigheid, ook onder rechters (die zich "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" wel in hun uitspraken moeten hebben vergist), hand over hand toeneemt... :shock:

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: ma 25 jun 2012, 12:33
door Jabob65

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: ma 25 jun 2012, 22:53
door BakEenEi
@all

Als het niet klopt zoals het vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk wordt geleerd, hoe zit het dan wel? (...) Stel, dacht ik, dat dit nu de brandende vraag is die ter beantwoording voorligt. Hoe dan verder?

Eerder vandaag bladerde ik door een aantal oude forumberichten bij NAK-Observer, waarna ik (hierboven al) aanhaalde wat ik op 4 maart 2006 had geschreven aan één van de NAK-bestuursleden:
(...)
Wat ik graag zou willen is dat in het werk des Heren onder andere méér het volgende ertoe doet:
 • Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' 27 De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 28 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.'
  Lucas 10: 26-29, NBV
Let wel: Jezus zei dat niet tegen zo maar iemand, maar tegen een wetgeleerde.

(...)
Jezus zelf gaf al het volledige antwoord op de vraag! Ik maakte mij destijds ongerust over de "visie" bij de internationale kerkleiding op zielzorg want het leek wel alsof men daarvoor computermodellen aan het ontwikkelen was, en dat er bijzonder onzorgvuldig werd omgegaan met uitgangspunten voor rekenkundige uitwerkingen van statistische gegevens die men verzamelde. Ondertussen betrof het immers wel de levende have in Zijn werk! Vaak dacht ik daarbij ook aan dat deel van de mensheid dat nog altijd "ongeletterd" is, of "arm". Maar hoe schatten "wij" hun omstandigheden soms in de gauwigheid kortzichtig in?! Bij NAK-Observer schreef ik daarover naderhand het volgende:
 • Afbeelding
  Afbeelding

  Bron: NAK-Observer
Met andere woorden: zouden wij in Zijn werk niet liefst willen kijken met "geheiligde ogen"?!

Mijn bezorgdheid echter over hoe het eraan toeging in de Nieuw-Apostolische Kerk nam later niet af. Wat er gaande was, wist ik niet precies, maar het "voelde" helemaal niet goed. Naarmate ik beter inzoomde op het doen en laten van stamapostel Leber, zag ik hem een plan trekken. Een ombuigingsoperatie. Gepolitiseerde predikbeurten. Impliciete boodschappen. Strategische zetten. Sancties! Eigen gewin. En: exclusivisme. Alles volgens plan - zíjn plan ("zíjn" zonder hoofdletter).

Met betrekking tot het geknoei door de nieuw-apostolische kerkleiding met het evangelie van Jezus Christus, nog de onderstaande quote:
 • Afbeelding

  Bron: NAK-Observer
Groet,
BakEenEi

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 06:20
door ACE
@BEE
Onder het motto "Alles in beweging" werd -naar ik meen- in de jaren '90 bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland iedereen ertoe aangezet om (opnieuw) aan kerkelijke activiteiten deel te nemen, of om nieuwe initiatieven te helpen ontwikkelen die onder de vlag van de kerk verder gestalte zouden kunnen krijgen. Ik geloofde er niet in want er lag toen net een episode achter, waarin velen overvraagd waren geweest door een overkill aan bezigheden voor de kerk. Dat had de hele zaak meer kwaad gedaan dan goed. Bovendien had het bij menigeen een zware wissel getrokken op o.a. het gezinsleven en de familiebetrekkingen. Nu echter zou men zich minder verplicht mogen voelen. Laat die kerk zich toch eindelijk eens beperken tot haar corebusiness, vond ik: doe eerst maar héél goed waar je goed in behoort te zijn! Wie er zó over dacht, was een spelbreker. Maar ik bleef bij mijn mening. Ik kon er alleen maar een vorm van "branchevervaging" in zien, terwijl ik van een "terugtredende (rijks)overheid" natuurlijk nog geen enkel besef had.
De bedenkers en auteurs van AIB hadden zuivere en nobele gedachten mbt de visie en missie van dit plan.
Op basis van vrijwilligheid, maar wel met een hoge bewustheidsgraad wat te kunnen betekenen voor je mede broeder en zuster,
werd dit initiatief voorzichtig gelanceerd.

Toen gebeurde iets vreemds. Zonder enige vorm van overleg met de auteurs, vond voormalig DO van Silfhout het nodig
geheel zelfstandig het plan AIB te introduceren bij de districtsdienaren en wel op zijn manier.
Uiteraard - als huisvriend van GP - kreeg hij daarvoor alle ruimte.

Lui en lam als ze waren, trapten districtsvoorgangers en voorgangers vroegtijdig op de rem.
'Stel je voor dat de gemeenschap in beweging kwam, dan moet ik ook', was de beleving binnen dat gremium.

Deze actie was voor de auteurs de aanleiding om direct met het project te stoppen.
Wat een schoffering.

Maw BEE, de kern en invalshoek van dit plan werd niet gecommuniceerd. Deze DO ging voor eigen eer en roem.
En dan weten we, 'het gaat stinken'. BTW, deze DO is betrapt op heel veel eigen 'wetgeving' waar de DAP en AP
niet van op de hoogte waren.
Uiteraard was het district Arnhem buitengewoon oplucht toe hij naar de West vertrok.

Groet,
ACE

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 09:19
door BakEenEi
@ACE

Wat is er op die manier inderdaad veel enthousiasme om zeep geholpen. Aan de lopende band werden blije actieve mensen tot op het bot gekrenkt. Dat ze meehielpen en bergen verzetten, was okay, maar dan enkel en alleen op initiatief van de in feite hierdoor al dolgedraaide doch oppermachtige arrogante ambtelijke top in de organisatie. Deze verfoeilijke gang van zaken heeft uiteindelijk nog zó lang kunnen voortduren, dat de een na de ander eraan kapot ging en wij bij wijze van spreken -wat het gemeenteleven betreft- nu de dood in de pot zien.

Door onbehoorlijk bestuur is er van de hele organisatie zó'n enorme bende gemaakt, dat het amper valt te ontdekken waar deze begint en ophoudt. Ikzelf wilde per se snappen hoe de vork in de steel zit. Bij de chaos die je dan onder ogen krijgt, ben ja al gauw 10 jaar verder alvorens de mechanismen die bij velen hun verlammende uitwerking niet hebben gemist, zich laten blootleggen. Pas als je begrijpt hoe de zaken echt marcheren, vond ik, kun je op de kerkvloer dingen effectief veranderen met weer voldoende vertrouwen in een betere toekomst.

Het grootste probleem is naar mijn vaste overtuiging, dat personen die ervan uitgingen dat God ze had willen zenden, het voor elkaar hebben gekregen dat in juridisch opzicht de zeggenschap over nagenoeg alles in de kerk berust bij hunzelf. Uiteraard kon dit alleen maar zo uit de hand lopen doordat anderen, hele volksstammen feitelijk, daarbij de helpende hand hebben gereikt; niet "onbaatzuchtig" en niet belangeloos. Dat het plaatselijke gemeenteleven hiervan aanvankelijk betrekkelijk weinig hinder ondervond (want: onwetend) lijkt mij logisch.

Ik herinner mij trouwens hoe ontstemd óók Gerrit Sepers was over de tekst in Vragen en Antwoorden, die in één van de vorige berichten in deze thread opnieuw de revue passeerde:
Vraag 179: "Waaruit valt af te leiden, dat het ambt van Stamapostel een instelling is volgens de goddelijke ordening?" Het bijbehorende antwoord: "Jezus wil dat Zijn kerk wordt geleid door een Stamapostel, die de hoogachting geniet van de Apostelen en alle leden van de kerk (vgl. Matth. 16: 18 )."
Wie zich misschien stil in een hoekje, ergens in één van de nieuw-apostolische kerkgemeenten, afvraagt of er door alle op dit Forum geëtaleerde schijnbaar o zo onverkwikkelijke gebeurtenissen nu wel serieus een man overboord is, voelt hopelijk bij zó'n vraag en zó'n antwoord op de klompen aan dat het nota bene de stamapostel himself is, die hier te water is geraakt. Als je als kerkleider zijnde, met vereende krachten dankzij je "commissioners in crime" (!), het zóver weet te brengen dat zulke onzin in drukvorm verschijnt; dan ben je de weg kwijt.

Het is niet alleen ongelofelijk misleidend om aan het evangelie van Jezus Christus zo'n rare draai te geven; het gaat ook weer de kant op van de persoonsverheerlijking (!) die ambtsvoorgangers van "de Stamapostel" zich lieten welgevallen:
Betrof het bij "antwoord 179" maar een wat ongelukkig gekozen formulering! Helaas, dat bleek het pertinent níet te zijn. In werkelijkheid werd er bij de internationale kerkleiding vervolgens heimelijk gewerkt aan een "waterdicht" denksysteem:
Redactie schreef:(...)
De aan stamapostel Leber geopenbaarde inzichten zouden terug te voeren zijn op de Bijbel zelf, aldus de door de redactie van RELIGIONSREPORT geraadpleegde perswoordvoerder van de stamapostel, de opziener Peter Johanning:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
De redactie van RELIGIONSREPORT vervolgt:
(...)
Interessant ist folgende Aussage: Dem Apostolat würden, jedenfalls in der offiziellen Interpretation der NAK, neue Einsichten über das Wirken Gottes und seinen Heilsplan vermittelt werden – sofern sie in der Schrift bereits angedeutet, aber noch nicht komplett enthüllt seien. Das wichtigste Beispiel dafür sei die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene. Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
Aha, nu zijn we er! Stiekem is achter de schermen blijkbaar de "Offizielle Verlautbarung" van "22.10.2004" deels van tafel geveegd: "Die Bibel ist Grundlage der neuapostolischen Lehre". Wij zagen het aankomen:
Redactie schreef:(...)
Hoewel de Bijbel als grondslag geldt voor de nieuw-apostolische geloofsleer, gaf stamapostel Leber in diens Woord van de maand in maart 2009 feitelijk aan dat "gewone gelovigen" het voortschrijdend inzicht ontberen dat kennelijk is voorbehouden aan het apostelambt in de Nieuw-Apostolische Kerk:
 • "... volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven."
Ofschoon 'nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" officieel geldt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut.", lopen "gewone gelovigen" bij het lezen van de Bijbel dus gedurig het risico nog niet bekend te zijn met de allernieuwste uitleg van het betreffende tekstgedeelte, terwijl de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" best mogelijke uitleg wellicht kort geleden aan één van de nieuw-apostolische apostelen werd geopenbaard. Wie met de "laatste wilsbeschikking" van God wat de Heilige Schrift betreft op de hoogte wil blijven, zal derhalve in de Nieuw-Apostolische Kerk de berichtgeving van het internationale kerkbestuur op de voet moeten volgen - al is de hoeveelheid informatie doorgaans overweldigend en verschijnen mededelingen vaak alleen in het Duits. Het is exact op deze manier hoe gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk een "Seelische Abhängigkeit" wordt aangepraat.


Indien stamapostel Leber in deze context vergoelijkend stelt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut." (...) "Aber: Der Herr redet eben durch Menschen.", maakt hij nieuw-apostolische apostelen nagenoeg onfeilbaar want God, die er betere en mindere kinderen op na schijnt te houden, zou wat de Bijbel betreft exclusief aan hen het voortschrijdend inzicht hebben voorbehouden! De impliciete boodschap (!) van stamapostel Leber was hier dan ook dat tweederangs kinderen van Hem er verstandig aan doen om hun vingers níet aan de Bijbel te branden. Ze moeten bij de les blijven, en wel in de Nieuw-Apostolische Kerk.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 02 nov 2011, 23:02" in de thread Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit"
Het is deze manier van doen, deze geniepige manier van takteren als het ware, die maakt dat je als gelovige in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig voor verrassingen komt te staan. Aan de stamapostel worden kwaliteiten toegedicht, die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" worden gelegitimeerd door gebeurtenissen in 1896 of 1897 waar nog altijd weinigen het fijne van vermogen te weten. Christ-im-Dialog schreef het al: "Ein Mann erfindet das Stammapostelamt".

Zo wordt men dus meegezogen in een denksysteem, waarbij de kerkleiding met het grootste gemak voortborduurt op soms de meest verregaande aannames. Met zevenmijlslaarzen, zonder zich bij de details te willen ophouden, redeneert men achter de schermen voort, en de gelovigen moeten alles maar voor wáár houden.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 13 Jan 2012, 17:21" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Maar het gaat nog verder...

Groet,
BakEenEi

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 10:20
door Diderot
@all,

Het is van eminent belang dat Gods dienaren(!) terug moeten(!) gaan naar Gods ordeningen! Wij voelen ons vrij om u nu hieraan te herinneren! U zult het niet fijn vinden, heersers en managers(!), als diegenen die zich Godsgezanten noemen en zich aldus laten aanspreken, maar de waarheid zal u VRIJ maken!

Hoe keek Mozes hier tegenaan?
 • [11] Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen,
  [12] Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand.


  Uit: Exodus 2 (NBV)
Kijk, @all, het moge dan al geruime tijd een "welaangename tijd" zijn, maar uit bovengenoemde verzen toont God ons door Zijn Knecht Mozes duidelijk hoe het feitelijk is gesteld met Zijn ordeningen. Daardoor voelen wij ons gemoordzaakt u hieraan te herinneren!

Geachte leidinggevenden(!) in de Nieuw-Apostolische Kerk (“het Werk Van God”) - voor zover u nog in staat bent om te horen én te verstaan, kunt u zich nog scharen achter onderstaande bewoordingen?
 • [19] Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd, toen ze ontrouw was in Egypte, en bedreef nog meer overspel.
  [20] Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaargeschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten.


  Uit: Ezechiël 23 (NBV)
Of bent u geestelijk al dusdanig ‘van het pad af’, dat u bijvoorbeeld het navolgende lied niet meer spontaan, oprecht en blij kunt zingen?
 • 1234 Drop kick me

  1
  Drop kick me Jesus through the goal posts of life,
  End over end neither left nor to right,
  Straight through the heart of them righteous uprights,
  Drop kick me Jesus through the goal posts of life.

  refrein
  There’s a tear in my beer
  ’cause I’m crying for you dear

  Bron: NAK-gezangboek, lied 1234


In dat geval kan ik slechts concluderen dat we hier met een dode gemeente te maken hebben. Wat is het ongelofelijk verdrietelijk om dit te constateren, onder ogen te zien dat de meest eenvoudige toetsen die het Woord Gods ons geeft, niet meer nagevolgd worden. Want wat zegt ons de Heilige Schrift bijvoorbeeld?
 • [2] Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HEER.

  Uit: Deuteronomium 23 (NBV)
Al zullen fervente voorstanders van het gebruik van oogkleppen óók dit voorval simpelweg als een incident aan de kant willen schuiven omdat het volkomen op zichzelf zou staan; zó ligt het spijtig genoeg in werkelijkheid níet. Ook hier ontkomen we NIET aan de conclusie dat hier sprake is van een dubbele (dubbele!) agenda. Vroeg of laat komen van dit wanbeleid de allerzuurste vruchten openbaar.

Hoe is het mogelijk dat het Internationale Kerkbestuur dergelijke Goddelijke(!) ordeningen stelselmatig negeert? Snapt men niet dat vroeg of laat het hoge gezag, dat men voor zichzelf van Godswege (Ja!) claimt, een gotspe wordt zonder deugdelijke controlemogelijkheden?

Misschien is het nog NIET te laat om de nog steeds sehnsüchtig verwachte catechismus aan te passen en de regels door te voeren, te beginnen in de Bundesrepublik Deutschland. Dan zouden we een stap voorwaarts naar perfectie kunnen zetten, zodat ons het denigrerende imago van een sekte niet meer zal aankleven doch afkleven!

Deze treurige geschiedenis vertoont, hoe navrant ook, overeenkomsten met wat het tijdschrift Unsere Familie (“Jouw Vaste Prik voor Betrouwbaar Nieuws”) enige tijd geleden meldde op haar voorpagina:
 • “Drankengigant Coca-Cola, producent van onder andere Cola, Fanta en Sprite, roept alle flessen Fanta terug die tussen 1 oktober en 15 november 2010 zijn geproduceerd. Het product blijkt sporen te bevatten van sinaasappels. De terugroepactie is een grote tegenslag voor Coca-Cola en een smet op de onkreukbare reputatie van het bedrijf. Woordvoerder Bernard Ubbels: “Dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Fanta is een drankje dat uitsluitend uit zorgvuldig geselecteerde en samengestelde componenten bestaat. Ergens in het productieproces is er iets gruwelijk mis gegaan.”

  Bron: Unsere Familie


De schijnbewegingen naar andersdenkenden worden écht wel doorzien! Het goddelijk Oog ziet AL wat is, en zal door Zijn ware dienaren (o.a. hier op dit Forum) het oordeel aanzeggen:
 • [23] Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op.
  [24] Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden

  Uit: 2 Koningen 2 (NBV)


Ook hier is duidelijk dat een iegelijk, zelfs degene zonder proper functionerende haarfollikels, de STEUN van de HHEERR niet zal ontBEREN! Kunnen harigen en bebaarden zich eigenlijk nog wel vinden in déze uitspraak van de Stamapostel?
 • “Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen.
Nepchristenen worden heus wel doorzien, ook zonder nieuw-apostolisch “merkteken” aan iemands voorhoofd! Eenvoudig gesteld, is men in de Nieuw-Apostolische Kerk uit het oog verloren waar het in Zijn(!) werk feitelijk om gaat:
 • [15] De koning van het Noorden zal komen, een bestormingswal opwerpen en een versterkte stad innemen. De strijdkrachten van het Zuiden kunnen geen stand houden, zelfs hun keurtroepen slagen er niet in weerstand te bieden.

  Uit: Ezechiël 11(NBV)
En (belangrijker nog):
 • [9b] Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER.

  Uit: 2 Kronieken 36(NBV)
In plaats van te luisteren en te handelen(!) naar “het Woord Gods”, is nu een kerk stiekem verbouwd tot een soort activiteitenfabriek, waarin rangen en standen hoogtij vieren. God woont niet in een schimmenrijk van hersenspinsels. Hierover braken zich de meest hooggeplaatste “zegenaars” het hoofd over. Wat nodig is, is een aanvalsplan, dat met militaire precisie (drones erbij!) uitgevoerd doent te worden! Daarbij moet (moet!) dan wel een lied gezongen worden:
 • 2345 Got it

  1
  Got it goin’ on
  Like Donkey Kong
  And whoo-wee
  Shut my mouth, slap your grandma

  2
  There outta be a law
  Get the Sheriff on the phone
  Lord have mercy, how’s she even get them britches on
  That honky tonk badonkadonk

  refrein
  (Aww son)

  Bron: NAK-gezangboek, lied 2345


Dít was het dus! In het werk van God wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Als dít project slaagde, zou het "werk Gods" een ultieme dienst zijn bewezen. Het komt er in het evangelie van Jezus Christus dus tevens op aan om elkaar te ondersteunen. Het kreeg de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit de manier waarop de praktijk van de theorie verschilde:
 • [18] Daarom zei de koning tegen Doëg: ‘Doet u het dan. Sla toe en steek de priesters neer.’ En de Edomiet Doëg sloeg toe en stak de priesters eigenhandig neer. Zo doodde hij die dag vijfentachtig mannen die het linnen priesterhemd droegen

  Uit: 1 Samuël 22(NBV)


Het dóet wat met je, als je “huis en open haard” verlaat door dit nagenoeg onvermijdelijke vertrek uit het “werk van God”. Is dit wat Stamapostel Leber bedoelde met het “vechten voor elke ziel”? Nee, het moge (tot slot!) duidelijk zijn:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann NICHT hingenommen werden"!!
Het Copy-Team/Diderot.P.S.: Voor alle gelovigen onder ons...

This morning there was a knock at my door. When I answered the door I found a well groomed, nicely dressed couple. The man spoke first:

John: "Hi! I'm John, and this is Mary."
Mary: "Hi! We're here to invite you to come kiss Hank's ass with us."
Me: "Pardon me?! What are you talking about? Who's Hank, and why would I want to kiss His ass?"
John: "If you kiss Hank's ass, He'll give you a million dollars; and if you don't, He'll kick the shit out of you."
Me: "What? Is this some sort of bizarre mob shake-down?"
John: "Hank is a billionaire philanthropist. Hank built this town. Hank owns this town. He can do whatever He wants, and what He wants is to give you a million dollars, but He can't until you kiss His ass."
Me: "That doesn't make any sense. Why..."
Mary: "Who are you to question Hank's gift? Don't you want a million dollars? Isn't it worth a little kiss on the ass?"
Me: "Well maybe, if it's legit, but..."
John: "Then come kiss Hank's ass with us."
Me: "Do you kiss Hank's ass often?"
Mary: "Oh yes, all the time..."
Me: "And has He given you a million dollars?"
John: "Well no. You don't actually get the money until you leave town."
Me: "So why don't you just leave town now?"
Mary: "You can't leave until Hank tells you to, or you don't get the money, and He kicks the shit out of you."
Me: "Do you know anyone who kissed Hank's ass, left town, and got the million dollars?"
John: "My mother kissed Hank's ass for years. She left town last year, and I'm sure she got the money."
Me: "Haven't you talked to her since then?"
John: "Of course not, Hank doesn't allow it."
Me: "So what makes you think He'll actually give you the money if you've never talked to anyone who got the money?"
Mary: "Well, He gives you a little bit before you leave. Maybe you'll get a raise, maybe you'll win a small lotto, maybe you'll just find a twenty-dollar bill on the street."
Me: "What's that got to do with Hank?"
John: "Hank has certain 'connections.'"
Me: "I'm sorry, but this sounds like some sort of bizarre con game."
John: "But it's a million dollars, can you really take the chance? And remember, if you don't kiss Hank's ass He'll kick the shit out of you."
Me: "Maybe if I could see Hank, talk to Him, get the details straight from Him..."
Mary: "No one sees Hank, no one talks to Hank."
Me: "Then how do you kiss His ass?"
John: "Sometimes we just blow Him a kiss, and think of His ass. Other times we kiss Karl's ass, and he passes it on."
Me: "Who's Karl?"
Mary: "A friend of ours. He's the one who taught us all about kissing Hank's ass. All we had to do was take him out to dinner a few times."
Me: "And you just took his word for it when he said there was a Hank, that Hank wanted you to kiss His ass, and that Hank would reward you?"
John: "Oh no! Karl has a letter he got from Hank years ago explaining the whole thing. Here's a copy; see for yourself."

From the Desk of Karl
Kiss Hank's ass and He'll give you a million dollars when you leave town.
Use alcohol in moderation.
Kick the shit out of people who aren't like you.
Eat right.
Hank dictated this list Himself.
The moon is made of green cheese.
Everything Hank says is right.
Wash your hands after going to the bathroom.
Don't use alcohol.
Eat your wieners on buns, no condiments.
Kiss Hank's ass or He'll kick the shit out of you.


Me: "This appears to be written on Karl's letterhead."
Mary: "Hank didn't have any paper."
Me: "I have a hunch that if we checked we'd find this is Karl's handwriting."
John: "Of course, Hank dictated it."
Me: "I thought you said no one gets to see Hank?"
Mary: "Not now, but years ago He would talk to some people."
Me: "I thought you said He was a philanthropist. What sort of philanthropist kicks the shit out of people just because they're different?"
Mary: "It's what Hank wants, and Hank's always right."
Me: "How do you figure that?"
Mary: "Item 7 says 'Everything Hank says is right.' That's good enough for me!"
Me: "Maybe your friend Karl just made the whole thing up."
John: "No way! Item 5 says 'Hank dictated this list himself.' Besides, item 2 says 'Use alcohol in moderation,' Item 4 says 'Eat right,' and item 8 says 'Wash your hands after going to the bathroom.' Everyone knows those things are right, so the rest must be true, too."
Me: "But 9 says 'Don't use alcohol.' which doesn't quite go with item 2, and 6 says 'The moon is made of green cheese,' which is just plain wrong."
John: "There's no contradiction between 9 and 2, 9 just clarifies 2. As far as 6 goes, you've never been to the moon, so you can't say for sure."
Me: "Scientists have pretty firmly established that the moon is made of rock..."
Mary: "But they don't know if the rock came from the Earth, or from out of space, so it could just as easily be green cheese."
Me: "I'm not really an expert, but I think the theory that the Moon was somehow 'captured' by the Earth has been discounted*. Besides, not knowing where the rock came from doesn't make it cheese."
John: "Ha! You just admitted that scientists make mistakes, but we know Hank is always right!"
Me: "We do?"
Mary: "Of course we do, Item 7 says so."
Me: "You're saying Hank's always right because the list says so, the list is right because Hank dictated it, and we know that Hank dictated it because the list says so. That's circular logic, no different than saying 'Hank's right because He says He's right.'"
John: "Now you're getting it! It's so rewarding to see someone come around to Hank's way of thinking."
Me: "But...oh, never mind. What's the deal with wieners?"
Mary: (She blushes)
John: "Wieners, in buns, no condiments. It's Hank's way. Anything else is wrong."
Me: "What if I don't have a bun?"
John: "No bun, no wiener. A wiener without a bun is wrong."
Me: "No relish? No Mustard?"
Mary: She looks positively stricken.
John: (He’s shouting) "There's no need for such language! Condiments of any kind are wrong!"
Me: "So a big pile of sauerkraut with some wieners chopped up in it would be out of the question?"
Mary: (Sticks her fingers in her ears) "I am not listening to this. La la la, la la, la la la."
John: "That's disgusting. Only some sort of evil deviant would eat that..."
Me: "It's good! I eat it all the time."
Mary: (She faints)
John: (He catches Mary) "Well, if I'd known you were one of those I wouldn't have wasted my time. When Hank kicks the shit out of you I'll be there, counting my money and laughing. I'll kiss Hank's ass for you, you bunless cut-wienered kraut-eater."

With this, John dragged Mary to their waiting car, and sped off.

Bron: De Nieuwe Catechismus, sneak-pre-read[/list]

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 11:53
door BakEenEi
@Diderot

Je laatste "mede-betuiging" in deze thread werpt vanzelf een geheel ander licht op "het apostolische werk" dat voor mij juist wél bijzonder waardevol is. Je bent er klaar mee, met het gehalte van "God is de liefde" in de Bijbelse geschiedenissen überhaupt; dat wás al duidelijk, en nu helemaal. Ik begrijp heus dat je het waarschijnlijk stompzinnig en idioot vindt als er op dit Forum vooral zoete broodjes worden opgediend en bedrijfsmatig ontvreemde eieren worden gebakken. Maar je herinnert je misschien ook, dat er onder de bedrijven door is verwezen naar bijvoorbeeld de behoeftepiramide van Maslow. Men kan het elkaar makkelijk maken, maar mensen kunnen elkaars leven ook compleet verzieken.

Voor velen heeft het in het apostolische werk heel anders uitgepakt dan men ooit had gedacht. Dat gaat zeer zeker óók op voor de Nieuw-Apostolische Kerk. Onwillekeurig komen dan de vragen op "Wat is er aan de hand?" en "Wat valt eraan te doen?". Voor jou is het apostolische werk nu wellicht hooguit nog een interessant historisch verschijnsel. Ik zie er méér in. Wat dat voor mij persoonlijk inhoudt, heb ik in deze thread willen verduidelijken. Zo heb ik toegelicht waarom het apostolische werk bepaald niet begint rond 1830. Spijtig genoeg is er een enorme spraakverwarring ontstaan over de betekenissen van het woord "apostel" en wat het zeggen wil om een "apostel" te zijn naar het evangelie van Jezus Christus.

Doordat het hersteld- dan wel nieuw-apostolische geloof ons van kindsbeen af "bekend" is, kunnen wij ons er intussen heel wat bij voorstellen. Het kerkelijke leven heeft zelfs onze persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloed. Menigeen heeft daaraan een wrange smaak overgehouden, zodat men uiteindelijk maar helemaal kapte met "het geloof". Ikzelf heb ervoor gekozen om "het goede" te willen behouden. Dat nam echter niet weg dat ik terechtkwam in een oerwoud van (o.a. nieuw-apostolische) regeltjes. Wat is dan het houvast waardoor men op de been blijft? Dat houvast was níet machtspolitiek of verwarring, zoals je op dit Forum van mij wel hebt begrepen. Veeleer daarentegen: "Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft".

Groet,
BakEenEi

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 13:48
door BakEenEi
@ACE

Met dit bericht sluit ik nog even aan op mijn vorige reactie, waarin ik eindigde met "Maar het gaat nog verder... ".

Inmiddels valt er te concluderen dat absoluut knappe koppen royaal kans hebben gezien om de nieuw-apostolische geloofsleer zodanig nader "rond te breien" dat alle opvattingen, die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" met het evangelie van Jezus Christus op één lijn kunnen worden gesteld, thans worden gepresenteerd alsof alles voor God één samenhangend geheel vormt. Om deze visie kracht bij te zetten heeft "de Stamapostel" dus bovendien niet geschroomd om diens internationale perswoordvoerder zich tegenover RELIGIONSREPORT te doen uitlaten in termen van: "Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben". Ook een opvatting als deze wordt met de op handen zijnde catechismus 100% "witgewassen". Het in Amerika bij andere kerken afgekeken "format" van "Wohlfühlgemeinden", "wo jeder sich kann einbringen", dat tegenwoordig door heel Europa wordt uitgerold, dient hierbij als "wasverzachter".

Hoogst zorgelijk bij de Nieuw-Apostolische Kerk blijft echter dat macht corrumpeert. Wie ingevolge de statuten (...) namelijk de macht heeft om een gedegen administratieve controle op afstand te houden, heeft immers ook de macht om in de Kas te graaien. Wat gemeenteleden misschien nog wel willen zien als "het slijk der aarde", staat het kerkbestuur aantrekkelijk vrij ter beschikking. De financiële middelen, miljoenen euro's, welke gelovigen offervaardig afstaan "aan God", schenkt men in werkelijkheid aan degenen die het geld ingevolge de statuten (...) naar believen mogen uitgeven. Laten dat nu dezelfden zijn als degenen die ingevolge de statuten (...) al overal over gaan! En dat zijn tevens dezelfden als die, die op de loonlijsten zichzelf de hoogste salarissen hebben toegedicht. Dezelfden ook die exclusief apostel genoemd willen worden.

Trots vieren ze tegenwoordig hun triomfen, hun wapenfeiten; de hoogmogende heren, (stam)apostelen...
 • HEER, niet trots is mijn hart,
  niet hoogmoedig mijn blik,
  ik zoek niet wat te groot is
  voor mij en te hoog gegrepen.
  [2] Nee, ik ben stil geworden,
  ik heb mijn ziel tot rust gebracht.


  Uit: Psalm 131 (NBV)
Telkens was zeker de ene dienst de andere waard, in hun kringen. In "de kring der dienaren".

Hoe nu verder? NIET verder!! Maar wat dan met "ons geld"? Ons geld?! Hoezo "ons geld", het voorgoed "aan God" afgestane "slijk der aarde"?!

Hoewel de rijksoverheid nog wel zou kunnen ingrijpen, ga ik er eerst maar vanuit dat hier geldt: "Eens gegeven, blijft gegeven!" Want laten we wel wezen: waren het niet steeds opnieuw de gemeenteleden zelf die hun "dienaren" tot in het oneindige (!) met bestuurlijke macht wensten te bekleden? Nou dan; dan krijg je dít: machtsmisbruik en verwarring.

NIET verder... wil in dit verband zeggen: maak onderscheid tussen geloof en bijgeloof (!). Komen de "dienaren" onder het toeziend oog van de camera's die zijzelf -ten laste van de offerontvangsten- laten meevoeren lachend en zwaaiend voorbij, blijf dan maar gewoon thuis. Wordt er gevraagd "de zwijgzaamheid te betrachten" teneinde ongerechtigheden aan het volle licht onttrokken te houden, onderken dan de listen en het bedrog. Dreigen er sancties, doorzie dan de angstvalligheid waarmee men verschoond wil blijven van elke blaam. Komen ze aan met eigen wijsheid, scheppen ze op over hún goede werken, enzovoort; geloof ze NIET.

(...)

Met kerkgemeenten die een levend getuigenis zijn van het evangelie van Jezus Christus is niks mis! Alleen, waarom moet de glans van het geloof opeens worden gecamoufleerd door een nieuw-apostolische matlaag?!

Groet,
BakEenEi

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 13:54
door ACE
@BEE

Binnen de NAK zijn de 'Gaben' verruild voor het fenomeen MUGABE.
Dictatoriaal, de tegenstanders uitmoorden, zakken vullen, schrik bewind en uithongeren.
Medestanders krijgen te veel om dood van te gaan, te weinig om van te leven.

Kadaverdiscipline is het credo.

Groet,
ACE

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Geplaatst: di 26 jun 2012, 18:45
door BakEenEi
[Bijgewerkt: 27-06-2012, 15.15 uur]


@all

Hopelijk dringt het nu bij onze broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk door, dat er op schandelijke wijze door het (internationale) kerkbestuur misbruik wordt gemaakt van ieders vertrouwen. Het stadium van dat er onraad in de lucht hangt, is al ruimschoots gepasseerd. Er wordt aan zielen op voorhand zwaar letsel toegebracht door ze te manoeuvreren en emotioneel te isoleren in een rigide denksysteem, waaraan na verloop van tijd bijna niet meer te ontsnappen valt. Met name ambitieuze weldenkende personen raken hun kritische denkvermogen kwijt en zij lenen zich ervoor om anderen, wier vertrouwen zij nodig hebben om te worden aangezien voor eerbiedwaardigheidsbekleders, te manipuleren. Doordat er in de samenleving waardering wordt geoogst voor ogenschijnlijk menslievende goede werken, hebben slachtoffers niet in de gaten dat zij in feite ten prooi zijn gevallen aan gewetenloze types die ondertussen er een dubbele agenda op nahouden. Doordat de organisatie zich zo min mogelijk transparant toont, zien bestuurders zowel kans om financiële misslagen te verbergen als rijkelijk hun eigen zakken te vullen - én die van hun handlangers! Tegenspraak wordt niet geduld. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is er géén Raad van Toezicht, géén inzage in de boeken, géén klachtenregeling, géén vertrouwenspersoon, géén Nederlandse vertaling van de geloofsleer. Niks. Alles op goed vertrouwen want zó zou "de nieuw-apostolische god van alle mensen" het hebben gewild.

Kortom, er is nogal wat voor nodig om -óók in het geloof- de scherpte van het zorgvuldig waarnemen niet te verliezen. Lang niet altijd in het leven worden de beslissende momenten aangekondigd. Toch kunnen die zich wel degelijk voordoen. In dit geval zijn ze prima in te schatten want bij de nieuw-apostolische kerkleiding is men overduidelijk niet meer eerlijk en oprecht. Vragen blijven inhoudelijk onbeantwoord. Wie twijfelt aan het opperste leergezag in de kerk, wordt nota bene een ziekte toegedicht! Desondanks geven voor veel gelovigen "de in het verleden behaalde resultaten" nog voluit de doorslag. Wat opvalt is echter, dat vrijwel niemand zich wenst te bekommeren om naasten die, "worstelend in gebeden", geestelijk al diep in de put zitten. Als de nieuw-apostolische god dat blijkbaar heeft "toegelaten", zal dat ook wel de bedoeling zijn. Dus, mooi laten zitten, in zo'n put. Wat telt, dat is het promotiemateriaal, overlopend van beelden waarop vooral mannen in zwarte kostuums zijn te zien; de "zegenaars". Waaruit dan feitelijk de "zegen" bestaat, weet desgevraagd zowat niemand, maar toch spreekt iedereen ervan. Veel woorden die men graag gebruikt, blijken een welhaast magische nieuw-apostolische betekenis te hebben, zoals het "genade- en apostelambt". Van (andersgezinde) christenen nemen leden van de Nieuw-Apostolische Kerk amper enige notie. Des te liever richt men zich op de "Godsgezanten", nieuw-apostolische leidslieden die "boden van Jezus" zouden zijn.
(...)
Verder lezen in Vragen en Antwoorden, of in welke andere publicatie dan ook, heeft voor mij op deze manier geen enkele zin. Als de grondslag al niet klopt, is al het andere onhoudbaar.

Hoe komt het dan dat wij in de Nieuw-Apostolische Kerk tóch veel blijmakende en zegenrijke momenten hebben meegemaakt? Dat komt door de integriteit van liefhebbende verzorgende dienaren die bij de oprichtingsakte geen stem hadden!! Bovendien: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden." (Mat. 18: 20, NBV) Samenvattend, ik heb vorige week gedacht aan het volgende...

In 1934 keerde een aantal Duitse theologen zich af van de christenen die meetrokken in het kielzog van Hitlers nationaal-socialisme. Dat uiteindelijk dood en verderf zaaiende regiem had bij mijn weten destijds al meer dan 85% van alle Duitse christenen geassimileerd. Zo kwamen de "Barmer Thesen" tot stand in de zogenaamde Bekenntnis-synode. Een van de betreffende theologen was Karl Barth. Het signaal dat men (in Barmen) afgaf met deze zeer kernachtige Thesen klinkt trouwens tot op heden door in wat christenen in het protestantse geloof fundamenteel belijden. Een tweetal van de bedoelde Thesen:
 • 1.
  Jezus Christus, gelijk van Hem in de Heilige Schrift getuigd wordt, is het ene Woord Gods, dat wij moeten horen, in leven en sterven vertrouwen en gehoorzamen (joh. 14: 6; 10:1 en 9). Wij verwerpen de valse leer dat de kerk als bron van haar verkondiging behalve en naast dit ene Woord van God ook nog andere feiten en machten, gestalten en waarheden als Gods openbaring kan en moet aanvaarden.
  2.
  Zoals Jezus Christus Gods toespraak is van de vergeving van al onze zonden, zo en met gelijke ernst is Hij eveneens Gods krachtige aanspraak op ons ganse leven; door Hem gewordt onze blijde verlossing uit de goddeloze bindingen van deze wereld tot een vrije en dankbare dienst aan Zijn schepselen (I Cor. 1:30). Wij verwerpen de valse leer dat er terreinen van ons leven zijn waarin niet Jezus Christus maar andere heren te gebieden zouden hebben, terreinen waarin we niet de rechtvaardiging en de heiliging door Hem nodig hebben.
(...)


Uit: Bericht door TjerkB bij NAK-Observer op "mei 16, 2007, 09:14:17 pm"
Redactie schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?


  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39

Zie tevens de op dit Forum geplaatste Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers d.d. 15-11-2010,
zomede het bericht door "BakEenEi" op "di 26 okt 2010, 17:00" in de thread Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding.

Klik >>HIER<< om terug te gaan.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:48" in de thread "Onbehoorlijk bestuur NAK: Slotwoord".
Geschiedenissen herhalen zich wel eens eerder dan het ons allen lief zou zijn... Waar machtsfiguren gelovigen willen ringeloren, klopt er iets niet.

Groet,
BakEenEi