Addergebroed

Zie bericht Moderator op "di 08 maart 2011, 16:23"
Forumregels
Houd het taalgebruik altijd netjes. Beledig nooit andere gebruikers. Vermijd ook onnodig grievende of discriminerende opmerkingen.
Berichten van wie zich hierbij misdraagt worden verwijderd van het forum. Plaatsing geschiedt na voorafgaande toetsing.

Eigenaren en/of moderators van het forum zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik daarvan.
Gesloten
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Addergebroed

Bericht door BakEenEi »

@all

Verwijt ik de nieuw-apostolische kerkleiding en haar nalopers iets? Jazeker: minimaal een gebrek aan mededogen oftewel een achteloze hardheid!

De inhoud van een tweetal recente berichten op dit forum laat mij niet los, te weten:
zefyr schreef:Woensdagavond 23 februari 2011 leidde districtsapostel De Bruijn in Veendam de kerkdienst. Deze dienst werd bijgewoond door ongeveer 115 nieuw-apostolischen uit Veendam, Stadskanaal, Winschoten, Assen en Tweede Exloermond. De Bruijn merkte in zijn prediking op, dat men twijfel geen kans moet geven. Mocht er toch twijfel bestaan, dan moet dit besproken worden met de zegendrager, zodat er hulp kan worden geboden... Monddood maken via indoctrinatie is blijkbaar nog steeds 'core business' in de NAK.

Een andere curieuze opvatting van De Bruijn is, dat hij van mening is dat moderne en sociale media zoals internet (ook Facebook & Hyves) en ipod gevaarlijk is voor het zielenheil. Via internet wordt de NAK tegenwoordig fel aangevallen, aldus De Bruijn. Het is inderdaad een feit, dat de NAK-leiding de laatste tijd zwaar onder vuur ligt. :lol:

Recentelijk heb ik op dit forum nog vermeld, dat de sociale druk en controle van de NAK-leiding afgenomen is in het laatste decennium, maar bovengenoemde doet mij ernstig twijfelen. De NAK lijkt wel een 'reservaat van pekelharingen'. Twee keer per week worden de nieuwe-apostolische 'haringen' dus in het pekelbad gelegd.

Bron: zefyr op "do 24 feb 2011, 02:44"
ACE schreef:@ all

Uit de gedeponeerde jaarrekeningen over 2009 blijkt dat de NAK Vastgoed BV’s een cumulatief verlies hebben geleden van € 766.608.
Hoofdzakelijk veroorzaakt door het Eimersstaete debacle.

Uit de jaarrekening van NAK Vastgoedontwikkeling Nederland BV blijkt dat er een nieuwe hypotheek op Eimersstaete is gevestigd van € 3.250.000 tegen een rente van 4,98% per jaar.
Alle bank- en spaartegoeden, toekomstige en huidige exploitatie inkomsten, huurpenningen zijn verpand aan de Rabo. Ook de huurinkomsten van de aangepande kerk.
Tevens stelt Beheersstichting Alpha & Omega zich garant voor toekomstige insolvabiliteit van de NAK VG BV.

Deze zgn renteswap zal het resultaat over 2010 nog eens extra belasten met € 600.000, zodat over 2010 een cumulatief verlies te verwachten is van € 1.100.000!

Tel daarbij de kosten voor het opstarten en operationeel maken van Eimersstaete van rond € 200.000, de korte- en langlopen schulden van € 4.965.523 eind 2009
is de conclusie dat er sprake is van een technisch faillissement.

Tijd voor een functioneringsgesprek lijkt me (..)

Groet, ACE

Bron: ACE op "di 01 maart 2011, 11:05"
Waar het mij nu speciaal om gaat, ziet u hierboven in het rood. Laat ik het kort toelichten... Wie als "kind van God" (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de "geordende weg" weg bewandelt en daarom een eventuele vraag over het financiële debacle (waarover de alarmerende berichten zich op dit forum nu al een halfjaar lang opstapelen) voorlegt aan de eerst aangewezen kerkelijke ambtsdrager, zal opbotsen tegen een "ondoordringbare laag". Die laag bestaat niet uit zandzakken, gewapend beton, kolen en staal, gepantserd glas of zelfs NBC-wapens, doch uit "zegenaars" die namens God overal het zwijgen toe doen. Eén frons met één wenkbrauw van één "dienaar" die één trede hoger staat op nieuw-apostolische ambtsladder, behoort in de praktijk namelijk al voldoende te zijn om elke geraadpleegde "zegenaar" te doen grijpen naar de meest beproefde nieuw-apostolische foltermethode, namelijk die van het consequent negeren en isoleren van elke belanghebbende.

Bij die ene frons mag u in dit geval denken aan de opmerking van apostel Peter Klene in diens geschrift "Santpoort, 21 februari 2010":
  • "48) Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht."
Onder "wij" moest hier worden verstaan: apostel Peter Klene, opziener Kamstra en de beide districtsvoorgangers Nico Klene en Ruud Vis. In Veendam kregen dezen op 23 februari jl. tijdens een openbare eredienst (!) bijval van districtsapostel De Bruijn. Wie valt er nu nota bene zegenaars fel aan?! Welke onverlaat heeft het toch gemunt op Godsgezanten?! (...)

Maar het hééft gewerkt: alle districtsvoorgangers (Rasker, Yntema, Den Hamer, N. Klene, J. Klene, De Bakker, Meijer, Vis en Weening) hebben de aangeduide foltermethode inmiddels onder de knie gekregen! Het is ze gelukt! Ze krijgen het voor elkaar! Want: de zwijgzaamheid wordt betracht! "Het" gaat niemand wat aan - alleen de Filistijnen krijgen hun rechtmatige "erfdeel", maar dan gaat het hooguit om miljoenen euro's.

Aldus geschiedde het dat apostelen, opzieners, oudsten en evangelisten namens de almachtige God "openbare eredienst-in/openbare eredienst-uit" het verkondigden dat ieders zonden zijn vergeven. Ze zijn geworpen in verre zeeën der vergetelheid en niemand, maar dan ook helemaal niemand zal ze ooit meer gedenken! Het machtwoord is uitgegaan en de zegenaars maken hun borst alweer nat voor de eerstvolgende openbare eredienst, waarin zij het opnieuw zullen verkondigen: namens de almachtige God, die het aan ons (ja sterker nog: alléén aan ons) heeft toevertrouwd om Zijn verborgenheden te kennen, om die ook te ontvouwen voorzover het bij een enkeling een keer geen kwaad kan; wij, de leraren der gerechtigheid; wij, de knechten Gods met een onbesproken levenswandel; wij, die altijd alles nog béter hebben bedoeld dan het in een mensenhart kan opkomen; wij, de eerst-aangewezenen; wij, die als goede rentmeesters slechts licht laten schijnen wanneer er voor andersdenkenden niets aan het licht kan komen; wij, die de thans te betrachten zwijgzaamheid van allen die Hij ons in Zijn werk tot steun gegeven heeft op de juiste waarde weten te schatten...

Eén uitzondering wilden deze weldoeners wel maken want toen de Kamer van Koophandel het zo vriendelijk doch dringend verzocht, overlegde men enkele jaarstukken. En die mogen belanghebbenden dáár inzien - tegen betaling uiteraard.

Verwijt ik de nieuw-apostolische kerkleiding en haar nalopers iets? Jazeker: minimaal een gebrek aan mededogen oftewel een achteloze hardheid!

In de namen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes,
BakEenEi


P.S.
BakEenEi schreef:
Situatieschets

"Voor het goud der waarheid, kostelijk brood uit de hemel, helder levenswater, ware gemeenschapszin, heilige liefde, Zijn (!) vrede en rust, geborgenheid, erbarmen, de reine Jezusleer, levende apostelen, vergeving van zonden, het Heilig Avondmaal en de werkzaamheid van de Heilige Geest, uitverkoren kinderen Gods, balsem voor de ziel en ogenzalf, eenheid onder de dienaren en machtige stromen van zegen; daarvoor was er voor levenden en ontslapenen maar één adres, namelijk... míjn kerk. Zó werd het ons voorgehouden. Tegen wie aldus in de gehoorzaamheid stond zou worden gezegd: 'Over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal Ik u zetten.' Ja, zó worden de goddelijke beloften vervuld."

Dit was bij de verkondigde geloofsleer althans de theorie. Maar de praktijk toonde zich weerbarstig. Gelukkig hadden ieders fouten en tekortkomingen God niet in de weg gestaan. Om niettemin "daders des Woord" te kunnen zijn, ging het erom te doen "wat er gezegd werd". Het woord Gods, wel te verstaan; verbroken door eenvoudige dienaren die in de nauwste verbinding staan met hun zegenaars, en dezen "langs de geordende weg" met hun districtsapostel en met "onze dierbare stamapostel". Zo tevens met hun Zender, Jezus Christus, en met de trone Gods. De geborgenheid van onze ziel lag in de navolging; in het opblikken naar de knechten Gods; ze te ondersteunen in hun hoogheilige taken en opdracht.

Het plaatselijke gemeenteleven kon heel fijn zijn. Je zette je schouders eronder. Vol vuur en ijver zelfs. Om het doel te bereiken! Er werden prachtige liederen gezongen. Velen meldden zich bij de getuigenarbeid, musiceerden ook of men leerde een extra taal om naar een missiegebied te kunnen worden uitgezonden. Zo gonsde het van de activiteiten, op bijna elke dag van de week. Voor de vakantietijd vroeg je "een legitimatie" om elders "in het werk Gods" aan het Heilig Avondmaal te mogen deelnemen en zo mogelijk geen dienst te hoeven verzuimen. Je las de bladen, wellicht daarnaast ook "de spijzebrief". Alles nam je aandachtig in je op. Wie de Duitse taal machtig was, hielp mee bij al het vertaalwerk.

"Buiten U is er geen leven", zong je overtuigd, en "Wie hen niet mint, die God ons geeft tot dienen, hoe kan die Gods genade recht verstaan?" In de regel was geen offer jou te veel. Als je voor jezelf naging hoe de apostelen altijd onderweg waren, in een opofferende gezindheid, klaagde je niet maar kon het geloof eenvoudig de hoofdzaak zijn. Hoog zag je bij hen op. Leraren der gerechtigheid waren zij immers, boodschappers aan Christus' plaats; wegbereiders. Zij zouden je helpen, als het nodig was! Uiteraard zou jij alles doen om het zover niet te laten komen: je wilde werkelijk niemand tot last zijn. Integendeel, op jouw plek was ook jij een radertje in Zijn werk; het verlossingswerk van onze hemelse Vader.

Soms diende er een dienaar (tegenwoordig spreekt men meer van ambtsbroeders) en dan wist je eerlijk gezegd niet zeker of nu wel elk woord door de Heilige Geest was ingegeven. Anderen waren er juist heel stellig in: alles wat van het altaar komt is van de Heilige Geest. Je zette je er overheen want het leven ging door. Toch vroeg je je later bijvoorbeeld nog wel eens af of het echt zo was dat de lieve God van ons verlangde dat wij méér deden dan in ons vermogen lag. Dát namelijk was op het altaar gezegd. Het ontnam je toen in feite de vreugde: was het nóg altijd niet goed genoeg wat je al allemaal deed? Gold er bij wijze van spreken onder de bedrijven door niet óók eens "een menselijke maat" of zo?

Natuurlijk, de apostel was dankbaar voor alle offers die er werden gebracht, óók in tijd. Maar de districtsvoorganger vertelde ondertussen wél dat er over "het offer" zorgen waren. Daar werden wij door hem in onze gemeente ernstig op aangesproken. Soms echter kon je het moeilijk missen: in een gezin met opgroeiende kinderen zijn er gedurig heel wat uitgaven. Het is makkelijker om tienden te offeren van luxe dan van armoede. Klopt dat dan eigenlijk wel; dat van die tienden? Iemand zei zelfs dat het om 10% ging van álles, dus ook de kinderbijslag, het vakantiegeld, een belastingteruggave... Dan valt een auto niet meer te bekostigen. Trouwens, de meesten rekenen niks voor kilometers voor "de dienst".

Toch bleek het meeste wel wáár te zijn. Tenminste, er werd in de gemeenschap telkens weer de nadruk op gelegd: de zorg over het offer, en de apostel is ook bezorgd over het aantal dienaren. Al doen wij in ons gebouw vrijwel alles zelf; als het een keer wat kost, worden wij er nog bijna op aangekeken! Op zo'n manier is er weinig voldoening. Maar ja, dan staat het op de hemelbank, wordt er gezegd. Of ik hier wel eens een vraag over stel? Nee; in de eerste plaats krijg je er geen antwoord op want niemand weet het helemaal precies, en verder: ze zijn er niet blij mee, met vragen. Je moet het kunnen overgeven. "In het naschouwen" wordt het ons duidelijk. Of ik nog gasten uitnodig? Nee, ik persoonlijk niet.

[wordt vervolgd]
Bron: BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 20:37"
Redactie schreef:N.B. Indien de mensheid eerst door nieuw-apostolische apostelen wordt vastgepind aan het ene geloofsinzicht en een aantal jaren later aan het tegengestelde geloofsinzicht, kan dit níet (!) worden uitgelegd als een prijzenswaardige geste uit naam van God jegens andere christelijke instituties. Het verschijnsel "Zoals de wind waait, waait zijn jasje!" is tekenend voor de hier domweg aan het licht getreden "ambtelijke willekeur".
(...)
Afsluitend wil ik nog het volgende benadrukken: volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven. Daar worden de Bijbelteksten mee in verband gebracht, want overaccentuering van op zich staande uitspraken kan tot verkeerde conclusies leiden.

In zoverre mijn uiteenzetting met betrekking tot het thema “Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen.”


Wilhelm Leber

Bron: Woord van de maand, maart 2009: Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?
Wat stamapostel Leber nu echter exact (!) bedoelde met...
  • Ja, andere – nichtneuapostolische – Christen sind nicht vom Heil ausgeschlossen.
  • Ja, der Geist Gottes kann auch außerhalb der Neuapostolischen Kirche wirksam sein.
  • Ja, es ist denkbar, dass auch nichtneuapostolische Christen bei der Wiederkunft Christi angenommen werden.
  • Ja, auch Geistliche anderer Konfessionen können Werkzeuge in der Hand Gottes sein und vielfältige segensreiche Dienste verrichten.
... maakte hij in augustus 2010 al exact (!) duidelijk:
(...)
De geloofsartikelen bieden ons zekerheid. Ze beschrijven centrale punten uit ons geloof in een bondige vorm. Dat zorgt er per definitie voor dat niet alle aspecten van de geloofsleer opgenomen kunnen worden. In het bijzonder brengen de geloofsartikelen niet tot uitdrukking hoe wij tegenover andere christelijke overtuigingen staan. Een principieel punt is echter al vaker door mij benadrukt, ik herhaal het hier nog eens: God is Zijn handelen altijd soeverein. Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake.

(...)
Wilhelm Leber

Bron: Woord van de maand, augustus 2010: Geloofsbelijdenis en catechismus
Samengevat: het feit "... dass wir früher die Auffassung vertraten, die Kirche Christi bestehe allein aus der Neuapostolischen Kirche" werd enkel omgezet in het feit "Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt.", en dat is per saldo exact (!) wat niemand meer in de gaten mag hebben na het opzuigen van een catechismus, bestaande uit 600 pagina's wollig taalgebruik!

Anders gezegd: "God werkt binnen de kaders die wij straks met zo veel woorden uiteenzetten in onze catechismus, maar wij zullen het Hem niet kwalijk nemen als Hij bij wijze van hoge uitzondering buiten ons om aan een enkeling een goede daad verricht... Volledigheidshalve geven wij dus op voorhand toe, hoezeer God aan ons ook alle volmachten gaf die wij nodig hebben om exclusief namens Hem op te treden, dat ook wij bij Hem nog wel eens, zij het hoogst zelden, voor verrassingen komen te staan. Zó is ónze God. Lief, hé?! Daarom hoeven christenen de hoop ook nog niet op te geven: ieder maakt kans op één van die uitzonderingen. Maar men kan natuurlijk ook gewoon nieuw-apostolisch worden! Voorheen sloten wij uit dat God buiten ons om genade schenkt aan onbekende derden. Het strekt ons echter tot eer dit standpunt nu iets te kunnen verruimen. Mocht dit de oecumenische beweging redenen geven tot het aanrichten van vreugdevuren, hetgeen wij verwachten, dan laten wij ons daarbij gaarne met veel egards verwelkomen."

Bron: Redactie op "ma 28 feb 2011, 12:52"
Less Is More
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Aangaande de dienst in Veendam een korte reactie.
De Bruijn kiest wederom de verdediging door het bezoeken van kritische websites en fora af te raden.
Mijn vraag is of deze voormalige marketeer bewust is dat zijn oproep collectief wordt genegeerd. Zelfs mijn ouders en schoonouders (70+) halen hun informatie uit voornoemde media. Waarom dat paternalisme en dat tegen de haren instrijken? Wat de vrije meningsuiting en vrije informatievergaring betreft passen De Bruijn en de zijnen zonder enige beperking binnen die van omvallende dictatorstaten.

Ik tel 5 gemeenschappen en lees 115 bezoekers aan deze aposteldienst.
Deze kerk is niet alleen technisch maar ook kwantitatief, kwalitatief en religieus failliet.
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Afbeelding
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Afbeelding

Oh trouwens ome Theo was jarig dus nog gefeliciteerd!

...erg fijnhoor... :?
herder_in_(on)ruste

Re: Addergebroed

Bericht door herder_in_(on)ruste »

Fred L.L. Wierlingk schreef:Afbeelding

Oh trouwens ome Theo was jarig dus nog gefeliciteerd!

...erg fijnhoor... :?
U doet er nogal lacherig over begrijp ik, of is dit écht een gebakje dat bij de apostel werd geserveerd??
Ondertussen is dit de zoveelste nacht dat ik niet in slaap kom, het kost mij moeite om rustig te gaan slapen nu ik de zo grote beslissing heb genomen.

Vandaag is mijn brief de deur uitgegaan; ik laat me uitschrijven.
Deze kerk met die Pipo de Clown van een Theodoor J. de Bruijn en Peter Klene als het kleine hese Gnoompje!
Vreselijk, deze mensen strijden niet om de enkele zielen die aan de rand van de gemeente staan.
Op mijn noodroep kwam geen enkele reactie.

Nu las ik ook dat 'ome' Peter Klene al weer bezig is met zijn toekomst als nieuwe apostel voor Nederland én Angola.
http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... iederlande

Daar kan hij zich fijn bemoederen over wat de modetrend van 2012 is voor de Godskinderen in donker-Afrika.
Ze lopen daar nu al jaren in dezelfde, door Stichting Corantijn genaaide, kledij met het embleem en/of de foto van ome Willem Leber erop.

Slaap wel!
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Beste Herder i(o)r uw bijdrage zet tot denken en het inzicht dat de hele situatie een drama is.
Als ik in mijn NAK omgeving kijk dan zie ik familie en vrienden die zich al wat langer geleden onttrokken aan de kerk en hun leven weer op de rail hebben maar allergisch blijven reageren op typische NAK zaken, of, NAK gelijkende zaken.
Ik zie leden waar het uittreden redelijk vers is en die worstelen met het leven. Deze week nog een ex-dienaar aan de lijn gehad die zich compleet geisoleerd voelt -immers het was je hele leven- en mij vroeg om een shot NAK-muziek (hij kent mn collectie).
De zwaarst benadeelden zijn zij die nog wel gaan en hun 10-20 tellende ouderenvereniging veelal uit loyaliteit ondersteunen -zo lang de voorraad doorzettingsvermogen strekt-. Ik zie hun pijn en hun besef omtrent de toekomst waarbij sluiting zich bijna altijd binnen handbereik bevindt.
De meesten zullen daar overigens niet op wachten.

En ome Theo? En ome Peter? En ome Hans? En ome Jan(2x)? En ome Nico? Zij doen niets.
Nee dat is niet waar. Zij doen wat ze kunnen en dat is binnen de NAK nagenoeg niets. Ze zijn het overigens roerend met je eens, ze kunnen zich ook alles goed voorstellen en hopen ook dat deze kerk in ons voordeel ontwikkelt.
En toch is het te weinig want dat alles vindend en gezegd hebben kun je je niet terugtrekken en zul je MET DE VUISTEN OP TAFEL MOETEN SLAAN.
Uw passieviteit handghaaft de onoverbrugbare spagaat bij inmiddels 75% van de leden, doorgaands de leden die u steeds minder ziet.
Handel! (niet perse tot hij wederkomt, maar gewoon NU!).
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Vanwege mijn internationaal distributienetwerk ben ik door Bischoff Verlag benaderd om de komende tijd een aantal nieuwe Verlag producten te introduceren.
Men beoogt hiermee het verliesgevende jaar 2010 snel te doen vergeten.
De onderliggende gedachte bij de nieuwe visie van Bischof Verlag, voor deze en toekomstige producten, is dat ze zich bevinden op het snijvlak van Apostoliciteit en Wereldse populariteit. Hoewel het m.i. oude concepten en technologien betreffen is dat desalniettemin volgens mij is dat goed gelukt.
Rond 11:00u vandaag zal het eerste product getoond worden.
Bijkomend voordeel voor de consument is dat Bischoff GMBH vanwege de verwachte grote vraag historische familie-voorraden heeft aangewend om snel te kunnen leveren.
Groet Fred
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Addergebroed

Bericht door willempower »

@all
Mer verbazing lees ik dat Theoloog het afraad om op fora te kijken , en met moderne media om te gaan .
Theo en de boeven bende zijn de mensen die juist hier de hele dag loeren .
Pos kreeg zelfs een een pc van de kerk om de fora te kunnen volgen , maar dat mag niet meer nu ?
Denk dat het in de praktijk nu nog meer kijkers krijgen .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Addergebroed

Bericht door Gnosis »

Dat dap de Bruijn afraadt om de fora te lezen, zegt veel over het geheel van de Nak. Als alles een leugen is, dan hoef je toch niet bang te zijn voor wat op internet staat?
Maar als de kerk zich aangesproken voelt, ja .....dan doet het pijn en komt er weerstand. Overal waar je aandacht aan besteed vermeerderd zich, zowel positief als negatief en dat geldt ook voor wat wij belangrijk vinden. Hoe meer wij aan dit alles aandacht besteden, hoe kwader en verdrietiger wij worden en dat vermeerderd zich ten nadele van onszelf. Jezus adviseerde ook om de boel los te laten : "Laat los, en gij zult losgelaten worden" maar we moeten het wel zelf doen.
Wat de Bruijn betreft, de Rooms Katholieke Kerk deed hetzelfde met de Davinci Code en de andere boeken van Dan Brown.
Het werd het meest gelezen boek ter wereld zelfs meer dan de Bijbel voor zover ik het weet. Het werkt juist het lezen van de internetfora in de hand, want wat zal er dan opstaan........? Ik zou het wel willen weten en zou er om gaan zoeken en lezen.
Zo is ook het boek afgeraden door de RK Kerk van David Yallop, " De kracht en de Heerlijkheid" de duistere zijde van het Vaticaan onder Johannes Paulus II ,isbn 978-90-274-4789-0 (voor de liefhebber) DE Glascow Harald schreef: "Yallop zal door dit boek wellicht in de hel belanden, maar deze onthullingen zijn dat wel waard!"
Laat ons niet proberen de kerk te veranderen, het lukt ons niet m.i. blijft er weinig over van het instituut kerk algemeen.
Het Koninkrijk Gods is in ons persoonlijk, luister naar je gevoel, want de rest is verspilde energie.
Ik ben in 1959 Nieuw Apostolisch geworden en ben er 3 jaar geleden uitgestapt, veel illusies armer en daardoor veel ervaringen rijker. Ik kan een boek schrijven over wat ik meegemaakt heb doordat ik dicht bij het "kader" betrokken was. Ik heb losgelaten en schrijf geen boek want de narigheid heeft mij uiteindelijk bevrijd en voel mij nu zo vrij als een vlinder, de cocon van gebonden zijn brak open. Vrijheid (in Christus) daar draait het om, geen slaafsheid.
Spuug niet in de pot waar je uit gegeten hebt, dat verteld meer over jezelf maar zoek je eigen spirituele weg, daar wordt je blij van, laat de boel de boel, het is het m.i. niet de moeite waard.

Blijf blij en gelukkig,

HH
Fred L.L. Wierlingk

Re: Addergebroed

Bericht door Fred L.L. Wierlingk »

Bijgaand het oude concept met een nieuw gezicht.
Geen gezichtsverlies echter want iedereen kent deze kerk en met name de Nederlandse gebiedskerk vanaf 1998 tot haar aanstaande sluiting als een kerk met de financiele planning als focus.
Van een opportuun evangelisatie netwerk met familietrekjes en vriendelijke kerkjes is deze organisatie in de voernoemde periode getransformeerd tot een bedrijf compleet met president, voorzitters, juridische conflicten en leuke praktische bv kantoorkerkjes aan de rand van het plaatselijke industriegebied.
Wel dient opgemerkt te worden dat de demografische ontwikkelingen er oorzaak van zijn dat het binnenkort lege bv's blijken te zijn echter dat scheelt weer aanzienlijk in exploitatiekosten en onderhoud.

Juist daarom dit nieuw produkt. Bestel nu en profiteer van de enige valuta ter wereld die vanwege haar ambivalente gezicht op elk moment zowel stijgt als daalt net zoals het u uitkomt en daarmee altijd in uw voordeel! Door gebrek aan inspraak en aandeelhouders of ledenvergaderingen zijn er geen bedreigingen voor deze valuta.

Afbeelding
Gesloten