Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:
Redactie schreef:Wij zouden niet weten waardoor er hier op de achtergrond een persoonlijke vete aan de orde zou zijn.
Is er dan een puur zakelijke reden voor het versturen van de brief waar het hier om draait? Of vervult BM hier uit een zakelijk motief de rol van klokkenluider?
Redactie schreef:Wel onbegrip voor de omstandigheid dat de kerkleiding zich op het standpunt stelt alleen verantwoording schuldig te zijn aan een ons onbekende god.
Tja, dan bent u bij de ABN Amro waarschijnlijk aan het goede adres...
@Criticus

In ons bericht op "Vr 23 Dec 2011, 14:44" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" publiceerden wij eerder de onderstaande brief van 23 december 2011 van districtsapostel Armin Brinkmann aan broeder Bauke Moesker:
  • Afbeelding
Daarmee bleef echter de uitvoerige reactie van broeder Moesker op de aangetekende stukken, die hij in opdracht van het kerkbestuur had ontvangen via de advocaat mr. De Lange, inhoudelijk onbeantwoord. Zie voor een overzicht hiervan ons bericht op "Wo 02 Jan 2013, 12:38" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Die uitvoerige reactie van broeder Moesker bestaat namelijk onder meer uit de in dat bericht opgenomen antwoordbrieven van 6 december 2011, 9 december 2011 en 17 december 2011.

In feite werd broeder Moesker op 23 december 2011 óók door districtsapostel Brinkmann nog eens lelijk op zijn nummer gezet, mede door de snerende opmerking onderaan over onnodig gemaakte faxkosten. Hoewel de districtsapostel aandringt op "einen wertschätzenden Umgang mit unseren Geschwistern", doet hijzelf ondertussen echter precies het tegenovergestelde.

Dit ter inleiding...

[wordt vervolgd]


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 15.00 uur]


@Criticus

"Gern biete ich Ihnen ein weiteres Gespräch im kommenden Jahr an, bei dem wir uns über Ihre Fragen und unsere Antworten unterhalten können. Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen", zo vervolgde de districtsapostel. Hier staat dus met zo veel woorden: kom maar op, als je durft! Alwéér een schoffering...

Zie tevens onze reactie op "Za 24 Dec 2011, 12:50" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

[wordt vervolgd]


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@Criticus

Níet onderschat moet worden wat het in de Nieuw-Apostolische Kerk betekent indien een apostel, of hoger, zich uitlaat in termen van "habe empfolen". Hun wens is voor "lagere dienaren" feitelijk ieders bevel.
  • "Selbstverständlich ist mir Ihre E-Mail an den Bezirksevangelisten Ruud Vis bekannt und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten."
Niet voor niets is er op dit Forum al vaak gewezen op "ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften". Dit verklaart ook waarom de officiële woordvoerder van de kerk eveneens elk antwoord schuldig blijft.

[wordt vervolgd]


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@Criticus

Wij hebben hier dus van doen met een bestuursvoorzitter, districtsapostel Armin Brinkmann, die op 23 december 2011 een vragensteller nota bene berispt omdat deze voor zichzelf de kosten voor lief had genomen van een faxbericht.

Daarom herinneren wij er nu aan dat het enkele maanden later zou blijken, dat deze zelfde districtsapostel 10 miljoen euro verkwistte na eigenmachtig 20 keer meer te besteden dan de statuten het hem toestonden.

Met wat voor iemand kom je dan tijdens een gesprek van drie kwartier of zo eventueel aan tafel te zitten?

[wordt vervolgd]


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@Criticus

Het schrijven waarmee broeder Moesker zich o.a. heeft gewend tot de werkgever van een districtsoudste, die in de praktijk talrijke functies met elkaar heeft willen combineren die geenszins verantwoord met elkaar te verenigen zijn, wat er mede de oorzaak van is dat het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" door haar eigen bestuurders grote schade werd toegebracht, had volgens hem ten doel eraan bij te dragen dat er een spoedig einde komt aan de bestuurlijke wanorde bij zijn kerk. Bij gebreke aan een interne klachtenregeling, door de opgelegde zwijgzaamheid aan alle kerkelijke ambtsdragers en omdat er in deze kerk géén onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat, voelde hij zich genoodzaakt nu ook deze weg te bewandelen. Het valt voor Bauke Moesker niet te verdragen dat zijn broeders en zusters door machtsmisbruik van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de kerk worden gemanipuleerd, geïntimideerd en geïnstrumentaliseerd. Op grond van de informatie die hem voorligt, meent hij dat het kerkbestuur zich schuldig maakt aan meerdere strafbare feiten. Hij vindt de door de heersende geestelijke elite in zijn kerk gekweekte angstcultuur dermate zorgwekkend, dat nu ook de bevoegde overheidsinstanties dienen te worden geïnformeerd.

Bauke Moesker heeft de brief zuiver op persoonlijke titel geschreven. Alleen voor wat betreft het meesturen van één specifieke bijlage heeft er binnen "het voltallige WebTeam" vooraf inhoudelijk overleg plaatsgehad.

(...)

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

In ons bericht op "Di 02 Jul 2013, 12:21" kwam het al aan de orde, maar wat natuurlijk vragen oproept is dat districtsapostel Armin Brinkmann blijkens de "officiële mededeling" van 27 februari jl. de opmerking heeft gemaakt: "Ik ben heel dankbaar dat hiermee dit belastende proces tot een einde is gekomen." Daar begrepen wij toen helemaal niets van want hoezo was er een einde gekomen aan "dit belastende proces"? Was het hem als bestuursvoorzitter dan niet bekend dat er gewoon nog allerlei procedures doorlopen, wat het getouwtrek betreft omtrent "Der Fall Rohn"? Hoe kon hij opeens zoiets zeggen? Kende hij het dossier niet goed?

Wij zijn nu ruim vier maanden verder, maar nog altijd is er volgens ons niemand die kan vertellen of bij wijze van spreken de Heilige Geest in dit verband "de werkende" was, of niet. Wij denken eerlijk gezegd van niet.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 24.00 uur]


@all

Verder vinden wij het een enorme wantoestand dat, als er op de werkvloer tussen kerkelijke medewerkers een conflict ontstaat, de één daardoor het hele kerkelijke vermogen mag aanspreken en de ander helemaal niet. :shock:

In dit geval is broeder Rohn deels ook het slachtoffer geworden van -voor de buitenwacht verborgen gehouden- tegenstellingen binnen het kerkbestuur, destijds bestaande uit districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra. Tegenstellingen die insiders onwillekeurig doen denken aan eerdere tegenstellingen tussen districtsapostel Pos, apostel Sepers en opziener Kamstra. Op foto's die veelal voor aanvang van een bijzondere dienst worden gemaakt in de consistorie kan iedereen wel fraai een brede grijs trekken, maar o wee, als je het als "onderknuppel" buiten de schijnwerpers om waagt met ze van inzicht te verschillen...

Onderschat de kadaverdiscipline bij de Nieuw-Apostolische Kerk niet. Zo had districtsapostel Pos de gewoonte om wie aan hem een openhartige brief stuurde met kritiek op een kerkelijke ambtsdrager, hij die brief ongevraagd voor commentaar aan de desbetreffende "dienaar" doorstuurde - om maar even één enkel voorbeeld te noemen. Met andere woorden: waag het niet een naaste verdacht te maken want ik verraad je. Daarna kreeg steevast de "dienaar" bij hem het voordeel van de twijfel. (...) Hetzelfde doet zich nu voor bij "Der Fall Rohn". De Rufmord-kwestie waarbij districtsapostel Brinkmann, kort na diens aantreden, betrokkene publiekelijk aan de schandpaal nagelt, spreekt boekdelen. Trouwens, wat in deze samenhang te denken van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" ? Geen woord van de daarin uitgekraamde onzin werd tot dusverre door apostel Peter Klene c.s. teruggenomen! Maar wat had de briefschrijver in het najaar van 2008 nota bene zelf uitgespookt? Zie ons bericht op "Do 07 Jul 2011, 09:37" in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs". Wie er iets van zegt, valt op slag bij de dienstdoende "bode van Jezus" in ongenade. Daar durven de ervaringsdeskundigen bij de Nieuw-Apostolische Kerk gif op in te nemen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Wat is hier nu feitelijk de kern van de zaak? Voor zover wij met vallen en opstaan in ons leven daarvan enig begrip hebben gekregen, is het verstandig om geen waanvoorstelling te ontwikkelen van het ware evangelie. Om uiteenlopende redenen kwam dit in ons "forumberaad" al vaak aan de orde. Zie bijvoorbeeld het bericht door BakEenEi op "Wo 10 Apr 2013, 19:24" in de thread "Leugens, Leugens, en nog eens leugens!" Ook is wel eens het volgende aangehaald:
Redactie schreef:(...)
Om samen apostolisch te zijn helpt het om te weten wát wij geloven! In het TV-programma "Catherine zoekt God" merkte destijds iemand op: "Geloof niet méér dan jezelf wáár kunt maken!" Immers, hoe kun je anders geloofwaardig blijven? Maar was het geloof niet feitelijk een geschenk van God?! Zoals Zíjn liefde en Zíjn vrede? Als dat zo is en de Heilige Geest is onze leermeester; wat willen wijzelf elkaar dan verder nog wijsmaken?

Echte zielzorg begint met échte liefde... Echte liefde is "onbaatzuchtig". Géén winstoogmerk, niet: voor wat, hoort wat. Daarom: als wij in ons geloofsleven een afslag hebben gemist, als er bij vergissing onvoldoende op vaste grond werd gebouwd, en wij zien dat omdat God ons het licht in de ogen gaf en omdat wij niet "horende doof" zijn (vgl. Romeinen 11:8, Matteüs 13:13); mag dit dan -voor wie het aangaat- in de praktijk nog wel wat te betekenen hebben? Of is het naar het evangelie van Jezus Christus nu zó met de zaken gesteld, dat een ieder het roer uit handen moet geven? Aan een "zegenaar" en bij voorkeur de "allerhoogste"? Doch let wel: "Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is." Duidelijk genoeg is het voorzegd hoe men kan gaan dwalen en waarom het van wijsheid getuigt zich daarvan rekenschap te geven:

  • Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.

    Uit: Matteüs 15: 14 (NBV)
In de Nieuw-Apostolische Kerk ligt de hoogste prioriteit tegenwoordig bij het vermarkten van een merk: Neuapostolische Kirche.

(...)


Uit: Ons bericht op "Vr 26 Apr 2013, 14:51" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!".
Als er in 1 Johannes 4 vers 1 staat "Onderzoek altijd of een geest van God komt" houdt dat vanzelf wel een opdracht in. In datzelfde hoofdstuk lezen wij "Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem." (...)

Dan kun je je ondertussen wel voordoen als bestuursvoorzitter, "in mijn hoedanigheid als bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland", of wat dies meer zij, doch wees eerst maar "gewoon" eerlijk en oprecht!

Zie verder ons bericht op "Wo 16 Mei 2012, 02:36" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer". Lees met name dát bericht nog eens na...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

De hele kwestie rond het conflict bij het nieuw-apostolische kerkbestuur met broeder Ronald Rohn valt terug te voeren op onzuiver handelen van kerkelijke ambtsdragers. Het valt nauwelijks te bevatten welke astronomische proporties dit wangedrag gaandeweg heeft kunnen aannemen want onder de "zegenaars" zijn wij nog helemaal niemand op het spoor gekomen die zich er vervolgens níet in liet meeslepen. Collectief berust men in het beloop van de gebeurtenissen, zodat de problemen nu de pan uit rijzen. En dat komt alleen maar doordat bij dit kerkgenootschap lagere dienaren worden geacht hogere dienaren te ondersteunen.

Voor wie nog niet doorheeft wat er dan aan de hand is; wij hebben hier nota bene van doen met een schoolvoorbeeld van machiavellisme. Omdat zo'n onderwerp op de zondagsschool niet wordt behandeld, in tegenstelling met nieuw-apostolische deugden als geloofsgehoorzaamheid en navolging, past het bij zowat niemand in het denkraam. Men voelt wel aan dat er iets "niet pluis" is, maar laat dat maar andermans zorg zijn: "biddende handen vraagt onze tijd". Wachten, bidden, gehoorzamen en navolgen; dat is wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk tegenwoordig wordt verstaan onder "werk" in het kader van "Ora et Labora".

Dit echter is het evangelie van Jezus Christus op de kop! Ongelijkwaardige verhoudingen onder "kinderen van één Vader" zijn uit den boze. Dienaren die niet dienen doch op deze manier heersen zijn kwelgeesten.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Nog even dit... Het is godgeklaagd dat het kerkbestuur níet het door broeder Rohn ingestelde hoger beroep wil afwachten, terwijl men zichzelf op het standpunt stelt dat pas "na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid" kan worden gegeven. Zie het redactionele bericht op "Vr 17 Dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!". Welnu, waarom wordt die rechtsgang dan nu doorkruist met destructieve executiemaatregelen waardoor mogelijk de situatie ontstaat dat de wederpartij door geldgebrek geen verweer meer kan voeren in wat gewoon een eerlijk proces dient te zijn? Want hier wordt het door de "Godsgezanten" met offergaven en vereende krachten op aangestuurd. Zie het redactionele bericht op "Do 14 Mrt 2013, 18:27" in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V."

Let wel: het bedrag dat (de onderneming van) broeder Rohn vanwege het in februari jl. gewezen vonnis vooralsnog terug moet betalen, betrof pertinent géén deposito. Het staat bij hem niet tegen een aantrekkelijke rentevergoeding voor de kerk uit op een spaarrekening, of zo! Het geld was door het kerkbestuur simpelweg ter beschikking gesteld voor investeringen die samenhangen met een gezamenlijk project, waarbij de voortgang door onenigheid tussen districtsapostel De Bruijn en apostel Peter Klene, dus binnen het krakkemikkig opererende kerkbestuur zelve, allengs werd ondermijnd. Een ordinaire ruzie tussen deze beiden...

En dan nóg iets: dat districtsapostel De Bruijn als kerkelijke ambtsdrager geen leningen had moeten uitzetten, voor zover daarvan i.c. overigens sprake kan zijn; hoe kon broeder Rohn bekend zijn met eventuele richtlijnen dienaangaande voor kerkelijke ambtsdragers? Het desbetreffende boekwerkje wordt alleen maar voor persoonlijk gebruik uitgereikt aan dienaren die, zodra "ambtsrust" aan ze wordt verleend, het in bruikleen (!) ontvangen exemplaar moeten inleveren bij het kerkbestuur. Dat wij bij het WebTeam met de inhoud ervan bekend zijn, komt hooguit door onze tomeloze inzet op het vlak van onderzoeksjournalistiek!

Onderhand dringt zich hier de analogie op met de beruchte rechtszaak van Scientology tegen Karin Spaink.

  • "So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.” (Joh. 8: 31-32, Lutherbibel 1912).
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten