Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@ACE
@all

Inderdaad betreft het hier de hypocrisie ten top. Alleen al het enkele feit dat binnen de kerkelijke organisatie in kwestie na allerhande berichtgeving in de afgelopen drie jaar zich géén zelfreinigend vermogen ontwikkelt, spreekt boekdelen over de ware ernst van de óók via dit Forum uitgebreid aan de kaak gestelde kolossale misstanden. Het getuigt werkelijk van grote naïviteit als er in openbare erediensten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog wordt gebeden om Gods zegen over ingekomen offerontvangsten. Het geld verdwijnt regelrecht in de zakken van bestuurders, handlangers, advocaten en deurwaarders.

Bij het onderhavige kerkbestuur heeft "aangeschoten wild" compleet vrij spel dankzij een internationale bestuursvoorzitter die stommetje speelt en districtsvoorgangers die al het wanbeleid angstvallig afdekken.

Steeds opnieuw is er van onze kant op gewezen dat er wel degelijk grenzen zijn aan het betamelijke. Wie bij dit kerkgenootschap rechtsbetrachting zoekt, vindt nota bene rechtsverkrachting (vgl. Jesaja 5: 7, NBV)!

En nogmaals: "... districtsapostel De Bruijn wist -op grond van de richtlijnen die er zijn voor de ambtsdragers- dat hij geen geld moest uitlenen." Herhaaldelijk zelfs heeft hij in dit opzicht pertinent gehandeld tegen beter weten in, blijkbaar achteraf met vanuit "de kring der dienaren" ieders goedvinden. Maar dat is ronduit verwerpelijk! Op zo'n godgeklaagde manier mag ook een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) absoluut niet worden bestuurd. Voor de duidelijkheid brengen wij uit ons bericht op "Do 10 Mei 2012, 18:09" het onderstaande citaat in herinnering:
Redactie schreef:(...)
Ik zal nu maar geen declamatie opvoeren uit die o zo geheime Leidraad, maar ik kan een ieder verzekeren dat er in elk geval onder méér het volgende in staat:
 • 1) Ontleend aan "Voorwoord", pagina 11:

  "Deze richtlijnen zijn bindend voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk en geven de grenzen aan van hun werkzaamheden. Het zijn echter geen streng geformuleerde geboden. We mogen niet vergeten dat het in de eerste plaats de Heilige Geest moet zijn die zich als werkzame kracht openbaart."
 • 2) Ontleend aan "1. Grondbeginselen van de ambtsuitoefening", resp. pagina 16 en 17:

  "Het is dringend aan te raden om ambt en beroep duidelijk gescheiden te houden" (pag. 16)

  "Voor de instandhouding van een zuivere vertrouwensrelatie is het eveneens noodzakelijk dat een ambtsdrager nooit geld van of aan gemeenteleden leent (vgl. Sir. 29: 4-9).
  Iedere ambtsdrager moet zich ervan bewust zijn dat hij zelf ook Gods genade nodig heeft. Daarom moet hij ervoor waken anderen iets te verwijten, over anderen te oordelen of hen zelfs te veroordelen." (pag. 17)
 • 3) Ontleend aan "1.3 Verdere grondbeginselen", pag. 20:

  "Elke ambtsdrager is volledig verantwoordelijk voor de taken die bij zijn ambt behoren. Over alle gebeurtenissen van wezenlijk belang in zijn arbeidsgebied informeert hij degene die hem voorgaat."
 • 4) Ontleend aan "11. Administratie", pag. 115:

  "De Districtsapostelen regelen conform de plaatselijke omstandigheden alle administratieve zaken, zoals het bijhouden van het kerkboek, de administratie van het offergeld en het uitschrijven van doopbewijzen en confirmatieoorkonden."
 • 5) Ontleend aan "1.3 Verdere grondbeginselen", pag. 22 en 23:

  "1.3.13 Zwijgplicht
  Aan iedere ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk is zwijgplicht opgelegd. Deze omvat alle informaties en voorvallen waarvan hij in het kader van zijn kerkelijke en zielzorgelijke werkzaamheid op de hoogte is.
  Deze zwijgplicht is niet begrensd in tijdsduur en geldt dus ook nog wanneer de actieve ambtsperiode beëindigd is.

  Nadere bijzonderheden worden geregeld in nationale wetten en door middel van eventueel in de gebiedskerken gepubliceerde aanwijzingen over de zwijgplicht."
 • 6) Ontleend aan "6 Huisbezoeken", pag. 104:

  "6.11 Eigen verantwoordelijkheid
  Wij onderwijzen en adviseren de aan os toevertrouwde zielen in overeenstemming met de leer van Jezus. Het is niet de bedoeling dat we zielen bemoederen of zelfs bevoogden.

  Iedere nieuw-apostolische christen heeft zijn eigen vrije wil en dientengevolge ook de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid.

  De taak van de ambtsdrager is Gods wil bekend te maken aan de te verzorgen broeders en zusters.

  Ook wanneer we bijzondere omstandigheden ontmoeten, willen wij ons niet minachtend uitlaten maar de betreffenden vanuit de geest van Christus de weg wijzen om hulp te vinden."


  Bron: "Richtlijnen voor de ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk" (Ned. uitgave: juli 1999) met een voorwoord van stamapostel Richard Fehr, gedagtekend Zürich, september 1993
Om maar even met de laatste zinsnede, die hierboven met behulp van een rode tekstkleur werd gemarkeerd, te beginnen: waar haalde districtsapostel Armin Brinkmann op 16 juni 2011 het lef vandaan om Ronald Rohn door middel van een officiële bekendmaking op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland publiekelijk aan de schandpaal te nagelen? Ik bedoel de "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", waarover wij berichtten in het redactionele artikel op "do 16 jun 2011, 07:55" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?" En nu nóg erger doch nogmaals onder verwijzing naar de bewuste "Leidraad voor de dienaren": waar haalde diezelfde districtsapostel vervolgens het "gore lef" vandaan om tegen de veroordeling welke daarop volgde bij de rechtbank Utrecht, nota bene hoger beroep aan te tekenen?! Zie bijvoorbeeld het redactionele bericht op "do 19 jan 2012, 17:37" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
 • "Ook wanneer we bijzondere omstandigheden ontmoeten, willen wij ons niet minachtend uitlaten maar de betreffenden vanuit de geest van Christus de weg wijzen om hulp te vinden."
Ja, ja, maar o wee, indien het voor de "dienaren" allemaal te dichtbij komt. Als men alleen een liefhebber is van het stichtelijke woord en men het kunstje verstaat om dat gedurig aan anderen voor te houden zonder er zelf eerst naar te handelen; ben je dan een dienaar?! Welnéé, natuurlijk niet; dan ben je een ordinaire opschepper!!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 10 Feb 2012, 10:39" in de thread "Het uur der waarheid nadert"
Echter: de door de nieuw-apostolische kerkleiding in de eerste plaats voor zichzelf opgestelde regels werden én worden de laatste jaren vrijwel onophoudelijk met voeten getreden. En vervolgens worden deze uiterst laakbare gedragingen met "de mantel der liefde" witgewassen. Witteboordencriminaliteit van het ergste soort! Dan kun je als goedgelovigen tijdens de Kerkennacht wel op de loftrompet willen toeteren, maar reken er niet op dat zulke ongepaste geluidssignalen bij de Schepper van hemel en aarde enige weerklank zullen vinden. Er moet hier met terugwerkende kracht orde op zaken orden gesteld! Liefst gisteren.

Ondertussen komt de behandeling in hoger beroep van ten minste drie rechtszaken snel dichterbij, namelijk over de omstreden lening in privé van districtsapostel De Bruijn aan broeder Rohn van € 150.000, de omstreden lening van € 500.000 zonder een behoorlijke schriftelijke overeenkomst van de kerk aan een onderneming van broeder Rohn, en de kwestie waarbij districtsapostel Brinkmann kort na diens aantreden als bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het waagde om broeder Rohn brutaal te confronteren met Rufmord - terwijl hijzelf het krampachtig verborgen hield in december 2007 de limiet, waarbinnen hij óók bij de NAK-NRW ingevolge de statuten vrijheid van handelen heeft, 20-voudig te hebben overschreden! Tien miljoen euro was daarbij in handen gespeeld van criminelen, waarvan een kwart miljoen euro als provisie aan de strijkstok was blijven hangen bij een "externe deskundige" die blijkens publicaties via de media in Engeland bij de NAK-NRW van districtsapostel Brinkmann tot overmaat van ramp een bevriende districtsoudste bleek te zijn. De firma List & Bedrog heeft nog heel wat uit te leggen, al slikken de bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aangesloten leden doorgaans alles voor zoete koek...

Over het gerotzooi met nóg eens een kwart miljoen euro op Bonaire wordt door de kerkleiding óók al met geen woord gerept. Ook speelt de geldverslindende leegstand van diverse kerkgebouwen in ons land.

Een onderbelicht gebleven aandachtspunt is voorts dat het trio Klene-Klene-Vis door eigen toedoen in zó veel (betaalde) nieuw-apostolische nevenfuncties is benoemd, dat, hoewel men op het zakelijke vlak aan de lopende band blijk geeft van incompetentie, het kerkgenootschap straks alleen nog van ze afkomt met een serie gouden handdrukken. Naar alle waarschijnlijkheid is dat echter hun vooropgezette bedoeling.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Overigens kunnen wij melden dat Bauke Moesker op o.a. diens schrijven van 29 mei 2013 ontvangstbevestigingen ontving van respectievelijk de Autoriteit Financiële Markten op 7 juni 2013, ABN Amro op 11 juni 2013 en De Nederlandsche Bank op 12 juni 2013.

Het WebTeam
Als dit de brief is waar de volgende zinsnede in voorkomt:
Er is sprake van een eenhoofdige leiding die mij gedwongen heeft sinds de zestiger jaren geloof te hechten aan een volstrekt onjuiste visie, die mij en met mij velen ernstige psychische schade heeft en nog berokkend. Zie bijlage "Bischoff"
dan zal de brief wel op "waarde" worden geschat. De genoemde financiële instellingen zullen vast wel begrip hebben voor "dwang" binnen een religieuze groepering...
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@Criticus

Tegen onwil zal uiteraard geen kruid gewassen zijn. Maar het komt ook nu en dan wel eens voor dat mensen aan een half woord al genoeg hebben. Dan pakt men met gemak tussen de regels door de intentie op en wordt de boodschap, die iemand op authentieke wijze afgeeft, niet misverstaan.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Tegen onwil zal uiteraard geen kruid gewassen zijn. Maar het komt ook nu en dan wel eens voor dat mensen aan een half woord al genoeg hebben. Dan pakt men met gemak tussen de regels door de intentie op en wordt de boodschap, die iemand op authentieke wijze afgeeft, niet misverstaan.
Ik vraag me af of financials überhaupt notie nemen van het aandragen van persoonlijke vetes. Mijn gevoel zegt heel sterk van niet.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:(...)
Ik vraag me af of financials überhaupt notie nemen van het aandragen van persoonlijke vetes. Mijn gevoel zegt heel sterk van niet.
@Criticus

Wij zouden niet weten waardoor er hier op de achtergrond een persoonlijke vete aan de orde zou zijn. Wel onbegrip voor de omstandigheid dat de kerkleiding zich op het standpunt stelt alleen verantwoording schuldig te zijn aan een ons onbekende god.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

In ons bericht op "Do 27 Jun 2013, 23:37" gaven wij aan dat tevens nog het hoger beroep zal dienen dat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ingesteld tegen het vonnis van 20 juli 2011 van de voorzieningenrechter over de Rufmord-kwestie vanwege destijds het onderstaande artikel op de website van de kerk:
Wij vonden het op het idiote af dat districtsapostel Armin Brinkmann, die toen net een blauwe maandag bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het voorzitterschap bekleedde, in juni 2011 de schaamteloze brutaliteit vertoonde om de goede naam van "een verdachte", tevens belijdend lid van deze kerk, op voorhand via het Internet publiekelijk te schande te maken, dus nog vóórdat de rechter in het met betrokkene gerezen conflict een finaal oordeel had kunnen geven. Wat val je dán toch ongelofelijk door de mand als een valse profeet in schaapskleren (vgl. Matth. 7: 15). Ondanks daarop in kort geding lik op stuk van de rechter, tekende Brinkmann tegen de uitspraak -die in deze volstrekt uitgemaakte zaak glashelder was- beroep aan. Hiervan is het nu echter bekend geworden dat het beroep recentelijk ineens werd ingetrokken!

Wat zou dáár nu toch plotseling achter steken?!

De publicatie op 16 juni 2011 (zie boven) eindigde als volgt:
De omstandigheden die tot het ontslag van de heer Rohn hebben geleid, waren voor de kerkleiding aanleiding om aan "Grant Thornton Forensic Investigation Services" te Rotterdam de opdracht te geven om onderzoek te doen naar het handelen van de heer Rohn in relatie tot zijn taken en afspraken met de NAK. Op basis van de in dat onderzoek aan het licht gekomen feiten die het bestuur van de NAK niet of slechts gedeeltelijk bekend waren, heeft het bestuur strafaangifte gedaan tegen de heer Rohn.
Dat loog er niet om! Hoogst opmerkelijk bij die strafaangifte evenwel was, dat het kerkbestuur deze had laten indienen door de advocaat van o.a. priester Willem Scherpenzeel. Dus: wat had "Der Fall Rohn" voor het kerkbestuur nu opeens van doen de privé-kwestie Oostenrijk?! Plus: zou het dan tóch wáár zijn dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) tevens de kosten van rechtshulp betaalt die in zo'n privé-kwestie i.c. voor rekening van districtsapostel i.r. De Bruijn dienen te komen? Dit voorjaar verklaarde de betreffende advocaat, mr. Abeln, nota bene bij de Ondernemingskamer in Amsterdam dat het nieuw-apostolische kerkbestuur en Scherpenzeel c.s. inmiddels tezamen optrekken tegen broeder Rohn! Zie hieromtrent ons bericht op "Do 14 Mrt 2013, 18:27" in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V."

Omdat de schijnheiligheid in het doen en laten van de "Godsgezanten" ervan afdruipt, hebben wij dat ongelofelijke venijn op dit Forum van alle mogelijke kanten aangelicht en er onophoudelijk voor gewaarschuwd. In tal van opzichten wordt er door het kerkbestuur blufpoker gespeeld. Ook wat de bewuste strafaangifte betreft, kwam de TGT-datum (te gebruiken tot) al snel in zicht, namelijk al bij de behandeling van het door districtsapostel Armin Brinkmann verloren bovenvermelde kort geding. Nu het tegen het daarmee samenhangende vonnis ingestelde hoger beroep door het kerkbestuur werd ingetrokken, zal ook de bedoelde strafaangifte wel van tafel worden gehaald. De vraag is echter of het kerkbestuur er op die manier mee wegkomt want uiteraard heeft broeder Rohn naderhand bij de politie aangifte gedaan wegens valse aangifte...
BakEenEi schreef:(...)
BakEenEi schreef:(...)
Aldus geschiedde het destijds dat er een herderlijk schrijven uitging, gedagtekend "Santpoort, 21 februari 2010". Voor de districtsvoorgangers met name begint hierdoor een aantal bijkomende aspecten op te spelen.

In tegenstelling met de positie van functionarissen in het bestuur, doen districtsvoorgangers hun werk doorgaans onbezoldigd, hoewel daarin verandering kan zijn gekomen toen op 8 juni 2009 de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis door apostel Peter Klene werden aangesteld in allerlei bestuurs- en directiefuncties binnen diverse vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ineens opgerichte B.V.'s en stichtingen. Zie ook het redactionele bericht op "wo 07 dec 2011, 17:37" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering". Hoe dan ook; ingevolge de statuten zijn de districtsvoorgangers belast met een duidelijk omschreven bestuurlijke verantwoordelijkheid:

(...)
Districtsvoorgangers, u bent de zwakste schakel.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 07 Jan 2012, 15:33" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Ten slotte; ook de behandeling van de met tussenkomst van de advocaat mr. Abeln tegen broeder Rohn ingediende strafaangifte (het kan straks nota bene wel een "valse aangifte" blijken te zijn) wordt niet afgewacht:
AFSCHRIFT
 • Lieber Bruder [...],

  herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Ich freue mich, dass die Operation gelungen ist und es Ihnen gesundheitlich gutgeht.

  Schade, dass Sie sich nicht zu einem Gespräch mit mir treffen möchten, aber das ist letztendlich Ihre Entscheidung, die ich akzeptiere.

  Zu Ihrer E-Mail möchte ich noch anmerken, dass es keinerlei neue Beschuldigungen gegen Bruder Rohn gibt. Wir haben eine unabhängige Untersuchung über die Vorgänge vereinbart. Die ist abgeschlossen, das Ergebnis hat zu der Ihnen bekannten Strafanzeige gegen Bruder Rohn geführt. Nun liegt alles in der Hand des Gerichts.

  Es kann ohne Weiteres sein, dass nicht alle Informationen in dieser Angelegenheit zur Verfügung stehen, aber ich bin gewiss, dass unser himmlischer Vater helfen wird, dass sein Werk bewahrt bleibt und diese ganze Angelegenheit in Kürze abgeschlossen werden kann. Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Bruder Rohn, er ist mein Bruder und Mitglied unserer Kirche. Ich würde mich freuen, dass sich nach Abschluss des Prozesses ein normales Verhältnis mit ihm einstellt.

  Ihnen, lieber Bruder [...], wünsche ich von Herzen alles Gute und dass Sie unserer Kirche positiv verbunden bleiben.

  Mit freundlichem Gruß
  Armin Brinkmann

Zie verder: Bericht door BakEenEi op "Wo 09 Nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 13 Mrt 2013, 22:19" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Hierboven zien wij hoe districtsapostel Armin Brinkmann iemand die kennelijk in het najaar van 2011 over de gang van zaken diens bezorgdheid had uitgesproken, in aandoenlijke bewoordingen "geruststelt". Maar er valt hier helemaal niemand meer gerust te stellen. Wij worden immers doodeenvoudig met zijn allen compleet belazerd. Een ieder die ooit met een simpel telraampje overweg kon, moet dat intussen kunnen snappen.
 • Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

  Uit: Matteüs 7: 15 (NBV)
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

De Volkskracht berichtte vanochtend als volgt: "Voor de zesde maal deze eeuw is er sprake van een ernstige dwaling in de Nederlandse rechtspraak. Acht jaar te laat komt de waarheid boven tafel." (...) Dat belooft nog wat voor het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In dat gezelschap namelijk worden tegen beter weten verdachten schuldig verklaard, zulks in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het "actuele nieuws" hierboven van 27 februari 2013 was dan ook desinformatie. Hooguit bevatte het één enkel fragment van waarheid. Als halve waarheden al héle leugens zijn, is zo'n vals bericht vanzelf lariekoek.

Wie in deze kerk met een zuiver geweten ambtsdrager wil zijn, wordt er al snel toe verleid evidente fouten van meerderen af te dekken terwijl die meerderen rücksichtslos afrekenen met vermeende ondergeschikten. Verraderlijk subtiel gaat dat in zijn werk. Omdat meerderen per definitie "zegenaars" zijn, is de verleiding voor degenen die worden geacht deze "hogere dienaren" zogenaamd te ondersteunen extra groot, zelfs indien het dan met ieders loyaliteit duidelijk de verkeerde kant opgaat, om toch maar toe te geven aan de aldus hoogst bedenkelijke gekunstelde gezagsverhoudingen welke uiteraard geen enkele Bijbelse grondslag hebben.

Op bovenbeschreven wijze is er door de jaren heen in de Nieuw-Apostolische Kerk een cultuur ingericht en gevestigd, die intussen allesbepalend is. De hoogste "dienaren" zouden God het meest vertegenwoordigen. Deze "logica" wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk consequent tot in alle uithoeken van de organisatie plus de van daaruit opgezette samenwerkingsverbanden doorgetrokken. Voor broeder Ronald Rohn betekende dit bijvoorbeeld dat hij als directeur bij de NAK Vastgoedontwikkeling B.V. geacht werd zich óók in zakelijk opzicht (!) onderdanig op te stellen tegenover een ieder die, met of zonder kennis van zaken, zich voor het karretje van bijvoorbeeld apostel Peter Klene liet spannen om hem in zijn werk in feite voor de voeten te lopen. Bij Residence Eimersstaete werd er dus NIET professioneel bestuurd en NIET constructief samengewerkt.

Wie -door schade en schande- bekend is met de geschetste wanorde, staat met de dienaangaande onverhoopt opgebouwde akelige inzichten en ervaringen binnen de muren van de kerk een eenzaam voortbestaan te wachten. Het (piramide)spel wordt namelijk zó bizar hard gespeeld, dat bijna niemand je zal geloven. Tóch is het zo. Voor slachtoffers die erdoor dreigen te worden vermurwd is het een kwestie van slikken of stikken. Deze realiteit leidt er dan ook toe dat "daders" de kerk trouw blijven en degenen, die aan hun ambtelijke willekeur ten prooi zijn gevallen, de kerk vroeg of laat verlaten; meestal "wijselijk" zonder opgaaf van redenen.

Ruim drie jaar geleden werd deze verontrustende toestand onzerzijds via de "indexpagina" als volgt aangekaart:
BakEenEi schreef:(...)
Toen ik in februari 2010 op uitnodiging van "het WebTeam" in een soort van drieluik oorzaken en gevolgen belichtte van de zorgwekkende omslag in het beleid van de internationale kerkleiding (want die omslag was zelfs voor de buitenwacht al vanaf het voorjaar van 2006 onmiskenbaar een feit), ging ik zonder er nog langer omheen te willen draaien uitgebreid in op allerlei omstandigheden die nu onverhoopt alsmaar duidelijker aan het licht komen:
BakEenEi schreef:
Ontstellend

(...)
Terugkomend nu op de rangen en standen; in de Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt men dus aanzienlijken en minder aanzienlijken. Het gezag van een priester kan niet tippen aan het gezag van een apostel. Wat een priester uiteenzet kan te allen tijde worden overruled door wat elke ambtsdrager met een opvolgende hogere geestelijke bediening daarbij achteraf nader uiteenzet. Individuele gelovigen behoren hun eventuele vragen eerst voor te leggen aan de geestelijk verzorger met het voor ieder persoonlijk eerste hogere ambt. Komt men er niet uit, dan moet men in beginsel zijn bij de geestelijk verzorger met het tweede hogere ambt, enzovoort. Velen raken gaandeweg ontmoedigd en geven het op...

Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)
Apostolisch-zijn houdt in dat gelovigen voor zichzelf besluiten de nieuw-apostolische geloofsopvattingen tot in detail onvoorwaardelijk voor goddelijke waarheid te houden. In de praktijk moet dit betekenen dat men handelt overeenkomstig de instructies van "de verzorgende dienaren". Met het stellen van vragen kan men het best wachten want God, die een kenner der harten is en een hoorder der gebeden, zal zeer zeker antwoorden doch in geen geval eerder dan op Zijn tijd. Met fascisme, kadaverdiscipline of machiavellisme heeft dit volgens de verantwoordelijke leidinggevenden allemaal niets van doen: onze God is een God van orde en regel en Hij spreekt niet naar de kittelachtigheid van ons gehoor.

Daar sta je dan. Je mocht wel blij zijn, maar niet bang, bedroefd of boos. Je voelt je gekrenkt. Emotioneel was je niet in beeld. Wat is de kerk voor jou in feite nog meer dan alleen maar een soort van activiteitenfabriek? Al je vertrouwen had je ingezet, "de firewall" uitgezet, je beste krachten gaf je bovendien; maar je spontaniteit ben je kwijt; je bent vermurwd. Wáár is het misgegaan?! Wanneer had je béter kunnen weten?! Wat zullen de mensen wel zeggen in de wereld om je heen, nu je bij de pakken neer zit. Waar heb je dit in godsnaam aan verdiend?! (...) Je voelt je misbruikt; gewoonweg verkracht - door de geestelijk elite in de kerk waar jij je hele ziel en zaligheid aan had verbonden. Waar blíjf je nu?!

Op zo'n manier blijf je toch nergens?! Maar let nú op... Deze situatie valt te overzien! Toen je ooit een splinter in één van je vingers kreeg, probeerde je die er meteen uit te halen. Maar wat deed je onder lijdensdruk, toegebracht (!) middenin "de gemeenschap"?! Je durfde misschien niet eens "Au!" te roepen. Kinderen Gods gaan hun weg immers "in stilheid en vertrouwen". Ja ja, maar zó enorm ongenuanceerd liggen de verhoudingen in het werk Gods bepaald niet. Je bent in geestelijk opzicht "door rood" gereden. Niet één enkele keer, maar honderden keren. Alarmsignalen wuifde je weg want je was... gehersenspoeld. Jazeker, gebrainwasht; op het verkeerde been gezet. Kun je daarvan af?! Natuurlijk!!

Achter de schermen zal men zich bij de internationale kerkleiding op het ogenblik wel hevig verongelijkt voelen. Toch keert ook hier de wal het schip. Er is roofbouw gepleegd; op gezinnen (van "dienaren"), op weldenkende welwillende medewerkers en op vele anderen die uit hun kracht zijn gehaald. Zoiets kan in het werk Gods pertinent niet de bedoeling zijn. Maar van nature willen mensen zich nu eenmaal graag ergens aan overgeven; ergens in opgaan; wegdromen. Op zichzelf hoeft daar niets op tegen te zijn. Aan de andere kant echter getuigt het van volwassenheid als je je niet iets laat afnemen wat anderen niet toekomt. Mocht dit onverhoopt een keer tóch wel gebeuren, wees dan gewaarschuwd.

(...)

Bron: Bericht door BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 21:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".
Naast mij waren het elders vele anderen die op dezelfde wijze in de afgelopen vijf jaar "aan de bel trokken". Alleen, er werd niet opengedaan. Kritiek, hoe opbouwend ook; daarmee ben je in de Nieuw-Apostolische Kerk níet welkom.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 18 Mei 2013, 23:06" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
Hopelijk valt de ernst van de situatie inmiddels beter in te zien...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

In rond Hollands: in de Nieuw-Apostolische Kerk word je met het grootste gemak door of op gezag van de allerhoogste "dienaren" voorgelogen, bedrogen, verraden, afgerangeerd, en noem het allemaal maar op.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Naar alle waarschijnlijkheid kennen de meesten van ons wel de bekende woorden: "... maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken" (Lucas 2: 19, NBV). Dít is de ruimere context ervan:
 • [15] Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ [16] Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. [17] Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. [18] Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, [19] maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. [20] De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Gezegende verhoudingen als hierboven beschreven, klinken na; hebben een lange nagalm. "Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus, met U in verbinding te zijn" (lied 445, NAK-gezangboek), zo ging een lieddichter er later nog op door. Nu doet zich na duizenden berichten op dit Forum echter de brandende vraag voor: met wie komen wij via degenen, die zich in de Nieuw-Apostolische Kerk "Godsgezanten" noemen, feitelijk in contact?

Is dat tegenwoordig met politie en justitie? Met de rechterlijke macht in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem en Utrecht? Met broeders en zusters die opkwamen voor hun naasten en toen wel mochten opkrassen?

"Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult", lezen wij in Jozua 24 vers 15 (SV-J). Misschien is er onder u allen iemand die, nu het er op aankomt, hier wat aan heeft.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Wij zouden niet weten waardoor er hier op de achtergrond een persoonlijke vete aan de orde zou zijn.
Is er dan een puur zakelijke reden voor het versturen van de brief waar het hier om draait? Of vervult BM hier uit een zakelijk motief de rol van klokkenluider?
Redactie schreef:Wel onbegrip voor de omstandigheid dat de kerkleiding zich op het standpunt stelt alleen verantwoording schuldig te zijn aan een ons onbekende god.
Tja, dan bent u bij de ABN Amro waarschijnlijk aan het goede adres...
Gesloten