Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

WebTeam schreef:(...)
Vervolgens wilde Manfred Henke de bespiegelingen van Dr. Albrecht Schröter niet onweersproken laten. Hij voerde aan dat God de in 1863 ontstane noodsituatie had toegelaten om Zijn werk voort te zetten in de Nieuw-Apostolische Kerk. Dit zou er echter op neerkomen dat de kerk in 2013 een noodgreep wenst te vieren die plaatshad in 1863! Hiermee stuitte Henke dus op onbegrip. Bovendien kan men bij wat er zich afspeelde in 1863 niet feitelijk spreken van een splitsing want die was er eenvoudig niet. Dat naderhand Geyer tezamen met Friedrich Wilhelm Schwarz en Carl Wilhelm Louis Preuß in Hamburg "voor zichzelf begon" en zij de Allgemeine christliche apostolische Mission (AcAM) stichtten, laat zich moeilijk duiden als de oprichting van de Nieuw-Apostolische Kerk want deze ontstond pas in 1878, vanuit (!) de AcAM. Daarna duurt het nog jaren alvorens rond 1896 op ondoorzichtige wijze het gaandeweg met ultieme volmachten ingekleurde superambt van stamapostel wordt ingevoerd - door één man (!): Friedrich Krebs.

(...)


Uit: Bericht door WebTeam op "Ma 15 Okt 2012, 17:52" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!"

@all

Manfred Henke praat recht wat krom is:
Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

WebTeam schreef:(...)
Het blijft tegenstrijdig: de apostelen van de Katholiek Apostolische Kerk worden alleen kortstondig voor vol aangezien omdat er anders geen nieuw-apostolische apostelen waren geweest. Manfred Henke hoopt nu in de aantekeningen van de apostel Carlyle te ontdekken waarom destijds de opziener/profeet Geyer zeer goede redenen moet hebben gehad om zich ten slotte in 1862 van de apostel Woodhouse niets meer te hoeven aantrekken.

(...)


Uit: Bericht door WebTeam op "Ma 15 Okt 2012, 17:52" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!"
@all

Hoezeer Manfred Henke met zijn schrijftrant bij de artikelen "zur Geschichte der Neuapostolischen Kirche" nu ook telkens met betrekking tot de periode tot 1863 een vertrouwd aanvoelend sfeerbeeld oproept in de zin van "gezelligheid kent geen tijd", zodat straks in de laatste aflevering volautomatisch postuum hulde ten deel valt aan de opziener/profeet Heinrich Geyer (1818-1896), zonder er dan bij te vertellen dat de door Geyer in oktober 1862 tot apostel beroepen priester Rudolf Rosochacki al in januari 1863 spijt kreeg van die jezuïetenstreek, afstand nam van de hele gang van zaken en hij alsnog dienstbaar bleef aan de "Katholisch-apostolische Bewegung", houdt het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk met het afgekondigde jubileum in 2013 eraan vast dat "de nieuwe ordening" zegenrijk begint met de ordinatie van Rosochacki tot apostel:
"Het door het kerkbestuur vastgelegde stichtingsjaar 1863 van de zo genoemde „nieuwe ordening“ – dus de benoeming van Apostelen buiten de kring van de twaalf van de Katholiek-Apostolische Gemeente in Engeland – verjaart over twee jaar voor de 150e keer."

Uit: Onderwerp van de Herfstvergadering van Districtsapostelen: „Burnout is een kameleon“/2013: een Jubileumjaar, Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal
Men kan zich hierbij echter de vraag stellen: welke nieuwe ordening? Immers, anno 2012 zijn wij ruim "120 Abspaltungen bzw. Trennungen" verder en is de geloofsleer door de jaren heen nog talloze keren herzien! Zie onder:
Redactie schreef:(...)
Welke andere omstandigheden bij de geschiedschrijving van het apostolische werk nog meer een stempel hebben gedrukt op de ontwikkelingen, valt tussen de regels door op te maken uit een boekbeschrijving bij het Netzwerk Apostolische Geschichte. Zie onder:
Er wordt hier gesproken van ruim 120 afsplitsingen en scheuringen in de periode 1863-2000. Dat vernamen wij niet op de zondagsschool, bij het godsdienstonderwijs, het confirmatieonderricht of met het oog op de getuigenarbeid. Het deed er niet toe, vonden zeker anderen. Inmiddels kwam ook het Internet op, en blijkt de legpuzzel uit heel wat meer stukjes te bestaan dan velen hebben verondersteld. Wij dachten dat het werk Gods de Nieuw-Apostolische Kerk was, die volgend jaar 150 jaar bestaat. In 1963 bestond "onze kerk" immers al 100 jaar; althans, dat meenden anderen toen zeker te weten.

Ruim hondertwintig "Abspaltungen bzw. Trennungen", staat er. "Hoogst onverstandig," zullen de "Godsgezanten" desgevraagd wel antwoorden, "om het werk Gods, wederopgericht in 1863, de rug toe te keren".

Is het u opgevallen dat de auteur, drs. Brand, het zó verwoordde, namelijk:
De aanhangers van ‘het nieuwe licht’ stelden dat er sprake was van een voortgaande openbaring door Jezus in de thans levende apostelen. De tegenstanders erkenden wel dat Jezus zich ook in de nu levende apostelen openbaarde, maar dat moest dan in volkomen overeenstemming zijn met wat eerder in de bijbel was geopenbaard.
Meer dan honderd jaar later, herhaalt zich in dat opzicht nu als het ware de geschiedenis:
Redactie schreef:(...)
Het was stamapostel Leber zelf die aldaar de redactie -afgelopen zondag- wakker schudde:
Zürich/Stendal. Den Übertragungsgottesdienst am Sonntag in Stendal hatte der oberste neuapostolische Geistliche, Stammapostel Dr. Wilhelm Leber, dazu genutzt, eindringlich drei „allerheiligste“ und damit „unantastbare“ Elemente des Glaubens zu benennen. Darunter: „Der Glaube an die gegenwärtige Offenbarung des Herrn in dieser Zeit.“ Doch was heißt das eigentlich?

(...)
In der Nacht zum Montag war der Redakteur noch munter genug, um sich von dieser Ermunterung inspirieren zu lassen und den Kirchensprecher, Bischof Peter Johanning, zum Wochenauftakt mit einer Anfrage zu einem theologischen Thema zu beglücken.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
De aan stamapostel Leber geopenbaarde inzichten zouden terug te voeren zijn op de Bijbel zelf, aldus de door de redactie van RELIGIONSREPORT geraadpleegde perswoordvoerder van de stamapostel, de opziener Peter Johanning:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
De redactie van RELIGIONSREPORT vervolgt:
(...)
Interessant ist folgende Aussage: Dem Apostolat würden, jedenfalls in der offiziellen Interpretation der NAK, neue Einsichten über das Wirken Gottes und seinen Heilsplan vermittelt werden – sofern sie in der Schrift bereits angedeutet, aber noch nicht komplett enthüllt seien. Das wichtigste Beispiel dafür sei die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene. Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
Aha, nu zijn we er! Stiekem is achter de schermen blijkbaar de "Offizielle Verlautbarung" van "22.10.2004" deels van tafel geveegd: "Die Bibel ist Grundlage der neuapostolischen Lehre".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 13 jan 2012, 16:21" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV).
Zie voorts het redactionele bericht op "di 24 jan 2012, 20:36" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".
Met ellebogenwerk, een schouderophalen over miljoenenverliezen, met het negeren van vragenstellers en met hulp van advocaten proberen de zegenaars van stamapostel Leber, "Inhaber der lehramtlichen Vollmacht", zich op het ogenblik de hemel in te knokken; praktijken die ons niet zijn bijgebracht "op de zondagsschool, bij het godsdienstonderwijs, het confirmatieonderricht of met het oog op de getuigenarbeid".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 25 Jan 2012, 22:55" in de thread "Een stukje geschiedenis... "
Wie ook leest wat drs. B.L.Brand beschrijft in diens boek "De Apostolischen" (ISBN 9043504351), over de ontwikkeling van "het apostolische werk" in Nederland en al het getouwtrek en ellebogenwerk daarbij, doet er op zijn minst verstandig aan niet alles voor zoete koek aan te nemen wat er op last van machtsfiguren (!) in de kerk gedurig wordt voorgeschoteld. In de Nieuw-Apostolische Kerk moet voor deze machtsfiguren constant alles en iedereen wijken! Men straft nota bene anderen af op grond van hooghartig van toepassing verklaarde voorschriften en codes, waarop men zelf niet wil worden aangesproken. Als het anders was, en juist de liefde van God steeds richtinggevend had mogen zijn, was ook dit Forum er nooit gekomen! Dan helpt het wat ons betreft niet om de ijdelheid van Manfred Henke te strelen door hem namens de kerkleiding aandoenlijke verhalen te laten schrijven over een stukje samenleving van weleer. Wij prikken er in elk geval doorheen...

Neem hieromtrent op ons Forum ook kennis van de threads:
Binnenkort verschijnt "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode".

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

@all

Zonder verder commentaar...
Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

@all

Ter overdenking...
(...)
Wenn es für die NAK konstituierend ist, dass diese Kirche Apostel hat, die dem Stammapostel nachfolgen, dann stellt sich doch die Frage, ob eine solche Kirche überhaupt gegründet werden konnte und ob man nach einem Gründungsdatum in der hier diskutierten Weise fragen kann. Wie hätte denn eine Gründung erfolgen können?

Wenn es ohne Apostel keine NAK und ohne Stammapostel keine Apostel geben kann - wie hätte denn dann ein Gründungsakt aussehen können? Hätte man einen Stammapostel ins Amt setzen können, ohne dass er Apostel war? Hätte es Apostel geben können, wenn es keinen Stammapostel gab? Und wie hätte es einen Stammapostel geben können, wenn es noch keine NAK gab? - Ich meine, dass Schröter diese Frage nicht stellt. Und die NAK auch nicht. Und die Jubiläumskritiker in diesem Forum ebenfalls nicht.


(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 door Cemper op "24.10.2012, 00:27 in de thread "Jubiläum 2013: 150 Jahre NAK"
Zie ook het bericht door WebTeam op "Ma 22 Okt 2012, 15:04" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door WebTeam »

@all

Ter informatie:
Comment schreef:Werter Cemper und werte Leserinnen und Leser,

ich möchte noch einmal zurück auf das Thema dieses Threads zurückführen. Dies will ich durch Hinweis auf eine Ausarbeitung des Rudolf Stiegelmeyr tun, in welcher er unter dem Titel 'Der Streit um die Geburtswehen des Werkes Gottes' (Klick und in das unterste PDF-Icon wählen!) das hier diskutierte Thema behandelt und dabei u.a. feststellt:

Zitat
 • "...Als einheitliche 'Kirche', die den neuapostolischen Glauben samt seiner organisatorischen Ausstrukturierung als Identifikationsmerkmal trägt, tritt die Glaubensgemeinschaft im Prinzip erst mit dem 1907 von Hermann Niehaus eingeführten Begriff 'Neuapostolische Gemeinde' auf ..."
Dies begründet er - wie ich meine - in überzeugender Weise. Ich empfehle, die Ausarbeitung von S. zu lesen.
Ggf. können wir hier ja noch über Einzelheiten weiterdiskutieren.

Freundliche Grüße
Com.


Bron: Bericht bij Glaubensforum24 door Comment op "27.10.2012, 14:48 in de thread "Jubiläum 2013: 150 Jahre NAK"
Dit is de hierboven bedoelde koppelingslocatie: http://kirchenreform.jimdo.com/app/down ... 1351241753.
Of klik >> HIER << . Zie ook de omstreden uitweidingen ter zake van Manfred Henke: http://www.nac-mgemnowa.org/hrs_german/ ... hp?navid=1.

Een ander lezenswaardig artikel dienaangaande verscheen al op 26 april 2002 bij Glaubenskultur-Magazine: "Zustände wie zu Kaiers Zeiten - Über Demokratie un Transparenz in der Neuapostolischen Kirche".

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door BakEenEi »

@all

Zó keerde districtsapostel Tjark Bischoff destijds aan dienende broeders de rug toe vanwege hun bedenkingen ten aanzien van de zogenaamde Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff:
 • Afbeelding
Uit de onderstaande circulaire valt op te maken wat er onder die omstreden Boodschap moest worden verstaan:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Zie hieromtrent tevens het redactionele bericht op "Zo 04 Mrt 2012, 15:04" in de thread "Overlijden apostel Christiaan Boermeester (GvAC)". Aan dit bericht is de volgende quote ontleend:
(...)
Apostel Boermeester vertelde mij een aantal dingen. In het kort... De dienst voor dienende broeders in 1955 waarin apostel Tjark Bischoff bekendmaakte dat de Boodschap van St.Ap. Bischoff nu voortaan in alle diensten moest worden verkondigd, was dé oorzaak van dé breuk. Wie hierdoor in gewetensnood kwam en dat dus niet kon waarmaken, raakte terstond z'n bediening kwijt. Verscheidene broeders, onder wie de vaders van thans in de GvAC oudste H. en apostel Den Haan, werden vervolgens geëxcommuniceerd. Al zijn heel wat ouderen die zo'n brief destijds hadden ontvangen nu overleden; de omstreden brieven zijn nog in het bezit van hun kinderen en voor dezen blíjft dit vanzelf een uiterst pijnlijke toestand. Door het overleg wat in de jaren '90 in Nederland tussen de verschillende apostolische stromingen op gang kwam, legde apostel Sepers dat probleem voor aan districtsapostel Pos. Hierna vertelde apostel Sepers dat apostel Pos desgevraagd hieromtrent had geantwoord dat de brieven, waarmee apostel Tjark Bischoff de ex-communicaties officieel had bekrachtigd, "als niet-geschreven" (!!) konden worden beschouwd. Apostel Pos wilde dit standpunt toen echter níet schriftelijk bevestigen. "Als zo'n ex-communicatie eerst schriftelijk wordt aangezegd, dan dient deze achteraf tevens op schriftelijke wijze te worden afgezegd," aldus Chris Boermeester, "maar dat weigerde men dus".

Uit: schrijven TjerkB d.d. 02-11-2008 (zowel apostel Peter Klene als districtsapostel Armin Brinkmann ontvingen hiervan naderhand een afschrift maar zij deden er helemaal niets mee)
Zie ook het redactionele bericht -over het overlijden in de avonduren op 6 juli 1960 van stamapostel Bischoff- op "Do 06 Okt 2011, 08:41" in de thread "Brood des Levens" 1 augustus 1960. Hoogst opmerkelijk is dan dat er al binnen 24 uur na het overlijden van betrokkene, namelijk op 7 juli 1960, een compleet scenario was uitgewerkt om met diens "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" volstrekt onmogelijke dood om te gaan op een manier, waarbij er geen enkel excuus op zijn plaats leek te zijn aan het adres van degenen die vooraf redelijkerwijs méér rekening wensten te houden met dit overlijden dan met de bewering -in de hierboven aangehaalde circulaire van december 1957- dat eerder hemel en aarde (!) zouden vergaan dan dat de bedoelde Boodschap zich niet zou vervullen. Nog steeds (!) hebben de nieuw-apostolische "Boden van Jezus" geen enkele compassie met slachtoffers van (kerk)politieke vonnissen, zoals bijvoorbeeld op 12 mei 1955 uitgesproken door één hunner ambtsvoorgangers. Zie boven. (...) Kerkpolitiek prevaleert boven Liefde!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door BakEenEi »

@all

Hierboven een stukje hedendaagse geschiedenis! Waar handelt het over? Vanuit de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." ontvingen ruim 30.000 personen een brief van districtsapostel Armin Brinkmann, waarin deze als volgt ingaat op het gemis van hun aanwezigheid bij de kerkelijke activiteiten:
Sehr geehrte Frau - liebe Glaubensschwester,

gern nehme ich heute auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt auf und hoffe, dass Sie sich einer guten Gesundheit erfreuen.

Wir leben in einer Zeit, in der die christlichen Kirchen leerer werden. Gemeinsam mit den Aposteln und Bischöfen ist es mir ein wichtiges Anliegen, Gründe zu erfahren, warum ein Teil unserer Gemeindemitglieder nicht mehr regelmäßig an den angebotenen Veranstaltungen der Kirche teilnimmt. Deshalb haben wir eine landesweite Befragung der Glaubensgeschwister veranlasst, die sich aus dem Gemeindeleben zurückgezogen haben.

Ich bitte Sie herzlich, etwas Zeit zu investieren und den beigefügten Fragebogen zu beantworten. Ein Freiumschlag für die Rücksendung ist beigefügt. Sie haben auch die Möglichkeit, den Fragebogen online im Internet auszufüllen. Den Link und die Zugangsdaten Funden Sie am Ende dieses Schreibens. Ich versichere Ihnen persönlich, dass Ihre Antworten anonym ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden im ersten Quartal 2013 auf unserer Internetsite veröffentlicht. (…)
't Is niet goed of 't deugt niet, zullen sommigen denken want de reacties op het Internet over de enquête zijn niet onverdeeld enthousiast. Zie de quote in de aanhef van dit bericht. Elders schreef een zuster dat van haar dochter die óók een dergelijk schrijven ontving, het bij de voorganger en bij de jeugdleider toch wel bekend is waarom zij de diensten niet meer bezoekt want voordien hadden er heus wel de nodige gesprekken plaatsgehad.

Immers, mede gezien het feite dat het overgrote deel van de nieuw-apostolische kerkgemeenten niet meer dan rond de 100 leden telt, weten de "dienaren" in de regel heel goed waardoor zielen de "gemeenschap" niet meer bezoeken. In dat licht bezien, vraagt men op deze manier vanzelf naar de bekende weg.

Indien er vanuit deze kerk al niet eens de moeite wordt genomen om met bijvoorbeeld broeder Bauke Moesker (van wie er hoogst zelden een terechte en/of brandende vraag correct inhoudelijk wordt beantwoord) eerst eens van gedachten te wisselen, doch hij onmiddellijk het slachtoffer moet zijn van intimidatiepraktijken (districtsapostel Brinkmann paste een soort van lik-op-stukbeleid toe door betrokkene te laten bedreigen door een ingehuurde advocaat en een "districtsevangelist", geassisteerd door een "herder") wanneer diens vragen op dit Forum alsnog de nodige aandacht krijgen, hebben wij hier waarschijnlijk opnieuw van doen met slimme voorbereidingen voor een verkapte goed-nieuws-show.

Bij een vorige enquête in Nordrhein-Westfalen, toen het meer uitdrukkelijk ging om een representatief tevredenheidsonderzoek, bleek van het daarbij toegezegde wetenschappelijke gehalte overigens weinig te kloppen. Ditmaal zijn er vragen gerezen omtrent de wetenschappelijke aanpak ten aanzien van uitsluitend het gebruik van informatie van respondenten die traceerbaar waren en die op basis van de thans verkozen onderzoeksmethode bereid zijn om te antwoorden. Verder heeft het er de schijn van, zoals Christian Groth het ook aangaf, dat de geanonimiseerde gegevensverwerking niet waterdicht is.

Armin Brinkmann lijkt angstvallig op zoek te zijn naar complimenten. De uitkomsten van de enquête moeten straks kunnen aantonen dat in "slechts" enkele gevallen de oorzaak van het "dienstverzuim" samenhangt met de verdenking van onbehoorlijk bestuur bij de kerkleiding, zodat hijzelf binnenkort door eigen toedoen "op wetenschappelijke wijze" van alle blaam verschoond zal zijn. Met andere woorden: als bijna iedereen vóór mij is, wat maakt het dan nog uit als God tegen mij zou zijn?! (vgl. Rom.8: 31) Echter, dan is hij zeker vergeten wat er in de Bijbel over de 10 geboden beschreven staat:
 • Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten.

  Uit: Exodus 23: 2 (NBV)
Aan de geadresseerden (c.q. getraumatiseerden) wordt via de website van de kerk alvast de impliciete boodschap afgegeven, dat men het verleden nu eindelijk moet laten rusten:
 • „Wir werden in den nächsten Wochen alle Rückmeldungen auswerten und im ersten Quartal 2013 erste Ergebnisse veröffentlichen“, verspricht Bischof Bruns. Seine Hoffnung und der Wunsch des Bezirksapostels ist, dass hier und da durch die Befragung auch Impulse gesetzt werden, wieder mehr den Kontakt zur Gemeinde zu suchen und gegebenenfalls Missstimmungen aus der Vergangenheit hinter sich zu lassen. „Dann hat die Aktion – neben der Befragung – ihren Sinn erfüllt“, so Bezirksapostel Brinkmann.

  Bron: http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... ng-in-nrw/
Het gaat weer eens om bankvulling (und Opfereinnahmen); niet om leereffect.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Lmg »

@ Allen,

Dertigduizend brieven met een antwoord formulier zijn aan slapende leden in de NRW verzonden.
De gemeenten zijn in de laatste jaren steeds verder gekrompen, en de gemiddelde leeftijd van de
nog bezoekende leden is hoog tot zeer hoog.
In Amsterdam Osdorp is het jongste aktieve lid van de gemeenschap 66 jaar oud.
Middels de verzonden brieven worden gesprekken aangeboden met een zielszorger, met als doel de
gemeenten weer iets gevulder te krijgen.
D.Ap Brinkmann wil graag inzicht krijgen in de beweegredenen om de diensten niet meer of nauwelijks
nog te bezoeken, zo is de redenatie.
Deze informatie is bij Brinkmann al lang bekend, en de verzonden brieven dienen eenvoudig een ander doel.
Mocht er een gesprek tot stand komen met een zielszorger, moet men er rekening mee houden dat de man
een grote zalfpot heeft meegebracht en rijkelijk hiervan uitdeeld.
Het verleden moet men achter zich laten, inclusief de vele zwarte bladzijden van de kerkgeschiedenis.
De Nieuw-Apostolische kerk bestaat bij de onwetendheid van haar leden, is wel eens gezegd, en dat is juist.
Vele onwetende Nakkers zijn juist in de laatste jaren enigermate wetend geworden en zijn daardoor afgehaakt.
De aktie van Brinkmann zal het probleem van hem en zijn mede Apostelen alleen maar vergroten.

Groet Lmg
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 22.00 uur]
@all

Hier wordt de conclusie gedeeld: "Es ist nicht so, dass sich ggfs. die Kirche zu ändern hätte, um den Distanzierten wieder eine Heimat zu geben. Die Änderungsnotwendigkeit liegt auf der Seite der verirrten Schafe." Een buitengewoon tragische constatering! Spijtig genoeg is het werkelijk zo, dat de kerkleiding nog altijd niet onder ogen wil zien hoezeer het stempel dat zijzelf op de organisatie drukt, de kerk heeft doen leeglopen:
BakEenEi schreef:@all

Was niet feitelijk het toppunt van brutale onverschrokkenheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding er overtuigend mee bewezen toen zij onlangs een advocaat inschakelde om sommigen op dit forum, onder wie ingeschreven leden van de kerk zelf, het schrijven en waarschuwen (!) te beletten?! Berichten die aan de verantwoordelijke ambtsdragers intern worden toegezonden blijven immers doorgaans onbeantwoord! Zo schreef ikzelf bijvoorbeeld onder de titel "Interactie" op 06-05-2004/23:01 (dus inmiddels zeseneenhalf jaar geleden) "langs de geordende weg" het volgende:
In onze kerk is er in zekere zin een sfeer ontstaan van "ouwe jongens krentenbrood", van "het zal allemaal zo'n vaart niet lopen". Er heerst soms gewoon een ronduit irritante zelfvoldane bezadigdheid, waar bij wijze van spreken "geen poot tussen te krijgen is". Omdat het mij "niet geraden" was om ambtsdragers op wat voor manier ook "voor de voeten te lopen", zulks op straffe van uitsluiting, heb ik mij, om het hoofd boven water te houden, van dit verschijnsel moeten afwenden. Wie zich niet dankbaar kon conformeren aan de gang van zaken, zoals die van hogerhand werd opgelegd, kon immers kiezen: buigen of barsten. Als ouders dat doen met hun kinderen, komt het later nooit meer goed.
Nu wil ik mij wel haasten om er meteen bij te zeggen dat ik vele liefhebbende dienaren ken, die met dat hele verwerpelijke dictatoriale regiem nimmer iets van doen hebben gehad. Zij kozen voor de aan hun zorgen toevertrouwde zielen, en hadden het waarschijnlijk ondertussen zelf ook niet gemakkelijk.
Uiteraard ontving ik óók op dit schrijven destijds geen enkele reactie!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Ma 29 Nov 2010, 08:11" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Wat zich hier blijkt te wreken zijn in feite zelfoverschatting en misbruik van vertrouwen, vanuit de extreem dominante "ambtelijke top" in de organisatie. Dit heeft gaandeweg geleid tot terreur (!) omdat "lagere" kerkelijke ambtsdragers de gelovigen, die door zulke ongerijmdheden worstelen met hun geweten, niet in bescherming nemen doch, kennelijk bevreesd om bij hun "zegenaars" in ongenade te vallen (en daarmee "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" bij God), liever zichzelf van hogerhand het zwijgen laten opleggen. Slachtoffers van dit massieve machtsmisbruik kunnen in deze kerk dus nergens meer terecht voor "helpende hulp".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door ACE »

@LMG en BEE
Dertigduizend brieven met een antwoord formulier zijn aan slapende leden in de NRW verzonden.
Die Änderungsnotwendigkeit liegt auf der Seite der verirrten Schafe."
Hier zit nu de discrepantie omtrent de kwalificatie of iemand slaapt of actief is naar NAK opvattingen.

Die dertigduizend zijn naar mijn opvatting klaar en klaar wakker. De 'actieve NAK leden' daarentegen verkeren in een diepe coma.
Vooral de districtsdienaren slapen als roosjes. Er is geen enkele pro-activiteit te bespeuren binnen dit gremium.

De zoekgeraakte schapen, hebben zich 'jedoch' voorzien van een routeplanner "Die Richtigkeit".
Zodra je de NAK als bestemming invoert krijg je de melding "Sekte", "Wählen Sie ein anderes Ziel".

Naar ik heb vernomen zijn er al wel rond de 350 avonden gepland als seminar 'uitleg cathechismus'.

Groet,
ACE
Plaats reactie