Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Lmg »

Tjerk,

Bedankt voor wat je heb geschreven over het weekend in Frankfurt en Mains.
Op deze manier krijgen wij als lezers een heldere indruk van de activiteiten van
onder andere de groep Apostolische geschichte.
Ook bedankt voor de prachtige foto,s zoals hierboven afgebeeld.
Met name de foto met daarop de beide geschiedkundigen Manfred Henke en D. Schulz
zijn bijzonder typerend, omdat de heren de ogen gesloten hebben.
Voor de werkelijke geschiedenis van de NAK hadden zei alreeds de ogen dichtgedaan.
Gelukkig hebben vele leden van de kerk inmiddels door de vele publicaties en artikelen
van de laatste jaren kunnen vaststellen, hoe het in het verleden werkelijk is gegaan.
Het is treurig om te moeten vaststellen dat de dragers van het ambt der verzoening,
nog steeds geen kans zien om oprechtheid en berouw te tonen aan al die geexcomminiseerde
leden in de Bischoff tijd.
Terecht onstaat dan ook de vraag of het daadwerkelijk de dragers zijn van het ambt der verzoening.

Groet Lmg
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

Lmg schreef:Tjerk,

Bedankt voor wat je heb geschreven over het weekend in Frankfurt en Mains.
Op deze manier krijgen wij als lezers een heldere indruk van de activiteiten van
onder andere de groep Apostolische geschichte.
Ook bedankt voor de prachtige foto,s zoals hierboven afgebeeld.
Met name de foto met daarop de beide geschiedkundigen Manfred Henke en D. Schulz
zijn bijzonder typerend, omdat de heren de ogen gesloten hebben.
Voor de werkelijke geschiedenis van de NAK hadden zei alreeds de ogen dichtgedaan.
Gelukkig hebben vele leden van de kerk inmiddels door de vele publicaties en artikelen
van de laatste jaren kunnen vaststellen, hoe het in het verleden werkelijk is gegaan.
Het is treurig om te moeten vaststellen dat de dragers van het ambt der verzoening,
nog steeds geen kans zien om oprechtheid en berouw te tonen aan al die geexcomminiseerde
leden in de Bischoff tijd.
Terecht onstaat dan ook de vraag of het daadwerkelijk de dragers zijn van het ambt der verzoening.

Groet Lmg
@Lmg

Ook voor mij was het een ronduit stuitend optreden van deze welhaast wereldvreemd acterende "hoge vertegenwoordigers" van het rijk van hun -mij onbekende- god. De zelfvoldane trots die men uitstraalde, de weerzinwekkende onverschilligheid daarbij. En dat zijn dan in de Nieuw-Apostolische Kerk nota bene tegelijkertijd "zielzorgers van formaat". Welnu, van dat laatste viel er bij deze in zichzelf gekeerde ijdeltuiten tot in de verste verte geen spoor te bekennen. Geen greintje mededogen bovendien. (...) Het is met de verzoeningsgezindheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding werkelijk minstens zo erg gesteld als de meeste ingewijden het sinds 4 december 2007 al telkens vrezen... Mooie beloften bewijzen nog geen oprechte daadkracht.

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht! (9)

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 22.30 uur]


@all

Wie had nu toch -zonder enig kwaad in de zin te hebben- kunnen vermoeden dat er zelfs in het "werk Gods" (!!) ooit nog sprake zou zijn van "Schwierigkeiten mit der Wahrheit"? Ikzelf in elk geval -als confirmant- niet. Tegelijkertijd had ik van een geschiedenis zoals die waarover iemand bij Glaubenskultur-Magazine vanochtend in alle vroegte berichtte, geen enkel besef:
Onze "zegenaars", "dienende broeders" (tegenwoordig ambtsbroeders genoemd), verwachtten van ons, veertienjarigen, dat wij in het geloof uitsluitend die informatie ter harte namen welke ons via de "eerste knecht Gods op aarde" werd aangereikt, namelijk:
 • 5. De confirmatie

  295. Wat is de confirmatie?
  De confirmatie is die plechtige handeling, waarbij de door de ouders bij de doop aangegane verplichtingen door de confirmant zelf worden overgenomen. Van dit ogenblik af draagt de confirmant tegenover God de onbeperkte verantwoording voor zijn doen en laten.

  296. Aan welke voorwaarden moet de confirmant voldoen?
  De confirmant moet een levende kennis bezitten van de grondbeginselen van het goddelijke verlossingsplan, hij moet weten, dat hij als lid van de Gemeente van Christis tot het Volk Gods van het Nieuwe Testament behoort en daardoor geroepen is aan de eerste Opstanding deel te nemen. Hij moet in de Hersteld Apostolische geloofsleer onderwezen zijn en er van heler harte naar streven zijn leven daarnaar in te richten. -
  De confirmatie heeft in de regel plaats na beëindiging van het 14e levensjaar.

  297. Welke uitwerking heeft de confirmatie?
  Op de dag der confirmatie worden de ouders van de bij de doop van het kind op zich genomen verplichtingen ontheven. De confirmant, die er met alle kracht naar streeft zijn gelofte te houden, trekt het welgevallen en de zegen Gods tot zich. Wie echter het Verbond verbreekt en God de rug toekeert, voor die gaan de genadebewijzen des Heren verloren.

  298. Hoe luidt de confirmatie-gelofte?
  Ik verzaak de duivel en al zijn werken en wezen en geeft mij aan U over, drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstige voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen.


  Uit: Vragen en Antwoorden betreffende het Hersteld Apostolische Geloof - met een voorwoord van stamapostel J.G. Bischoff...

  Voorwoord
  Dit boek heeft als grondslag het "leerboek voor het Godsdienstonderwijs", dat de ontslapen Hoofdleider der Hersteld Apostolische Gemeente,
  Hermann Niehaus, heeft uitgegeven. Aangezien dit werkje voornamelijk gebruikt zal worden op de Zondagsschool en de Confirmantencatechisatie, is het in vragen en antwoorden ingedeeld. Daarenboven zal dit boek in iedere Hersteld Apostolische familie antwoord geven op geloofsvragen en tot een gedurige verdieping van het geloofsleven dienen. Het boek is in al zijn delen geschreven, vanuit het standpunt van het Hersteld Apostolische geloof, dat in overeenstemming is met de Bijbelse overlevering, hetgeen uit de verschillende hoofdstukken blijkt. Wanneer de daarbij gegeven uiteenzettingen afwijken van de inzichten van andersdenkenden, dan betekent dit niet een neerhalen van het godsdienstig inzicht van andere mensen. Wij kunnen echter in geen geval ervan afzien, het goddelijk heilsplan zo te beschrijven, zoals wij het op grond van de door de Heilige Geest verwekte kennis en getuigenissen uit het verleden zien. Over het gebruik van dit boek is nog het volgende te zeggen:
  Het boek dient door de confirmanten en Zondagsscholieren op de uren dat zij onderwijs ontvangen, te worden meegebracht. De onderwijzer laat de kinderen de vragen en antwoorden in volgorde oplezen en de aangehaalde bijbelteksten naslaan. Daarna geeft hij in eigen woorden de nodige verklaringen. De onderwijzers dienen zich met de nodige zorgvuldigheid te wijden aan de hun door de kinderen gestelde vragen en deze te beantwoorden en te verklaren op de in dit boek gegeven gronden. Juist bij het godsdienstonderwijs hangt zeer veel af van de aanpassingsmogelijkheid van de onderwijzer, die vaak meerdere jaren gemeenschappelijk moet onderrichten. Zijn beschrijving moet voor de kleintjes duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn; hij moet zich er evenwel voor hoeden door langdradige en te uitvoerige uiteenzettingen de belangstelling voor het onderwijs bij de oudere kinderen te doven. Dit boek zal voor hem richtlijn en leerplan zijn bij zijn arbeid. Van het uit het hoofd laten leren van grote gedeelten dient te worden afgezien. Iedere scholier moet echter op de dag der confirmatie de Geloofsbelijdenis, de doop- en confirmatiegelofte en de tien geboden uit het hoofd kennen. De Hersteld Apostolische gemeenteleden raad ik aan, de inhoud van dit boek tot onderwerp van bespreking te maken in de familiekring. Ik beveel de huisvaders aan, zeer vaak in de huiselijke kring uit de "Vragen en Antwoorden" voor te lezen en over de inhoud daarvan te spreken. Op deze wijze zal dit boek voor ieder Godskind waardevol worden en hem in zijn geloofsstrijd tot steun dienen. Met deze wens leg ik dit geschrift in handen van onze broeders en zusters des geloofs.

  J.G. Bischoff

Het ontbreekt hierboven niet aan stelligheid! Maar dan lees je -bijvoorbeeld in 2011- over stamapostel Niehaus opeens dít (zie het zojuist geciteerde bericht bij Glaubenskultur-Magazine van "nogofi"):
 • Apostel Klibbe war für Wochen beim Stammapostel Niehaus zu Besuch. Während der Schiffsrückreise von Klibbe nach Afrika, erklärte Stammapostel Niehaus den Apostel Klibbe telegrafisch 1913 für abgesetzt und setzte Schlapphof als Apostel für Afrika. Nach der Ankunft in Afrika dachte Klippe nicht daran zu gehen.
Of je las na 4 december 2007 van stamapostel Fehr het onderstaande:
 • Die AG „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“ (GNK) wurde am 21. Oktober 1999 von Stammapostel Fehr gegründet; ihr Auftrag lautet:
  „Die Geschichte der NAK historisch einwandfrei nachvollziehbar darstellen und auch solche Aspekte aufnehmen, die für die Kirche unbequem sein könnten. Die Darstellung soll objektiv sein und alle Fragen tabufrei beleuchten. Dabei soll der Gedanke berücksichtigt werden:
  Wenn wir diese Aufgabe nicht wahrnehmen, werden andere es tun“.

  Bron: "Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme"
Of lees "Die Abrahamsgesinnung des Stammapostels der Neuapostolischen Gemeinden und unbewussten Gruenders der Reformiert-apostolischen Gemeinden". Zie http://waechterstimme.orgfree.com/johborn.html.

Wat is hier feitelijk aan de hand, denk je dan waarschijnlijk! Is ons misschien niet transparant de volle waarheid voorgehouden? Pas dán echter op want in het nieuw-apostolische "werk Gods" wordt weldenkendheid als snel gekoppeld aan onwelwillendheid. De bedoeling is namelijk dat ieder, "staande in de geloofsgehoorzaamheid", zich beperkt tot de zogenaamde officiële bekendmakingen. Luister dus niet naar wat "wederstrevers van het geloof" mogelijk eerder al te melden hebben. (...)

Desondanks durfden sommigen er het afgelopen weekend wel voor uit te komen dat men vraagtekens plaatst bij de door de nieuw-apostolische kerkleiding bij tijd en wijle kennelijk zwaar gecensureerde "geschiedenis van het rijk Gods":
 • Afbeelding Foto: Matthias Creutzberg... Afbeelding
Criticasters worden ze genoemd, luizen in de pels van nota bene "Godsgezanten", twijfelaars, stoorzenders, en ga zo maar door. Ze zullen hun gerechte straf -conform antwoord 297- niet ontlopen: "Wie echter het Verbond verbreekt en God de rug toekeert, voor die gaan de genadebewijzen des Heren verloren." Op mij persoonlijk is dit (in december 2009) door districtsapostel Armin Brinkmann al min of meer van toepassing verklaard:
 • "Es ist schade, dass Ereignisse in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Sie sich von dem Werk Gottes distanzierten und sogar aus der Neuapostolischen Kirche ausgetreten sind."
De volledigheid gebiedt nu echter hierbij aan te tekenen dat hij voorbijging (!) aan wat ik -óók- aan hem had voorgelegd, te weten o.a. dat de officiële brieven waarmee in de jaren '50 van de vorige eeuw door de nieuw-apostolische kerkleiding volkomen ten onrechte excommunicaties zijn uitgesproken dienen te worden herroepen... Zo'n "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" foute vraag wordt aldus beantwoord met een "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" goed antwoord. Ook over de kerkgemeente Hamburg-Blankenese waarvan ik zag aankomen dat die te gronde werd gericht had ik destijds (aan het bestuur van de Neuapostolische Kirche International) een foute vraag gesteld. Het goede antwoord (van een persvoorlichter in Zürich bij wie inkomende correspondentie blijkbaar kan blijven steken) luidde toen als volgt:
 • "... vielen Dank für Ihre Zuschrift. Unser Stammapostel bemüht sich sehr, eine einvernehmliche Lösung der Verhältnisse zu erreichen. Das Band der Brüderlichkeit ist nicht zerschnitten, unsere Geschwister und die verantwortlichen Brüder gehen respektvoll und geschwisterlich miteinander um. Uns liegt momentan sehr viel daran, die Kommunikation untereinander aufrecht zu erhalten und die Gemüter zu beruhigen."
Inmiddels weten wij allemaal hoe het in Hamburg-Blankenese is afgelopen, namelijk: afgelopen. (...)

De reden waarom ik dit nu in herinnering breng is, dat er bij deze vormen van onderdrukking (!) juist één van de belangrijkste oorzaken ligt van de onthutsende continue ledenverliezen ten aanzien waarvan de nieuw-apostolische kerkleiding al evenzeer de grootst mogelijke moeite heeft om daarover transparant te zijn. Buiten de stamapostel en de districtsapostelen om heeft in de Nieuw-Apostolische Kerk helemaal níemand wat te zeggen over "de waarheid"; hún waarheid (!) wel te verstaan. Als "Untergeordneten" van deze "Übergeordneten" staat ons allen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" nog slechts één ding te doen: "Nachfolge bis zuletzt, alles andere ist Leerlauf"

In "deze, onze tijd" is de internationale Nieuw-Apostolische Kerk "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" het equivalent voor het werk Gods, en wel met terugwerkende kracht tot 1863. Ook wat "1863" betreft kwam het tot kritische vragen. Al was de leugen daaromtrent nog zo snel, de waarheid heeft hem achterhaald. Het klopt namelijk pertinent níet dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgericht in 1863; óók niet wanneer er in 1963 onder auspiciën van de nieuw-apostolische kerkleiding over het toen -vermeende- honderdjarige bestaan speciaal een boek is verschenen! Beter zou het zijn binnenkort te herdenken hoe (!) Jezus Christus als twaalfjarige de tempel bezocht...

In de Nieuw-Apostolische Kerk wil men hebben dat iedereen geduld oefent totdat van hogerhand overal het laatste woord over is gezegd. "Stil maar, wacht maar: alles wordt nieuw!" In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn alle lagere dienaren tot steun gegeven van alle hogere dienaren. Doch wacht even nu: bestáát zoiets in het werk Gods?! Wáár in de Bijbel is er in godsnaam sprake van lagere dienaren, of, sterker nog, van hogere dienaren?! Van rangen en standen voor kerkelijke ambtsdragers én hun families vanuit een zogeheten ambtslichaam?! Wat is dat voor lariekoek?!
Bezielde gedachten
« Antwoord #79 Gepost op: 03-03-2007, 13:30:42 »
 • (...)

  Stelling 4: "Het implanteren van een ambtslichaam in het lichaam van Christus leidt tot afstotingsverschijnselen."

  (...)
Het werk des Heren laat zich niet exploiteren...

(...)


"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)


Uit: Bericht door BakEenEi op "za 30 okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
Van de ongeveer 300 ingeschreven leden bij de nieuw-apostolische kerkgemeente Frankfurt-West waren er zondagochtend "zu Erntedank 2011" hooguit 70 gekomen. Hierover raakten wij naderhand in gesprek met de districtsoudste Rüdiger Wend die erop wees dat elke zitplaats ondertussen wel € 120 per jaar kost. Men stond dientengevolge -binnen de kring der dienaren- voor "große Herausforderungen": alleen al in Duitsland zullen er in de nabije toekomst honderden miljoenen euro's nodig zijn om het verworven onroerendgoedbezit in stand te houden. Vroeger kon het zomaar gebeuren dat een broeder van de Bouwafdeling tegen de districtsapostel zei dat een project spijtig genoeg wel wat duurder was uitgevallen, aldus de districtsoudste. Indien de districtsapostel er dan dieper op inging, kon het heel goed zijn dat de begroting met 50% (!) was overschreden; "Dat willen wij nu vermijden. Tegenwoordig wordt er bij voorkeur gewerkt op basis van planmatig onderhoud. Ook zullen er de komende tijd versneld gemeenten moeten worden samengevoegd." Sommigen van ons, "criticasters", keken elkaar aan en ik hoorde ze zeggen: "Waarom worden niet tevens 'de broeders en zusters' hierbij betrokken want waarom moeten 'de dienaren' per se alles regelen? Zouden die hun tijd niet onderhand véél beter enkel aan zielzorg kunnen besteden? Dan ontdekken zij tenminste waardoor de kerken momenteel zo hard leeglopen en valt daartegen misschien óók nog wat te doen!" Echter, al zouden in de Nieuw-Apostolische Kerk zowat elf miljoen leden hier exact hetzelfde over denken; indien de stamapostel en onder de districtsapostelen de machtigsten het anders in hun hoofd hebben, zal anno 2011 niettemin alles bij het oude blijven. "Je wéét toch hoe het werkt?", zei een zoon van een opziener en-passant nog tegen mij. Ik knikte op een manier, zo tussen "ja" en "nee" in. Wat een verwrongen toestand, dacht ik.

Anderen toonden begrip voor "de dienaren". Velen zijn "überfordert", vond men. Ik dacht: je kunt beter stellen dat velen zich hebben láten "überfordern". Maar ja, in de Nieuw-Apostolische Kerk hoor je tegen je "zegenaars" nu eenmaal nooit "nee" te zeggen. Wie echter vastloopt, heeft dat hoe dan ook aan zichzelf te wijten, gezien de "eigen verantwoordelijkheid" die er dan te onpas opeens wél toe blijkt te doen. Wat een vondst!
 • 298. Hoe luidt de confirmatie-gelofte?
  Ik verzaak de duivel en al zijn werken en wezen en geeft mij aan U over, drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstige voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen.
Niettegenstaande dat kan er dan achteraf op grond van "wetenschappelijk onderzoek" als volgt over je worden geoordeeld:
Benoemd als "rechterhand" van stamapostel Bischoff werd betrokkene eerst al weggepest (!) door enkele van diens mede-broeders, namelijk Bischoff jr. en Rockenfelder sr. Zoveel staat inmiddels wel vast. Toen hij als zodanig terugtrad werd hem verweten dit naar buiten toe niet "om gezondheidsredenen" te hebben willen doen. Vervolgens werd het hem zwaar aangerekend zich níet te hebben willen laten indoctrineren met de "Boodschap van stamapostel Bischoff". In 2007 moest dit zelfs postuum (!) met "wetenschappelijk onderzoek" worden bekrachtigd. En thans, wij schrijven 2011, doen op een zaterdagochtend in Mainz "een herder" en "een opziener" hun opwachting, "vakidioten" naar eigen zeggen, en die wensen dat nog eens te onderstrepen! Het leken wel advocaten van de duivel. :shock:


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht! (10)

Bericht door Redactie »

@all

Niet alleen kwam de NAK-geschiedenis voor mij als deelnemer aan de studiebijeenkomst in Mainz en Frankfurt am Main van het Netzwerk Apostolische Geschichte het vorig weekend duidelijker in beeld, maar ik kreeg er ook een realistisch beeld van wie daarin geïnteresseerd zijn. Een prachtig kleurrijke groep van enthousiaste betrokkenen bij het apostolische werk! Zie de betreffende foto van Matthias Creuzberg. Helemaal geen notoire zeurpieten, geen dwarsliggers, geen spijkers-op-laag-water-zoekers, doch gewoon medeweggebruikers die niet blij worden van halve waarheden.

Als de nieuw-apostolische kerkleiding verstandig is, gooit men het roer nu radicaal om. Lang niet elke gelovige brengt het op om zelf op onderzoek uit te gaan indien uitkomsten van intern "wetenschappelijk onderzoek" al vaststaan voordat er achteraf naartoe wordt geredeneerd - want hieraan hoeft wat mij betreft niet langer te worden getwijfeld. De laatste kans om de kerk van een wisse ondergang te redden zou er in de praktijk wel eens op kunnen neerkomen dat voorgangers en districtsvoorgangers zich beraden op hun "dienen". Daar zit namelijk de kern van het probleem!

In het échte werk Gods is het nog nóóit de bedoeling geweest om de Zijnen te beletten de waarheid te zien. In de Nieuw-Apostolische Kerk daarentegen, tot welke kerk wij hier ons maar even beperken, hebben de hoogste dienaren er de minste moeite mee om zulks desondanks te bewerkstelligen! De hiërarchische gezagsverhoudingen welke men verordonneerde zetten de zaken op hun kop. Inmiddels hebben betrokkenen zichzelf hiermee dermate overvraagd, dat men in het geloof amper nog vooruit komt. In de geëxploiteerde "gebiedskerken" wordt het steeds meer onherbergzaam.

Het credo "Terug naar de ordeningen Gods" zal helpen om weer op koers te geraken, doch een ommekeer bij het internationale kerkbestuur zit er niet in. In de hoogste kringen is men immers alleen maar bezig met de naamsbekendheid van de kerk als instituut; met de "beleving" onder niet-leden van nieuw-apostolische goede werken. Of men in het geloof ondertussen in waarheid naar het evangelie van Jezus Christus te werk gaat, is voor de kerkleiders nagenoeg geen issue. Wat goed zou zijn voor gezagsgetrouwe Duitstalige nieuw-apostolische gelovigen, is goed voor de mensheid...
 • Afbeelding "Op weg naar Duitsland!"
De god van de nieuw-apostolische kerkvorsten is namelijk verreweg het meest begaan met gezagsgetrouwe Duitstalige nieuw-apostolische gelovigen. Voor hen is het elke dag vetpot. Voor de allerjongsten is er al »Wir Kinder«, das 16-seitige Kindermagazin der Neuapostolischen Kirche. Tweemaal per maand verschijnt uiteraard "Das Flaggschiff unseres Programms", zoals het blad »Unsere Familie« bij "Bischoff Verlag" wordt bejubeld; die Zeitschrift für die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Daarnaast wordt aangeboden »spirit«, das junge Magazin für neuapostolische Christen.

Voorts niet te vergeten: BISCHOFF REISEN ... weil's Freu(n)de macht! Reisen verbindet … liest man häufiger in Reisemagazinen. In besonderer Weise trifft das auch auf »Bischoff Reisen« zu. »Bischoff Reisen« bedeutet: Reisen in neuapostolischem Umfeld, Gemeinschaft erleben und gemeinsames Entdecken interessanter Orte. Immer mit dabei: eine neuapostolische Reisebegleitung. Der Besuch der Gottesdienste ist selbstverständlich. Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre wird die Plattform »Bischoff Reisen« weiter ausgebaut. Speciale tarieven voor vluchtelingen uit Rwanda?

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door zefyr »

@BakEenEi

Je gerechtvaardigde hoop zal blijken een ijdele hoop te zijn. Dat is helaas mijn inschatting. Nogmaals je hoop is gerechtvaardigd, maar de NAK-institutie zal niet in staat blijken over haar eigen schaduw heen te springen. Er staan te grote belangen op het spel. Bovendien heeft men destructieve geloofsvoorstellingen zodanig geinternaliseerd dat dit de blik ernstig heeft vertroebeld. Geen oogarts - zelfs Gerrit Sepers niet! - kan dit genezen. Met grote aandacht heb ik de reactie en het non-verbale gedrag van Manfred Henke en Dirk Schulz waargenomen en beluisterd. Het is voor mij veelzeggend...en het is verontrustend.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door BakEenEi »

zefyr schreef:@BakEenEi

Je gerechtvaardigde hoop zal blijken een ijdele hoop te zijn. Dat is helaas mijn inschatting. Nogmaals je hoop is gerechtvaardigd, maar de NAK-institutie zal niet in staat blijken over haar eigen schaduw heen te springen. Er staan te grote belangen op het spel. Bovendien heeft men destructieve geloofsvoorstellingen zodanig geinternaliseerd dat dit de blik ernstig heeft vertroebeld. Geen oogarts - zelfs Gerrit Sepers niet! - kan dit genezen. Met grote aandacht heb ik de reactie en het non-verbale gedrag van Manfred Henke en Dirk Schulz waargenomen en beluisterd. Het is voor mij veelzeggend...en het is verontrustend.
@zefyr

Het viel mij op dat nieuw-apostolische deelnemers aan het studieweekend van het Netzwerk Apostolische Geschichte simpelweg vinden: laat men ons toch gewoon eerlijk vertellen hoe de geschiedenis in elkaar steekt - dan kunnen wij tenminste zonder onnodig veel ballast uit het verleden met elkaar verder! De enigen die daarmee nog problemen hebben, schijnen onderhand de stamapostel en de districtsapostelen te zijn! Men zal wel bang zijn voor plaatsvervangende schaamte en gezichtsverlies, of zo, maar wie als "hooggeplaatste" ook één keer zélf de "onderste weg" moet gaan omwille van de vrede, Gódes vrede (!), en de volle waarheid; hoe erg is dat feitelijk - bezien "in het licht van de eeuwigheid"!

Als alles blijft bij mooie woorden, die zich intussen torenhoog opstapelen zonder dat ze in de praktijk van het nieuw-apostolische geloof ook daadwerkelijk iets voorstellen, zullen ook deze laatste geëngageerde gelovigen de kerk ontvallen...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht! (9)

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
Wie had nu toch -zonder enig kwaad in de zin te hebben- kunnen vermoeden dat er zelfs in het "werk Gods" (!!) ooit nog sprake zou zijn van "Schwierigkeiten mit der Wahrheit"? Ikzelf in elk geval -als confirmant- niet. Tegelijkertijd had ik van een geschiedenis zoals die waarover iemand bij Glaubenskultur-Magazine vanochtend in alle vroegte berichtte, geen enkel besef:
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 07 okt 2011, 12:29"
@all

Wat ik mij de laatste dagen heb afgevraagd is dit: heeft er al iemand naar aanleiding van het bovenstaande even een optelsom gemaakt?! Alleen al bij twee (!) afsplitsingen van de New Apostolic Church (NAC) zijn er in Zuid-Afrika nieuwe geloofsbewegingen ontstaan met inmiddels respectievelijk circa 3,2 en 7,2 miljoen leden! Dat het internationale kerkbestuur met Pinksteren 2010 juist Zuid-Afrika uitkoos om plenair bijeen te komen, kan wel eens een extra reden hebben gehad...

Zie in dit verband tevens de redactionele berichten op "ma 26 sep 2011, 19:07 in de thread "Katholiek Apostolische Kerk verbeurd verklaard", en -in de onderhavige thread- op "wo 05 okt 2011, 17:32".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Netzwerk bei "1000 Euro für unseren Verein"

Bericht door Redactie »

@all

Met een kleine moeite van ons als geïnteresseerden in het apostolische werk kan het "Netzwerk Apostolische Geschichte" door een sponsoractie van de ING-Bank in Duitsland mogelijk een subsidie krijgen van € 1.000. Er mogen drie stemmen worden uitgebracht, desgewenst ten gunste van één en hetzelfde goede doel. Van onze kant bevelen wij het "Netzwerk Apostolische Geschichte" van harte aan want vanuit deze Überkonfessionelle und unabhängige Interessengemeinschaft für die Geschichte der Apostolischen Glaubensgemeinschaften wordt er met de belangeloze inzet van vrijwilligers een hoop werk verzet, niet alleen om historische bronnen op het spoor te komen maar ook om die voor het publiek toegankelijk te maken...
De tussenstand op dit moment:
 • Afbeelding
Dus, wat ons betreft: "Doen!"

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

@all

Een simpele zoekopdracht bij Google levert al direct zeven "stamapostelen" op...
Mijn gedachten dwaalden af naar het TV-programma "Wie van de Drie", de Nederlandse versie van de Amerikaanse televisiequiz "To Tell the Truth". Vrijwel tegelijk herinnerde ik mij een interview met de nieuwe voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij want die zei: "Kijk, het placebo-effect is er, je mag er als arts ook best gebruik van maken, maar wat je niet mag , is liegen over een behandeling." Vervolgens schoot mij te binnen wat districtsapostel Armin Brinkmann vorige week zaterdag opmerkte bij de officiële opening van "Gute Hoffnung" in Oberhausen-Sterkrade, namelijk “Unser Ziel war von Beginn an, dass wir etwas Tolles für und mit Sterkrade machen wollten ...
... en daarna bleven mijn gedachten steken bij de onlangs aangekondigde sluiting van de NAK-gemeente Uithuizen. Vraag: hoe maak je "van de hak op de tak" hier een verhaal van óf, liever nog: chocola?!

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 18.00 uur]


@all

In meerdere gesprekken met deelnemers aan het studieweekend van het Netzwerk Apostolische Geschichte kwam het spontaan naar voren: een belangrijke voorwaarde om een fijne geloofsgemeenschap te hebben is met name ook dat men "geloof en vertrouwen" kan hebben in de dienaren (!) - want hoe kom je anders met elkaar op weg naar "Jeruzalem in 't eeuwig licht" überhaupt vooruit; hoe ben je anders in het "Vaderhuis" nog veilig en geborgen; hoe kan God anders "in knechtsgewaad" balsem voor de ziel aanreiken? (...) Van een Babylonische verwarring, in welke verschijningsvorm dan ook, wordt toch niemand gelukkig?

Toch is in het geloof de verwarring vaak niet van de lucht. Nog steeds bevindt de Nieuw-Apostolische Kerk zich als het ware in een transitie, sinds het in de jaren '90 van de vorige eeuw bij de kerkleiding voorzichtig doordrong dat zij in een aantal belangrijke opzichten door de waarheid (!) werd en nog zou worden ingehaald. Hoe valt daaraan tot op zekere hoogte wellicht te ontkomen, moet men hebben gedacht. Met andere woorden: kunnen wij ons ongelijk deels nog handig wegmoffelen en/of camoufleren? "Wat níet kan is nog nóóit gebeurd!", zullen enkelen hardop hebben gedacht en dezen kregen vervolgens ieders steun, of zo?

Zo ongeveer zal het wel zijn gegaan, en als het anders is gegaan, kwam het in elk geval intussen op hetzelfde neer want de verwarring in de Nieuw-Apostolische Kerk, waar ook onze hemelse Vader vanzelf geen kant mee op kan, is sedertdien "significant" toegenomen. Het hele kerkelijke leven werd door de meest uiteenlopende activiteiten zodanig in beroering gebracht, dat vermoedelijk weinigen nog doorhebben waar het in Zíjn werk (!) in de kern om gaat. Waarschijnlijk hoor je er in de praktijk aanstonds amper bij als je niet in beweging komt op de manier zoals bijvoorbeeld districtsapostel Armin Brinkmann dit aan het begin van dit jaar promootte c.q. aufforderte te midden van de districtsdienaren en voorgangers in Nordrhein-Westfalen:
Waar het om gaat is echter: voor welk karretje laten "wij" "ons" eventueel spannen? Moet er nu inderdaad een soort van nieuw-apostolische lifestyle worden gecreëerd ten overstaan van "de wereld om ons heen"? Een lifestyle die zich kenmerkt door "feestelijkheden in het jubileumjaar" en "overige evenementen"; door bewust onder nieuw-apostolische vlag georganiseerde sociale activiteiten (in het kader van de door de kerkleiding thans zozeer gewenste verzuiling)? Is dat omdat het "merk" Nieuw-Apostolische Kerk om de een of andere reden beter in de markt moet worden gezet?! Wil het internationale kerkbestuur onder de bedrijven door op deze wijze als het ware de smet witwassen van haar rigide principes en de smet die er rust op haar niet al te zuivere eigenzinnige beschouwingen ten aanzien van de geschiedenis van "het apostolische werk"? (...)

Het werk Gods (daarentegen) heeft het helemaal niet nodig dat de zaken aldus op stelten worden gezet met ogenschijnlijk de bedoeling dat de verwarrende hectiek, die er ontstaat, van alles en nog wat en-passant wel zal overrulen. Wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk op het ogenblik gebeurt, laat vooral zien dat haar bestuurders de realiteit, die men heeft te hanteren, schichtig proberen te ontlopen. Angstvallig stort men zich op de totstandkoming van een agenda met "allerlei leuke dingen voor de mensen". Bijzaken worden hoofdzaken. Het zou beter zijn indien de verantwoordelijken binnen dit kerkgenootschap (want méér is het op deze wijze niet) zich tot hun eigen o.a. bestuurlijke verantwoordelijkheden weten te beperken en dat men voor het overige de vrijheid respecteert die God een ieder persoonlijk heeft gegeven. Dus: wees eerlijk en oprecht.
Redactie schreef:(...)
Indien echter "de basis" [de brede massa van de leden die door de kerkleiding vertegenwoordigd wordt; Red.] in het opgelegde beloop van de gebeurtenissen blijft berusten, zal het vlot een aflopende zaak zijn.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 27 jul 2011, 18:24" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
BakEenEi schreef:(...)
Nooit zullen de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" méér met je delen dan een stukje waarheid; nóóit meer dan een stukje begrip zal men hebben. Had men immers het volste begrip gehad voor alle zorgen over het opkomende ontij in "de gemeenschap" (!) welke in de achterliggende jaren door velen (!) zijn uitgesproken, dan was de Nieuw-Apostolische Kerk níet als het ware veranderd in een "vereniging van vrinden van de gestolde bezieling".

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 05 aug 2011, 15:11" in de thread "Tenzij... "
Zie verder het bericht door BakEenEi op "di 08 maart 2011, 08:40" in de thread "Addergebroed".

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie