NAK-Leidraad Dienen en leiding geven

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

NAK-Leidraad Dienen en leiding geven

Bericht door Redactie »

@all

Doordat de indeling op de Nederlandstalige website van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk (http://www.nak.org/nl/) enkele keren werd aangepast, kan momenteel de "Leidraad dienen en leiding geven" niet worden ingezien. Omdat de inhoud ertoe doet en wij het betreffende document destijds vanuit de rubriek "Leer en inzicht" hadden gearchiveerd, willen wij het ontstane ongemak graag hierbij wegnemen.

Op de genoemde site is nog wel de volgende pagina te zien, maar doorklikken op de diverse items lukt niet...
Het WebTeam

N.B. Hieronder de Leidraad:

 • Leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk"
  Voorwoord

  De Nieuw-Apostolische Kerk wil met deze leidraad een uniforme basis leggen voor het dienen en leidinggeven binnen de kerk. Deze leidraad beoogt voor allen bindend te zijn en een ieder afzonderlijk te helpen om door christelijke naastenliefde, wederzijds begrip en waardering bij te dragen tot de eenheid binnen de kerk en de gemeente.

  Leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk is nooit een doel op zichzelf, maar moet ertoe dienen dat alle gelovigen het doel van het geloof bereiken: namelijk bij de wederkomst van Christus tot Diens bruid behoren en eeuwige gemeenschap met God verkrijgen. Hierbij zijn de grondbeginselen van de leer van Jezus maatgevend. Het dienen en leidinggeven moet worden bepaald door gehoorzaamheid tegenover het goddelijke, een innig gebedsleven en godvruchtig handelen. Daardoor wordt een samenwerking mogelijk die gebaseerd is op vertrouwen en betrokkenheid. De leiding van de kerk hecht er waarde aan dat deze wijze van dienen en leidinggeven overal wordt aangewend.


  Inleiding

  Het evangelie van Jezus Christus is tijdloos. Toch onderzoekt de leiding van de kerk zeer zorgvuldig of de wijze van dienen en leidinggeven aan de eisen van de tijd voldoet. Zij is zich bewust van de verantwoording dat beproefde zaken behouden moeten blijven.

  De veranderende houding van vele mensen ten opzichte van werk en leiding vereist heden ten dage meer inlevingsvermogen, bereidheid tot een gesprek en de wil om samen te werken. Door meedenken en handelen met verantwoordelijkheidsbesef ontplooien de gaven en bekwaamheden zich van iedereen persoonlijk tot interesse en nut van de kerk en tot ieders eigen welbevinden.

  Het dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk zal in de volgende paragrafen nader worden toegelicht.
  • ● Eisen die gesteld worden aan verantwoordelijke leidinggevenden
   ● Autoriteit
   ● Het gedrag van de leidinggevenden
   ● Delegeren
   ● Communicatie
   ● Het afhandelen van conflicten
  Als in volgende uiteenzettingen sprake is van verantwoordelijke leidinggevenden, dan vallen daaronder: Stamapostel, Districtsapostelen, Apostelen, Opzieners, Districtsdienaren, Gemeentevoorgangers en geloofsgenoten met een opdracht, zoals voorzitters van werkgroepen en commissies.


  Eisen die gesteld worden aan verantwoordelijke leidinggevenden

  Voor het vervullen van de taken die toevertrouwd zijn aan verantwoordelijke leidinggevenden zijn geestelijke eigenschappen vereist als:
  • ● een diep geloof
   ● godsvrucht (vroomheid)
   ● liefde tot de naaste maar ook leidinggevende eigenschappen als:
   ● openheid
   ● eerlijkheid
   ● discretie
   ● communicatievermogen en kritisch denkvermogen
   ● zelfvertrouwen
   ● bereidheid zich in te zetten en offers te brengen
   ● draagvermogen.
  Verantwoordelijke leidinggevenden moeten altijd bereid zijn hun eigen gedrag te onderzoeken en hun leidinggevende capaciteiten verder te ontwikkelen. De christelijke identiteit volgend, respecteren zij de religieuze opvattingen van alle mensen. Zij wijzen andere culturen, zeden en gebruiken niet af. Veeleer treden zij alle mensen met gepaste eerbied tegemoet. Van de ambtsbroeders en geloofsgenoten verlangen zij niet meer dan wat zij zelf kunnen opbrengen.

  Verantwoordelijke leidinggevenden tonen zich alleen geloofwaardig wanneer zij toezeggingen nakomen, hun handelwijze navolgbaar is, en hun beslissingen kunnen worden gemotiveerd. Hierbij is het woord Jakobus 1 : 22 een waardevolle oriëntatie:

  "Maar zijt daders des woords en niet alleen hoorders,waarmede gij u zelf bedriegen zoudt." (Jakobus 1, 22)


  Autoriteit

  Jezus Christus is het hoofd van de kerk. De Stamapostel is het hoofd van alle Apostelen; hij leidt de kerk samen met de Apostelen. Jezus Christus heeft gezegd:

  "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: De knecht is niet groter dan zijn heer, noch de Apostel groter dan die hem gezonden heeft." (Johannes 13 : 16)

  Er moet onderscheid worden gemaakt tussen uiterlijke en innerlijke autoriteit. Uiterlijke autoriteit is de machtsuitoefening op grond van de positie van de enkeling. Daarentegen onderscheidt innerlijke autoriteit zich voornamelijk door:
  • ● persoonlijke verinnerlijking en toepassing van de leer en de verordeningen
   ● overtuigingskracht door geloofwaardig optreden alsmede door gefundeerde verspreiding van de leer en de verordeningen
   ● geestelijke, menselijke en vakkundige kwaliteiten
   ● persoonlijke oprechtheid en betrouwbaarheid.
  Zou innerlijke autoriteit ontbreken, dan zou dat vertrouwensverlies, passiviteit of zelfs afwijzing tot gevolg kunnen hebben.


  Het gedrag van de leidinggevenden

  Leiden betekent: een doel hebben, en iemand de weg wijzen terwijl men met hem meegaat. De verantwoordelijke leidinggevende moet zich in iedere situatie ervan bewust zijn dat zijn eigen handelwijze een voorbeeld voor de toevertrouwde ambtsbroeders en geloofsgenoten dient te zijn. De algehele kerkelijke belangstelling staat daarbij op de voorgrond. Een ambt of een opdracht mogen niet voor persoonlijke belangen misbruikt worden. Verantwoordelijke leidinggevenden moeten vrij zijn van eerzuchtig handelen. Daarbij zijn de woorden van de Zoon van God maatgevend:

  "Een voorbeeld heb Ik u gegeven, opdat gij doet gelijk Ik u gedaan heb." (Johannes 13 : 15)

  Verantwoordelijke leidinggevenden kunnen slechts dan beslissingen nemen ten dienste van de kerk en de gelovigen, als zij onbevooroordeeld een beeld proberen te krijgen over de feiten die op een zeker moment aan de hand zijn.

  De verantwoordelijke leidinggevenden zijn zich er ook van bewust dat de ambtsdragers en geloofsgenoten vrijwillig dienen. Reeds daarom zullen zij bij het verdelen van taken alles vermijden wat tot een te zware belasting zou kunnen leiden.

  Een leidende functie behelst:
  • ● innig bidden en zorgvuldig aandacht schenken aan goddelijke aanwijzingen voor het kiezen van geschikte ambtsdragers en leidinggevenden
   ● het overdragen (delegeren) van medeverantwoordelijkheid
   ● geestelijke en bekwame steun verlenen aan de ambtsdragers, respectievelijk de leidinggevende geloofsgenoten
   ● aansporen tot meedenken en mede vormgeven ● taken stellen, motiveren en toelichten, met overtuiging doorgeven, letten op de uitvoering ervan
   ● ruimte creëren om handelend op te treden bij het vervullen van de opdrachten.
  Wederzijdse omgang wordt gekenmerkt door waardering en liefde tot de naaste, ook wanneer er fouten zijn begaan en aan het licht komen. Gerechtvaardigde lof en vermaning moeten niet worden verzwegen. Daarbij moet men de lofprijzing of afkeuring zo dicht mogelijk bij het gebeuren uitspreken. Gesprekken van deze aard dienen er ook toe om het nut te laten inzien voor taken die vervuld moeten worden, en om een betrouwbare samenwerking mogelijk te maken.

  De verantwoordelijke leidinggevenden moeten openstaan voor suggesties; de uiteindelijke beslissing berust echter bij hen.

  Verantwoordelijke leidinggevenden hebben ook tot taak kerkelijke regels te verduidelijken die eventueel tot gevolg kunnen hebben dat afgezien moet worden van eigen doelstellingen; doelstellingen die binnen de kerk niet te verwezenlijken zijn.

  Het harmonisch samengaan van zulke gedragingen schept vertrouwen en waardering, en laat het "wijgevoel" ontstaan waardoor iedereen zich geborgen voelt in de gemeenschap.


  Delegeren

  Opdat de verantwoordelijke leidinggevenden zich met de wezenlijk taken kunnen bezighouden, is het een eis dat andere taken zoveel mogelijk gedelegeerd worden. Leidinggevenden moeten onderzoeken in hoeverre bepaalde taken op het gebied van de zielzorg door geschikte ambtsdragers in het district of in de gemeente kunnen worden overgenomen.

  Een essentieel onderdeel van het delegeren is het verlenen van beslissingsbevoegdheden die voor de vervulling van de betreffende taken noodzakelijk zijn.

  Voor de afhandeling van omvangrijke en veelzijdige taken worden door de daartoe bevoegde verantwoordelijke leidinggevende werkgroepen geformeerd. De doelstellingen en voorwaarden moeten in het algemeen met de taak van de werkgroep in overeenstemming zijn. Resultaat kan een groep slechts hebben als de vereiste ondersteuning van de verantwoordelijke leidinggevende (n) aanwezig is.


  Communicatie

  Het is van belang dat iedereen persoonlijk de doeleinden en vooruitzichten, de achtergronden en de samenhang begrijpt. Daarenboven bestaat de behoefte eigen wensen en verlangens kenbaar te kunnen maken. Dat lukt het best wanneer met elkaar wordt gecommuniceerd.

  Als open gesprekken en regelmatige samenkomsten ontbreken, ontstaat er onzekerheid; dit leidt vaak tot misverstanden. In een open gemeenschap worden meningsverschillen met elkaar besproken.

  Het is nuttig voor een waarachtige eenheid als alle beslissingen zoveel mogelijk toegelicht worden. Vragen en discussies moeten niet als teken van onenigheid worden beschouwd, maar als een streven om bij te dragen tot eenheid.

  De verantwoordelijke leidinggevenden moeten in redelijkheid informatie verstrekken. Zij dienen er ook voor te zorgen dat zij de absoluut noodzakelijke achtergrondinformatie verkrijgen aangaande toepassing en werkwijze.

  Een waarachtige eenheid kan slechts worden bereikt indien:
  • ● in het gebed om de hulp van God wordt gesmeekt
   ● alle betrokkenen zonder vooroordeel en zonder arrogantie met elkaar omgaan
   ● de bereidheid om samen te werken aanwezig is
   ● de betrokkenen elkaar aanhoren teneinde elkaars zienswijze beter te leren kennen
   ● de juiste informatie op de juiste tijd en op de juiste plaats terechtkomt
   ● op geestelijk gebied ontvankelijkheid wordt getoond voor de meningen van anderen
   ● afstand wordt gedaan van een starre manier van vasthouden aan het eigen standpunt
   ● zonder angstgevoelens gecommuniceerd kan worden.
  In het belang van de eenheid mogen eenmaal genomen beslissingen, afgekondigde verordeningen en uitgegeven richtlijnen door de enkeling niet naar eigen believen worden geïnterpreteerd.


  Het afhandelen van conflicten

  De menselijke samenleving wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en vriendschap, maar ook door uiteenlopende opvattingen, belangentegenstellingen en vooroordelen. Regelmatige besprekingen scheppen meer begrip voor elkaar en verkleinen de kans op het ontstaan van (onnodige) conflicten.

  Door heldere beslissingsbevoegdheden en gezonde zelfkritiek van betrokkenen kunnen vele conflicten reeds bij voorbaat worden vermeden.

  De samenwerking van geloofsgenoten wordt niet gekenmerkt doordat er geen conflicten ontstaan, maar door de wijze waarop deze worden opgelost. Conflicten houden voor alle betrokkenen ook de mogelijkheid in om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Deemoed, liefde en wederzijds respect verlichten dit. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het persoonlijk karakter en de zakelijke handeling. Dikwijls wordt met goede bedoelingen gehandeld, doch onbewust worden vaak fouten gemaakt. Het gaat erom de oorzaak op te sporen en niet naar schuldigen te zoeken.

  De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid

  Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden.

  "Zo trekt nu aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, hartelijke ontferming, vriendelijkheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; en de een verdrage de ander en vergeeft elkander, zo iemand een klacht heeft tegen de ander; gelijk Christus u vergeven heeft, alzo ook gij. En boven dit alles, trekt aan de liefde,welke is de band der volkomenheid." (Kolossers 3 : 12-14)


  Korte samenvatting van de leidraad
  • ● De leer van Jezus Christus en Zijn voorbeeldige werkzaamheid zijn voor ons dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk bindend en maatgevend voor de omgang met onze medemensen.
   ● Onze arbeid moet ertoe bijdragen dat alle gelovigen de eeuwige gemeenschap met God verkrijgen en op weg naar dat doel gelukkig worden.
   ● Beproefde zaken behouden wij. De impulsen die de Heilige Geest ons voor deze tijd geeft, zetten wij in de daad om.
   ● Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
   ● Onze kerkelijke autoriteit wordt uitgeoefend in liefde, gerechtigheid en een voorbeeldig gedrag.
   ● De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
   ● Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig!
  © 2001 Nieuw-Apostolische Kerk International - laatste wijziging: 25.12.2001

  Oorspronkelijke bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/news-displ ... e/12637/3/
  Duitstalige versie: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten