Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Re: Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragsco

Bericht door zefyr »

Gisteravond heb ik het lezenswaardige boekje 'Vrouwen in het christendom' (Ten Have 2012, oorspronkelijke titel: Die Frau im Christentum, München 2001) van emeritus professor Hans Küng (1928), theoloog en de loyaalste kritische dissident in de rkk, uitgelezen. Aan het eind van z'n betoog maakt hij de lezer(es) deelgenoot van het diepste wezen van de kerk (ecclesiologie).

"De kerk als gemeenschap van vrijen, vrije mannen en vrouwen! In geen geval mag ze een machtsinstituut of zelfs een grootinquisiteur zijn. De vrijheid zou tot uitdrukking moeten komen in de vormgeving van de kerkgemeenschap, zodat haar instellingen en constituties nooit weer een onderdrukkend of repressief karakter krijgen en een heerschappij van mensen over mensen stimuleren. (...)

De kerk als gemeenschap van principieel gelijken, mannen en vrouwen! In geen geval mag ze een klassen-, rassen-, kasten- of ambtskerk zijn. De gelijkheid zou veeleer tot uitdrukking moeten komen in de vormgeving van de kerkgemeenschap, zodat de pluriformiteit van gaven en diensten niet wordt afgevlakt door een mechanisch egalitarisme, maar de fundamentele rechtsgelijkheid van de op zichzelf zo verschillende leden en groeperingen gegarandeerd wordt en de ordestructuren geen onrechtvaardigheid en uitbuiting in de hand werken. (...)

De kerk als gemeenschap van broeders en zusters! In geen geval mag ze een patriarchaal geregeerd machtssysteem zijn, waarin mensen door paternalisme en persoonsverheerlijking worden teruggevoerd naar onmondigheid, en waarin (met betrekking tot ambten en representatie) vrouwen juridisch of feitelijk worden uitgesloten of gemarginaliseerd. (...)"

Het is een indrukwekkend visioen dat Hans Küng schetst, dat voorlopig niet alleen in de rkk onbereikbaar zal zijn, maar ook in de nak. Het is geen wonder, dat de nak-bobo's zich zo thuis voelen in 'Rome'. Soort zoekt soort (machtswellust, corruptie, fraude, pedofilie, belangenverstrengeling, januskop, dubbele standaarden, manipulatie, misleiding, repressie, overheersing, ondemocratisch, niet transparant, geschiedvervalsing etcetera etcetera).

http://www.uitgeverijtenhave.nl/hans-ku ... endom.html

http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christen ... mlin.dhtml
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 08-02-2013, 11.30 uur]


@all

In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn de "zegenaars" aan de haal gegaan met ieders geloof, ieders vertrouwen, met ieders gelijkwaardigheid en met ieders gaven in het offerblok. Ondertussen werd ieder bedolven onder de desinformatie. Eén van de meest schokkende uitspraken van stamapostel Leber daarbij was wel deze:
Redactie schreef:(...)
 • "Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake."

  Bron: Woord van de maand - augustus 2010, "Geloofsbelijdenis en catechismus"
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 20 Jun 2012, 09:00" in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?"
Wij hebben in deze kerk echter heel sterk van doen met allerhande uitwassen van incompetenties en van de indoctrinatie van een afkeurenswaardig denksysteem dat voor de Bühne nota bene door moet gaan voor "de reine Jezusleer". Het patent voor de planeet Aarde op de exploitatie van het "werk Gods" berust bij de nieuw-apostolische kerkleiding, wil men ons wijsmaken. Bij het stamapostelambt, in feite, dat tegen het einde van de negentiende eeuw zomaar uit de lucht kwam vallen, of zo. In de tussentijd blijkt er geen god veranderlijker te zijn van gedachten, dan de god die moet worden aanbeden in de Nieuw-Apostollische Kerk. Telkens wordt er aan het evangelie van Jezus Christus weer een nieuwe draai gegeven. Dat gebeurt zelfs zo frequent dat het laatste nieuws bijna niet bij te houden valt. Wat echter de stamapostel zegt, zo klopt het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" precies. Vandaar dat wij vanuit het WebTeam speciaal díens doen en laten al jarenlang aandachtig volgen. Zijn wij aldus tot de kennis der waarheid gekomen? Nee, integendeel!

Hoewel het een puzzel leek uit wel 10.000 stukjes, bleek het met dat aantal tóch nog mee te vallen. Maar 7.000 waren het er in elk geval wel. Wij hebben er ontzettend veel voor moeten uitpluizen om vat te krijgen op de uitgangspunten voor de deels heimelijk nagestreefde Kirchenstrategie. In deze thread hebben wij geprobeerd op te helderen hoe gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk worden geconditioneerd; hoe hun spontaniteit wordt beteugeld en hun bewegingsvrijheid aan banden wordt gelegd. De geborgenheid van hun ziel zou liggen in de navolging van de (nieuw-apostolische) stamapostel, diens (stamapostel)helper en van de met hem -in gehoorzaamheid- verbonden (districts)apostelen. Wat dat voor het dagelijkse leven allemaal inhoudt, vernemen gelovigen die de Duitse taal machtig zijn altijd als eersten. Gelukkig is het een troostrijke gedachte dat er in de Bijbel staat dat vele (!) laatsten de eersten zullen zijn. Bovendien valt daarin na te lezen dat zowel het geloof een geschenk van God is als Zijn liefde die Hij in onze harten wil neerleggen. Maar in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt geleerd dat God niet zo maar van iemand houdt. Pas wanneer je je hele leven hebt gedaan c.q. nagelaten wat er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voor nodig is om "waardig" te worden; onder die strikte voorwaarde maak je kans... op vrije toegang tot het hemelrijk. Bid dus, werk dus, en offer vooral; in de Nieuw-Apostolische Kerk, wel te verstaan.

Gehandicapt, niet kunnende lezen of schrijven, getraumatiseerd, ziek of bejaard; het doet er niet toe. Binnenkort zul je moeten geloven aan wat er geschreven staat in de catechismus van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Dan pas is het laatste woord erover gezegd, en het geldt met terugwerkend kracht tot aan de oerknal. (...) Maar wíj zijn er al helemaal klaar mee en voorgoed; anderhalf jaar geleden al op dit Forum:
BakEenEi schreef:(...)
Onder "de hoogmogende heeren" zijn het de door henzelf benoemde prominenten, intern ook wel voorgesteld als "apostelen", die zichzelf geroepen voelen om namens de aangesloten leden alle ceremoniële taken te vervullen. Overal waar men binnen de kerkgemeenten diens opwachting maakt, krijgen de betrokkenen alsof zij hoge vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk der Hemelen een VIP-behandeling. Op grond van ongeschreven regels dienen de "Godsgezanten" níet te worden tegengesproken. Gebeurt dit naar het oordeel van de hooggeplaatsten (te dien aanzien wordt er achteraf níet gecorrespondeerd) onverhoopt wél, dan zullen de gevolgen te gelegener tijd níet uitblijven. Teneinde over de belangrijkheid van de zegenaars, en met name over de belangrijkheid van de hoogste dienaren onder hen geen misverstanden te laten bestaan, besloot het internationale kerkbestuur tot uitgifte van een catechismus. Hoewel Jezus Christus al voorzag dat de mensen in de toekomst wellicht niet meer tot 10 wilden tellen en hij de geboden van Mozes daarom samenvatte tot één groot gebod over de liefde van God, vonden de prominenten dat zij wel een stapje verder mochten gaan. Alvorens zijzelf eraan toekwamen om de liefde van God aan hun naasten metterdaad te bewijzen, legden zij hun wetten en regels vast in een omvangrijk manuscript in de orde van grootte van 600 pagina's. Dat men hiermee tegenover God als het ware 600 keer door rood reed, maakte ze helemaal niets uit.

Op grond van het bovenstaande kan de Nieuw-Apostolische Kerk worden gezien als een soort van piramidaal genootschap. Aan de basis ervan de onmondigen en aan de top de Eerste knecht van God op aarde: de stamapostel. Hoewel het naar buiten toe wordt gepresenteerd als het "werk Gods" en de geloofsleer niet zou verschillen van "de reine Jezusleer", loopt men in de praktijk al vast bij het voornaamste gebod dat Jezus Christus onder ieders aandacht bracht. In plaats van er serieus werk van te maken niemand van het werkelijke werk Gods te vervreemden, worden gelovigen geïntimideerd en gemanipuleerd teneinde "het piramidespel" van de kerkleiders niet te verstoren. Ter illustratie een tweetal voorbeelden:

[citaat 1]
De kerk zegt in haar standpunt over het thema seksueel gedrag, dat broeders en zusters die homoseksueel zijn geen onderwijs- resp. ambtsactiviteiten moeten uitoefenen. Hoe staat u tot dit aspect?

Bij de beantwoording van deze vraag mogen wij de maatschappelijke ontwikkeling niet buiten beschouwing laten. Het is nog helemaal niet zo lang geleden, dat homoseksualiteit over een breed front werd afgekeurd en in de samenleving niet geaccepteerd, ja bestraft werd. Heden ziet het er anders uit. In onze gemeenten willen wij de homoseksuele broeders en zusters in bescherming nemen en willen niet, dat er over hen discussies ontstaan. Daarom hebben wij als kerk aanbevolen, dat homoseksuele broeders en zusters geen ambts- resp. onderwijsactiviteiten moeten uitvoeren.

Uit: Interview met St.Ap. Leber in “Onze Familie” (december 2006)

Bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/news-displ ... e/14592/3/
[citaat 2]
Im Anschluss an die Hauptpredigt Richard Fehrs sagte Latorcai wörtlich: "And we are committed to that, brothers and sisters, which we heard this morning from our Chief Apostle. He has given us the Godly direction. He's our Godly leader. And we cannot mix that up, my dear brothers and sisters. Our heavenly Father comes first, and then the Lord Jesus and then the Chief Apostle. If anybody says any different then we are on the wrong way. Then we have to think our thoughts and we have to get rid of it. And if it does we have come back to that Godly order. Then we have to repent, because repentance means to return to the Godly order."

Uit: Artikel Glaubenskultur d.d. 10-09-2004 n.a.v. uitlatingen van D.Ap. Latorcai (Canada) in Chicago tijdens een dienst met St.Ap. Fehr

Bron: http://www.glaubenskultur.de/artikel.ph ... 8c8a7458e0
Ad citaat 1. Formuleringen als "De kerk zegt in haar standpunt over... " waren voor mij gaandeweg ronduit alarmerend. Het instituut "kerk" zou hiermee een gewetensfunctie te vervullen hebben gekregen! In het echte "werk Gods" kan zoiets echter nóóit de bedoeling zijn. Ziet Hij niet immers het hart aan?! Men stelt de zaken voor alsof er een heel pakket van exameneisen geldt voor wie Zijn kind wil zijn! En wie dan eenmaal Zijn kind werd (door het lidmaatschap te verwerven van de Nieuw-Apostolische Kerk), zou "eigen meningen en inzichten" moeten inleveren en zou een "onbegrensd vertrouwen" aan de dag moeten leggen ten overstaan van de hoogste dienaren onder de vermeende zegenaars in dit religieuze machtsbestel (!).

(...)
Gelovigen die op deze wijze "in de navolging" hun vrije wilsbeschikking aan derden uit handen geven, zijn daarmee succesvol gehersenspoeld...

Kortom: wat staat de nieuw-apostolische kerkleiding nu te doen?! Het zou de hooggeplaatsten sieren zich op een pro-actieve manier te verzoenen met allen die door hun toedoen het slachtoffer moesten worden van menselijke onderdrukking!! En wat verder nog de op dit forum al uitvoerig beschreven noodsituatie in Nederland betreft; "dienaren" die niet volstrekt open en eerlijk zijn, zijn voor geen cent te vertrouwen...

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 08 Feb 2011, 12:47" in de thread "Ex-diaken timmert verder aan de (geloofs)weg en start kerk".
Zie tevens het redactionele bericht op "Di 08 Mrt 2011, 23:02" in de thread "Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit"".


Wie exact wil weten hoe en wanneer de "Nieuw-Apostolische Kerk" is ontstaan, kan de onderstaande link volgen naar het document van Rudolf Stiegelmeyr (7 pagina's uit diens Band II van "Aus Gnaden erwählt"):
WebTeam schreef:[Bijgewerkt: 08-02-2013, 11.30 uur]


@all

Het moet uiteindelijk een soort van 7-stappenplan zijn geweest dat stamapostel Dr. Wilhelm Leber uitgevoerd heeft willen zien voordat aan hem in het NAK-jubileumjaar 2013 "op feestelijke wijze" ambtsrust zou worden verleend. Wat moest er namelijk -in de verborgen agenda- worden veiliggesteld?
 • de nagedachtenis aan stamapostel J.G. Bischoff en diens omstreden Boodschap
 • de "Heilsnotwendigkeit" van het nieuw-apostolische apostelambt
 • de volmachten, verbonden aan het nieuw-apostolische ambt van stamapostel
 • de pennevruchten van districtsapostel Karl Weinmann** en daarmee 1863 als startjaar van "de nieuwe ordening"
 • de geloofsgehoorzaamheid (lees: de kadaverdiscipline) ingevolge de hiërarchische opzet van de organisatie
 • het exclusivisme van de nieuw-apostolische geloofsleer (oecumenische betrekkingen dus slechts pro forma)
 • het combi-leiderschap van "hoge dienaren" (zakendoen en zielzorg)
Het schijnt de "Betonkopf" in kwestie nog te lukken ook... Iedereen heeft straks het nakijken, inclusief de God van Abraham, Isaak en Jakob.


** Zie pagina 380 van het manuscript "Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche (update 03. Feb. 2013)" van Rudolf Stiegelmeyr. Klik >> HIER << om het te downloaden.

Het WebTeam


Bron: Bericht door WebTeam op "Do 18 Okt 2012, 18:40" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".

Klik >>HIER<< om terug te gaan.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door WebTeam »

@all

Conform de nieuw-apostolische gedragcode laten christenen het geloofsleven zich manifesteren zoals het van bovenaf in de hiërarchische organisatie van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk werd uitgedacht. Het is de bedoeling dat een ieder daarin Gods hand van leiding ziet. Wie hiermee niet uit de voeten kan, heeft pech gehad want de Schepper van hemel en aarde is nu eenmaal nieuw-apostolisch. (...) Aldus laat de op handen zijnde catechismus zich kort en bondig samenvatten. Bid, offer en werk, en zorg ervoor dat de vruchten ten goede komen aan dit kerkgenootschap opdat "het werk Gods" tot zegen mag zijn voor de mensheid.

(...)

Nog enkele weken, en dan zal 4 december 2012 de gedenkwaardige dag zijn waarop "de eerste knecht van God op aarde" zich per satelliet tot de gelovigen wendt om persoonlijk een enkel woord over het afgebeden boekwerk te kunnen spreken. "Er zal in staan wat wij altíjd al hebben geloofd, maar dan nog duidelijker", zo wilde een ingewijde in San Francisco er aan het begin van dit jaar wel alvast over kwijt. Maar wie zijn "wij"?! Zijn dat degenen die altijd al wisten wat "wíj" zouden willen geloven als het aan hún lag?!

In de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012" boden wij al een vooruitblik op de derde Europese Informatieavond, en dat zag het er zorgelijk uit. Dit laatste komt vooral doordat in de Nieuw-Apostolische zelfs brandende vragen niet worden beantwoord. Nooit wordt er "schoon schip" gemaakt. Als men zich al ergens voor verontschuldigt, is dat eerder tegenover derden en in de meest vage bewoordingen dan dat er één enkele schuld open en eerlijk door een desbetreffende persoonlijk wordt beleden. Zo kom je dus met elkaar niet vooruit. Zo wordt iedereen in een schijnwerkelijkheid gemanoeuvreerd...
Redactie schreef:(...)
Waar het op dit Forum mee begon, was:
 • Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert?
 • Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan?
 • Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën?
 • Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machtsmisbruik in de kerk?
 • Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals?
Op al deze onderwerpen rust een taboe. Voor nieuw-apostolische "Godsgezanten" staan ze níet ter discussie. Wie er desondanks wat van zegt, is een ongelovige Thomas, is recalcitrant en noem het allemaal maar op.

Achter de leidinggevende "Godsgezanten" die zich per se niet aangesproken wensen te voelen wanneer dergelijke onderwerpen worden aangesneden, scharen zich bij de Nieuw-Apostolische Kerk al hun "rechterhanden". Zo niet, dan worden ook zij als "ongeleide projectielen" misschien eerst nog een poos gedoogd, doch vervolgens geleidelijk aan zodanig geïsoleerd dat betrokkenen zich vast wel uit eigen beweging terug zullen trekken. Zo werkte het en zo werkt het nog steeds in deze "Ämterkirche", waar lagere dienaren ondergeschikt zijn aan hogere dienaren, en waar van gemeenteleden in de eerste plaats wordt verwacht dat zij al hun zegenaars (lees: de kerkelijke ambtsdragers) zullen "ondersteunen".

Herkennen wij hier al iets in van het werk Gods? Wij, bij het WebTeam, eerlijk gezegd, achteraf niet.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 18 Feb 2012, 18:14" in de thread "Het uur der waarheid nadert".
Enkele dagen geleden vernamen wij bij toeval uit de eerste hand dat stamapostel Leber binnenkort alsnog iets aardigs wil zeggen over degenen die hij op de tweede Europese Informatieavond van 4 december 2007 ongenadig had gekrenkt:
Wát hij er ook van zal maken; laat het duidelijk mogen zijn dat wie zich voorstaat op de presentatie van historische feiten (!), zoals het op 4 december 2007 het geval was, onmogelijk staande kan houden wat er toen uit naam van "de eerste knecht van God op aarde" zwart op wit werd geconcludeerd met de woorden "Kuhlen hätte sich den ihm Anvertrauten alles Leid und Elend ersparen können". Jarenlang was er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk aan de totstandkoming van dat onderzoeksverslag gewerkt en dan staat er nota bene zó iets in. Het was onjuist, onwetenschappelijk, onverzoenlijk en nog véél meer. Hoewel het document uiteindelijk op de internationale website van de kerk van het Internet werd gehaald, op aandringen van vriend en vijand (!), trok men dit broddelwerk officieel níet in! Zó hard is de "Betonkopf" van deze stamapostel.

Spijtig genoeg is deze aangelegenheid maar één van de vele, ten aanzien waarvan de nieuw-apostolische kerkleiding overmoedig is geworden. Wie het evangelie van Jezus Christus overrulet en God door middel van een catechismus te verstaan geeft hoe er in Zíjn werk wordt geregeerd (!), is niet goed wijs. Dan ben je volledig abuis. Dan ben je "rijk en verrijkt" (vgl. Openbaring 3: 17) en beeld je je in dat je alles hebt, tot en met i.c. het gezag dat aan Hem is voorbehouden. (...) Uiteraard staat het een ieder vrij om helemaal in zo'n ideologie op te gaan; om er carrière mee te maken; om goede maatjes te worden van de allerhoogste "dienaren".

Het is niet zo dat wij bij Het Webteam een gezagsprobleem zouden hebben, maar een dergelijk probleem heeft deze kerkleiding juist wél. Geen bediening, geen verantwoordelijkheid, geen bestuursfunctie verleent aan betrokkenen voldoende status. Die hele vermaledijde catechismus heeft maar één functie: het bestaansrecht van het instituut Nieuw-Apostolische Kerk moet erdoor worden gerechtvaardigd, inclusief het aanzien en de macht van haar bestuurders.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door Redactie »

BakEenEi schreef:(...)
 • Ten afscheid

  (...)
  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Stamapostel en de gezamenlijke Districtsapostelen handelen in strijd met het Tweede Gebod door in Vragen en Antwoorden te stellen dat de Nieuw-Apostolische Kerk dient te worden beschouwd als het opnieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer, en dat diezelfde kerk wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zie vraag 167 van de Nederlandse uitgave 1993.
  Met dit uitgangspunt is er boven Gods akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht aangebracht.

  Op deze wijze is de nieuw-apostolische geloofsleer tot een nieuw “gouden kalf” gemaakt. Gelovigen wordt voorgehouden dat de Heilige Geest een religieuze organisatie zou kunnen bezielen, terwijl ambtsdragers worden geacht, zulks op straffe van uitsluiting, zich geheel en al aan zgn. Lehraussagen te conformeren. Hiermee worden schapen Zijner weide te grazen genomen. Bestuurders wijzen de verantwoordelijkheid af voor hun aandeel in de gestichte verwarring en zij laten slachtoffers met (blijvend) geestelijk letsel goeddeels aan hun lot over.

  (...)

  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord.

(...)
To the point: laat u niet misleiden!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 25 Jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Redactie schreef:(...)
De hoofdzaak is in de Nieuw-Apostolische Kerk niet steeds ten diepste ook de hoofdzaak. Indien dat namelijk wél het geval had mogen zijn, hadden wij allen ervan kunnen getuigen en daarbij hadden wij niet vaak de gelegenheid voorbij laten gaan! Helaas is in deze kerk het tegendeel wáár, doch hierin hebben veelal de "allerhoogste" leidinggevenden de hand gehad. Hun voorbeeld, hun onverzoenlijkheid, hun hardheid, deed niet navolgen! Ook stamapostel Leber heeft grotendeels niet begrepen waar het om gaat; hooguit waarover het handelt! Het gaat om de vrede van de Opgestane; om dé Liefde van God - onze Vader" (!), om Zijn genade, en om "de gemeenschap des Heiligen Geestes"! Dát is de kern; pertinent níet wat hij vanwege de nieuw-apostolische doctrine (!) zozeer expliciet wilde prijzen bij apostel Walter Drave: "... dein Aufschauen nach oben hin. Zum Segensträger hin, das ist dir nie schwergefallen", "... deinem Aufschauen, deinem gläubigen Aufschauen nach oben". Walter Drave is van die geraffineerde doctrine één van de vele slachtoffers geworden want hij werd erdoor geïnstrumentaliseerd. Hij moest met zijn rapport over de geschiedenis in de jaren 1938 tot 1955 niet het werk Gods een dienst bewijzen, doch "het instituut N.A.K. unlimited", zulks ten faveure van de narcistische kerkvorst Herr Dr. Wilhelm Leber en diens schoonfamilie. Zó werkt het in deze kerk, juist wanneer het er op aankomt! Een goed verstaander heeft dienaangaande stilaan nog maar een half woord nodig.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 04 Dec 2012, 12:13" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".
@all

Onchristelijk aan de herziene nieuw-apostolische geloofsleer zal met name blijken te zijn dat "het geloofsgebouw", zoals dat nu -verdeeld over 600 pagina's in een catechismus- zorgvuldig werd verpakt, gestoeld is op het principe "Aufschauen, Aufschauen, Aufschauen - zum Segensträger hin". Zíj en zíj alleen zijn -tot zelfs in het hiernamaals- voor de mensheid de exclusieve zegenaars: de aller- allerhoogste "Segensträger" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Aller knie moet zich voor hen buigen. Laat niemand denken dat er buiten hun om, zonder hun zegenende tussenkomst, ergens iets moois kan opbloeien; dat een kind (!) tot zegen kan zijn, een engel (!), een naaste; een verre naaste. Laat niemand zich dat inbeelden want "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" hebben lagere goden niets van doen met Zíjn zegen...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 28-12-2012, 20.15 uur]

@all

"Der Katechismus sei die Unterweisung in der christlichen Lehre... ", aldus priester Kiefer; met dien verstande, als wij tevens stamapostel Leber mogen geloven: "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt." Zie ook het redactionele bericht op "Wo 20 Jun 2012, 08:00" in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?"

Inmiddels werd de nieuw-apostolische catechismus op 4 december jl. officieel geïntroduceerd. Omdat er vanuit de kerk jarenlang uitsluitend in positieve zin over is gesproken, zoals met betrekking tot zogenaamde trainingsseries...
Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen
26.01.2011

Het introductieseminar voor de invoering vond plaats in Lehrte
Uit alle Aposteldistricten kwamen de deelnemers
Begroeting door de gastheer, Districtsapostel Klingler

Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“

De gedrukte catechismus zal bestaan uit ongeveer 600 bladzijden. Op het ogenblik wordt de Duitse tekst in de belangrijkste talen binnen de kerk vertaald, in het Engels, Frans, Portugees, Spaans en Russisch. Dit is een heel complexe opgave, die veel tijd in beslag neemt, bevestigt Apostel Wilhelm Hoyer (Aposteldistrict Noordrijn-Westfalen). Hij leidt een van de werkgroepen, die zich met de catechismus bezighouden. Waarschijnlijk zal er eind 2012 een complete gedrukte versie voor alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk beschikbaar zijn.

De trainingen

Voor deze introductiebijeenkomst voor de invoering werd per Aposteldistrict een vertegenwoordiger naar Lehrte gestuurd. Opdracht voor de deelnemers aan het seminar is, om in hun nationale kerken de introductiebijeenkomsten voor ambtsdragers van de kerk en voor de gemeenteleden te organiseren. De nadruk bij deze eerste training ligt op het kerkelijke inzicht van de Nieuw-Apostolische Kerk en de leer van de sacramenten met in het bijzonder inzicht in het Heilig Avondmaal. Op voorbeeldige wijze wordt ook de betekenis van het 5e gebod behandeld, om de deelnemers met de taal en getuigkracht van de nieuwe catechismus vertrouwd te maken.

(...)

Bron: Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/17093/
... was het ongetwijfeld de bedoeling dat alvast de gedachte postvatte dat het een geschrift betreft, een leerwerk, waarvan de inhoud voor iedereen van nut zal zijn. Echter, de hierboven aangehaalde uitspraak van "der theologische Berater des Stammapostels", Dr. Reinhard Kiefer, klopt níet, net zo min als de geciteerde uitspraak van Dr. Wilhelm Leber iets om het lijf zou hebben. Ook dat is hier namelijk zeker níet het geval.

Hoezeer in de Nieuw-Apostolische Kerk de geesten van tevoren al intensief waren gemasseerd om "die Unterweisung in der christlichen Lehre" te zijner tijd onder dankzegging te doen omarmen; niet het heilsplan van God werd nu verduidelijkt, doch hooguit de daarmee zorgelijk conflicterende nieuw-apostolische geloofsleer. De stamapostel en diens "Berater" hadden er verstandiger aan gedaan het evangelie van Jezus Christus heel te laten! Nu is het daarentegen naar hun hand gezet, waarmee de catechismus goeddeels het resultaat lijkt te zijn van "wensdenken" onder bestuurders van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk.

De stamapostel en diens "Berater" hoefden blijkbaar van zichzelf in deze catechismus op geen enkele manier uit te leggen hoe zelfs God zich op enig moment zou hebben gecommitteerd aan de door de jaren heen met nagenoeg onbeperkte volmachten opgetuigde nieuw-apostolische topfunctie van internationaal bestuursvoorzitter, in welke hoedanigheid men door diens ambtsvoorganger wordt uitgekozen en men het namens Hem (!) voor het zeggen zou hebben met welke boodschap Hij (!) nog iemand op pad stuurt met de laatste "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" herziene versie van het evangelie van Jezus Christus. Slechts op een "Einzelfall" na zou ook de drie-enige God dit sinds 1897 zo hebben gewild. En let op: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden."

Voor ons was het goddank géén bittere pil om in zo'n kille "catechismus" géén geschenk uit de hemel te kunnen zien. (...) Overigens brengt deze op het eerste gezicht troosteloze toestand niets nieuws onder de zon:
 • De profeet Jeremia tegenover de profeet Chananja

  (...)
  [10] Chananja nam toen het juk van Jeremia’s nek, brak het in stukken [11] en zei ten overstaan van allen die daar waren: ‘Dit zegt de HEER: Zo zal ik binnen twee jaar het juk van koning Nebukadnessar van Babylonië van alle volken afnemen en in stukken breken.’ Hierop verliet Jeremia de tempel.
  [12] Enige tijd later richtte de HEER zich tot Jeremia: [13] ‘Ga naar Chananja en zeg hem: Dit zegt de HEER: Je hebt een houten juk in stukken gebroken en het door een ijzeren juk vervangen. [14] Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik leg alle volken een ijzeren juk op, waarmee ze koning Nebukadnessar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren onderwerp ik aan hem.’ [15] De profeet Jeremia zei toen tegen de profeet Chananja: ‘Luister goed, Chananja! Jij bent niet door de HEER gezonden. Je hebt bij het volk valse hoop gewekt. [16] Daarom – dit zegt de HEER: Ik zal je alsnog zenden, ik zend je weg van de aarde.


  Uit: Jeremia 28 (NBV)
Met de thans voorliggende nieuw-apostolische catechismus worden gelovigen in een ijzeren greep gehouden van machthebbers die in Zijn werk heimelijk alleen een persoonlijke -door eigen toedoen bevoorrechte- positie hebben willen rechtvaardigen. Helaas geeft men er aldus blijk van bitter weinig te hebben begrepen van hoe Hij juist een ieder wil zegenen, zoals de lieddichter het voor ons allen al treffend verwoordde:
 • 'k Wil daarom zingen, Jezus tot eer.
  Waar is een Heiland als Hij, mijn Heer?
  Wie kan zo zeeg'nen, wie maakt zo blij
  als Jezus, mijn Heiland, alleen toch Hij?


  Bron: Refrein lied 437 (gezangboek NAK)
Als een rode draad door de Bijbel zien wij hartverwarmende ervaringen beschreven van zielen, niet speciaal machtigen, door wie God zich op zo'n zegenrijke wijze liet vinden; zoals in Johannes 4 of Handelingen 16.

In deze thread betreft het echter de verwarring die uitgaat van een denksysteem, waarbij het volle licht niet meer mag schijnen op de weg die het evangelie van Jezus Christus ons allen duidelijk wijst. "Laat óns het u uitleggen!", zo wordt er van alle kanten op gelovigen ingepraat, met in de Nieuw-Apostolische Kerk al laatste wapenfeit: "U moet niet hún catechismus hebben, maar de onze!" Doch pas hierbij op: als de fundering niet in orde is, stort een bouwwerk vroeg of laat in. Bij nieuw-apostolische geloofsleer draait -bij nader inzien- nagenoeg alles om één sleutelfiguur in de organisatie, en om diens "rechterhanden" (én degenen door wie al dezen zich op handen gedragen weten); níet in hoofdzaak om de liefde van God en Zijn heilsplan met het evangelie van Jezus Christus...

Zo staan wij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" nu aan de vooravond van een jubileumjaar, waarin de gelovigen worden geacht de traditie te vieren van een religieus machtsbestel dat sinds 1863 ruim ruim 120 'Abspaltungen bzw. Trennungen' heeft overleefd. Kortom: het is weer eens feest in de Nieuw-Apostolische Kerk. Als de stamapostel en degenen die bij hem onder contract (!) staan, prediken dat er na 150 jaar wat te vieren valt, zijn we binnenkort met z'n allen jarig. Het cadeau dat de "zegenaars" voor de mensheid in petto hadden mag iedereen zelf betalen (want er is nog altijd niet genoeg geofferd): catechismus.

Behoeft het echter een betoog dat wie aldus verdeelt in plaats van verenigt, na 150 jaar, terwijl de kerk bovendien in brand staat (!), beter de uitgangspunten bij zo'n machtsbestel onder de loep kan nemen dan zich te laten bejubelen?


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door Redactie »

@all

Het wordt in de nieuw-apostolische catechismus, wat het evangelie van Jezus Christus betreft, namelijk helemáál niet allemaal duidelijker en beter uitgelegd hoe God Liefde is. Integendeel; het evangelie wordt erin opgehangen aan "dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Wie zich nu laat wijsmaken dat men vanwege die catechismus op cursus moet teneinde "immer vrolijk, immer voorwaarts, oog en hart op 't doel gericht" binnenkort op de geloofsweg ook met het laatste nieuws bekend te zijn, raakt nóg verder van huis dan velen op het ogenblik ongemerkt al zijn. Deze catechismus bevat maar één boodschap en die komt neer op één groot dreigement:
 • "Geef aan ons, uw machthebbers, het roer uit handen, en vraag niet waarom! Geloof ons op ons woord want wij zijn voortaan uw plaatsvervangende geweten!
  Uw geld en uw leven zijn bij ons in de best mogelijke handen! Wie daaraan twijfelt is ziek (!) en wie ons verlaat, komt in de kou te staan, ver bij God vandaan!"
In plaats van een geloofsleer kan er hier onderhand beter worden gesproken van een ziekteleer! Het venijn zit hem erin dat ten aanzien van thema's waarbij de aanbeden "hoge vertegenwoordigers van het hemelrijk" zelf ernstig te kort schieten, er wel goede sier wordt gemaakt met toespelingen op allerhande verbeterpunten, maar het verraderlijke is dan telkens weer dat die punten wel worden genoemd doch steevast níet in relatie tot degenen, die het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in de hand hebben om er zelf werk van te maken. Gedurig worden hierdoor "onschuldigen" opgezadeld met schuldgevoelens. Zo branden dus mensen op.

Voorbeelden?! Kijk naar hoe stamapostel Leber het risico van een burn-out voor het voetlicht bracht, hoe districtsapostel Brinkmann "Mobbing" op de agenda zet of hoe apostel Peter Klene het klimaat op de kerkvloer ter harte zou gaan. Ingevolge de nieuw-apostolische gedragscode mag ondertussen niemand de betrokkenen een spiegel voorhouden want dan lig je er -in hun machtsbestel- gauw uit. Zó wordt dit spel (!) gespeeld.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door Redactie »

@all

Als de vlag er zó bij hangt, heerst er bij dit kerkgenootschap uiteraard een angstcultuur! Ga maar eens na... In Zwolle is er momenteel een nieuwe kerk in aanbouw. Energiezuinig wordt het, zo kunnen voorbijgangers het lezen. Aanstonds bij de opening zal een journalist het maar vragen: "En wat doen jullie met het geld dat er op deze manier wordt bezuinigd?" Wie dan eerlijk is, kan het best antwoorden dat de "Boden van Jezus" het waarschijnlijk in hun rechtszaken stoppen. (...) Ronald had het denken aan anderen moeten overlaten, Bauke mag geen familiefoto's maken en Tjerk kan van zijn hart beter de spreekwoordelijke moordkuil maken. Zo niet; dan zullen er in deze kerk, het "werk Gods", minstens 10 miljoen vijanden tegen ze opstaan. Elders op dit Forum werd het al uitgerekend: de complete offergaven over een periode van drie jaar zijn verdampt!

"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" betaamt het de broeders en zusters in Zwolle niet om daaromtrent bij hun voorganger opheldering te vragen want immers: het betaamt deze voorganger niet om dergelijke vragen voor te leggen aan de districtsvoorganger, die het niet betaamt om naar beste weten en kunnen te voldoen aan diens statutaire verplichtingen. Ziedaar in casu het machtsmisbruik, de angstcultuur!

Word je daar blij van? Is dát het werk van God? Moeten wij met zijn allen naar "trainingsseries" om voortaan te begrijpen dat het abnormale hier normaal is?

(...)

Het is de hoogste tijd ervoor geworden om aan deze waanzin een definitief HALT toe te roepen. Gebeurt dit in de kerk niet van binnenuit, dan stuurt men het in Zwolle en overal elders, waar niemand nog een vraag durft te stellen, aan op ingrijpen van buitenaf. Zeg niet "ik ging er niet over" en probeer niet met duizend andere uitvluchten de andere kant op te kijken want er zijn steeds méér onschuldige slachtoffers te betreuren! De "Godsgezanten" die hier de scepter zwaaien zijn bikkelhard voor anderen en boterzacht voor zichzelf. Ziet u dat niet? Valt u dat écht niet op? Denkt u, staande in de geloofsgehoorzaamheid en met uw feestkleding aan, nergens over na? Waren zelfs "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" onverschilligheid en oppervlakkigheid niet al sinds jaar en dag de doodgravers van het geloof? Wilt u dáárvan het toonbeeld zijn?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode

Bericht door Redactie »

@all

Conform de nieuw-apostolische gedragscode, de ongeschreven codes en (gedrags)voorschriften dus welke door de kerkleiding worden gekoesterd, wordt er tijdens openbare erediensten graag subtiel verwezen naar het als zodanig voorgestelde zegenrijke handelen van hoge(re) dienaren. Districtsapostel Brinkmann toont zich hierin een grootmeester (niet voor niks werd er aan hem recentelijk door stamapostel Leber vergiffenis geschonken voor een fout die de kerk ten minste 10 miljoen euro heeft gekost):
(...)
De stamapostel hield op zondag 16 december 2012 een dienst in Dortmund voor degenen die in moeilijke omstandigheden leven door bijvoorbeeld het verlies van een man, vrouw of kind, ernstige ziekte, werkeloosheid etc. . De stamapostel heeft ze laten ervaren dat er ondanks de zorgen er ook vreugde kan zijn. Dit geld echter ook voor ons. Zoek de bron van vreugde in alle omstandigheden! (...)Bron: Impressie districtsdienst zondag 23 december 2012, http://www.nak-nl.org/site/index/nederl ... id-122.htm
De opmerking van districtsapostel Brinkmann over "waardevolle woorden" van stamapostel Leber die (mede in tegenwoordigheid van apostel Peter Klene) op 16 december jl. in Herne-Wanne-Eickel (NRW) een dienst had gehouden voor "neuapostolische Christen, die in diesem Jahr ein besonderes Schicksal oder Leid erlebt haben" was, gezien de aldus omschreven "doelgroep", echter niet zo maar een verwijzing. Het "concert des levens" zal in je geloof, in je gezin of in je hele bestaan maar hebben huisgehouden met de gevolgen van een aardbeving of een orkaan, en je zult sindsdien maar met al je verdriet, onmachtig om de film terug te draaien, bij heel wat pakken neer zitten. Wat heeft de Geest Gods je dán te zeggen? Hoe kun je dán nog worden vertroost en bemoedigd? Vóórdat districtsapostel Klingler ons uit de droom hielp op 4 december jl. was het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" nog de eerste knecht van God op aarde die deze bijzondere dienst zou leiden (doch zulks kon men -na 1897- alsnog "nicht begründen"); nú was het alleen nog maar de stamapostel. "De stamapostel heeft ze laten ervaren dat er ondanks de zorgen er ook vreugde kan zijn", zo zou districtsapostel Brinkmann in Hilversum erover hebben verteld. Laten ervaren!! Maar is dat zo?
NRW/Herne. Zu einem besonderen Gottesdienst für neuapostolische Christen, die in diesem Jahr ein besonderes Schicksal oder Leid erlebt haben, hatte Stammapostel Wilhelm Leber am Sonntag nach Herne-Wanne-Eickel eingeladen. Etwa 1.000 neuapostolische Christen aus der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen waren seiner Einladung gefolgt. Weitere mehr als 1.000 kranke Gemeindemitglieder verfolgten seine Predigt via Telefonübertragung mit.

„Ich möchte an diesem dritten Adventssonntag ein Licht des Trostes anzünden“, begann Stammapostel Wilhelm Leber den Gottesdienst am 16. Dezember 2012 in der Zentralkirche Herne-Wanne-Eickel. Das geistliche Oberhaupt der neuapostolischen Christen weltweit legte der Predigt das Wort aus Jesaja 66,13 zugrunde: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.“

Gott schafft Perspektive
"Wahrer und bleibender Trost kommt allein von Gott", führte der Stammapostel aus. Im Bibelwort werde das Bild der Mutter verwendet. Eine Mutter tröstet, indem sie sich dem Kind liebevoll zuwendet, durch das Verbinden der Wunden die Grundlage für die Heilung schafft und zudem Hoffnung auf Besserung gibt.

„Auch Gott wendet sich dir liebevoll zu“, so der Stammapostel. Er verfüge über heilende Kräfte und schaffe neue Perspektive und dadurch Mut und Hoffnung auf die Zukunft. „Unser Kern der Hoffnung ist und bleibt: Der Herr kommt!“, so der Stammapostel. Als Beispiele aus dem Leben Jesu nannte er die Situation, als der Sohn Gottes in den Kreis seiner Jünger trat und mit den Worten „Friede sei mit euch“ Trost spendete. Zudem gab er den Emmaus-Jüngern eine Perspektive.

Maßstab ist Gott
Der Empfang von Trost sei jedoch auch abhängig von der persönlichen Einstellung. „Das Bleiben in der Gemeinschaft der Gotteskinder ist Garantie für Trost“, führte der Stammapostel aus. Zudem könne jeder mit seinen Mitteln Gott dienen. Maßstab sei dabei nicht die Anerkennung Dritter, sondern die persönliche Einstellung.

Mit dem Wort aus Hiob 17,9 („Aber der Gerechte hält fest an seinem Weg, und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu.“) rief der Stammapostel die Zuhörer auf, nicht aufzugeben und den göttlichen Trost anzunehmen: „Verhältnisse können wir nicht ändern, aber wir wollen an Stärke zunehmen!“ (...)Bron: Ein Licht des Trostes am 3. Advent, http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... -3-advent/
De gladjanus hield een ieder die de vreugde niet terstond mocht ervaren fijntjes voor: "Der Empfang von Trost sei jedoch auch abhängig von der persönlichen Einstellung." Met andere woorden: dan ligt het domweg aan jezelf, en wel -om precies te zijn- aan je persoonlijke instelling. Eerder al had stamapostel Leber in diezelfde kerk te Herne-Wanne-Eickel (!) een andere "doelgroep" dienaangaande vermanend toegesproken:
Redactie schreef:(...)
Tijdens de "Jährliche Zentralgottesdienst" "für Menschen mit Behinderungen", op zaterdag 30 april jl. in Wanne-Eickel, vertelde stamapostel Leber nu echter onder meer dat vertroosting bij God niet "een-twee-drie" voorhanden is:
(...)
"Beim Herrn ist reicher Trost", versicherte Stammapostel Leber. "Aber das ist kein Automatismus!".
Trost stelle sich nicht einfach ein, wenn man ihn brauche oder den Herrn darum bitte. Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.


Bron: Stammapostel bei den Handicapped-Kids, http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... pped-kids/
"Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen", aldus de stamapostel - tegenover de "Handicapped-Kids". (...)

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 08 Mei 2011, 14:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
Het is maar dat u het allen weet: méér hebben de "godenzonen" in deze kerk niet te bieden. Wat zielzorg écht mag zijn, wéét men eenvoudig niet. Met deze ontnuchterende constatering komen wij op bekend terrein:
Redactie schreef:(...)
Want: missen wij nooit eens iemand, in de gemeenschap? Valt ons nooit iets op? Hoe zou het wellicht gekomen zijn dat zielen verstillen? Waarom, waarom exact verliezen wij elkaar soms emotioneel uit het oog? (...) Omdat ik serieus wéét wat er hier aan de orde kan zijn, begin ik erover. Opnieuw trouwens. Onderschat u allen alstublieft niet wat er met mensen van vlees en bloed gebeurt indien het er voor de dienaren, in wie men graag Godsgezanten wilde zien, amper toe doet wie een naaste persoonlijk feitelijk is; indien pijnlijk blijkt dat het er voornamelijk om draait "dat de tent gerund kan worden", zodat de (districts)apostel trots kan zijn op de "zegenaars" die dat allemaal keurig netjes voor elkaar hebben gekregen. Dan, ja dán krijgen kinderen Gods (!) het in hun geloof écht moeilijk. Je was immers hooguit een decorstuk dat men goed kon gebruiken. Hoe ondertussen het klimaat was waarin goddelijk leven in de gemeenschap zou mogen gedijen, was voor de kerkelijke ambtsdragers klaarblijkelijk van ondergeschikt belang! Wie met zo'n ontluisterende ervaring wordt geconfronteerd, verandert! Een deceptie van dit kaliber geeft je namelijk een ongelofelijke geestelijke dreun. Terwijl niemand schijnbaar doorkrijgt wat er met je is, loop jíj -als onwillig decorstuk- met je ziel onder de arm. Men heeft medelijden met je, en dat is absoluut héél wat anders dan mededogen. Medelijden omdat jij "de vreugde" zeker kwijt bent. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je dan het best zo snel mogelijk inzien dat je jezelf moet overwinnen. Het ligt dus aan jou! (...) Om precies te zijn: in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt áltijd álles alléén aan jóu. (...) En dat komt omdat "ze" in deze kerk niet meer willen weten wat zielzorg écht is.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 23 dec 2011, 23:05" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Nooit of te nimmer zullen de "godenzonen" de hand in eigen boezem hoeven te steken. Aan hún goede bedoelingen kan het allemaal niet hebben gelegen. Nogmaals; wie ze een spiegel voorhoudt, is nog niet jarig.

Wie zó door Gods porseleinkast banjert, laat een spoor van vernielingen achter. Intens leed, hartverscheurend; onzichtbaar. In het "Vaderhuis" nota bene was de liefde van God onvindbaar. Nu is de hemel van koper...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragsco

Bericht door ACE »

@WT
"Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt."
Dan moet je toch echt van de pot gerukt zijn, wil je dat geloven. Er bestaat dus een mogelijk dat Onze Lieve Vader achter de rug om van Herr Dr. Wilhelm Leber
iets regelt voor een niet apostool? Dat moet dan voor mij geweest zijn. Hoe weet Leber dat anders? En dan ook nog een enkele keer?
In Zwolle is er momenteel een nieuwe kerk in aanbouw. Energiezuinig wordt het, zo kunnen voorbijgangers het lezen.
Op de NAK site vraagt men nog om fotomateriaal van een bepaalde periode. Ook hier is men zuinig bezig, want een simpel telefoontje
naar een voormalige Voorganger biedt uitkomst. Ach wacht, dat is waar ook, die volgt niet meer (..)

Die is dan besmet volgens de NAK concordance.

Jezus, daar hoor je ook niets meer over, wat een aftakelingsproces in de NAK.

Groet,
ACE
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

geschiedschrijving over de NAK Zwolle

Bericht door zefyr »

@allen

In de voorgaande bijdragen is een aantal malen de (geschiedschrijving van de) NAK Zwolle ter tafel gekomen. Ik ben benieuwd hoe men zal omgaan met een aantal heikele thema's en omstreden ambtsdragers. Oudste Hartman (HAZEA) woonde destijds in Zwolle en leidde een 'corinthisch' leven, evenals districtsapostel (en stamapostelhelper!) J.H. van Oosbree. Oudste Hartman koos ten tijde van de kerkscheuring (1945/46-1951) de zijde van oudste/apostel L. Slok. In de naoorlogse jaren behoorde 'Zwolle' tot het district Arnhem, waaraan districtsoudste Bijl leiding gaf. Kwade tongen beweren, dat hij 'Zwolle' jarenlang heeft verwaarloosd. Deze intrigant bij uistek stond in de vijftiger jaren van de vorige eeuw aan de wieg van de 'oude' NAK en raakte uiteindelijk gebrouilleerd met districtsapostel G. Pos (eveneens een 'oude' NAK-veteraan). Priester/voorganger R. schijnt jaren geleden volgens kwade tongen van het toneel te zijn verdwenen vanwege pedofilie en aanverwante activiteiten...

In 1987 werd Gerrit Sepers in Zwolle (IJsselhallen?) door stamapostelhelper R. Fehr in het apostelambt geordineerd. In dezelfde kerkdienst werd Hans Kamstra tot opziener geordineerd. Het is genoegzaam bekend, dat apostel Gerrit Sepers in 'Zürich' in ongenade is gevallen. Dit leidde ertoe, dat apostel Gerrit Sepers in 2004 z'n ambt met opgeheven hoofd en rechte rug teruggaf.
Plaats reactie