De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (1)


@all

Wat hier natuurlijk aan de hand is, en dan beperken wij ons voor de duidelijkheid maar tot het dossier dat bij Glaubenskultur-Magazine inmiddels bekend werd onder de noemer "Der Fall Rohn", te weten...
 • Der Fall Rohn (Teil 1); m.koch/bbfcx, 2011-06-30
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter
  Vor kurzem publizierte die NAK Niederlande eine Stellungnahme zu einem Fall, der schon seit einiger Zeit für Unruhe sorgt. Es geht um ein leerstehendes Pflegeheim in Arnhem, viel Geld und um einen Konflikt zwischen Bezirksapostel i.R. de Bruijn und einem ehemaligen Berater und Mitarbeiter der niederländischen Kirchenverwaltung mit Namen Rohn. Wir versuchen die komplizierte Geschichte zusammenzufassen.
 • Der Fall Rohn (Teil 2); m.koch/bbfcx, 2011-07-01
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter
 • Der Fall Rohn (Teil 3); m.koch/bbfcx, 2011-07-03
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter
 • NAK NL muss Stellungnahme entfernen; m.koch/bbfcx, 2011-07-22
  Neuer Gerichtsbeschluss im Fall Rohn
... is bepaald niet alléén een uit de hand gelopen arbeidsconflict! Hoe er onder medeverantwoordelijkheid van beslist niet de eersten de besten vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, dat wil zeggen...
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
(...)


Uit: Bericht door door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
... door "Het bestuur" gemakshalve (!) tegenaan wordt gekeken, weten wij inmiddels. Het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010", later gecombineerd met de op donderdag 16 juni 2011 nog uitgegeven "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", spreekt dienaangaande immers boekdelen:
Redactie schreef:(...)
Apostel Klene en diens medestanders laten hierover geen misverstand bestaan want het is de geschorste/ontslagen projectleider Rohn die door hen wordt neergezet als een goddeloze schurk:
 • 3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
 • 4) Hij probeert hem te beschadigen als mens en in zijn ambtsopdracht.
 • 12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
 • 17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
 • 33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.
 • 34) Daarbij moet vooral onze Districtsapostel het ontgelden.
 • 35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken. (A)
 • 36) Indirect probeert hij zo de zaak van het arbeidsconflict en de kwestie Oostenrijk met elkaar te vermengen.
 • 46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
Staat een behoorlijk bestuur, behoorlijk besturend, daar dan inderdaad voor- én achteraf alleen maar machteloos tegenover?! Men pleit zichzelf in elk geval nu vrij van alle blaam en de rechter moet de tijd krijgen, vindt men, om dat te kunnen inzien, zodat de dader, te weten projectleider Rohn, niet ontkomt aan zijn verdiende loon. (...) Maar pas ondertussen op voor de boevenstreken van deze dader want die is nog op vrije voeten!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 15:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
Het gaat hier pertinent niet alleen om een 'duurzame ontwrichting' van de werkverhouding! Wie een logisch denkvermogen niet hoeft te ontberen en tegelijk voldoende bekend is met de bedrijfscultuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zal namelijk op zijn minst gealarmeerd zijn door de op zondag 21 februari 2010 verkozen bewoordingen van bestuurslid c.q. apostel Peter Klene. Géén "boodschap vol erbarmen"...

In dit vermaledijde schrijven komt er nogal wat aan het licht. Véél meer dan wat er "benodigd" is voor een doorsnee ontslagzaak. Toen wij hier eind vorig jaar in onze berichtgeving op inzoomden, hebben wij onze bevindingen dan ook níet onder stoelen of banken gestoken. Door steeds weer nieuw voortschrijdend inzicht hield deze kwestie onze aandacht sindsdien vast.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

{Bijgewerkt: 18.00 uur]

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (2)


@all

Hoezo corruptie?! De dikke Van Dale heeft er geen moeite mee want onder corruptie valt eenvoudig te verstaan: "1 bedorvenheid, omkoping, het gebruik maken daarvan of het meedoen eraan; 2 vervalsing, bederf". Het is buitengewoon navrant om dit nu voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als het ware te moeten "omzetten naar de geest", zodat er geen misverstand over zal bestaan waarom de term "corruptie" hier in de mond werd genomen. Corruptie doet zich i.c. met name voor omdat bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het voor elkaar hebben gekregen om binnen hun eigen organisatie een zodanige afdekcultuur te kweken en succesvol te handhaven, dat het voor ingeschreven leden en andere belanghebbenden niet mogelijk blijkt te zijn om bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzage te verkrijgen in de financiële administratie, en voorts dat slachtoffers van geestelijk geweld, wier letsel werd toegebracht door kerkelijke ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ondanks herhaaldelijk aandringen (!) bij de verantwoordelijke kerkleiding, géén gehoor vinden. Mochten de betrokken bestuursleden echter aangeven zich in dit verband van geen enkel kwaad bewust te zijn, dan zijn zij hier mogelijk zelf "slachtoffer" van geestelijk geweld, met dien verstande dat men werd geïntimideerd en gebrainwasht.

De Leidraad dienen en leiding geven vindt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bijvoorbeeld niet of nauwelijks adequate toepassing indien het gaat om de paragraaf "Het afhandelen van conflicten". Hierdoor wordt onrecht gedaan aan gelovigen die onder voor hen veelal beslissende omstandigheden in geestesnood (!) ware zielzorg behoeven.

Aangezien bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de promotie tot een "hoger ambt" niet zelden wordt ervaren als een beloning voor bewezen diensten, kan "omkoping" in deze samenhang óók worden bezien tegen het licht van een op die manier door de kerkleiding verleende "geste". Evenzo kan er een dubbele bodem zitten onder de benoeming c.q. aanstelling van (ex-)leden van de gefingeerde Raad van Toezicht in de diverse bestuurs- en directiefuncties binnen een hele reeks van B.V.'s en stichtingen, welke er de laatste jaren vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland -om duistere redenen- werden opgericht. Zie onder:
Redactie schreef:(...)

Is het voor het kerkbestuur niet de hoogste tijd geworden om maar eens klip en klaar uit de doeken te doen hoe het nu werkelijk helemaal precies zit met de ongelofelijke bedrijvigheid waarvan zij bij de Kamer van Koophandel melding heeft gemaakt? Zie onder, een en ander opgemaakt naar de situatie per 27 september 2010:
  • Handelsnaam | KvK-nummer
   Adres | Vestiging
  • 1)
   Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 50352512
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: niet-openbaar
  • 2)
   Beheerstichting Alpha & Omega 32127171
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon

   • Bestuur: heren N.K. en R.D. V.
  • 3)
   NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. 32126664 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: heren N.K. en R.D. V.

   Residence Eimersstaete B.V. 32131592 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
  • 4)
   Beheerstichting A&DN 32154603
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon

   • Bestuur: heren P.K., N.K. en R.D. V.

   A&DN Vastgoed Holding B.V. 32154771 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: Beheerstichting A&DN

   A&DN Vastgoed Onderhoud B.V. 32154773 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.

   A&DN Vastgoed Project B.V. 32154778 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.

   A&DN Woon Zorg Management B.V. 32154779 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.

   Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V. 32154781 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.
  • 5)
   "Stichting Corantijn" 41190632
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: heren De B., S., S., dames A. en Van den B.
Daarbij herinneren wij het kerkbestuur graag aan de indrukwekkende beloften die zij vol trotst publiceerde op haar website, zij het dat deze informatie zonder opgaaf van redenen recentelijk werd verwijderd:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Zie: http://www.apostolischekritiek.nl/finan ... ostoli.htm
Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
Al op 3 januari 2008 waren kennelijk bij het kerkbestuur de beraadslagingen ten einde die verband hielden met de uitgezette nieuwe koers, zodat men naar buiten trad met de laatste nieuwswaardige feiten omtrent het Bijbelse rentmeesterschap. Over enkele dagen is het 3 januari 2011. Intussen werd het eigendom van Eimersstaete op 3 juli 2009 met een boekhoudkundig verlies van ongeveer 1,5 miljoen euro doorgesluisd naar een zuster-B.V. Wat nu?

(...)


Uit: bericht door Redactie op "di 28 dec 2010, 13:24" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9"
Over een maand en enkele dagen is het 3 januari 2012...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 22.15 uur]

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (3)


@all

Eerst brengen wij in herinnering waarover het in deze berichtgeving omtrent corruptie feitelijk handelt:
Redactie schreef:(...)
Corruptie doet zich i.c. met name voor omdat bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het voor elkaar hebben gekregen om binnen hun eigen organisatie een zodanige afdekcultuur te kweken en succesvol te handhaven, dat het voor ingeschreven leden en andere belanghebbenden niet mogelijk blijkt te zijn om bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzage te verkrijgen in de financiële administratie, en voorts dat slachtoffers van geestelijk geweld, wier letsel werd toegebracht door kerkelijke ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ondanks herhaaldelijk aandringen (!) bij de verantwoordelijke kerkleiding, géén gehoor vinden. Mochten de betrokken bestuursleden echter aangeven zich in dit verband van geen enkel kwaad bewust te zijn, dan zijn zij hier mogelijk zelf "slachtoffer" van geestelijk geweld, met dien verstande dat men werd geïntimideerd en gebrainwasht.

De Leidraad dienen en leiding geven vindt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bijvoorbeeld niet of nauwelijks adequate toepassing indien het gaat om de paragraaf "Het afhandelen van conflicten". Hierdoor wordt onrecht gedaan aan gelovigen die onder voor hen veelal beslissende omstandigheden in geestesnood (!) ware zielzorg behoeven.

(...)
"Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!", zo meldden wij eerder. Gebruik makend van die onwetendheid evenwel ziet de kerkleiding geregeld kans om met halve waarheden gewoonweg desinformatie te verspreiden. Menigeen ontdekt dan niet wat er in voorkomende gevallen aan het volle licht onttrokken blijft. Met slechts een deel van de relevante informatie worden naasten (!) heimelijk op het verkeerde been gezet, maken "zegenaars" op stuitende wijze misbruik van geloof én vertrouwen, en deformeert men christenen tot slaafs navolgende bijgelovigen. Het aldus schenden door kerkelijke ambtsdragers van de heiligste rechten van integere medemensen zien wij als ziekmakend geestelijk geweld. Zulks typeert uiteraard geen kerk doch veeleer een kwalijke sekte. Zie ter oriëntering op dat onderwerp bijvoorbeeld:
Zie tevens het redactionele bericht op "di 18 jan 2011, 20:18" in de thread "Heersers in de kerk (1): Tactieken van machtsfiguren". Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland dient niet alleen te worden gesproken van machtsmisbruik en daarmee van intimidatie en manipulatie; óók van een totalitair bestuursregiem inclusief kadaverdiscipline, zodat o.m. een onafhankelijke Raad van Toezicht logischerwijs ontbreekt. Leden van "Het bestuur" en "De landelijke vergadering" toonden zich corrupt door bij schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" desondanks het bestaan van een solide Raad van Toezicht te suggereren. Het bleek een onderzoekscommissie ad hoc te betreffen met nota bene vertegenwoordigers van bestaande interne bestuursorganen als leden! In datzelfde schrijven werd impliciet opgeroepen tot kadaverdiscipline door aan alle overige kerkelijke ambtsdragers ten aanzien van evidente financiële wantoestanden min of meer het zwijgen op te leggen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 10.15 uur]

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (4)


@all

Zoals op dit Forum gisteravond in een nieuwe thread, "WebTeam in spoedzitting bijeen ivm nieuws mbt Der Fall Rohn", deels al naar voren kwam, zij het dat onzerzijds een voorbehoud wordt gemaakt zolang de -van de districtsevangelist Ruud Vis- verkregen informatie zich bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie nog niet heeft laten verifiëren, zou nu tóch het einde van de zaak NAK/Rohn in zicht kunnen zijn. In die zin liet de evangelist zich althans uit tegenover het WebTeam: Rohn zal naar diens verwachting de processen die hij had aangespannen binnenkort wel verliezen, nu de rechter al tot het oordeel was gekomen dat er voor beslagleggingen vrijwel geen grondslag meer is. Overigens brengen wij in herinnering in welk toepasselijk verband er tijdens de rechtszitting op 9 september jl. is gesproken over bijvoorbeeld een bankgarantie:
Redactie schreef:(...)

Tijdens de gehouden regiezitting op vrijdag 9 september jl. bij de rechtbank Utrecht werd namens de nieuw-apostolische kerkleiding verzocht om één van de beslagen eraf te halen met het oog op verkoop. De advocaat van br. Rohn vond dit prima, in ruil voor een bankgarantie o.i.d. Ik neem nu aan dat het Eimersstaete betrof.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "ma 10 okt 2011, 15:30" in de thread "Commerciële exploitatie Eimersstaete"
Hoe dan ook; het spraakmakende nieuws van de districtsevangelist leidde nu tot koortsachtig (en daarop nachtelijk) overleg bij de Redactie, zelfs tot over de grenzen heen want voor zover bekend betreft het hier wel een novum, wat ook Glaubenskultur-Magazine eind juni beklemtoonde in haar berichtgeving:
Deels de gebleken complexiteit van het geheel en voorts de omvang van de bij de kerk geclaimde schade maken de kwestie naar nieuw-apostolische begrippen ook naar onze overtuiging ongekend. Terughoudendheid in de informatievoorziening bij de kerkleiding zorgde daarbij voor grote onrust onder broeders en zusters, niet alleen in Nederland. Bij insiders veroorzaakte deze terughoudendheid waarschijnlijk nog méér argwaan, zeker toen het op een gegeven ogenblik duidelijk werd dat er (met mogelijke rechtsgevolgen, zoals tevens op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering) bijkomende schade te melden viel: personenschade. Zie hierover de redactionele berichten op resp. "zo 20 nov 2011, 16:02" en "zo 20 nov 2011, 21:08". Om begrijpelijke redenen hebben wij die informatie eerst vertrouwelijk voorgelegd aan districtsapostel Brinkmann, al keek deze na een van onze kant gevraagde ontvangstbevestiging er -tot onze niet geringe verbijstering- vervolgens emotieloos (en corrupt) van weg blijkens aansluitend zijnerzijds een ontwijkende reactie! Wel had er voor hem medio juni immers aanleiding bestaan om bijvoorbeeld bij Glaubenskultur-Magazine ruchtbaarheid te geven aan de omstreden en alom gekritiseerde "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", terwijl hij recentelijk nota bene aan iemand die hij opvallend inhoudelijk antwoordde daarentegen woordelijk schreef:
 • "Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Bruder Rohn, er ist mein Bruder und Mitglied unserer Kirche. Ich würde mich freuen, dass sich nach Abschluss des Prozesses ein normales Verhältnis mit ihm einstellt."

  Zie bericht door BakEenEi op "wo 09 nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
Bij nader inzien klinkt ook in de bovenstaande tekst al gedeeltelijk door dat de rechtsgang inmiddels wellicht ten einde loopt! Desondanks blijven wij erbij dat de nieuw-apostolische kerkleiding hier nog heel wat uit te leggen heeft.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Jabob65 »

Het is een mooie balans die opgemaakt kan worden:

- men heeft zeer veel geld verloren op een nieuwbouwproject, het gaat dan om offergelden
- men is een vermogen kwijt aan advocaatkosten
- men leidt imagoschade
- een districtsapostel doet OG zaakjes met een medewerker van de CA
- een apostel schrijft een brief met aantoonbare onjuistheden.

Ja, dit kan niet anders dan de kerk van Christus zijn.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 15.00 uur]

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (5)


@all

Waar het hier nu al ruim een jaar in ons "forumberaad" om draait is het verschijnsel van onwaarachtig handelen door "hoge dienaren" in het "werk Gods". Het betreft dan de "zegenaars" van wie de meesten van ons, indien de tijd in dat opzicht sinds de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff had stilgestaan, in de woonkamer foto's zouden hebben op het dressoir, aan de wand of op de schoorsteenmantel. De leidslieden op onze "geloofsweg" wier beeltenis je als ouders zou wensen in te bouwen in de harten van elk opgroeiend kind. De broeders met dusdanige ambtsgaven van de Allerhoogste dat je in hen een onbegrensd vertrouwen kunt hebben; dienaren, voor wie jezelf een "open boek" wilt zijn, zodat jij God niets in de weg legt om ten volle te worden gezegend. Tussendoor werden Zijn oogappelen (vgl. Zacharia 2: 12), de "Godsgezanten", in "de gemeenschap" ter verwelkoming vol eerbied zingend begroet met destijds (uit het NAK-gezangboek tot 1978) bijv. lied 48:
 • Weest gegroet, gij Godsgezanten!
  Komend van nabij en ver
  Uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als "Morgenster"
  Gij, die als Zijn Waarheidsboden
  's Werelds duisternis belicht
  Voor Uw macht moet Satan wijken,
  Uw genâ is zijn gericht.
Voor hen waren de gereserveerde parkeerplaatsen voor "het gebouw", en voor de hoge dienaren die zich in hun begeleiding bevonden was er groot respect. Ieder hoopte op een woord van bemoediging, op misschien wel na afloop van de dienst een verwarmende handdruk. Huizenhoog keek je bij ze op. Uit genade kende je Hem - en kende je hun! Had iemand kwaad van ze gesproken, dan was je prompt voor hen in de bres gesprongen. Je had een lans voor ze gebroken, het vuur voor ze uit je sloffen gerend. Op het einddoel kwam het aan. Dan stap je beslist over onvolkomenheden heen want die kleven aan ons allemaal. Dan...

Nog maar 25 jaar geleden was dit het wat je vanuit het nieuw-apostolische geloof "diep in 't harte" droeg. Maar wij leven in een bijzonder ernstige tijd waarin alles wordt "aangevochten". Satan gaat tekeer als een briesende leeuw. Velen wendden zich af van het "genadealtaar". Ten prooi gevallen aan "aardse lusten" grijpt men "de hand van leiding" niet langer vast. Zij raakten verstrooid door geestesmachten die al eeuwenlang het "handwerk van verleiding" verrichten. Een liefdevol gebaar, een uitnodiging wordt afgewezen. De niet-versagende roepstem van de Heiland in de "knechten Gods" hoort men niet meer. Enzovoort, enzovoort.

Vrijwel niemand die doorkreeg dat er ondertussen zaken aan het scheefgroeien waren, zoals gezagsverhoudingen of belangrijke aspecten van transparantie bij het afleggen van rekening en verantwoording over de financiën. Of bij het verdoezelen van aardverschuivingen (!) in de geloofsleer. "Wat niet weet, wat niet deert", moet voor de "Godsgezanten" het adagium zijn geweest. Vrede is de rust van de orde. (...) Natuurlijk, "vol beproeving is ons leven", doch al legt Hij een last op; Hij helpt ons ook. "Wij zijn op de weg ten leven, die een school der vorming is." Wie vergééft, vergist zich nooit. Tot spoedig "het einddoel" zal zijn bereikt.

Op bovenbeschreven wijze is in de Nieuw-Apostolische Kerk door de jaren heen als het ware de hemel gestegen en tegelijkertijd de aarde gedaald. Dichtbij Jezus bevonden zich de hoogste dienaren, en in het aardse tranendal zwoegden de zondaren die uit schuldbesef soms al bijna niet meer durfden te hopen dat óók zij op de Dag des Heren "waardig" zouden zijn. Op de foto's in het tijdschrift "Unsere Familie" zag je telkens hoe de "Boden van Jezus" één zijn met elkaar. Onvermoeibaar gaan zij ons voor. Wat zullen er voor hen veel zorgen zijn; wat zal er allemaal nog méér op ze afkomen? En wat brengen hun gezinnen toch veel offers!

In volkomen ernst: waar bevond u zich op 8 juni 2009? Wat geloofde u op "22" februari 2010? Wat dééd u toen wij op dit Forum melding maakten van zinloos geestelijk geweld, niet buiten doch binnen (!) de Nieuw-Apostolische Kerk - in Nederland!! Geef maar geen antwoord. Dat doen wij in dit geval wel voor u...

De godenzonen zijn naast de schoenen gaan lopen waarin ook wij niet wilden staan, al was dit laatste om heel andere redenen. Honderden berichten zijn er hier intussen aan geweid. Ongelofelijke verhalen, heeft u misschien gedacht:
Nee hoor, om de dooie dood niet; wáár gebeurd!! Willens en wetens blijven de godenzonen, op vele handen gedragen, zich vergapen aan de schijn van hun vermeende heiligheid. Echter, "zo blijft het níet".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (6)


@all

Nu wij de situatie onder ogen zien die zich vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft aangediend, zijn de ontwikkelingen toch wel hoogst zorgelijk te noemen. En bij haar leidinggevenden lijkt het bijna wel genetisch te zijn bepaald om "de boze buitenwereld", met gevoelstemperaturen van vast ver onder het vriespunt, op "gezonde afstand" te willen houden - want wát heeft het hemelse licht immers van doen met het domein van "Querdenker" en andere Gode-vijandelijke elementen?!

Van nieuw-apostolische gelovigen wordt verwacht dat zij alles "uit de hand Gods" aanvaarden overeenkomstig de manier waarop het in "de kring der dienaren" werd afgestemd. Wie zich vervolgens "laat leiden", zal het einddoel "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ongetwijfeld mogen bereiken. Denk zelf niet al te veel na, maar probeer -door "sich ein zu bringen" (naar de waardevolle woorden van stamapostel Leber)- er optimaal aan bij te dragen dat jouw kerkgemeente een echte "Wohlfühlgemeinde" kan zijn. Ondertussen zorgt God er achter de coulissen wel voor dat de allerhoogste "dienaren" onder bidden en smeken tot in de finesses uitdenken hoe Hij Zijn werk het liefst wil voleindigen. Dat is dus iets waar anderen helemaal geen zorgen over hoeven te hebben. Alles wat er in organisatorisch, financieel, in maatschappelijk of theologisch opzicht aan de orde zou zijn, kan ieder met een gerust hart overlaten aan de desbetreffende "verantwoordelijken". Chique geregeld, toch? Stap vrijmoedig op je "zegenaars" af en vraag "Wat ik kan doen om hier of elders, waar onze districtsapostel mij in zijn arbeid kan gebruiken, het werk Gods te mogen helpen opbouwen?", en je zult zien dat daaraan (mits je niet halverwege al opgeeft) rijke zegen verbonden is.

Hoe fijn dit misschien ook klinkt en hoe gelukzalig je je misschien ook al voelt bij de gedachte om "een gezegende des Heren" te worden, en hoe oprecht je waarschijnlijk ook "voor altijd" wilt blijven in Zíjn huis door je nú, nú meteen (!), zónder mitsen en maren aan Hem over te geven; denk je nu niet... het meest en mogelijk zelfs alléén aan... jezelf? Is het níet enkel de "winstgevendheid" die je al (heerlijk) voor jezelf zag weggelegd, wat je stemming nu zo "cool" en euforisch maakt? Verkijk je je níet op een handvol indrukken die je absoluut nog niet vertellen hoe het geloofsleven zal zijn aan de zelfkant (!) van "de gemeenschap" - waar namelijk zielen aan hun lot worden overgelaten totdat zij wel stilaan uit eigen beweging door een raam of achterdeur ongemerkt wegglippen? (...) Gelóóf je dat niet? Néé?? Hoezo weet je het dan béter?! (...) Heb je wel eens gesproken met zielen die op zo'n manier waren... gedumpt; met wie de "zegenaars" bij voorkeur geen contact meer hadden omdat ze dan niet op voorhand konden rekenen op het aanzien wat in overeenstemming zou zijn met de belangrijkheid van hun vermeende goddelijke gezag? Want lét op de jegens hen verschuldigde eerbied; dáármee, desnoods slim voorgewend, kom je in deze kerk werkelijk héél ver.

Waarom wíj dit dan zogenaamd wél zouden weten? Dat zit hem in de ervaringsfeiten die wij kennen. Zonder deze achtergrond was dit bericht niet geschreven. Ook de meeste andere berichten hiervóór niet. En evenmin de berichten die van onze kant eerder al waren toegezonden aan "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", zoals dezen politiek correct worden aangeduid in de Leidraad dienen en leiding geven. Stel echter geen vragen waar de "zegenaars" niet van gediend zijn. Vaak zie je ze al bij de tweede keer geërgerd van kleur verschieten. Dienaren in de Nieuw-Apostolische Kerk willen namelijk níet antwoorden op alle mogelijke vragen die er bij jou kunnen opkomen, doch zij wensen, conform de hoge verwachtingen die deze Leidraad bij hen opriep, leiding te geven! Je wilde je toch laten leiden? Welnu, geef je dan ook over aan "de hand van leiding"! (...) Aldus is er binnen de Nieuw-Apostolische Kerk een heel eigen bedrijfscultuur ontstaan. Zo is het de bedoeling dat je eraan gewend raakt dat allerlei woorden en begrippen uitwisselbaar zijn, bijvoorbeeld: de Nieuw-Apostolische Kerk is het "werk Gods", "zegenaars" zijn dienaren die een trapje hoger staan op de ambtsladder; "Boden van Jezus" zijn eerst en vooral de stamapostel en de districtsapostelen.

Wanneer het lied "Jezus staat steeds kloppend daar" wordt opgegeven, denkt in de Nieuw-Apostolische Kerk vrijwel niemand meer aan het volgende:
 • [31] Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. [32] Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; [33] de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. [34] Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. [35] Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, [36] ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” [37] Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” [40] En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” [41] Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. [42] Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” [45] En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” [46] Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

  Uit: Matteüs 25 (NBV)
"Jezus in d'Apost'len", zo is daarentegen de gedachte. De aangeleerde gedachte! Als een godskind het uitschreeuwt van de pijn en roept "Terug naar Gods ordeningen!", kijkt zowat iedereen de andere kant op...

Weldenkendheid is níet uit den boze!!


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (7)


@all

"God geeft de vogels de kost, maar ze moeten er wel voor vliegen", zo luidt een gezegde. Vogels die in de Nieuw-Apostolische Kerk mogen uitvliegen, worden óf vanaf de grond radiografisch bestuurd óf vastgehouden aan een touwtje.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (8)


@all

Wel eens een bloempje gezien dat tussen de aaneengesloten rijen straattegels door naar boven kwam en daar het licht heeft gezien, of uit een asfaltlaag? (...) Welnu, dat is in de Nieuw-Apostolische Kerk níet de bedoeling.
Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet:

"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Bron: Redactie op "za 26 feb 2011, 21:58"

[wordt vervolgd]

Het Webteam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (9)


@all

In de Nieuw-Apostolische Kerk - daar gelden de wetten van de jungle:
"In meiner Eigenschaft als geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen" und so weiter und so fort, en dan spreekt zo iemand namens míj?! (...) HET MOET NIET GEKKER WORDEN. Hierna heb ik het in deze kerk nog vijf weken uitgehouden. Toen was het voorbij. Afgelopen, uit. De ingehuurde tekstschrijver raadpleegt de "theologische Berater des Stammapostels", een handtekening eronder, en klaar! Straalbezopen zijn ze, daar in Zürich. En we hebben het sindsdien geweten: wat een ongelofelijke ellende richten zulke omhooggetakelde minkukels aan. Zeshonderd pagina's met onvervalste Germaanse Gründlichkeit (en dat is écht nog lang niet alles; zie bijvoorbeeld het betoog over de "Entwicklung des Abendmahlsverständnisses in der Neuapostolischen Kirche", dat wij begin oktober in Mainz moesten aanhoren) wordt de goegemeente door de strot geduwd - en wie er wat van zegt, kan ophoepelen. Dan ben je inderdaad, zoals Gerrit Sepers het terecht afschrikwekkend formuleerde, in een geestelijk concentratiekamp verzeild geraakt. Eruit dus. Voor mij was "the bloody limit" bereikt op 2 mei 2007, toen ik bovendien al op mijn vingers kon narekenen wat er op 4 december van datzelfde jaar met de grootst mogelijke mate van waarschijnlijkheid stond te gebeuren:
BakEenEi schreef:(...)
Het kalenderjaar 2010 loopt nu ten einde. Hierdoor dacht ik terug aan de diensten op oudejaarsavond in de Nieuw-Apostolische Kerk (waarvan ik ongeveer 50 jaar lid was geweest toen ik de kerk verliet in 2007). Steevast begon dan één van de ambtsdragers tijdens de dienst wel over het opmaken van een balans, verwijzende naar het bedrijfsleven. Ik herinner mij dat dit voor mij de laatste keren dat ik op een oudejaarsavond "de gemeenschap" bezocht al bezwaarlijker werd om te verdragen. Er tekenden zich namelijk steeds meer ontwikkelingen af die mij verontrustten. Ontwikkelingen van bovenaf en schijnbaar onafwendbaar, want er viel niets tegen te doen - wát ik ook probeerde. Toch begreep ieder van de ambtsdragers met wie ik erover sprak, wat ik bedoelde. In beginsel was dat hoopvol, maar het ingewikkelde eraan was voor mij tegelijkertijd dat al dit begrip niets ervan afwendde waarover ik telkens opnieuw mijn zorgen had uitgesproken.

Aan één van de broeders had ik bijvoorbeeld een keer gevraagd: "Klopt het dat voor kinderen Gods 'de exameneisen' worden aangescherpt?" (...) "Ik zie namelijk dat de theorie intussen zulke vormen aanneemt, dat men bijna op HBO+ niveau geschoold moet zijn om te begrijpen wat 'de reine Jezusleer' voor ons allen omvat!" (...) "Gelden deze inzichten zoals die op het ogenblik in een catechismus worden uitgewerkt, ook met terugwerkende kracht voor hen die ons in de eeuwigheid zijn vooruitgegaan?" Het waren geen vragen die zich eenvoudig lieten beantwoorden, merkte ik wel. Ik moest het doen met een reactie die neerkwam op "Slechts vertrouwen, dat is al" en "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand". Intussen begon ik meer en meer een discrepantie waar te nemen tussen "de verheven theorieën" en hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat onder ambtsdragers die deze theorieën uitdachten en oplegden.

Achteraf bezien heeft dat bij mij direct een proces van onthechting in gang gezet. Vele regels en voorschriften die men gedurig verordonneerde, heroverwoog en nader vaststelde, wederom heroverwoog en andermaal nader vaststelde, benauwden mij. Hoe viel dit toch allemaal te rijmen met de intimiteit tussen de Heer en al de Zijnen die bij Hem bekend zijn (vgl. 2 Tim.2: 19)? Met "God is dé Liefde"? (...) In de gemeenschap Hamburg-Blankenese waren er toen enkele ambtsdragers die moeite hadden met de afgekondigde leerstellingen. Het kostte ze de kraag maar een persvoorlichter hield vol: "Unser Stammapostel bemüht sich sehr, eine einvernehmliche Lösung der Verhältnisse zu erreichen. Das Band der Brüderlichkeit ist nicht zerschnitten, unsere Geschwister und die verantwortlichen Brüder gehen respektvoll und geschwisterlich miteinander um. Uns liegt momentan sehr viel daran, die Kommunikation untereinander aufrecht zu erhalten und die Gemüter zu beruhigen."

Een goed verstaander begreep onderhand dat er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" geen afbreuk zou worden gedaan aan "de geschiedschrijving" voor zover die al had plaatsgehad. Dit maakte het debacle op 4 december 2007 (tijdens de -tweede- Europese Informatieavond) voor mij voorzienbaar. Daarom sprak ik ook daarover nog mijn zorgen uit, hoewel ik de kerk intussen had verlaten. Aan het kerkbestuur schreef ik namelijk op 18 oktober 2007: "Juist door St.Ap. Leber, in wie ik aanvankelijk alle vertrouwen had, is mij het geloof in de integriteit van de internationale kerkleiding uit handen geslagen. Waarschijnlijk maakt hij op 4 december a.s. diens fatale fout..." Hierna was het snel afgelopen met het begrip want kort daarop werden nieuwe berichten als SPAM geweigerd. Vervolgens bezocht ik op 4 december 2007 nog de Desinformatieavond. Hierna werd in de oudejaarsavonddienst de balans opgemaakt; zonder mij.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "do 30 dec 2010, 17:52' in de thread "Oudejaarsavonddienst 2010"
Als iemand in de Nieuw-Apostolische Kerk tekenen vertoont van boosheid (!), wordt er steevast gedacht "Ben je boos, pluk een roos... ", en daar blíjft het dan bij. Want had niet de stamapostel in een "Woord van de maand" een ieder ontraden om gevoelens van ongenoegen of ontevredenheid te laten opkomen?! Tientallen keren heb ik daarom tegen "dienaren" gezegd: wilt u de "automatische piloot" uitzetten?! Dát is pas humor, hebben sommigen gedacht; denk ik. Nachfolge bis zuletzt. And that's the way they like it. Niks geen grassprietje dat zomaar ergens groeit. "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat." (...)

Nu is het onderwerp van deze serie artikelen echter "Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding". Corruptie is van alle tijden, zelfs in het "werk des Heren", voor wie de geschiedenis beter kent dan de nieuw-apostolische kerkleiding voor zichzelf wil toegeven. Het staat een ieder vrij om meer geloof te hechten aan leugens dan aan waarheden. Ik heb mijn uiterste best gedaan om ook wat de Nieuw-Apostolische Kerk betreft, mij daarbij neer te leggen, maar het blijft lastig. Weet je wat, dacht ik aanvankelijk: in Duitsland zijn er méér mensen die op een (nieuw-)apostolisch Forum rondstruinen dan in Nederland - dus misschien helpt het als ik dáár maar alvast het een en ander uiteenzet. Nee dus. Echt niet...
Hoe dan ook, bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zit het werkelijk fout. Er ís gelogen en er wordt gelogen. Kijk alleen maar naar het akkefietje van gisteren. Wij hadden natuurlijk allang in de gaten dat de districtsevangelist Vis als het ware een cassettebandje afspeelde met het sprookje dat op decreet van apostel Peter Klene c.s. op het ogenblik een ieder nog wordt voorgehouden. Maar daar moet je vanzelf niet mee aankomen bij mensen die de rechtszaken bijwonen! Tot zover.

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten