Moat ik soms op myn broer passe?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 11-06-2012, 09.45 uur]


Vragen en Antwoorden (2)

@all

Het vorige artikel in deze berichtenserie eindigde als volgt:
Redactie schreef:(...)
Toch waren dit niet speciaal de ontwikkelingen waardoor het "apostolische werk" rond 1830 "ontstond". Het bestaansrecht voor het "apostolische werk" houdt namelijk verband met de omstandigheid dat er in die tijd vanuit meerdere geloofsrichtingen christenen samenkwamen en zij met elkaar onder ogen zagen dat het in hun kerken ontbrak aan de werkzaamheid van de Heilige Geest.


Uit: Bericht door redactie op "Zo 10 Jun 2012, 12:47" - Vragen en Antwoorden (1)
Er waren gelovigen, geestelijken, kerkgebouwen, openbare erediensten, en toch voelde menigeen een gemis. Aan de onderlinge verstandhouding lag het niet want die was prima, ook met andersgezinde christenen. Inmiddels weten wij wat in eerste instantie in Engeland de uitkomst was: gezamenlijk bad men om de werkzaamheid van de Heilige Geest zoals die de apostelen van Jezus Christus had bezield, en God verhoorde deze gebeden! Zijn Geest werd weer vaardig over velen die Hij kon zenden, om Zijn verborgenheden te ontvouwen, in volkomen waarheid; om te vertroosten en te bemoedigen. Machtige stromen van zegen kwamen openbaar. Men hield dit wonderlijke getuigenis niet voor zichzelf. Integendeel, over de grenzen heen werden kerk- en regeringsleiders er deelgenoot van gemaakt, en vele, vele anderen. Groot was vaak het verlangen om weer in "de eerste liefde" te mogen staan; om één van Geest te zijn, en verbonden aan het lichaam van Jezus Christus als getrouw met elkaar samenwerkende leden. Dankbaar betuigde men: God is tegenwoordig.

Door profetieën werden er in die periode weer apostelen aangewezen. Hun opdracht was niet anders dan in Jezus' tijd: "Weid Mijn lammeren" en "Hoed Mijn schapen". Zo herleefde het "apostolische werk" tegen het einde van de 19e eeuw. Richtinggevend was het evangelie van Jezus Christus en de getuigenissen in de Bijbel van de eerste apostelen, zoals dat van apostel Petrus:
 • [13] Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. [14] Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, [15] maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. [16] Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ [17] En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. [18] U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, [19] maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. [20] Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. [21] Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

  [22] Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, [23] als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. [24] ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, [25] maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.


  Uit: 1 Petrus 1 (NBV)
Nieuwe gemeenten ontstonden er, ook op het vasteland van Europa. Later in alle werelddelen. Men wilde leven zoals d’ eerste christenschare:
 • Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

  Uit: Handelingen 2: 42 (NBV)
 • Gods weg is volmaakt,
  het woord van de HEER is zuiver,
  een schild is Hij
  voor allen die bij Hem schuilen.


  Uit: 2 Samuël 22: 31 (NBV)
Hoe zuiver aanvankelijk ieders intentie ook was; het ging allemaal niet zonder strubbelingen. Sommigen wilden wel een dienaar zijn in hun gemeente, maar dan (heimelijk) bij voorkeur een dienaar met kans op een zeker aanzien - in de samenleving... Anderen probeerden de afgebeden "verlichting" als het ware af te vangen en te conserveren; te institutionaliseren in feite.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Vragen en Antwoorden (3)

@all

Wat het evangelie van Jezus Christus betreft; daarover valt in de Bijbel iets heel belangrijks te lezen, namelijk...
 • [41] De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. [42] ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’ [43] Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. [44] Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. [45] Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. [46] Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. [47] Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. [48] Ik ben het brood dat leven geeft. [49] Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. [50] Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. [51] Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

  Uit: Johannes 6 (NBV)
... en:
 • [16] Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van Hem die mij gezonden heeft. [17] Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. [18] Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. (...)"

  Uit: Johannes 7 (NBV)
Met andere woorden: Soli Deo Gloria! Dit is Latijn voor "Alleen aan God de eer". Om te kunnen worden aangeraakt door de werkzaamheid van Zijn Geest, is het dus fijn dat besef te willen delen. Een mooi lied waarin dit godsvertrouwen wordt bezongen is Rijke beloften heeft God gegeven. In het refrein ervan staat: "Ik zal u leiden al met Mijn oog". Al voor de psalmist David was dit een vaste gewisheid. In de Bijbelse geschiedenissen zien wij hoe het geloof in God in het leven velen op de been heeft gehouden; hoe men met Geestkracht (!) werd aangedaan om daarvan ook te getuigen.

De kern van het geloof is De liefde des Vaders:
 • [8] De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. [9] En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. [10] Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

  Uit: 1 Johannes 4 (NBV)
Daarom is het voor niemand ingewikkeld om "het ware geloof" te onderscheiden. In één van de "berijmde psalmen" wordt dit tot uitdrukking gebracht:
 • "Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid."

  Naar Psalm 133
Christen-zijn houdt daarmee in de Liefde van God te willen bezitten en uitdragen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Vragen en Antwoorden (4)

@all

In het werk van God wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Dat blijkt uit de manier waarop Jezus te kennen gaf hoeveel waarde Hij hecht aan vastberadenheid bij de liefderijke verzorging van de Zijnen:
 • [11] Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. [12] Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; [13] de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. [14] Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, [15] zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. [16] Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

  Uit: Johannes 10 (NBV)
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. (...)'

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Ook de apostel Paulus verzekert ons ervan dat er helpers zullen zijn aan Christus' plaats:
 • [7] Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. [8] Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ [9] ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? [10] Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. [11] En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, [12] om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, [13] totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)
In dat licht bezien valt het voor een ieder op te brengen als Jezus de volgende woorden spreekt:
 • [23] Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. [24] Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. [25] Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt?

  Uit: Lucas 9 (NBV)
Over geestelijke verzorging gesproken; Paulus maakte zijn roeping waar en de raadgevingen die hij gaf zijn van het zuiverste water...
 • Houd stand
  [10] Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. [11] Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. [12] Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. [13] Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. [14] Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, [15] de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, [16] en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. [17] Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
  [18] Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. [19] Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie [20] waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.


  Uit: Efeziërs 6 (NBV)
Het komt er in het evangelie van Jezus Christus dus tevens op aan om elkaar te ondersteunen. Waarom dit zo is, zette Paulus verhelderend uiteen in zijn brief aan de Romeinen:
 • [3] Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. [4] Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, [5] zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. [6] We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. [7] Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. [8] Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

  Uit: Romeinen 12 (NBV)
Op grond van het bovenstaande mag het duidelijk zijn geworden, dat er in Zijn werk géén plaats is voor "standsverschillen" of voor "pestgedrag". Hierover later meer.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Diderot »

Redactie schreef: In het werk van God wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Dat blijkt uit de manier waarop Jezus te kennen gaf hoeveel waarde Hij hecht aan vastberadenheid bij de verzorging van de Zijnen:
[11] Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. [12] Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; [13] de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. [14] Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, [15] zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. [16] Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.Uit: Johannes 10 (NBV)
Wat een prachtig beeld. De romantische Goede Herder. De herder die dagenlang, misschien wel wekenlang over de Israëlische vlakten loopt. Soms in bewoond gebied, soms in desolaat gebied. Maar nu schakelen we even over naar de realiteit van 2000 jaar geleden...

Hooo, wat gebeurt er? De herder krijgt honger! Wat te doen? Gras eten? Nee, slecht voor de maag. Buikpijn is niet fijn...

Weet u wat de herder deed, in de 'romantische' oude tijd, geachte Redactie/WebTeam?

De herder at een lammetje!

So far voor het telkens weer terugkomende geromantiseerde beeld van de herder (de Goede Herder) en zijn schaapjes.

We zien, als altijd, reikhalzend uit naar de vervolgbijdragen van de Redactie/het WebTeam.

Diderot.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Diderot schreef:(...)
Wat een prachtig beeld. De romantische Goede Herder. De herder die dagenlang, misschien wel wekenlang over de Israëlische vlakten loopt. Soms in bewoond gebied, soms in desolaat gebied. Maar nu schakelen we even over naar de realiteit van 2000 jaar geleden...

Hooo, wat gebeurt er? De herder krijgt honger! Wat te doen? Gras eten? Nee, slecht voor de maag. Buikpijn is niet fijn...

Weet u wat de herder deed, in de 'romantische' oude tijd, geachte Redactie/WebTeam?

De herder at een lammetje!

So far voor het telkens weer terugkomende geromantiseerde beeld van de herder (de Goede Herder) en zijn schaapjes.

We zien, als altijd, reikhalzend uit naar de vervolgbijdragen van de Redactie/het WebTeam.

Diderot.
@Diderot

Uiteraard staat het u volkomen vrij géén boodschap te hebben aan het evangelie van Jezus Christus. Ook aan de inhoud van eerdere reacties leidden wij al af dat het u stoort indien wij er blijk van geven de uitgangspunten van dit evangelie van grote waarde te achten. Om die reden legden wij aan u al eens de volgende vraag voor:
Redactie schreef:
Diderot schreef:(...)
Het sturen van al die bladzijdenlange faxen, aangetekende brieven, emails enz., enz., enz. door dhr. Moesker (geholpen door zijn bijstandsteam van juridische leken) aan Mr. de Lange is verspilde moeite.

(...)


Uit: bericht door Diderot op "di 03 jan 2012, 21:03"
@Diderot

(...)
Misschien wilt u in een volgend bericht toelichten wat uw persoonlijke motief is om op dit Forum uw mening te geven.

Het WebTeam/TjerkB


Uit: Bericht door redactie op "Di 03 Jan 2012, 22:57" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Wij begrijpen namelijk niet goed waarom u het apostolische werk een warm hart toedraagt, of waarom u zich dit eventueel ten doel stelt. Het zou fijn zijn in dit opzicht inhoudelijk van u op dit Forum te mogen vernemen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Vragen en Antwoorden (5)

@all

Wie nu echter liever afgaat op wat er uit de eerste hand te vernemen valt over de grondslagen van het geloof in God, heeft misschien iets aan de onderstaande woorden van Jezus:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

  Uit: Matteüs 22 (NBV)
 • [28] Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. [29] Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

  Uit: Matteüs 11 (NBV)
Aldus hoeft goede raad niet duur te zijn. In "het ontdekkend licht van Zijn genade" hebben wij acht leren slaan op hoe God kan zegenen. Vele waardevolle aanwijzingen daartoe vinden wij in de Bijbel, zoals:
 • Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, [24] laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. [25] Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. [26] Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

  Uit: Matteüs 5 (NBV) - Bergrede
 • [33] Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ [34] Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. [35] Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ [36] Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: [37] ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

  Uit: Marcus 9 (NBV)
 • [7] Hij [Jezus Christus] vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: [8] ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, [9] en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. [10] Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. [11] Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

  Uit: Lukas 11 (NBV)
 • [15] Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. [16] Wees altijd verheugd, [17] bid onophoudelijk, [18] dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. [19] Doof de Geest niet uit [20] en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.

  Uit: 1 Tessalonicenzen 5 (NBV)
Al lijkt het nu gecompliceerd te worden en een zware opgave om Hem na te volgen; toch is het dat niet. Alles vloeit namelijk voort uit en hangt samen met de Liefde van God:
 • [23] En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. [24] Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

  Uit: 1 Johannes 3 (NBV)
Na al deze tekstverwijzingen, waarbij wij ons ervan bewust zijn dat sommige forumgebruikers gevoelig zijn voor een nutteloze overdosering, komen wij graag terug op wat de aanleiding is geweest voor het geven van die informatie. De vraag waarmee het begon was immers: welke diepliggende oorzaken hebben de kwesties die nu op dit Forum onderwerp van gesprek zijn, zoals (afgezien van -naar alle waarschijnlijkheid- financieel wanbeheer bij de kerkbesturen in Nederland en Nordrhein-Westfalen) met name:
Redactie schreef:(...)

@all

"De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." (...) Dat was destijds geen openbaring, doch in de positie waarin ik mij bevond, viel dit eenvoudig "met het blote oog" waar te nemen. Wij zijn nu zo'n 10 jaar verder. Over twee jaar zal het "groot onderhoud" de voltooiing wel dicht hebben genaderd, naar het zich inmiddels laat aanzien. Zoals het conform het stereotype beeld ten aanzien van de "deutsche Gründlichkeit", al stellig te verwachten viel, zal er straks vrijwel geen vraag meer beantwoord hoeven worden want "het ultieme gelijk" is aanstonds in de op handen zijnde catechismus in een voetnoot verankerd in wat de (pers)woordvoerder van stamapostel Leber -tegenover de redactie van RELIGIONSREPORT- al aangaf:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
Dit in combinatie met de volgende aanname:
 • "Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben."
Het enige echter wat er dan door kerkleiding is bewerkstelligd, zal zijn dat men zichzelf binnen de organisatie (!) de autoriteit heeft verschaft die men pretendeert te bezitten, namelijk die van de allerhoogste leidinggevenden in Zijn werk.

Het zoveelste rijk is daarmee gevestigd. (...) Maar de harten zijn versteend. Ervaringsfeiten getuigen van psychische onderdrukking in deze kerk. Dat er vanwege teruglopende ledenaantallen kerkgemeenten worden gesloten is ook een feit. Dat districtsapostel Armin Brinkmann bij de voorzieningenrechter in het ongelijk is gesteld, nadat hij broeder Ronald Rohn op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan de schandpaal nagelde, is evenzeer een feit.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 15 Jan 2012, 23:02" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Redactie schreef:(...)
Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk: 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert? 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan? 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën? 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk? 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals? (...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 12:42" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
De hierboven aangehaalde zaken en omstandigheden brengen zowel binnen als buiten de Nieuw-Apostolische Kerk nogal wat onrust teweeg. Wij willen de oorzaken ervan (nader) onder de loep nemen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

Vragen en Antwoorden (6)

@all

Kortheidshalve verwijzen wij eerst naar de onderstaande redactionele artikelen...
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (1) op "Zo 08 Mei 2011, 15:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (2) op "Zo 08 Mei 2011, 17:56" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (3) op "Zo 08 Mei 2011, 18:31" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (4) op "Zo 08 Mei 2011, 18:44" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (5) op "Zo 08 Mei 2011, 19:12" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (6) op "Zo 08 Mei 2011, 20:08" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten (7 - slot) op "Zo 08 Mei 2011, 20:39" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
... alsmede:
Zie op dit Forum (nogmaals) tevens de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT", en de berichtenserie "De U-bochtconstructie" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 17.30 uur]


Vragen en Antwoorden (7)

@all

Een tweetal zinsneden uit de Bijbel die wij vermoedelijk allen wel kennen:
 • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

  Uit: Jeremia 29: 11 (NBV)


  Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

  Uit: Filippenzen 4: 7 (NBV)
Over het "Hoe & Waarom" hiervan zond Jezus apostelen uit, waarmee het "apostolische werk" begint. Met de Geestkracht van Zijn Vader legden dezen een fundament waarop ook wij nog steeds kunnen bouwen, namelijk: 't Is, Heer, Uw werk van U alleen. De titel van dit lied spreekt boekdelen want die verklaart op welke rotsgrond dat fundament feitelijk staat:
 • Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. (...)'

  Uit: Johannes 5: 19 (NBV)
Wij hebben dus geen "dwaalleraren" nodig voor een ander fundament:
 • Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.

  Uit: 2 Timoteüs 2: 19 (NBV)
Toch is er op dit Forum daarvan uitgebreid sprake. Van onze kant is er geprobeerd de verwarring weg te nemen welke dit onrecht kennelijk aan het daglicht moet onttrekken. Er was echter niets nieuws onder de zon:
 • Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;

  Uit: 1 Petrus 3: 14
Naar Zijn bedoelingen hebben de mensen zelden of nooit hoeven gissen. Altijd liet God van zich horen:
 • Wie niet oprecht is kwijnt weg,
  maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.


  Uit: Habakuk 2: 4 (NBV)
Het werk van God is het ware evangelie, waaraan de apostelen van Jezus op hun beurt niet zelf een draai gaven, doch zij lieten zich leiden door de werkzaamheid van de Heilige Geest:
 • Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. [27] Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.

  Uit: Johannes 15: 26
 • Het ware evangelie
  [6] Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. [7]
  Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. [8] Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! [9] Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! [10] Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. [11] Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht [12] – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

  Uit: Galaten 1 (NBV)
Wat heeft óns nu bezield om op dit Forum omstandigheden uit de doeken te doen, die eerder van doen hebben met "list en bedrog" dan met de rechtschapenheid waarmee liefhebbende broeders en zusters ons in het apostolische werk tot zegen waren? (...) De eerlijkheid gebood het ons te zeggen! Stamapostel Leber is absoluut de weg kwijt indien hij bijvoorbeeld (zoals op 20 februari 2011) proclameert dat de mensen ziek (!) zijn, die zich nog niet hebben bekeerd tot de nieuw-apostolische geloofsleer! Daarmee worden de feiten op godgeklaagde wijze verdraaid. Immers, het geloof is een geschenk:
 • [8] Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God [9] en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

  Uit: Efeziërs 2 (NBV)
En niet alleen het geloof is een geschenk...
 • Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik Hem daar dan van kunnen weerhouden?’

  Uit: Handelingen 11: 17 (NBV)
Met de gebrekkige bewoordingen in een op handen zijnde catechismus, ten aanzien waarvan de Duitse nieuw-apostolische apostel Rolf Wosnizka dit voorjaar -in Bezug auf die Gotteskindschaft- aangaf „Wir haben die Definition nicht glücklich hingekriegt“ (Gotha, März 2012), worden niet alleen christenen nodeloos getergd doch allen die God zelf (!) in Zijn werk (!) rechtvaardigen zal. Derhalve, misleid(end)e "Godsgezanten":
 • Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

  Uit: Handelingen 15: 10 (NBV)
Op welke wijze wij daarover ook onze zorgen uitspraken bij de nieuw-apostolische kerkleiding; nimmer viel er een punt of een komma te veranderen in haar "officiële bekendmakingen". Het was "slikken of stikken". Met zo'n hardvochtige opstelling verdedigt het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk nog slechts een ideologie.

Zie verder in deze thread de redactionele berichten op "Di 01 Nov 2011, 14:51" en "Vr 30 Dec 2011, 23:00". Zie ook de threads "Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!" en "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept. Daarin wordt uitvoerig beschreven hoe gekunstelde standsverschillen en subtiel pestgedrag het "werk Gods" in de Nieuw-Apostolische Kerk hebben beslecht! (...) Gelovigen worden door hun "zegenaars" onder de voet gelopen. Daarom: "Wordt verlicht, gij, die onwetend in de dienst der geesten staat." Daarnaast is onbehoorlijk bestuur strafwaardig! Met een open vizier hebben wij de (internationale) kerkleiding hierover zo tijdig, juist en volledig mogelijk geïnformeerd. Men wees echter elke verantwoordelijkheid van de hand, juist ook stamapostel Leber. Dat komt op zijn zachtst gezegd neer op plichtsverzuim en het levert bij dit kerkgenootschap als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een maatschappelijke misstand op. Machtsmisbruik (!) is bovendien -zinloos- geestelijk geweld en zulks brengt psychisch letsel toe.

Het WebTeam


c.c. Besturen Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. en Neuapostolische Kirche International.
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

@all

Uit de Statenvertaling herinner ik mij de volgende zinsnede: "En zo wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware." Dat is zware kost op een nuchtere maag! Zojuist zocht ik het even op in de Nieuwe Bijbelvertaling:
 • [38] Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ [39] Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. [40] Wie niet tegen ons is, is voor ons. [41] Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
  [42] Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.


  Uit: Marcus 9 (NBV)
Zoals de tekst nu werd vertaald, komt de boodschap (bij mij) wat milder over. Maar de betekenis ervan blijft veelzeggend. Er wordt een heel krachtig statement gemaakt, over wederkerig respect en bovenal voor God. Je zou kunnen zeggen dat er namens Hem staat: "Blijf af van Míjn kinderen!!"

Toch is er -niet in de laatste plaats- bij de Nieuw-Apostolische Kerk "champagne, speciaal voor het establishment". Met een geraffineerd gespeelde verdeel- en heerspolitiek worden "andersdenkenden" op afstand gehouden, desnoods met behulp van "de tactiek van de verschroeide aarde". Kijk alleen maar naar de talrijke publicaties -wereldwijd op het Internet- van zielen, wier brandende vragen onbeantwoord moesten blijven. Bestuursvoorzitters van de onderscheidene gebiedskerken gedragen zich als regeringsleiders en ieder bedient zich van zijn eigen "rijksvoorlichtingsdienst". Wie het evangelie van Jezus Christus bij hen zoekt, wordt een rad voor ogen gedraaid. Brutaal bidden de machtsfiguren of God hunzelf en de hun toegewijde onderdanen "langs ongeziene kanalen" en liefst ook nog "boven bidden en denken" wil zegenen. Voor de "zieken" (!), onder wie in de eerste plaats te verstaan degenen die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" (door middel van het verkregen lidmaatschap) nog niet over een geldige verblijfstitel beschikken, bidt men of ze tot "de kennis der waarheid" mogen komen. Onder deze kennis vervolgens te verstaan datgene wat in een catechismus in de eerste plaats toegankelijk zal zijn voor ingeschreven leden die de Duitse taal en letterkunde met de paplepel werd ingegoten. God is van oorsprong afkomstig uit hun taalgebied, zo lijkt het wel. "Wat Hij te melden heeft, vernemen de voornamen het eerst in het Duits." (...) "Weg met de geringen!"

Het WebTeam/TjerkB


P.S.
Een belangrijke oorzaak van het ongenoegen en de ontevredenheid welke in toenemende mate naar voren komen in de omvangrijke negatieve berichtgeving over de Nieuw-Apostolische Kerk op het Internet, is volgens mij dan ook dat bestuurders kennelijk zowel lichtvaardig denken over hun bestuurlijke verantwoordelijkheden als geringschattend over "dienen". In de Nieuw-Apostolische Kerk willen juist "dienaren" namelijk bediend worden (!), en de "hoogste" dienaren nog het meest.
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 27-06-2012, 09.00 uur]
Redactie schreef:(...)
Bij NAKtuell schreef nu één van de forumgebruikers: "Ich bin in einer Sekte jahrzehntelang vergewaltigt worden!" Dan zit je er, wat het geloof betreft, dus flink doorheen. Je bent er helemaal kapot van. Niet alleen "vandaag", maar in feite al een hele poos. Laat staan dat je vanaf "morgen" simpelweg overgaat tot wat dan aan de orde van de dag zal zijn. Op straat, in een winkel, op een verjaardag blijf je je "liefhebbende" broeders en zusters tegenkomen, die dan ongetwijfeld aan je zullen vragen hoe het "nú" met je is. Beroerd natuurlijk want in hun kerk werd je geestelijk verkracht! Het was daar immers de bedoeling dat je met gaandeweg een volledig verwrongen geest alles maar goedvond, omarmde en voor waar hield, wat grotendeels nóch op grond van wat Christus Jezus leerde, noch in het licht van fatsoenlijke wetgeving waar rijksoverheden de hand aan houden, door de beugel kan. Je bent vanuit jouw kerk opgezadeld met een gigantisch trauma! Wat nú?!

Kijk alleen maar -om te snappen om wat voor misstanden het dan werkelijk kan gaan- naar het "allerdomste" voorbeeld wat er tot nu op dit Forum voorbij is gekomen: de huidige bestuursvoorzitter van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland accepteert geen "Lehrwiderspruch" en hij schreeuwt dat in Nordrhein-Westfalen in drukvorm ook zelfs nog van de daken, en dan betreft het nota bene de inhoud van een catechismus die nog niet eens officieel is verschenen, doch hijzelf geeft op enig moment eigenmachtig 9,5 miljoen euro méér uit dan het op grond van zijn eigen statuten bij de kerk in Nordrhein-Westfalen (die al sinds 28 februari 1999 van kracht zijn) is geoorloofd, en déze "Lehrwiderspruch" duwt hij vervolgens alle gelovigen die onder zijn gezag vallen door de strot. En hij komt ermee weg!! Stamapostel Leber knijpt de ogen dicht, de districtsvoorgangers die ongezien decharge voor de jaarrekeningen mogen verlenen knijpen de ogen dicht, en de "liefhebbende" broeders en zusters die jíj op straat, in een winkel, of op een verjaardag tegenkomt; die knijpen óók allemaal hun ogen dicht. (...) Precies: zó worden gezonde mensen ziek gemaakt. Zó worden in de Nieuw-Apostolische Kerk gelovigen gehersenspoeld, geestelijk verkracht en verschrikkelijk akelig getraumatiseerd. Protest!!

Zie verder de threads "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT" en "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 20 Jun 2012, 19:58" in de thread "Elders gelezen... "
@all

Vandaar thans de vraag, uitgaande van Genesis 4 vers 9: "Moat ik soms op myn broer passe?" (Nije Fryske Bibeloersetting) oftewel "Moet ik soms waken over mijn broer?" (De Nieuwe Bijbelvertaling). Welnu, in de Nieuw-Apostolische Kerk zullen "ze" er géén boodschap aan hebben: wie "eigen wegen" wil gaan, moet dat zelf maar weten. Voor de rest kun je je als slachtoffer "troosten" met de gedachte dat er geregeld wordt gebeden voor "de afgedwaalden", en daar hoor jíj nu natuurlijk óók bij. "Daarmee ligt jouw lot in Gods hand, en dan is het goed, óf het komt ooit nog eens goed. Als het níet goed komt, zul je dat heus wel aan jezelf te wijten hebben." Aldus wordt het "voorval" door jouw "liefhebbende" broeders en zusters in de kerk met de ideologie (!) waar jij aan lijdt (!) als afgedaan beschouwd. Dat je in feite hiermee de psychiatrie in werd gemanoeuvreerd, ontgaat de goedgelovigen te enen male.

(...)

Doordat het verraderlijk sluipende processen zijn die mensen ongevoelig maken voor het ongelofelijke geestelijk lijden van hun naasten, zoals wij dat helaas ook moeten vaststellen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in de gevallen waarbij sommigen zich níet willen laten vermurwen door de godsdienstwaanzin (!) die anderen stilaan het gezonde denkvermogen ontneemt (bijvoorbeeld te denken aan de ongerijmdheden waarmee districtsapostel Armin Brinkmann bij diens volgelingen zand in de ogen strooit), stevenen slachtoffers -vanwege al het onbegrip om hun heen- in de regel met grote vaart af op een uiteindelijk verlammend isolement. Dit fenomeen is pertinent niet nieuw:
Redactie schreef:(...)
Vraag: Had de Satan het óók híer alwéér gemunt op het "werk Gods", óf dienen zulke alarmerende signalen de aanleiding ervoor te zijn om secuur na te gaan of er zich misschien ergens zielen in nood (!) bevinden?

Het punt is namelijk dat je geen psychiater hoeft te zijn om snel te begrijpen dat Selbsthilfegruppen (!) pertinent niet uit de lucht komen vallen. Dus: wáárdoor ontstaat er bij meerdere personen tegelijk kennelijk zó'n enorme lijdensdruk dat men elkaar in geestesnood (!) probeert bij te staan?! Dan mogen wat ons betreft 10 of 100 zogenaamde stamapostelen, zoals stamapostel Leber in diens Woord van de maand januari 2007, ertoe oproepen "Laat geen ongenoegen en ontevredenheid opkomen!", maar dan heb je daar als níet-gebrainwashte naaste (!) natúúrlijk "hangende het onderzoek" maar even géén boodschap aan...

Helaas: "op de automatische piloot" stak bijna iedereen die het aanging de ogen maar weer diep in de zakken.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 20 Jun 2012, 09:00" in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?"
In het hierboven aangehaalde boek "Neuere Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche: Eine Dokumentation des Öffnungsprozesses" van Katja Rakow uit 2004 wordt er al van "Selbsthilfegruppen" gesproken, terwijl daarover toen op het Internet al jarenlang werd gediscussieerd. Vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk evenwel worden slachtoffers (!) gezien als criticasters, "Querdenker" in het Duits, als ondankbaren, als "luizen in de pels", als onevenwichtige types, enzovoort. In elk geval, wát er ook mocht zijn gebeurd; het was sowieso vanuit de kerk goed bedoeld geweest. En dan is het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zó, dat niemand enige blaam treft. Punt. "Ze" willen nog voor je bidden, maar dat is dan ook het enige wat "ze", denken ze, nog voor je kunnen doen. Kortom, "ze" laten je mooi in de goot liggen want God stuurt zo nodig wel een Samaritaan langs om je eruit te halen.

(...)

Wie het van jongs af aan werd bijgebracht en ingeprent, dat we "naar de dienst" gaan in het "Vaderhuis", waar de "Godsgezanten" onze "zegenaars" zijn, aangezien "wíj" voor het "werk des Heren" Zijn "uitverkorenen" waren, enzovoort; die heeft nogal wat los te laten indien ernstige psychische klachten dit wenselijk maken. Maar ja, waar zit feitelijk de "loslaat-knop" waarmee we ons gemanipuleerde brein dan kunnen "resetten"?

Traumatiserend is met name dat slachtoffers, die hier ten prooi vallen aan machtsmisbruik en manipulatie, juist in een geloofsgemeenschap welke pretendeert het "werk Gods" (!) te belichamen, het gevoel van veiligheid wordt ontnomen. Daar raak je niet alleen maar een beetje van ontdaan. Om de dooie dood niet: je raakt erdoor ontredderd en het zet je leven op de kop! Je voelt je misbruikt, verraden, geminacht en noem het maar op. Je bent belazerd door minkukels die zich uitgaven voor Godsgezanten!! Tien, twintig, dertig jaar, of zelfs nóg langer! Kan het nóg erger?! En als je ze er op aanspreekt, willen ze ook nog van niets weten! Net als je "liefhebbende" broeders en zusters die zich bij wijze van spreken half in coma bevinden omdat ze door diezelfde minkukels succesvol werden gebrainwasht. Men staat hoogst verbaasd te kijken, nu er van jouw nieuw-apostolische (bij)geloof opeens niets meer over schijnt te zijn. Je bent zielig in hun ogen. (...) Hierna wordt het stil. Héél stil. Misschien heb je je laten uitschrijven. In de "familie" van nieuw-apostolische kinderen Gods ben je in elk geval afgeschreven. Een "hopeloos geval". Men toont geen empathie, geen schuldgevoel en geen spijt. "Dienaren" gedragen zich rationeel en onverantwoordelijk. Slangen in pakken! Alleen het eigenbelang telt. Immuun voor de echt pijnlijke kanten van het leven. Gewetenloos! Op "een ander spoor" zitten ze. Men begrijpt niet wat er in je omgaat. Hier ben je he-le-maal kláár mee. Dit wil je nóóit meer meemaken!! Hoe hebben ze je zo gek gekregen?! Waarom had je niet véél eerder in de gaten dat het geen zuivere koffie was? Wat híer heeft kunnen gebeuren, is straalbezopen! Nazorg?! Welnéé; ze kunnen je missen als kiespijn. Als je maar altijd overal aan meedeed, "de tienden" offerde, gedurig allerhande kosten voor eigen rekening nam, nog een "dankoffer" bracht, en je maar "met je vlaggetje zwaaide" wanneer de apostel kwam. Je was enkel een decorstuk, en nu, nu je er doorheen zit, nu mag je barsten van "ze". Ze mogen zelf barsten! Het was allemaal niet écht. Gebakken lucht! Een piramide-spel. (...) De goeden niet te na gesproken.

(...)

Herkenbaar?!

Omdat wij er niet van houden problemen op te werpen zonder -als het half kan- ook oplossingen aan te dragen, nog het volgende. Wat van groot belang kan zijn, is, om ervan uit te gaan niet méér te willen geloven dan wat jezelf wáár kunt maken. Mocht stamapostel Leber hierdoor geïrriteerd raken en subiet aankomen met de tekst "Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God" (Lucas 18: 27), dan wordt het in de eerste plaats voor hemzelf de hoogste tijd om op te houden met fantaseren en overdrijven want daarmee gaat hij nu al jarenlang schaamteloos en rücksichtslos voorbij aan wat er óók in de Bijbel staat, namelijk: "Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?" (Handelingen 15: 10). De hele problematiek bij de Nieuw-Apostolische Kerk valt terug te voeren op het feit dat mensen aan de haal gingen met het woord van God, waarmee men echter wordt verblind voor Zijn waarheid. Om dit beter te begrijpen verwijzen wij naar het verhaal over "Rijkdom en gerechtigheid" in Lucas 16. Met name het achtste vers in dit hoodstuk geeft lucht (!): "En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht." Niemand hoeft te roeien met de riemen van een ander, en derden moeten zich daarover ook helemaal geen oordeel aanmatigen! In Zijn werk komt het er op aan dat allen, die dat willen, door de werkzaamheid van Zijn Geest, worden gerechtvaardigd en delen in Zijn genade. Wie daarbij brutaal in Zijn licht gaat staan en vermeende onderworpenen aan het ingebeelde gezag van kerkleiders op deze manier in de schaduw zet, begaat een misdaad. Daarom: "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen." (Galaten 5: 1). Verder schijnt niemand het zich af te vragen hoe het komt dat het -zeer zeker in déze samenhang- in de Nieuw-Apostolische Kerk níet opgaat dat er geschreven staat: "Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee... " (1 Kor. 12: 26).

Opdat wij in vrijheid zouden leven!! (...) Als anderen deze onontbeerlijke kostbare vrijheid niet respecteren, al noemt men zichzelf een christen of nieuw-apostolisch, wat let ons dan om het zelf maar wél te doen?!
Redactie schreef:(...)
Indien in het ontdekkend licht van Zijn genade (!) de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing wordt onderworpen, zijn de uitkomsten totaal ontnuchterend. Enkele punten:
 • - alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
  - door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
  - deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
  - er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
  - de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
  - t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
  - leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
  - er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
  - niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
  - bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren
In vele organisaties ontlenen leidinggevenden hun waarheid aan de veronderstellingen van enkele tientallen of honderden naaste vertrouwelingen die mede uit eigenbelang steun geven aan die leidinggevenden. Zo werkt het althans niet zelden in de politiek en in het bedrijfsleven. Echter, het Werk des Heren zou daarop dé spreekwoordelijke uitzondering moeten vormen, doch in de Nieuw-Apostolische Kerk werd "de boodschap vol erbarmen" vervangen door een kille catechismus waarbij de leerstellingen op last van de hoogmoogende heeren dagelijks aan verandering onderhevig zijn. De piramide dient te worden omgekeerd! Priesters moeten diakenen ondersteunen, (...) en de stamapostel de apostelen; niet langer andersom. Zó is Jezus ons voorgegaan. Ten onrechte trekken dienaren zich méér aan van "hogere dienaren" dan van hun opdracht om een goede herder te zijn. De organisatie schijnt te moeten overleven terwijl ondertussen het organisme doodgaat!

Als mensen van vlees en bloed zo worden gemanipuleerd, breken ze. Ze zijn gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten. Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar zegenaars. Onder zegenaars worden de broeders verstaan met een geestelijke bediening. Hoe "hoger" een dienaar is, des te meer hoogachting zou men aan deze verschuldigd zijn.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:52" in de thread "Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
BakEenEi schreef:(...)
In mijn beleving wanen bestuurders van de Nieuw-Apostolische Kerk zich onaantastbaar, mede doordat men zichzelf de beschikking toe-eigent over alle offerontvangsten, zelfs indien deze vervolgens eigenmachtig worden aangewend om (zonder enig voorafgaand overleg) naasten juridisch te vervolgen die bij hen -op zoek naar de gerechtigheid van God- vergeefs hadden aangeklopt. Bij zulke wantoestanden is weliswaar op zijn minst een welgemeend excuus op zijn plaats, maar een dergelijk excuus zal pas geloofwaardig zijn indien alle medebestuurders zich daaraan onvoorwaardelijk verbinden, en tevens allen die het onbehoorlijke bestuur wat hier m.i. aan de orde is langdurig onterecht hebben gelegitimeerd. Het roer moet compleet om; dus "terug naar Gods ordeningen" zoals Br. Moesker het hier al sinds jaar en dag heeft bepleit.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "za 20 nov 2010, 14:34" in de thread "vergeten - vergeven - verzoenen".
Redactie schreef:(...)
Want: missen wij nooit eens iemand, in de gemeenschap? Valt ons nooit iets op? Hoe zou het wellicht gekomen zijn dat zielen verstillen? Waarom, waarom exact verliezen wij elkaar soms emotioneel uit het oog? (...) Omdat ik serieus wéét wat er hier aan de orde kan zijn, begin ik erover. Opnieuw trouwens. Onderschat u allen alstublieft niet wat er met mensen van vlees en bloed gebeurt indien het er voor de dienaren, in wie men graag Godsgezanten wilde zien, amper toe doet wie een naaste persoonlijk feitelijk is; indien pijnlijk blijkt dat het er voornamelijk om draait "dat de tent gerund kan worden", zodat de (districts)apostel trots kan zijn op de "zegenaars" die dat allemaal keurig netjes voor elkaar hebben gekregen. Dan, ja dán krijgen kinderen Gods (!) het in hun geloof écht moeilijk. Je was immers hooguit een decorstuk dat men goed kon gebruiken. Hoe ondertussen het klimaat was waarin goddelijk leven in de gemeenschap zou mogen gedijen, was voor de kerkelijke ambtsdragers klaarblijkelijk van ondergeschikt belang! Wie met zo'n ontluisterende ervaring wordt geconfronteerd, verandert! Een deceptie van dit kaliber geeft je namelijk een ongelofelijke geestelijke dreun. Terwijl niemand schijnbaar doorkrijgt wat er met je is, loop jíj -als onwillig decorstuk- met je ziel onder de arm. Men heeft medelijden met je, en dat is absoluut héél wat anders dan mededogen. Medelijden omdat jij "de vreugde" zeker kwijt bent. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je dan het best zo snel mogelijk inzien dat je jezelf moet overwinnen. Het ligt dus aan jou! (...) Om precies te zijn: in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt áltijd álles alléén aan jóu. (...) En dat komt omdat "ze" in deze kerk niet meer willen weten wat zielzorg écht is.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 23 dec 2011, 23:05" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Zie bovendien de threads Heersers in de kerk (1): Tactieken van machtsfiguren en Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten