Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Lmg »

De Nederlandse Nieuw- Apostolische kerkleiding is stoer.

Men wil de nog resterende Nieuw- Apostolischen vlak voor het aanbreken
van de vakantie tijd nog even laten weten dat alles onder controle is en dat
een en ander rond de kwestie MIJNHEER ROHN planmatig verloopt.
Tevens word in het geschrift van de kerkleiding gesuggereerd zelf wel
buitengewoon transparant te zijn.
Wat een armoe.

Lmg
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

@all

Wát is er onderhand nog méér voor nodig en wat moet er nu nog méér gebeuren om de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland te doen beseffen dat het absoluut verschrikkelijk "foute boel" is bij deze kerk? Vanochtend bij het krieken van de dag is er namens enkele "Boden van Jezus Christus", zich heimelijk presenterend als "De Kerkleiding", iemand opgestaan met een surfbrevet voor het world-wide-web die eerst wel zal hebben gewacht totdat buitenshuis een haan driemaal had gekraaid, waarna hij of zij om klokslag zeven uur een naaste aan de digitale schandpaal nagelde. De voornoemde Onheilsboden (!) moeten zelfs hebben gemeend dat het hun naaste niet vooraf alvast rechtstreeks aanging. In hun "werk Gods" is het abnormale namelijk normaal, en omgekeerd. Een zeepbel is voor hen al genoeg om iemand verdacht te maken. Terwijl er nog steeds honderdduizenden euro's weglekken bij een leegstaande nieuwbouwruïne in Arnhem, richten zij hun pijlen op hun zondebok. Zijzelf immers genieten het vertrouwen. Niet van de Allerhoogste doch, zij het oogluikend, van de allerhoogste (!) "dienaar" ter wereld, te weten Herr Dr. Wilhelm Leber; hoofdman over allen.

Voor districtsapostel Armin Brinkmann c.s. was het vandaag niettemin weer feest geweest:
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Hoe en Wat zonder "de wereld om ons heen" (5)


@all

Hoe moet het verder?

Wat er gisteren is gebeurd met de verspreiding via het Internet door "De Kerkleiding" (!?) van de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" gaat naar onze vaste overtuiging volstrekt álle perken te buiten voor kerkelijke ambtsdragers voor wie blijkens artikel 8 van de statuten o.a. geldt dat hun levenswandel moet zijn afgestemd op de leer van Christus!! Let wel: Br. Rohn wist van niets want hij kende de publicatie niet noch is hij er door "De Kerkleiding" inmiddels over geïnformeerd dat men hem aanklaagt vanwege enig vermeend strafbaar feit... Dat komen hij, zijn gezin en "de wereld om ons heen" dus pats-boem te weten via het Internet!

Mag er van leidinggevende "Godsgezanten" (!) niet feitelijk worden verlangd dat men zich wel 10 keer bedenkt alvorens er, zoals gisteren, de zoveelste "eerste steen" de wereld in wordt geslingerd (vgl. Joh. 8: 7)?

Waarom moest hier nota bene een "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" per se wereldkundig (!) worden gemaakt? Afzender: "De kerkleiding".

"De kerkleiding"! Wat kan daaronder worden verstaan? (...) Bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zit dat -om precies te zijn- zó:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
Op de landelijke website http://www.nak-nl.org/ is er derhalve met de uitgegeven verklaring gesproken uit naam van de stamapostel, "het bestuur" én "de landelijke vergadering"! Het valt bijna niet te geloven... Om wie gaat het dan ook alweer, bij "het bestuur" en "de landelijke vergadering"?
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.

(...)
3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel. (...)


Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger. (...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
Dus volledigheidshalve; deze "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" werd geheel en al "mogelijk gemaakt" door respectievelijk:
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
Gemakshalve hebben dezen een zekere "mijnheer Rohn" formeel nog tot "de leden" gerekend zodat hij uit een oogpunt van gelijke behandeling niet moet zeuren over een voorafgaande kennisgeving welke hier zou zijn uitgebleven...

Okay, dit vastgesteld hebbende rijst de vraag in hoeverre de leden "via deze weg", zoals "De kerkleiding" het formuleerde, "in geest en waarheid" geïnformeerd willen worden indien één hunner zonder het zelf vooraf te mogen weten, wordt "aangeklaagd".

 • Leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland,

  Wat vindt u ervan dat één van uw naasten op deze manier ten overstaan van de godganse "wereld om ons heen" door alle "zegenaars" (!) die hierboven met name zijn genoemd gisteren alvast ongenadig werd neergesabeld?

  Het WebTeam

Overigens mag het in deze samenhang intussen genoegzaam bekend worden verondersteld dat het in eerste instantie districtsapostel De Bruijn was, die naar de rechter stapte en daarmee uiteraard de openbare behandeling verkoos van een kennelijk met Br. Rohn gerezen conflict:
 • 2.13
  De Bruijn heeft op 14 september 2009 Rohn gedagvaard voor de rechtbank te Arnhem en betaling gevorderd van in hoofdsom € 150.000, stellende dat Rohn dit bedrag aan De Bruijn verschuldigd is op grond van een geldleningovereenkomst in het kader van – naar de Ondernemingskamer begrijpt – het project Feriendorf Königsberg.


  (...)

  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 19-06-2011, 21:15 uur]

Hoe en Wat zonder "de wereld om ons heen" (6)


@all

Hoe moet het verder? Dat zullen ze zich ook wel hebben afgevraagd bij de politie in ons land want daar is het immers misgegaan met een miljoenen euro's verslindend automatiseringsproject. De Volkskrant kopte hierover vanochtend "Ict-project politie: iedereen faalde" en "Rekenkamer legt verantwoordelijkheid bij burgemeesters, korpschefs en Binnenlandse Zaken". (...) In de Nieuw-Apostolische Kerk daarentegen hebben de heiligen zich dusdanig hoog boven het volk verheven, dat hun falen helemaal niet aan de orde kan zijn. (...) Op dezelfde voorpagina werd nog een ander item aangesneden, vanwege een interview met hoofdredacteur NOS Nieuws, Hans Laroes: "Bij de tv heb je met ego's te maken". Niet alleen bij de tv, zo realiseerde ik mij.

Omdat van "De kerkleiding" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland inmiddels iedereen die er volgens de statuten over gaat heeft gefaald, zowel bij het scheppen van voorwaarden waaronder zielzorg tot zijn recht komt als bij de commerciële exploitatie van onroerend goed, zijn de problemen waarvoor men staat groot geworden. Alleen: de betrokkenen zelf, beroepsmatig gewend om anderen de les lezen, stappen verongelijkt naar "het justitiële apparaat". Met de jl. donderdag uitgegeven "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" laat "De kerkleiding" het daarom voorkomen alsof speciaal één man hier de grote boosdoener is geweest, en dat het nu onverhoopt een kwestie van wachten wordt totdat de rechterlijke macht zulks uiteraard ten overvloede extra bevestigt. Maar ja, ook als "De kerkleiding" zijnde ben je nu eenmaal afhankelijk van een overheid die wellicht haar eigen prioriteiten stelt. Maar wat ons betreft, wij dus van "De Kerkleiding", wordt mijnheer Rohn vast publiekelijk opgeknoopt want voor ons, ego's en "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in het "werk Gods", is het een uitgemaakte zaak: als híj het niet zo bont had gemaakt, had "de geschiedenis van het rijk Gods" bepaald een andere wending genomen...

Wat wij ons bij de Redactie in alle ernst nogal eens afvragen is dit: is er buiten "De kerkleiding" om onder de "kerkelijke ambtsdragers" (of zo) dan werkelijk niemand voor wie onderhand "the bloody limit" wel is bereikt en die dan eens met een ferme vuist kans zou zien om "de tafel" te raken van de Herr Dr. Wilhelm Leber, welk toverattribuut tegenwoordig om de haverklap zogenaamd "gereed" zou zijn?! Aan de andere kant; laat ook maar want de hoogmogende heren bij de Nieuw-Apostolische Kerk worden vanzelf uit hun droom gehaald wanneer aanstonds het ene na het andere gewezen vonnis boekdelen zal spreken. Indien werkelijk één man in de gelegenheid zou zijn geweest om de miljoenenverliezen te veroorzaken die zelfs buitenstaanders al met het blote oog bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kunnen waarnemen, zal er op de "kerkvloer" toch ook wel één iemand zijn die op zijn of haar klompen aanvoelt dat zoiets gewoonweg niet kán zonder tevens onbehoorlijk bestuur bij "De Kerkleiding"? Mijnheer Rohn was bij zijn werkzaamheden niet "transparant" en dáárdoor staat bij de "zegenaars" nu alles op zijn kop? Vol vertrouwen en eendrachtig zien zij thans de uitspraken tegemoet bij de rechtbanken in Alkmaar, in Amsterdam, in Utrecht en in Arnhem waar rechters van ettelijke kamers en meervoudige kamers ze spoedig van alle blaam zullen verschonen. Mitsdien werd de wederkomst des Heren voor onbepaalde tijd opgeschort!

(...)

Vanaf hier kies ik maar even voor de "particuliere modus". Er is een Fries spreekwoord dat zegt "as elk op himsels past, wurdt nimmen wei" (als ieder zichzelf in de gaten houdt, raakt er niemand zoek). Ikzelf maak er ook uit op: elkaar de ruimte gunnen - om te kunnen handelen vanuit de vrede die je in je draagt. Niet de ander zozeer willen "betuttelen" of bevoogden; evenmin die vermaledijde Hollandse volksaard van "doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg" en/of "het-moet-vooral-gezellig-blijven".

Een rode draad die door al mijn berichten loopt is de afkeer die ik in de Nieuw-Apostolische Kerk heb gekregen van "verwarring", zoals dit bijvoorbeeld ook blijkt uit de onderstaande quote:
Redactie schreef:(...)
Deze thread betreft de geconstateerde "Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' ", welke deining ontstond in de gebiedskerk waaraan districtsapostel Klingler leiding geeft! Overigens heeft deze zich nog steeds níet inhoudelijk over de kwestie uitgelaten... Wat dat aangaat vervult het zich nu pijnlijk wat onlangs de districtsoudste in ruste Frank Preusse -uit diezelfde gebiedskerk- openhartig verklaarde:
 • "Maar voor de gelovigen begint de verwarring als men zich moet realiseren dat een apostel hooguit denken mag wat hun voorganger zegt!

  In een tijd waarin de gelovigen zich steeds meer afkeren van de kerk waarin de ontwikkeling naar het beeld van één christelijke kerk voor hen niet meer zichtbaar is en waarin de apostelen zwijgen, is het voor zielen die daardoor in vertwijfeling zijn geraakt goed en opbeurend als zij in hun gemeentevoorganger en districtsvoorganger oprechtheid, moed en openheid ervaren."


  Bron: Zwijgen heeft zo zijn tijd – spreken evenzeer!
(...)


Bron: door Redactie op "vr 11 maart 2011, 19:38" in de thread "Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' ".
Toen ik een verborgen waarheid vermoedde achter het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" haalde ik daarom ook het volgende aan:
 • [7] U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? [8] Niet hij die u geroepen heeft. [9] Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. [10] De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.

  Bron: door Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51"
"Verwarring" is bij mij meer en meer een hot item geworden naarmate het soms heel doorzichtig werd hoezeer "hoge(re) dienaren" werk(t)en met een dubbele agenda. Zo klap ik intussen allang niet meer uit de school als ik zeg dat het eenvoudig NIET wáár is dat in financieel opzicht bij de Nieuw-Apostolische Kerk continu de nood aan de man was. Tussen 1985 en het jaar 2000, toen ik mij op het bureau van de Centrale Administratie bezighield met de financiële gegevensverwerking, heb ik daar zowat elk dubbeltje voorbij zien komen, echter ZONDER ooit te hebben moeten constateren dat je elk dubbeltje voordat het wordt uitgegeven zou moeten omdraaien! Bij NAK-Observer heb ik destijds wel eens voorgerekend waarom de beschikbare middelen gewoon toereikend waren, vooropgesteld dat "de politieke wil" bestaat om uit te komen met wat men heeft. Was dát immers niet wat God (!) "de rentmeesters" in handen gaf om mee uit te komen?

Dus: al het geweeklaag over teruglopende offerontvangsten, wat "de Apostel" zogenaamd zorgen baarde, klopte in die periode pertinent NIET. Wie desondanks de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als armlastig wilde promoten, sprak al dan niet verkeerd ingelicht NIET de waarheid. Waar het in de praktijk op aankwam was simpelweg het weloverwogen kiezen uit verschillende mogelijkheden: bouw ik een kerk zoals in Hoorn óf voor dat geld twee zoals in Voorthuizen?! Laat het daarom alleen al op grond van het bovenstaande duidelijk mogen zijn dat "ze" bij wijze van spreken níet bij míj moesten aankomen met wat voor een aandoenlijk verhaal dan ook over "geen geld voor een stukje tapijt", of zo. Ik wist (!) dat het NIET wáár was dat één stukje tapijt méér of minder opeens het verschil zou maken. Zo was het écht NIET. Het zat hem in wat ik al opmerkte: bouw ik een kerk zoals in Hoorn óf voor dat geld twee zoals in Voorthuizen?!

Toch werd ik vanzelf voortdurend geacht de zogenaamde zorg van "de Apostel" over de offerontvangsten te delen. Op een gegeven moment hoorde ik zelfs dat er in Nieuwegein tijdens een landelijk dienst voor ambtsdragers was betoogd dat er geen geld meer was voor "twee apostelen". Zo vernam ik wel vaker achteraf wat ik voor wáár moest houden. Meestal las ik in de Onze Familie hoe de "dankoffers" zouden zijn uitgegeven, maar in de boekhouding was het geld in de regel zó niet verantwoord. Buiten mij om was er dus maar gewoon een draai aan gegeven. Ik werkte al minstens 10 jaar op de C.A. toen ik een districtsoudste (die intussen al jarenlang deel uitmaakte van "De landelijke vergadering") aan een nóg hogere "zegenaar" hoorde vragen: "Wie doet hier eigenlijk de boekhouding?"

(...)

Wat ik hiermee nu vooral wil zeggen is: "Er kan in openbare erediensten en uit 'de apostelmond' misschien wel een hoop eenzijdig worden verkondigd en afgekondigd, maar mogen degenen die dit voor wáár moeten houden alstublieft zelf blijven nadenken?!"


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE


P.S.
Hoewel het ermee samenhangt is er afgezien van "verwarring" nog een ander kwalijk aspect van "de bedrijfsvoering" bij de nieuw-apostolische kerkleiding dat mij er vaak toe heeft aangezet om in het toetsenbord te klimmen, namelijk:
BakEenEi schreef:God koos definitief exclusief voor de Nieuw-Apostolische Kerk...
[eerste vervolg]


@all

(...)
Waarom al het bovenstaande?! Door het beloop van de gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren, ziet u hopelijk in dat er nu, in 2011, zéker sinds 2007 níets (!) nieuws onder de zon is. Het komt er dus op neer dat een goed verstaander die tijdens de (tweede) Europese Informatieavond -achteraf ook wel de Desinformatieavond genoemd- aan een half woord genoeg had, inderdaad al kon weten wat vele anderen nú pas dóórkrijgen... Ik vind het belangrijk om dit vast te stellen want hiermee wordt het hopelijk ook begrijpelijker dat bijvoorbeeld de voormalige apostel Sepers eerder al met recht en reden voorzag dat er van de Nieuw-Apostolische Kerk uiteindelijk (hij anticipeerde bij Christ-im-Dialog in deze samenhang op de situatie in het jaartal 2020) slechts een kleine fundamentalistische geloofsbeweging zou overblijven:
 • CiD: Wo sehen Sie die NAK dann 2020?
  Gerrit Sepers: Als eine kleine fundamentalistische Bewegung.

  Bron: Interview „Dann komme ich zurück“ van 8 mei 2007 (met Esther Vietz, Thomas Andrich en Frank Vietz)
Het punt is namelijk dat de kerkleiding alleen informatie prijsgeeft voor zover het haarzelf uitkomt. Alleen ingewijden en anderen die de ontwikkelingen op de voet volgen kunnen dus zien aankomen wat er staat te gebeuren. Op deze manier worden talloze overige belanghebbenden gemanipuleerd (!) zonder dat men het zich in eerste instantie kan realiseren. Omdat ik deze policy na verloop van tijd voor mijzelf als het ware kon ontcijferen, mede door mijn werkervaring op het landelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, twijfelde ik niet aan wat ik op de diverse fora soms uiteenzette.

Desondanks ben ik níet tegen de Nieuw-Apostolische Kerk. Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!

Zie voor commentaar op de geloofsleer mijn bericht "op wo 08 dec 2010, 20:59" in de thread " Nieuw Apostolische Kerk... een sekte of toch het enige Godswerk op aarde?/Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?".


[wordt vervolgd]

BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "zo 13 feb 2011, 17:56" in de thread "Levend geloof".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

Hoe en Wat zonder "de wereld om ons heen" (7)


@all

Hoe moet het verder? (...)

Van de Belgische kunstenaar Frans Wuytack is de uitspraak bekend "Vooruitgang is enkel en alleen af te meten aan het verdwijnen van het onrecht in de wereld". In dat licht bezien is het met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sinds de brutale uitgifte via de site http://www.nak-nl.org/joomla/ van de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" op donderdagochtend 16 juni jl. om 07.00 uur opeens slecht gesteld. Bovendien is daarbij de prognose ongunstig want de thans op schaamteloze wijze beledigde Br. Rohn liet ons vanochtend desgevraagd weten nog steeds niet door "De kerkleiding" geïnformeerd te zijn over het hoe en waarom!

Wie nu bij Google intypt "nieuw-apostolische kerk in nederland" krijgt al meteen te zien dat "De kerkleiding" nieuws te melden heeft over "een lopende juridische zaak":
 • Afbeelding
In de bewuste verklaring stelt "De kerkleiding" dat er tegen "de heer" Rohn door "het bestuur" strafaangifte is gedaan...
Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

(...)
De omstandigheden die tot het ontslag van de heer Rohn hebben geleid, waren voor de kerkleiding aanleiding om aan “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam de opdracht te geven om onderzoek te doen naar het handelen van de heer Rohn in relatie tot zijn taken en afspraken met de NAK. Op basis van de in dat onderzoek aan het licht gekomen feiten die het bestuur van de NAK niet of slechts gedeeltelijk bekend waren, heeft het bestuur strafaangifte gedaan tegen de heer Rohn. (...)

De kerkleiding

Bron: http://www.nak-nl.org/joomla/images/sto ... 202011.pdf
... en dat zulks is gebeurd "op basis van (...) aan het licht gekomen feiten"!

Nú wordt het ingewikkeld... want wat is feitelijk een feit?! De dikke Van Dale valt op dit punt met de deur in huis: (o.; -en) [<Fr.fait], 1 laakbare daad, syn. misdaad: de begane feiten; hij heeft het feit bekend; 2.

(...) In elk geval is het in godsdienstpolitiek opzicht feitelijk een groot onrecht indien een broeder in de Heer geen "broeder" meer wordt genoemd en hij door "De kerkleiding", in casu respectievelijk bestaande uit...
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
... publiekelijk wordt beschuldigd van meer dan één als strafwaardig gepresenteerd "feit" - zónder van de bovengenoemde personen eerst zelf te hebben mogen vernemen wat hij precies zou hebben misdaan!!

Conclusie: het is vooralsnog compleet voorbij met de vooruitgang bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. "De kerkleiding" heeft nu zó veel onrecht de wereld in geslingerd, dat hoe dan ook vooreerst geen van allen die Br. Rohn hiermee onheus hebben bejegend nog langer met een schoon geweten bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal kan vieren. Dat zou onder de gegeven omstandigheden helemáál een aanfluiting zijn...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door ACE »

@Redactie

Als GTFS (klein cluppie) voor RR nadelige/strafbare feiten heeft vastgesteld op de CA, mag je er van
uitgaan dat dit een storm is in een glas water. Het bestuur heeft dan geen poot om op te staan, het Bestuur
wordt nl geacht van alle handelingen op de hoogte te zijn. Waarom?

Opmerkelijk is dat in de aanhef van emails bv een alias wordt gebruikt nl C1 aan C2 enz. ( ala Bassie en Adriaan).
Deze vorm van communicatie suggereert dat van beide zijde een zweem van geheimzinnigheid betracht
diende te worden. Het -waarom- ligt voor de hand. De bedrijfscultuur en -ethiek wordt daardoor nogeens benadrukt.
Verder was er volop motief en gelegenheid aan weerskanten. De bedrijfsethiek binnen het Bestuur is die van
ondoorzichtigheid, rookgordijnen, graaicultuur en bijbaantjes.

Neemt niet weg dat RR op listige wijze heeft gemanoeuvreerd als makelaar en verantwoordelijke
broeder voor onderhoud etc. Maar of dat strafbaar is? Ik zie het meer als de Hollandse handelsgeest
die TdB tot ethische norm heeft geimplementeerd op de CA.
Verder bevestigt de vaste aanstelling van RR een bestendig gedrag en perfect profiel voor de functie.

Tot zo ver mijn aanname mbt de haalbaarheid van de strafklacht.

Dat RR daarvan niet op de hoogte is gesteld is buitengewoon merkwaardig. Binnen de advocatuur is
usance dat wijziging van rechtsgronden eerst aan de geachte Amice wordt gemeld!

Mijn voorlopige conclusie is dat de heer Brinkmann - zoals te doen gebruikelijk - te vroeg van zich afschreeuwt
en tenslotte zijn keutel weer intrekt!!

Wordt vervolgd.

Groet. ACE
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door willempower »

@all
Lees al een tijdje mee over dit onderwerp over de straf aangifte , en wat is dit forum netjes dan vergeleken bij de beschuldigingen die naar R.R. gedaan worden , en hem niet in kennis stellen en dus ook niet kan verweren .
Als er iemand van de kerkleiding zich wil verdedigen denk ik dat de redactie hier wel welwillend tegen over staat .
Maar dat lef hebben ze niet . Als deze actie een voorbeeld is van de kerkleiding geeft dit wel aan wat een achterbaks zooitje het is ,en dat moet het voorbeeld zijn hoe ze zich opstellen tegen een broeder van hun kerk.
Terwijl ik dit schrijf lezen mensen mee en ik hoor achter me is dat een echte kerk die zo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: doet .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

@all

Liefde is...

Afbeelding

Bron: Website Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (schermafbeelding d.d. heden, 13.27 uur)

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 17.30 uur]


@all

Verklaring voorgelezen door Stamapostel W. Leber te Hilversum - 28 maart 2010:
Hapert er iets bij de vervulling van de "goddelijke beloften", zoals hier uitgesproken door stamapostel Leber?
Voorts viel het ons op dat er nu werd gesteld:
 • "Bezirksapostel Armin Brinkmann hat sich seit Anfang des Jahres bereits in die organisatorischen und administrativen Dinge der Neuapostolischen Kirche in den Niederlanden eingearbeitet. Seit Sonntag ist er nun auch seelsorgerisch verantwortlich."
Dit betekent dus dat óók districtsapostel Brinkmann nu, na ruim zeven maanden sinds het begin van dit jaar, nog altijd geen kans ziet om bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland eindelijk integraal orde op zaken te stellen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door ACE »

@WT

Wat is eigenlijk "De eigen identiteit" van de NAK in Nederland?
Identiteit wordt bepaald door imago, reputatie en communicatie.
Als je het aan een volgend lid vraagt, krijg je een geheel ander antwoord
als van een niet volgend lid. Als je het vraagt aan een uitgetreden lid,
krijg je weer een andere perceptie. Kortom, verschillende belevingen.
Toch wil ik een poging wagen wat de zgn "eigen identiteit" is van de Nak Nederland.
Sedert de benoeming van TdB is het imago van de NAK bezoedeld door onzuivere
communicatie, geslotenheid, achterklap, politiek en zelfs broedermoord.
Onder toelating van NAKI, werd er grootschalig gespeculeerd met onroerend goed,
zowel zakelijk als privé. TdB, als ex autohandelaar van het kaliber Ali Baba, gaf
leiding aan een beginnend imperium dat vooral de betrokkenen schatrijk zou maken.
Hijzelf, PK, Scherpenzeel en RR.
PK, van hetzelfde hout gesneden, werd gebruikt als handlanger, strooman en communicator
om toch maar vooral het beeld van vertrouwen, dienstbaarheid, openheid vanaf het
altaar dan wel per brief te verkondigen.
De toekomst van PK stond eveneens op het spel dus gehoorzaamde hij klakkeloos en
emotieloos. Als apotheker kun je niet emotioneel betrokken raken bij de patient, anders
wordt ie nog beter.
Ondertussen lopen er rechtzaken, wordt er met modder gegooid, gelogen, bedrogen
en wat dies meer zij. Alledaagse zaken op de CA inmiddels.
Wat is dan de identiteit anno 2011 van de NAK Nederland? Welnu die van een gesloten burcht
waar niemand toegang toe heeft. De werkelijke mandaten liggen in NRW, PK is alweer
een marionet, echter nu van DAP AB.
O ja, er is ook nog zo iets als Christelijke grondslag, liefde, evangelie, zondenvergeving.
Die waarden zijn al jaren geleden over boord gegooid toen TdB het roer overnam.
Ondertussen ligt de boot op ramkoers (..) Dat is de identiteit van de NAK in Nederland.

Wie wil zich nog identificeren met zakkenvullers en leugenaars?
Ook daar heeft men het antwoord op. Het is uw eigen keus en verantwoordelijkheid!
DAP AB heeft het goed gezien. Een volk krijgt een leider die het verdient. Amen!

Groet,
ACE
Plaats reactie