(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door Redactie »

N.B.
Laatste (en definitieve) redactionele aanpassing van de tekst op: 26-12-2010(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Omdat vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vrijwel ieder het zwijgen ertoe doet, is het in de achterliggende maanden lastig geweest om de antwoorden te vinden op tal van vragen welke apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis met hun gezamenlijke pleidooi op 21 februari 2010 hebben opgeroepen. Toch zijn wij erin geslaagd...

... feiten en omstandigheden te achterhalen die duidelijk maken wat hun motieven vermoedelijk zijn geweest. Om eerst enig begrip te krijgen van de volgorde waarin de gebeurtenissen zich hebben voltrokken, stelden wij het onderstaande chronologische overzicht samen:

[Hier is dit artikel nog niet af. Red.]

In de brief "Santpoort, 21 februari 2010" introduceert apostel Peter Klene ten minste 30 expliciete beweringen. Deels lijken deze volkomen ongefundeerd te zijn, dus pertinent onjuist (O), of slechts aantijgingen (A) aan het adres van de projectleider Rohn. Daarnaast kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat sommige uitspraken aan fantasie (F) zijn ontsproten. Ontdaan van de meeste stelligheden, blijft er van de brief het volgende over aan voornamelijk opmerkingen:
 • P. KLENE

  Santpoort, 21 februari 2010

  Hartelijk geliefde broeders,

  1) Deze brief schrijf ik u mede namens de Opziener, Oudste N. Klene en Evangelist Vis.
  2) Dit weekeinde zijn een aantal van u opnieuw geconfronteerd met een e-mail met bijlagen van broeder R. Rohn.
  5) Daarom schrijf ik u vandaag als broeder van u allen, maar ook als broeder van onze Districtsapostel.
  6) Ik kan niet accepteren dat dit gebeurt.
  9) Een beslissing waar wij wat betreft de intentie nog steeds achter staan.
  13) Ook waren wij bezorgd over het beheer van de financiële middelen.
  19) Vanzelfsprekend zijn we daarbij juridisch geadviseerd.
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  31) Beide zaken hebben geresulteerd in een rechtsgang.
  38) In de onderzoeken die inmiddels lopen naar de handelwijze van broeder Rohn, zijn wij in contact gekomen met personen en ondernemingen die in het verleden zowel voor de kerk als broeder Rohn hebben gewerkt.
  42) Met het bovenstaande hoop ik u een zo zuiver mogelijk beeld van de situatie te hebben geschetst.
  43) Daarbij had ik de behoefte om het op te nemen voor onze Districtsapostel.
  48) Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht.
  51) Tevens willen wij ons voor zover dat vermeden kan worden, niet begeven op het niveau van het openbaar conflict.
  52) Deze brief achtte ik echter toch noodzakelijk.

  Met vriendelijke groet, mede namens de Opziener, de Oudste en Evangelist,

  Uw P. Klene
Regelnummer 48 springt eruit want apostel Klene bepleit hier (let wel: mede namens opziener Kamstra, districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis) de kennelijk welbekende zwijgzaamheid. Concreet betekent dit dat men andere belanghebbenden dan de geadresseerden (mogelijk alle ambtsdragers die in "de priesterlijke bediening" staan, doch waarschijnlijk alleen districtsdienaren en voorgangers/verzorgers) elk recht op informatie ontzegt. Hoe men dit verder opvat, blijkt uit regelnummer 50. Zie onder.

Nu komen wij toe aan het meest informatieve deel van de brief, al betreft het gedeeltelijk ook desinformatie:
 • 3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
 • 4) Hij probeert hem te beschadigen als mens en in zijn ambtsopdracht.
 • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.
 • 8) Zoals u weet, hebben wij als bestuur gemeend een zorgproject op te moeten starten als inkomstenbron voor onze kerk in de toekomst.
 • 10) Broeder Rohn is gedurende een jaar in dienst geweest van de onderneming NVO waarin dit plan gerealiseerd zou worden.
 • 11) Vanuit deze onderneming was hij ook verantwoordelijk voor het bouwbeheer.
 • 12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
 • 14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
 • 15) Dit leidde tot spanningen tussen hem en deze Raad van Toezicht.
 • 16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
 • 17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
 • 18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
 • 20) In dit traject zijn drie bemiddelingspogingen geïnitieerd vanuit het bestuur van onze kerk.
 • 21) Helaas zijn deze alle gestrand.
 • 23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
 • 24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
 • 25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
 • 26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan. (O)
 • 28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
 • 29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
 • 30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.
 • 32) Ook vanuit ons bestuur hebben wij dat niet kunnen voorkomen.
 • 33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.
 • 34) Daarbij moet vooral onze Districtsapostel het ontgelden.
 • 35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken. (A)
 • 36) Indirect probeert hij zo de zaak van het arbeidsconflict en de kwestie Oostenrijk met elkaar te vermengen.
 • 37) Daarvoor is echter geen grond aanwezig.
 • 39) Deze ontwikkeling is niet alleen onontkoombaar maar ook nodig en volstrekt legitiem.
 • 40) Het is belangrijk dat de advocaat en de verantwoordelijken vanuit de kerk goed zicht krijgen op alles wat er heeft gespeeld.
 • 41) Het gaat er ook om dat we moeten weten welke verantwoordelijkheden broeder Rohn als bestuurder van NVO is aangegaan.
 • 44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen. (F)
 • 45) De aanvallen aan zijn adres verdient hij niet en deze zijn ook onterecht.
 • 46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
 • 47) Dat is niet fair en niet goed.
 • 49) Wij weten dat een aantal van u hier helemaal niets van wil weten, anderen zijn echter terecht bezorgd en willen toch enige duidelijkheid.
 • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
Om te beginnen met regelnummer 50; hiermee wordt feitelijk onthuld dat de beleidsvisie was ontwikkeld om het hele onderwerp binnen "de kring der dienaren" onder de pet te houden totdat de rechtsgang (in dit geval wellicht tot en met de Hoge Raad) doorlopen zou zijn, ongeacht het tussentijdse beloop van de zaak. Dus: "ook als die rechtsgang nog twee tot vier jaar zou duren, behouden wij ons thans het recht voor om in de tussentijd de details aan u allen te onthouden". Dit betekent bovendien dat de overige districtsvoorgangers (die ingevolge de statuten nota bene deel uitmaken van "de landelijke vergadering") naar het idee van apostel Klene wel op afstand kunnen worden gezet ten opzichte van diens eigen broer, de districtsoudste Nico Klene, en -om ons onbekende redenen- de districtsevangelist Vis. Ook voor opziener Kamstra was dit blijkbaar een geweldig idee! Het valt voor hen te hopen dat hieraan een rechtsgeldig bestuursbesluit ten grondslag lag. Zulke snode plannen kunnen immers niet worden uitgevoerd buiten (een rechtsgeldige volmacht van) de districtsapostel om! Zou deze trouwens vooraf wel hebben geweten wat er zogenaamd in diens belang fijntjes was bekokstoofd? Of vond hij vanuit zijn slachtofferrol alles prima?

En wat gebeurt er vervolgens? Jawel hoor: de overige districtsvoorgangers gaan om! Zij verkwanselen hun statutaire bevoegdheden voor een schouderklopje van de gebroeders Klene, opziener Kamstra en de districtsevangelist Vis... En wat gebeurt er nog méér? Jawel hoor: de geadresseerden van het warme pleidooi voor de districtsapostel gaan óók om! Zij zullen nu in een chique restaurant vast de eregasten zijn wanneer aan de districtsapostel op feestelijke wijze ambtsrust wordt verleend. Dat er ondertussen door financieel wanbeheer miljoenen euro's aan ieders aandacht ontsnappen en verdwijnen als sneeuw voor de zon, dat is van latere zorg. "Dat zien wij met zijn allen wel 'na afloop van de rechtsgang'. En als wij er dan niet uitkomen, regelt de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen het wel want districtsapostel Brinkmann en stamapostel Leber vonden het immers ook een goed idee toen wij zeiden dat het recht zijn beloop moet krijgen. Daar hadden zij óók het volste vertrouwen in." (...) Maar ja, nu ligt het verhaal tóch op straat en vast met méér details dan districtsapostel Brinkmann en stamapostel Leber van tevoren hoefden te weten! "Laten wij de jeugd nog maar eens op het hart binden niet naar kritische sites te surfen."

Nieuw-apostolisch Nederland werd aldus verdeeld in drie categorieën gelovigen: 1) degenen die alles mogen weten; 2) degenen die iets mogen weten; en 3) degenen die niets mogen weten van wat ertoe doet indien het om (dreigende) financiële verliezen gaat die in de miljoenen euro's lopen.

Ook in ander opzicht is de brief onthullend. Zo komen wij bijvoorbeeld...
 • ... in regel 10 te weten dat de kerk zaken doet met "de onderneming NVO" waaraan zij zowel "een zorgproject" (regel 8) uitbesteedt als "het bouwbeheer" (regel 11) alsmede "financiële middelen" (regel 13);
 • ... in regel 14 te weten dat er "een Raad van Toezicht" (regel 14) actief is, al blijkt nergens uit waaraan deze Raad haar status ontleent, welke haar bevoegdheden zijn en wie er in deze Raad zitting hebben;
 • ... in regel 40 te weten dat "de advocaat en de verantwoordelijken vanuit de kerk" geen goed zicht hebben "op alles (!) wat er heeft gespeeld" doch dat men eraan werkt om die kennisachterstand in te halen.
Dit laatste is ronduit alarmerend want als "de verantwoordelijken vanuit de kerk" geen goed zicht hadden op "alles", en "een Raad van Toezicht" kennelijk niet tijdig tot haar bevindingen kwam waardoor de zaken er zo voor staan als ze er voor stonden op 21 februari 2010, wie moet daar dan op worden aangekeken? Apostel Klene en diens medestanders laten hierover geen misverstand bestaan want het is de geschorste/ontslagen projectleider Rohn die door hen wordt neergezet als een goddeloze schurk:
 • 3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
 • 4) Hij probeert hem te beschadigen als mens en in zijn ambtsopdracht.
 • 12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
 • 17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
 • 33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.
 • 34) Daarbij moet vooral onze Districtsapostel het ontgelden.
 • 35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken. (A)
 • 36) Indirect probeert hij zo de zaak van het arbeidsconflict en de kwestie Oostenrijk met elkaar te vermengen.
 • 46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
Staat een behoorlijk bestuur, behoorlijk besturend, daar dan inderdaad voor- én achteraf alleen maar machteloos tegenover?! Men pleit zichzelf in elk geval nu vrij van alle blaam en de rechter moet de tijd krijgen, vindt men, om dat te kunnen inzien, zodat de dader, te weten projectleider Rohn, niet ontkomt aan zijn verdiende loon. (...) Maar pas ondertussen op voor de boevenstreken van deze dader want die is nog op vrije voeten!
Was overigens met het bovenstaande aan kwaadsprekerij zonder in waarheid het bewijs daarvan te overleggen door het kerkbestuur geen smaad gepleegd?

Het WebTeam beschikt tot op heden over geen andere informatie dan die, welke er op neerkomt dat projectleider Rohn na diens ontslagaanzegging bij kerkelijke ambtsdragers en bij anderen die navraag deden alleen maar heeft geattendeerd op onwaarachtig handelen van het kerkbestuur. Dat hem dit door het kerkbestuur wordt kwalijk genomen, verbaast ons niets want daar heeft men het nodige te verbergen!


"Wat is hier toch ingewikkeld aan?"

Het WebTeam kan de moeilijkheid van de zaak, eerlijk gezegd, niet inzien. In een gezonde bedrijfsmatig functionerende organisatie kan één man namelijk niet zó veel ellende veroorzaken als thans wordt toegedicht aan projectleider Rohn!

Wat hierbij onze indrukken ondersteunt zijn bijvoorbeeld tekstfragmenten als:
 • 26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan. (O)
 • 35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken. (A)
 • 44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen. (F)
Ad 26. Er bestaat géén contract voor de aankoop van een vakantiewoning. Dus (!) is er ook geen fatsoenlijke aanbetaling daartoe mogelijk. Punt.
Ad 35. Er is er hier maar één die de zaken niet uit elkaar kon houden, en dat is de districtsapostel zelf. Punt.
Ad 44. Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen?! Dat is klinkklare lariekoek. Punt.

Afzonderlijk willen wij nog ingaan op het onderstaande:
 • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.
  Opm. Dat klopt: het vervolg van het begin en het begin van het vervolg, namelijk het werk met projectleider Rohn aan het roer en de nasleep daarvan; voorts naderhand het werk met diens opvolgers Nico Klene en Ruud Vis aan het roer. Dit laatste houdt in dat alles wat er (extra) is misgegaan na juni 2009 sowieso voor rekening komt deze beide opvolgers, zoals anderhalf jaar leegstand bij Eimersstaete!
 • 16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
  Opm. Een werknemer in dienst van de kerk die dan vervolgens "eenzijdig de samenwerking met de kerk" opzegt, heeft zo iemand daarmee niet zelf "op 25 mei 2009" ontslag genomen?!
 • 28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  Opm. Dit is ernstig misleidend want de advocaat van de familie De Bruijn was eerder al adviseur bij de projectontwikkeling en later nota bene tevens de advocaat die voor de kerk zou optreden in de ontslagzaak Rohn! Over vermenging van belangen gesproken...
 • 39) Deze ontwikkeling is niet alleen onontkoombaar maar ook nodig en volstrekt legitiem.
  Opm. Toch vreemd dat er dan nu bij de politie een strafaangifte moest worden ingediend wegens meineed en laster door de districtsapostel... Zie het redactionele artikel "De bewijzen stapelen zich op... " d.d. 11-12-2010.
Van grote betekenis is verder de voor de drie leden van het kerkbestuur zichtbare situatie naar de toestand op 21 februari 2010. Wat wisten zij? Wat stond er in zakelijk opzicht op het spel? Hielden zij essentiële informatie achter? Welnu, het WebTeam is tot de verbijsterende constatering gekomen dat het kerkbestuur inderdaad tegen beter weten in essentiële informatie heeft achtergehouden, in elk geval voor alle broeders en zusters in de gemeenschap die (tevens als ingeschreven leden van het kerkgenootschap) als directe belanghebbenden -eindelijk- voor vol hadden moeten worden aangezien. Wellicht werd (later) ook de Belastingdienst nog misleid indien de impact van de beslagleggingen niet adequaat in de jaarrekening 2009 werd verantwoord. Dit heeft dan zéker gevolgen voor het vertrouwen dat het kerkgenootschap geniet in het kader van de ANBI-regeling.

[Hier is dit artikel nog niet af. Red.]

Inmiddels is het 10 maanden geleden dat het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" door apostel Klene en de zijnen werd rondgestuurd. Tot op heden werd de verstrekte (des)informatie niet genuanceerd of gerectificeerd. Evenmin zien wij bij Eimersstaete inmiddels tekenen van leven. Vragen aan het kerkbestuur of aan leden van "de landelijke vergadering" worden niet beantwoord, zelfs niet indien deze op verzoek van de kerkleiding (!) naar het kantoor van de huisadvocaat worden toegezonden. Zijn de betrokken "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland dan bonafide of malafide?!
Men zwijgt en óók wordt verzwegen wat de bijzondere reden ervan was dat al bijna twee jaar voordat aan districtsapostel De Bruijn ambtsrust wordt verleend, het bekend werd (gemaakt) door wie hij zou worden opgevolgd en dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vanaf mei 2011 officieel onder het gezag zal vallen van districtsapostel Brinkmann in Dortmund en derhalve van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen. Het WebTeam sluit bepaald niet uit dat het een met het ander in verband staat. Stamapostel Leber drukte zich alleen maar diplomatiek uit toen hij dienaangaande opmerkte dat de Nederlandse kerkprovincie een eigen identiteit zal behouden. Veel zal hiervan trouwens niet terecht kunnen komen, zo laat menigeen onverbloemd al weten wanneer de gesprekken in deze richting gaan. "De Nederlandse kerkprovincie" heeft namelijk nú al geen identiteit meer. Een aantal hovaardige lieden aan de top waant zich oppermachtig en ongestraft ziet men voorshands kans om in de kortst mogelijke tijd heimelijk af te breken wat anderen door de jaren heen moeizaam hebben opgebouwd. Wie dit laat gebeuren roept momenteel over zichzelf het onheil af wat men later niet meer kan afwenden. Spijtig genoeg hebben doorgaans weinigen de moed om van de geschiedenis van de mensheid tijdig wat te leren... Nu ook de districtsvoorgangers het al hebben laten afweten, zullen de plaatselijke voorgangers zich ervan bewust moeten worden dat alleen zij het tij (deels) nog kunnen keren!

Gezien de in paragraaf 8 "Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!" genoemde nevenfuncties van apostel Klene ambieert deze vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland uitdrukkelijk talrijke bestuurlijke verantwoordelijkheden. De vraag doet zich nu echter voor: hoe competent is betrokkene? Naar verluidt treedt apostel Klene bovendien nog geregeld op als gemachtigde voor de districtsapostel. Het WebTeam wil er geen geheim van maken dat zij intussen zowel twijfelt aan de bekwaamheden van apostel Klene als rentmeester als aan diens integriteit als iemand "die door de kerkelijke wijding de bevoegdheid heeft gekregen te leren, te consacreren en te besturen". Als houder van een rijbewijs B-E achten wij hem echter geen gevaar op de weg.

En nu volgt er nóg een onthulling, namelijk over het ontstaan en de samenstelling van de al veelbesproken "Raad van Toezicht"...

Wát is feitelijk een Raad van Toezicht?! Even "googelen" op het Internet:
In Nederland wordt meestentijds met de term Raad van Toezicht geduid op het toezichthoudende orgaan van stichtingen en verenigingen.

Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting dan wel van de vereniging. Daartoe houdt de raad toezicht op:
 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
 • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiency
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:
 • het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
 • het adviseren van het bestuur,
 • het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
 • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering
.
Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit bij het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gevoegd.
Een raad van toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_toezicht
Wat fijn, zo zullen de geadresseerden van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" hebben gedacht, dat dit bij onze kerk zo goed georganiseerd was, juist toen het er voor ons zo op aankwam bij het ontmaskeren van die goddeloze schurk, die oplichter met zijn frauduleuze praktijken; die luchtfietser die nu zelfs meent dat-ie ons met zijn allen voor zeven miljoen euro nog wel even een poot kan uitdraaien. Wat een voorzienigheid dat wij zo'n goede Raad van Toezicht hadden!

Helaas, was het maar zo!! Er was namelijk helemáál geen Raad van Toezicht; alleen achteraf (!) een veredeld theekransje... bestaande uit een familielied en een goede kennis van... apostel Klene, de door de internationale kerkleiding op voorhand al heilig verklaarde troonopvolger van districtsapostel De Bruijn die zichzelf volgens diens opvallend eigengereide rechterhand lastig kan verdedigen. Daarbij krijgt hij bijval van de opziener, de districtsoudste en de districtsevangelist met wie hij zich samen op 21 februari 2010 met een vurig pleidooi richt tot de "Crème de la Crème" van nieuw-apostolisch Nederland. In dat pleidooi prijzen de briefschrijvers zichzelf gelukkig met de uitkomsten van het baanbrekende werk van "de speurders" binnen hun Raad van Toezicht. Dezen hadden "staatsondermijnende activiteiten" weten te traceren tot aan het brein daarachter, te weten de voormalige projectleider Rohn. "Sla op die rotte vis dus geen acht met zijn gespartel op het droge. Einde van deze officiële waarschuwing."

Nu echter de ontnuchterende feiten: Raad van Toezicht bestaat dus niet, maar terwijl men gezellig met elkaar thee zette en koffie dronk hebben apostel Peter Klene, diens broer de districtsoudste Nico Klene en hun goede vriend, de districtsevangelist Ruud Vis, zich op enig moment verenigd in de Raad van Drie; voor de buitenwacht evenwel "de Raad van Toezicht". Zonder mandaat trokken deze ministers zonder portefeuille van de Raad van Drie er vervolgens op uit. De stekker moest er namelijk uit, bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. en daarmee bij projectleider Rohn die door het kerkbestuur binnen deze B.V. was aangesteld in een directiefunctie. De missie bij de Raad van Drie had derhalve een tweeledig doel: 1) het aanleggen van een by-pass teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen voor de projectontwikkelingsactiviteiten waar Rohn mee bezig was, en 2) het demoraliseren (lees: het wegtreiteren) van projectleider Rohn én diens medewerkers. Daarbij werd geen middel geschuwd, zo is het het WebTeam in een aantal verkennende gesprekken duidelijk geworden. Aangezien het kerkbestuur zich niet voor commentaar beschikbaar houdt, houden wij het hier dus op - tot "na afloop de rechtsgang", bij wijze van spreken...

Volgens het Handelsregister beschikken districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis kennelijk over uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten (net als overigens apostel Peter Klene). Beiden vervullen namelijk vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (!) een bestuurs- dan wel directiefunctie bij:
 • Beheerstichting Alpha & Omega
 • NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
 • Residence Eimersstaete B.V.
 • Beheerstichting A&DN
 • A&DN Vastgoed Holding B.V.
 • A&DN Vastgoed Onderhoud B.V.
 • A&DN Vastgoed Project B.V.
 • A&DN Woon Zorg Management B.V.
 • Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V.
Welgeteld hebben deze beide heren die binnen de kerk zelf immers ook nog districtsdienaren c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn, minstens 10 petten op gekregen! Wat zal het een geschuif van facturen opleveren indien er voor al hun bewezen diensten honoraria worden vergoed... Het zal voor betrokkenen een kleine moeite zijn geweest om hun naam te verbinden aan het ondertussen meer en meer omstreden schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". De ene dienst is de andere waard! Het behoeft geen betoog dat als zielzorg en zaken doen zó door elkaar moeten lopen, het een zooitje wordt. En dan nog te denken aan al het juridische getouwtrek waarin men is verwikkeld, ten aanzien waarvan de heren voor het gemak in commissie maar hebben verordonneerd dat alle anderen "de zwijgzaamheid" dienen te betrachten. Ja ja... Kan dat nog zuivere koffie zijn? Om duistere redenen was ook opziener Kamstra schijnbaar gaarne bereid om diens "onbesproken gedrag" aan deze koffie met een wrange afdronk te verbinden.

De bovenbeschreven schertsvertoning levert nu echter de alarmerende situatie op dat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog steeds geen Raad van Toezicht operationeel is gemaakt! En de kandidaten onder de drie leden van het veredelde theekransje werden weggepromoveerd... Wie nu nóg niet dóór heeft dat er hier sprake is van een soort van postmoderne knulligheid, is in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland volledig op zijn of haar plaats. Wij waarderen het dan ook heel erg als de desbetreffenden "de zwijgzaamheid" in acht nemen over wat er op dit Forum van aangespoelde zwarte bladzijden uit de zee der vergetelheid wordt gedecodeerd en aan de rechthebbenden alsnog wordt prijsgegeven (vgl. regelnummer 48). Tevens willen wij ons voor zover dat vermeden kan worden, niet begeven op het niveau van het juridische conflict (vgl. regelnummer 51). Weg evenwel met de ironie; wat hier gebeurt is nota bene écht!! Wij hebben daadwerkelijk van doen met een kerkbestuur dat nauwelijks meer kan communiceren met haar immense doelgroep!! De bestuurders tonen zich eenzelvig en geven er blijk van geen kloppend zelfbeeld te hebben.

Angstvallig ziet het kerkbestuur uit naar elk opvolgend (tussen)vonnis. Van de vier gevelde rechterlijke oordelen zijn er al drie uitgevallen in het nadeel van districtsapostel De Bruijn, in privé dan wel voor de kerk. Eenmaal werd door ex-projectleider Rohn hoger beroep aangetekend. In die vooralsnog "gewonnen zaak" kan het dus "verkeren". Wie echter na aanstonds anderhalf jaar nog altijd geen kans ziet om diverse conservatoire beslagen opgeheven te krijgen, mag zich normaalgesproken wel eens achter het oor krabben, en anders moet dit maar ambtshalve geschieden op last van de Belastingdienst want het is voor het WebTeam vooralsnog hoogst ongewis of de accountant zich bij het samenstellen van de jaarrekening 2009 aan de regels heeft gehouden. Alleen al het enkele gegeven dat in dit geval het bestuur van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) er principieel van afziet zich publiekelijk te verantwoorden en weigert belanghebbenden inzage te verlenen in de jaarrekening, duidt naar onze vaste overtuiging op "foute boel". Deze misstand mag nu eindelijk wel eens in het openbaar aan de kaak worden gesteld. Achter de schermen worden er gedurig allerhande belangen met elkaar verweven. Het kwalijke feit ook dat districtsapostel De Bruijn zich in privé door dezelfde advocaat laat vertegenwoordigen als hij dit laat doen namens de kerk, wijst op een zorgwekkende kortzichtigheid bij hem. Let op: wie bewerkstelligt hier dan dat zaken door elkaar lopen (vgl. regelnummer 7)?

Is het overigens al iemand opgevallen dat er in deze hele serie artikelen nog met bijna geen woord is gerept over "Oostenrijk"? Uiteraard heeft ook "Oostenrijk" wel onze belangstelling, maar waar het ons in de eerste plaats om gaat is dat er een einde moet komen aan de bestuurlijke wanorde die de gelovigen hier lelijk uit elkaar speelt. Wij hebben gemeend die wanorde te moeten ontrafelen, zodat deze tot "behapbare proporties" is teruggebracht. In de Nieuw-Apostolische Kerk meent iedereen te allen tijde over alles te kunnen meepraten. Taken en bevoegdheden zijn namelijk ontzettend slecht afgebakend. Ondertussen is het kerkbestuur er "beretrots" op dat velen aan het woord komen. Zij verhult echter dat niemand wat te zeggen krijgt! Telkens ontstaat er op die manier na verloop van tijd ongenoegen. Dat men aan het woord kwam, had namelijk slechts ten doel dat een ieder nu en dan stoom kan afblazen. Van degenen echter die nog wél wat in te brengen hebben, zoals de districtsvoorgangers, wordt van hogerhand verlangd dat zij "de zwijgzaamheid" betrachten. Betrokkenen "weten" dat wie daarin verzaakt, voortaan dodelijk genegeerd zal worden. Er wordt dan gedaan alsof je niet meer bestaat. Zo word je subtiel doch effectief terechtgewezen, én indirect heengezonden. Voorbeelden te over! Lees de diverse Internetfora er maar op na in Duitsland en Amerika. Alleen de allerhoogste (!) "Godsgezanten" in de kerk zijn "Boden van Jezus Christus" en daarom hebben uitsluitend zij het in de organisatie voor het zeggen. Het is dan ook feitelijk door hun toedoen dat dit kerkgenootschap ongewoon veel afsplitsingen kent; door de jaren heen gemiddeld één per jaar. Als districtsapostel De Bruijn straks wordt veroordeeld wegens meineed en laster, roept hij bij wijze van spreken achteraf diens volgelingen nog op om te bidden voor vergeving van rechter. Kort en goed: de "cultuur" met haar sektarische trekken in deze geloofsbeweging doet haar zogenaamde dienaren, zodra deze promoveren tot "hogere dienaren", van zichzelf, hun naasten, hun omgeving en van de rest van de samenleving zodanig vervreemden dat men als het ware een dubbelleven moet gaan lijden. Deze "klassieke sekte" maakt van haar meest voorbeeldige en "omhoog gevallen" kerkelijke ambtsdragers ongenaakbare voorgeprogrammeerde robotachtige wezens die van godsdienstwaanzin niet meer weten wie zijzelf ooit geweest zijn. De oorzaak daarvan is simpelweg dat er in het "werk Gods" geen "hoge(re) dienaren" bestaan en ook nimmer hebben bestaan. Het beste zou zijn als ieder weer reëel met beide benen op de grond terugkeert! Daarmee zal er niets verloren zijn; alleen maar heel veel gewonnen...

Een en ander verklaart hoe er zich binnen de Nieuw-Apostolische Kerk een geestelijke elite heeft gevestigd die de vrije meningsuiting van allen die zij aan haar gezag onderworpen acht aan banden legt. Exemplarisch voor dit verschijnsel is het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Het is ronduit bedrieglijk hoe daarin wordt gesproken over een Raad van Toezicht. Ten aanzien van de arbeidsrelatie met projectleider Rohn hult apostel Klene zich vooral in vaagheden, behalve misschien wanneer hij zich uitlaat over de precieze ontslaggrond waardoor die arbeidsrelatie onherroepelijk had moeten worden verbroken:
 • 17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
 • 18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
Aldus worden de bovenbeschreven zienswijze van het kerkbestuur én de thans zichtbare verregaande gevolgen daarvan niet alleen opgedrongen aan de geadresseerden van het desbetreffende schrijven, doch inmiddels aan allen die daarvan kunnen/moeten kennisnemen. Bovendien worden de kosten van deze afkeurenswaardige handelwijze afgewenteld op de samenleving doordat men vanwege de fiscale giftenaftrek oneigenlijk profiteert van (door de belastingbetaler te financieren) "gesponsorde" schenkingen. Staat er wel eens iemand bij stil dat twee van de drie leden van de "Raad van Toezicht" die geen Raad van Toezicht was, sinds hun benoeming in juni 2009 (!) in de diverse bestuurs- en directiefuncties binnen de in allerijl extra opgerichte "dochterondernemingen" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, nu, na anderhalf jaar, vandaaruit nog steeds geen kans hebben gezien het zorgproject Eimersstaete tot een goed einde te brengen? Zou daar niet een héél simpele reden voor kunnen zijn? Vast wel! (...) Wij denken aan verwijtbare nalatigheden en onkunde. Maar hoe moet dat nu verder, nu er geen solide Raad van Toezicht actief is? Waar blijft in deze samenhang de verdiende afstraffing van de onverantwoordelijke verantwoordelijken door de stamapostel en "de landelijke vergadering" wegens onbehoorlijk bestuur?! Of hebben die er óók al geen weet van wat er in de statuten staat?! Daarom, landelijke en internationale pers: hier ligt voor u een taak!

Voorafgaand aan al die extra bedrijvigheid waren er rechtsgeldige bestuursbesluiten nodig van het kerkbestuur, bestaande uit districtsapostel De Bruijn, apostel Klene en opziener Kamstra. Dit gebeurde allemaal in het voorjaar van 2009. Mede hierdoor plaatsen wij grote vraagtekens bij de aangevoerde oorzaken voor het latere ontslag van projectleider Rohn. In november 2009 vindt er daarna in Eimersstaete een Open Huis plaats, georganiseerd door de nieuwe bedrijfsleiding. Desondanks lopen hun inspanningen op niets uit; tot op de dag van vandaag zelfs. Niettemin richt apostel Klene zich op 21 februari 2010 "tot het ganse volk" en wordt projectleider Rohn met een omhaal van woorden aan de schandpaal genageld. Sindsdien is er bijna een vol jaar voorbijgegaan. Het ene na het andere verontrustende vonnis kan via de http://www.rechtspraak.nl of anderszins worden ingezien. Ondertussen ziet het kerkbestuur zich genoodzaakt een kostbaar forensisch onderzoek te laten uitvoeren want blijkbaar moet er een betere stok worden gevonden om projectleider Rohn van het strijdtoneel af te meppen dan alleen de omstandigheid van de gestelde "exorbitante" eisen aan diens vertrek... Maar nogmaals: hoe kan een werknemer die zelf "op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde" (vgl. regelnummer 16) zulke eisen überhaupt stellen en daardoor vervolgens worden ontslagen?! Het enige wat het kerkbestuur daarop te zeggen heeft en waar zij het -vreemd genoeg- bij wil laten, is: "Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht." (vgl. regelnummer 48).

Leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland: waarom laat u zich dit welgevallen? Waarom wilt u dit - dat gelovigen die zich nu in een WebTeam hebben verenigd klokkenluiders moeten zijn omdat... het kerkbestuur verdeeldheid zaait!! Die verdeeldheid past trouwens ook niet bij de kerstgedachte, bij het feest van het licht. Met onze verkenningen hebben wij gepoogd wat licht te scheppen in een vooralsnog bedrieglijke duisternis. Wij hopen u -tot dusverre- een zo zuiver mogelijk beeld van de situatie te hebben geschetst (vgl. regelnummer 42)!
Dietrich Bonhoeffer tijdens de radiotoespraak op 1 februari 1933 (de leiding van het radiostation haalt deze toespraak voortijdig uit de lucht):

"Mensen en in het bijzonder jonge mensen hebben een leider nodig die gezag uitoefent zolang ze zichzelf nog niet volwassen, sterk en verantwoordelijk voelen... De leider zal zich bewust moeten zijn van deze begrenzing van zijn gezag. Hij verstaat zijn functie verkeerd als hij degenen die hij leidt niet bewust maakt van de grenzen van zijn gezag en hen de eigen verantwoordelijkheid afneemt. In dat geval laat hij zich door hen verleiden om een afgod te worden - iets wat degenen die geleid worden steeds weer hopen. Zo transformeert het beeld van de leider in dat van een verleider... "

Bron: ISBN 90 259 5559 2/NUR 680
Geïnteresseerd op zoek naar een logische verklaring voor de gedachtengang van apostel Klene bij het schrijven van de brief "Santpoort, 21 februari 2010" viel het ons op dat hij in het document negenmaal de ik-vorm hanteerde:
 • 1) Deze brief schrijf ik u mede namens de Opziener, Oudste N. Klene en Evangelist Vis.
 • 2) Dit weekeinde zijn een aantal van u opnieuw geconfronteerd met een e-mail met bijlagen van broeder R. Rohn.
 • 3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
 • 5) Daarom schrijf ik u vandaag als broeder van u allen, maar ook als broeder van onze Districtsapostel.
 • 6) Ik kan niet accepteren dat dit gebeurt.
 • 28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
 • 42) Met het bovenstaande hoop ik u een zo zuiver mogelijk beeld van de situatie te hebben geschetst.
 • 43) Daarbij had ik de behoefte om het op te nemen voor onze Districtsapostel
 • 46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
 • 52) Deze brief achtte ik echter toch noodzakelijk.
Hierboven is regelnummer 2 extra aangehaald want, zo vroeg wij ons om te beginnen af, wat zette in "een e-mail met bijlagen van broeder R. Rohn", gericht aan anderen en wellicht doorgestuurd naar apostel Klene, bij hem mogelijk de knop om, om daarop onverwijld over te gaan tot "georganiseerd verzet"? Of moest dit verzet de aandacht misschien ergens van afleiden?


[Hier is dit artikel nog niet af. Red.]

Ten slotte; meermalen werd het WebTeam verzocht/getipt toch óók maar te letten op omstandigheden die zouden kunnen wijzen op fraude, gepleegd door of namens het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Met iemand als Peter R. de Vries in ons team hadden wij daar vast wel raad mee geweten! Wat valt er bij fraude echter speciaal in aanmerking te nemen? Opnieuw hielp het Internet ons verder:
Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden.

(...)
Wolters beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek (12e druk) vermeldt als betekenissen: bedrog, schade, misdaad.

Kenmerken van fraude
Er is geen duidelijke definitie van fraude. Het begrip als zodanig komt niet voor in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:
Het gaat om opzettelijk handelen
Er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
Er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
Er is een benadeelde
Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

Voorbeelden van fraude
(...)
Onder belastingfraude (ook wel:belastingontduiking) wordt verstaan: minder of geen belasting betalen door het niet naleven van de fiscale wetgeving. Bij belastingontduiking is er altijd sprake van een wetsovertreding.
(...)
Bij jaarrekeningenfraude wordt in de jaarrekening een onjuist beeld gegeven van de stand van zaken in een bedrijf;
(...)

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude
Bij bedrog is er sprake van een wilsgebrek bij de totstandkoming van een rechtshandeling.
Een rechtshandeling vereist immers op grond van art. 3:33 B.W. (artikel 33 van boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.
In art. 44 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (art. 3:44 B.W.) staan de wilsgebreken: bedreiging (lid 2), bedrog (lid 3) en misbruik van omstandigheden (lid 4). Deze wilsgebreken leiden tot vernietigbaarheid van de betreffende rechtshandeling (lid 1).
Een ander wilsgebrek is de dwaling, die vermeld staat in art. 228 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:228 B.W.).

Verschillen tussen bedrog en dwaling
Bij bedrog is er, in tegenstelling tot dwaling, sprake van opzet waarbij iemand willens en wetens (expres) in dwaling wordt gebracht.
Bij dwaling geldt er een onderzoeksplicht van de dwalende partij op grond van de zgn. verkeersopvattingen genoemd in art. 6:228 lid 2 B.W., en pas wanneer daaraan voldaan is, is er sprake van een geslaagd beroep op dwaling. Bij bedrog is het niet nodig, dat er is voldaan aan een onderzoeksplicht.

Definitie
Bij bedrog wordt iemand tot een bepaalde rechtshandeling bewogen door een opzettelijk onjuiste mededeling (het vertellen van onwaarheden/leugens), opzettelijke verzwijging (iets belangrijks niet mededelen, wat men juist verplicht was mede te delen) of een andere kunstgreep (bijvoorbeeld het opgeven van een valse naam, een vals adres, het vervalsen van stukken en zich in een valse hoedanigheid presenteren).
Een "aanprijzing in algemene bewoordingen": overdrijving in advertenties is echter toegestaan, ook al is ze onwaar, en levert noch een gerechtvaardigd beroep op bedrog, noch op dwaling op. Voorbeelden hiervan zijn: "de mooiste", "de beste" en "de goedkoopste".

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrog
Nadat wij deze informatie op ons hadden laten inwerken, zagen wij in de combinatie van de thans gemelde opvolgende gebeurtenissen aanleiding om zonder meer de bezorgdheid te delen van allen die ons hieromtrent meer dan eens waarschuwden. Zo bevreemdt ons de hele verkooptransactie van Eimersstaete op 3 juli 2009, voorafgegaan als het ware door een overval vanuit de gefingeerde "Raad van Toezicht". Hierbij en hierna ontstaan alle verliezen! Wanneer dit allemaal al is gebeurd, en er tussendoor in Eimersstaete slechts formaliter een Open Huis plaatshad, "valt" apostel Klene opeens over een e-mailtje dat hijzelf niet eens rechtstreeks had ontvangen. Toch zou er niets loos zijn! Wie dan echter tegelijkertijd zichtbaar moeite doet om de districtsvoorgangers binnen "de landelijke vergadering" een oogje te laten dichtknijpen, wat simpelweg stuitend is en "onbehoorlijk bestuur" veronderstelt, en zichzelf dan op geen enkele fatsoenlijke transparante manier laat controleren, is in onze ogen een ordinaire boef en niets minder dan dat!!

Maar wat was daarin gedurig de rol van districtsapostel De Bruijn? Het kerkbestuur (indien dit bestaat uit minder dan vier personen) moest toch -ingevolge de statuten- steeds unaniem zijn in haar besluitvorming? Dan gebeurde toch alles per se met diens medeweten én met diens instemming? (...) Voor de duidelijkheid volgt hieronder eerst het in dit verband meest relevante artikel uit de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland:
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

c. het vaststellen van de jaarrekening;

d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;

e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.


5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.
Het bestuur is dus al tot besluitvorming bevoegd als twee (van de drie) leden aanwezig/vertegenwoordigd zijn. Een drie vierde meerderheid bij twee leden is 1,5 en daardoor 2. Een drie vierde meerderheid bij drie leden is 2,25; derhalve 3. Daardoor wordt in beide gevallen unanimiteit vereist. Dit lijkt ons belangrijk om vanaf nu goed in het oog te houden. Echter, hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan? Enig onderzoek ernaar bracht onthutsende feiten aan het licht. Hoofdrolspeler daarbij: apostel Peter Klene. Zie hieronder pagina 4 uit het vonnis in kort geding van de Rechtbank Utrecht op 1 september 2010 in de zaak Ronald Rohn tegen NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V., waarbij het ontslag aan de orde was:
 • Afbeelding
Hier staat dus werkelijk...
 • [begin citaat] Het besluit tot benoeming van N. Klene en R.D. Vis als bestuurders van de stichting Alpha & Omega is genomen tijdens een buitengewone vergadering van het hoofdbestuur van NAK op 8 juni 2009. Hoewel in de notulen van die vergadering de indruk wordt gewekt dat ter vergadering twee leden van het hoofdbestuur van NAK aanwezig waren, te weten Th. J. de Bruijn en P. Klene, is gebleken dat alleen P. Klene daadwerkelijk aanwezig was en dat Th. J. de Bruijn op grond van een volmacht door P. Klene werd vertegenwoordigd.

  (…)
  Wat Rohn verder nog heeft aangevoerd dat (i) de bestuursvergadering op 8 juni 2009 in het geheel niet heeft plaatsgevonden en (ii) dat de notulen van die vergadering valselijk zijn opgemaakt en dit door P.Klene tijdens een terechtzitting zou zijn erkend, is van belang dat -wat hier ook van zij- het besluit later nog door Th.J. de Bruijn is bekrachtigd. [einde citaat]
... jawel, dat apostel Peter Klene, wanneer de beide andere bestuursleden op enig moment in geen velden of wegen te bekennen zijn, maar zelf een paar knopen grondig doorhakt. Dat kan namelijk allemaal zomaar bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling!! En wat doet hij dan?! Jawel, hij benoemt zijn eigen broer in allerhande bestuurs- en directiefuncties; en (om het iets minder erg te maken) wordt toch ook nog maar een tweede man met al die versierselen omhangen!!

De rol van districtsapostel De Bruijn bestond hier dus uit het ratificeren van het solistische optreden van diens toekomstige opvolger...

Beste lezers; u kunt het zich nu vast wel indenken dat de schrik ons om het hart sloeg toen dit bewuste vonnis dergelijke zaken openbaarde! Onmiddellijk rees bij ons dan ook de vraag van welk rechtsgeldig mandaat de zogenaamde Raad van Toezicht eerder feitelijk was voorzien! Wij vreesden immers al dat het in het voorjaar van 2009 een vooropgezet plan was geweest om projectleider Rohn "kalt" te stellen. Zou het voor de buitenwacht destijds tot een Raad van Toezicht opgetuigde veredelde theekransje op dezelfde manier (door apostel Peter Klene) zijn geïnstalleerd als nu naderhand de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Ruud Vis in hun talrijke bestuurs- en directiefuncties?! Anders gezegd: lag ook dááraan een goeddeels solistisch optreden van apostel Peter Klene ten grondslag? En was dát dan nu wellicht de reden waarom in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" nadrukkelijk tevens wordt gesproken uit naam van opziener Kamstra?! Moest deze op die manier "met terugwerkende kracht" impliciet support verlenen aan kerkpolitieke schijneffecten?

Als rechtgeaarde digitale spoorzoekers in "de bonte wereld van geloven en denken" zochten wij ook nu onze toevlucht tot de vrije encyclopedie WikipediA op het Internet:
Valsheid in geschrifte of schriftvervalsing is een begrip uit het recht.
Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat aan bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten. Een valse vermelding op een factuur kan strafbaar zijn, een valse bewering in een liefdesbrief wellicht niet. In het Belgische Strafwetboek hoort de valsheid in geschriften bij de ernstige misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële valsheid en intellectuele valsheid. Wie een bestaand document namaakt of wijzigt, begaat een materiële valsheid; ook een nagemaakte handtekening valt daaronder. Men kan denken aan vervalste of nagemaakte paspoorten. Wie in een origineel stuk onjuiste vermeldingen opneemt, begaat een intellectuele valsheid. Op een factuur kan een verkeerde datum ingevuld worden, of de naam van een verkeerde klant, of verkeerde hoeveelheden en bedragen. Als dat met bedrieglijke intenties gebeurt, is het een valse factuur. Men kan ook een factuur maken voor een levering die helemaal niet gebeurd is; dan is de factuur ook vals, de levering is fictief.
Bij uitbreiding wordt het vervalsen van computerbestanden die geloofwaardig moeten zijn, bijvoorbeeld een boekhouding, ook tot de valsheid in geschriften gerekend.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
Terwijl deze "paragraaf 9" langer en langer wordt, wat wijzelf bepaald niet hadden voorzien, zijn wij nu toch wel aangekomen op een punt waarbij wij denken dat een ieder zich in gemoede mag afvragen: hoe geloofwaardig zijn in werkelijkheid de leden van dit kerkbestuur? Doch ook: hoe geloofwaardig zijn in werkelijkheid hier de leden van "de landelijke vergadering", waarin hoofdzakelijk de districtsvoorgangers het voor het zeggen hebben? Het lijkt onderhand immers wel alsof de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland enkel en alleen wordt bestuurd door één man: apostel Peter Klene!

Wanneer wij ál het voorgaande nog eens goed in ons om laten gaan, is het meest bevreemdende van alles toch wel dat één enkel bestuurslid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het kennelijk presteert om een "onafhankelijke" Raad van Toezicht waarin hij ook zelf zitting schijnt te hebben gehad (hoe kán zoiets überhaupt -?!-), om te smelten tot een team van gelijkgestemden dat op 8 juni 2009 als het ware een coup pleegt. Het theekransje was een "paard van Troje"!!

In een oogwenk was op 8 juni 2009 de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland binnen haar geledingen (gezien een ware diversiteit aan bedrijfsonderdelen) ontdaan van haar Raad van Toezicht. Het meesterbrein achter dit huzarenstukje: apostel Peter Klene. Dit brengt ons terug bij de volgende opmerking van betrokkene in diens -door minstens enkele slachtoffers- vermaledijde schrijven "Santpoort, 21 februari 2010":
 • 46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
Voor meesterbreinen die in strategieën denken is zo'n opmerking welhaast te vergelijken met een handtekening, zo wil het ons voorkomen. Het kon in die hele rechtsgang wel eens compleet andersom zijn, namelijk dat de geschorste en ontslagen projectleider Rohn gaandeweg weet te ontrafelen welke dubieuze praktijken er zich binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland moeten hebben afgespeeld in haar bestuurskringen! En terwijl daarbij een ieder nu verplicht de zwijgzaamheid betracht in afwachting van die rechtsgang, lopen sinds 8 juni 2009 dagelijks de financiële verliezen verder op. Tel uit je winst!
 • All we say to the apostle Peter Klene...

  "Be true to what you're saying on paper!"
Laten wij hier even een tussenbalans opmaken:
 • doordat er in Arnhem hypotheekrente wordt betaald voor een leegstaand nieuw appartementencomplex (stel voorzichtigheidshalve: 5% over 4 miljoen euro) en er beslag ligt op het voormalige kerkgebouw plus annexen aldaar waardoor men rente misloopt over de verwachte verkoopopbrengst (stel: 5% over 3 miljoen euro), kost dit de kerk 350.000 euro op jaarbasis;
 • stel: de afschrijving bij Eimersstaete is per jaar 200.000 euro;
 • stel: de uitblijvende winstgevendheid bij Eimersstaete bedraagt 250.000 euro per jaar;
 • stel: er zijn doorlopende loonkosten bij Eimersstaete (een directeur, een assistent, een alvast in dienst genomen kok wellicht) - dan valt al gauw te denken aan een totaalbedrag van 100.000 euro per jaar;
 • ook elders stagneert door conservatoir beslag de projectontwikkeling, zoals in Enschede, en blijft winstgevendheid uit. Stel: de rentederving bedraagt per jaar 100.000 euro;
 • stel voorzichtigheidshalve: de huisadvocaat van de kerk rekent een uurtarief van 300 euro en hij heeft per jaar 4 weken werk aan de zaak; met wat onkosten erbij komt dit op 50.000 per jaar;
 • vanuit het kerkbestuur wordt er aan deze zaken veel arbeidstijd gespendeerd. Stel: de daarmee corresponderende loonkosten bedragen per jaar 100.000 euro;
 • stel dat de kosten van ondersteunende diensten van externen per jaar 50.000 euro bedragen.
Alles bij elkaar komt dit op 1,2 miljoen euro aan verlies per jaar; per maand dus 100.000 euro. En dat zou projectleider Rohn op diens geweten hebben? Of is het misschien apostel Peter Klene, als aanvoerder van een zwijgende minderheid! Op basis van het zojuist gegeven rekenvoorbeeld met bescheiden uitgangspunten heeft het bestuur dus elke zondag weer zo'n 23.000 euro verlies te melden over een achterliggende week. Dat zijn per week 115 verspilde giften van 200 euro. Met dat beleid heeft men sinds 8 juni 2009 een bestendige koers gevaren! Ook als de helft, of de helft van de helft ervan wáár zou zijn, is er nog steeds sprake van financieel wanbeheer... Neemt u het echter intussen maar aan; niet de helft van deze ernstig compromitterende waarheid is u door het kerkbestuur open en eerlijk verteld! Schaamteloos riep apostel Peter Klene ertoe op om de zwijgzaamheid te betrachten. Laconiek leggen de districtsvoorgangers zich bij het op die duivelse manier uitgeoefende intimiderende autoritaire gezag neer! De opziener schijnt zich inhoudelijk op de vlakte te houden en verder lijkt het wel alsof de districtsapostel van diens vermeende slachtofferrol al een heuse life-style heeft gemaakt.


"Wat is hier toch ingewikkeld aan?"

Nog steeds ziet het WebTeam niet in wat er in het "werk Gods" ingewikkeld zou zijn aan het behartigen van een aantal zakelijke belangen met als voornaamste doel het verschaffen van een fysiek onderdak aan christenen voor het houden van openbare erediensten, en zulks op basis van Zijn liefde en van Zijn waarheid.

Niettemin... Wat is dit voor een bestuur? Wat is dit voor een kerk? Wat zijn dit voor bijgelovigen? Hoe is het mogelijk dat men hiermee wegkomt? Of zal dat binnenkort toch nog heel anders uitpakken? Deze ongerijmdheden leggen wij voor aan de journalistiek, de politiek, aan het buitenland, en aan u allen die dit leest.

Het maximum aantal toegestane tekens van 60.000 per bericht is nu bereikt. Klik >>HIER<< voor de verschenen aanvullingen.
Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door Lmg »

Peter Klene schrijft o.a dat het De Bruijn alleen maar ging om de aankoop van
een zomerhuis op het park in Oostenrijk. Daartoe heeft hij een betaling gedaan (150.000 Euro)

Iemand kwam op de gedachte dat De Bruijn ivm de aankoop van dit onroerendgoed dan toch
zeker een koopcontrakt hiervan zal moeten hebben.

Vraag maar even aan de D. Apostel of hij die kan tonen.
Ik garandeer u, HIJ HEEFT HEM NIET.

Groet Lmg
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door willempower »

@lmg
Heeft Theo loog geen contract , de bedrieger bedrogen ?
Is het koopcontract doorgeschoven naar zijn zoon dan .
Mijn gevoel zegt ergens dat hij een deel van zijn problemen op het bord heeft gelegd van zijn zoon .
Deze heeft volgens papieren op dit forum nu een aandeel toch .
Zou Theo loog nu wel een fijne kerst hebben ,met zijn familie .
Maar stel dit heerschap verdwijnt en wat dan de mensen er onder zijn net zo verantwoordelijk die hebben ja en amen gezegt tegen alles . Dus nak leaks gaan gewoon door ze staan te trappelen al om dit over te nemen .
Er zal niets veranderen .
Over de opmerking vraag het aan Reinier van Markus , das de man die toch nooit antwoord en alle mails direct in de prullebak gooit , dat staat in zijn functie omschrijving , hij mag maar op een ding antwoord geven en dat is als men vraagt naar het giro nummer om te offeren .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door ACE »

@all

P. Klene heeft in zijn wijsheid de moed gehad om in zijn eentje een zeer zwaarwegende beslissing te nemen door destijds RR eruit te bonjouren.
Uiteraard heeft TdB later dat besluit bestendigd, maar veel belangrijker: het was de beslissing van PK en NIET TdB.
Daarmee plaatst TdB zich op hetzelfde nivo als Pontius Pilatus. Hij kan zijn handen in onschuld wassen.

Ook PK is er dus door TdB ingeluisd, net als broer Nico en DEV Vis.
Hebben ze nu nog niet in de gaten dat TdB -alias G1- met dubbele agenda's werkt?

Groet, ACE
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door Noise »

Ik geloof eerder dat PK de boel probeert over te nemen en dat TdB daar niks tegen kan doen, die probeert vervolgens zijn positie te beschermen en neemt daarvoor verkeerde beslissingen...
NK en RDV staan op hun beurt weer achter PK, waardoor ze zichzelf ook in de problemen werken.
Een ding staat vast, ze zullen toch oneervol uit hun ambt gezet worden.

NK krijgt last met zijn werkgever, een bekende bank.
RDV krijgt ook last met zijn baas, namelijk de overheid.
TdB krijgt geen leuke pensioens periode.
WS en JvV krijgen nog problemen in oostenrijk.
En ALLE anderen die dom geweest zijn krijgen nog financiele opdonders.
Mensen kinderen. Wat doet u uzelf aan.

Greetz
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door willempower »

Noise schreef:Ik geloof eerder dat PK de boel probeert over te nemen en dat TdB daar niks tegen kan doen, die probeert vervolgens zijn positie te beschermen en neemt daarvoor verkeerde beslissingen...
NK en RDV staan op hun beurt weer achter PK, waardoor ze zichzelf ook in de problemen werken.
Een ding staat vast, ze zullen toch oneervol uit hun ambt gezet worden.

NK krijgt last met zijn werkgever, een bekende bank.
RDV krijgt ook last met zijn baas, namelijk de overheid.
TdB krijgt geen leuke pensioens periode.
WS en JvV krijgen nog problemen in oostenrijk.
En ALLE anderen die dom geweest zijn krijgen nog financiele opdonders.
Mensen kinderen. Wat doet u uzelf aan.

Greetz
U schrijft wat doet u zichzelf aan , das niet zo erg nog dat doen ze met hun "volle" verstand , ze zullen wel zeggen is ons door God ingegeven en klaar weer.
Wat belangrijker is wat doen ze de offeraars aan , das vele malen erger de mensen die ze zouden moeten dienen !!
Maar ze waren toch door god gezonden en maakten er een zooi van , Wat hebt u met het mijne gedaan
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door BakEenEi »

@all

Wat ik trouwens óók niet begrijp is dat er door het kerkbestuur nog steeds "een spetterende site" over Eimersstaete in de lucht wordt gehouden, namelijk http://www.eimersstaete.nl/; alsof het er nu serieus een bruisend gebeuren zou zijn! Verder is het mij opgevallen dat men in eerste instantie Curadomi Thuiszorg te Veenendaal noemde als "zorgpartner", naderhand was dat Diafaan Thuiszorg te Zevenaar, en sinds kort komt ook die informatie niet meer voor op de site.

Achteraf bezien was het een toepasselijk berichtje over Eimersstaete dat op 15 december 2009 verscheen op het Internet:

Overigens denk ik dat het kerkbestuur zich wel eens mag beraden op het volgende:
 • Afbeelding
Hoe zou het bijvoorbeeld bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zitten met "de beloning voor bestuurders" of met een "actueel beleidsplan"? Het lijkt mij verstandig dat wie in de berichtgeving van de laatste maanden over mogelijk financieel wanbeheer bij deze kerk aanleiding ziet om dat niet nog verder op zijn beloop te laten, er verstandig aan doet zich tot de Belastingdienst te richten met het klemmende verzoek daar z.s.m. een extra controle uit te voeren. Dit is het adres:
 • Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch
  ANBI-team
  Postbus 70505
  5201 CG ’S-HERTOGENBOSCH
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door willempower »

@all
Zou zeggen hoe meer brieven er heen gaan hoe meer zorg .
Maar een briefje naar Reinier geeft ook wel antwoorden over hoe ze dit zien .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
hiawhata
Berichten: 47
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 18:38

Re: (9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Bericht door hiawhata »

Hallo allemaal ,
Af en toe kijk ik nog op dit forum en wat me opvalt is dat al die zogenaamde dominee's dit allemaal maar pikken .
Ik heb een brief gestuurd naar de heer de bruijn en kreeg in eertse instantie antwoord .
Hij wist van niks begreep me niet en ik heb toen ter verduidelijking een mail teruggestuurd en nu er daar echte vragen zijn geen antwoordt wederom .
Wat ik nu wel begrijp en misschien zie ik dat wel goed is er bij deze kerk een machtstrijd gaande en licht Klene de Bruijn een pootje .
Volg niet alles maar het begint te lijken volgens mij om een echt crimineel zooitje en heeft dit niks meer met het geloof te maken maar om geld macht en roem
De heer Rohn mag wel oppassen en met bodyguards gaan lopen want ze zullen waarschijnlijk hem ook op de dodenlijst geplaatst hebben .Ik weet dat ze die hebben .

Ik zie hier in deze kerk geen happy end meer komen .
De drie-eenheid binnen de N.A.K. G G G Geld Geld Geld
Gesloten