(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Helaas laat de geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk zien dat het door de jaren heen schering en inslag is geweest met malversaties doch ook met getouwtrek om de macht. Er is structureel sprake van een totaal gebrek aan transparantie, vermenging van belangen en wanneer het zo uitkomt worden de feiten verdraaid. Dit is een patroon dat zich pijnlijk aftekent voor een ieder die op zoek gaat naar de wortels van "het wederopgerichte genadealtaar in de hedendaagse nieuw-apostolische apostelen". Als een rode draad lopen deze symptomatische verschijnselen heen door het rafelige verleden van deze kerk, die mede daardoor tientallen afsplitsingen kent. Aangezien al dit soort van belastende feiten en omstandigheden zo veel mogelijk wordt verzwegen en waar mogelijk onder het tapijt of in een doofpot verdwijnt, weet de doorsnee kerkganger er meestal weinig of niets van af. Waarom zou men zich er ook voor interesseren, is wellicht ook de gedachte want desondanks kan het in een plaatselijke kerkgemeente heel goed toeven zijn. Met wat er op het hoogste niveau achter de coulissen is misgegaan of zelfs aan het misgaan zou zijn, heeft men in de periferie van de organisatie veelal niets van doen! Waarom zou men voor zichzelf "de vrede" laten verbreken door strandjutter te worden op het strand langs "de zee der vergetelheid"?

Tegen het licht van deze benauwende achtergronden haken ondertussen anderen stilletjes af die -onbedoeld- wél worden geconfronteerd met de keerzijde van de medaille. Wat men namelijk te weten komt of wat men zelf ondervindt staat veraf van wat naar alle waarschijnlijkheid in de plaatselijke kerkgemeente ieders realiteit is. Bevond men zich aanvankelijk nog "in het midden der gemeenschap"; nú, ten prooi gevallen aan een ontluisterende waarheid, voelt dat opeens heel anders aan. Hiermee "opgezadeld" zal menigeen het lachen vergaan. Men krijgt het te stellen met vragen zonder antwoorden, en zielzorg? "De dienaren" zullen wel zeggen: "Leg het in de handen van God, geef het over, probeer de knop om te zetten, laat het los, kijk niet achterom, vergééf, maak voor jezelf de weg weer vrij, en wij willen je gedenken". Of in een verscheidenheid aan andere bewoordingen met gelijke strekking. Het (dood)zwijgen begint...

Daarom bestaat de Nieuw-Apostolische Kerk uit twee goeddeels gescheiden werelden: de wereld van de wetenden en de wereld van de onwetenden. Momenteel komt daarvan iets aan de oppervlakte in de kwesties Oostenrijk en Arnhem. Ook nu weer doet de kerkleiding verwoede pogingen om de onwetenden onwetend te houden. Geen middel wordt daarbij geschuwd. Apostel Peter Klene zoekt steun bij drie medestrijders in "het werk Gods" en verspreidt op 21 februari 2010 een brief met zelfs meerdere grove leugens. En dan te bedenken dat er in de statuten staat: "Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd (...) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus." Ja, ja; eenmaal geordineerd, en de leugen mag zeker regeren! "Van de leden wordt verwacht dat zij hun leven naar de leer van Christus inrichten. Zij hebben recht op deelname aan alle voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg.", staat er vervolgens op de internationale website. Met andere woorden: wie er wat van zegt, heeft wat ons betreft geen recht van spreken - want in "het verlossingswerk" is het de liefde Gods die alle dingen bedekt. "Zo gaan de apostelen ons voor!" Ja, ja. Wat zijn dat feitelijk voor apostelen? Bestaat het wel in "het werk Gods" dat Zijn gezanten zich voorstaan op een positie die hoger zou zijn dan die van elke voor Hem gelijkgerechtigde naaste?!

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het Webteam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Lmg »

Deze kerk bestaat bij de gratie van vele onwetenden.

De meeste leden van de kerk kijken niet verder als het nivo van de plaatselijke gemeente.
Men kijkt en beoordeeld tot aan de gemeente voorganger.
Een kleine groep kijkt iets verder en beoordeeld tot aan de distiktsvoorganger.
Nog minder is het aantal leden van de kerk die behoefte hebben en in iets groter verband
willen zien en dus kijken tot aan Amersfoort.
Een klein groepje wil ook weten wat De St Apostel en Distriktsapostelen uitbroeden en
werpt de blik tot aan Zurich.
Wanneer iemand kijkt tot aan Zurich dan kan men denken een brede blik te hebben,
ondertussen heeft men dan veelal nog steeds niet over de rand van het bord gekeken.
Het systeem houd de leden zolang mogelijk klein en onderdanig, een verrekijker is door
de kerkleiding nog nooit verstrekt.
Eerst wanneer men door ongerijmdheden, teleurslellingen, kerkpolitiek, kritisch gaat worden
en navraag gaat doen, begint men te groeien in zelfstandiger denken.
De kans is groot dat dan het moment is aangebroken eens met het het hoofd tegen een muur te lopen.
Als men in dat stadium niet te angstig wordt is er een kans om los te breken uit een gevangenis.
Reken niet te veel op hulp en een toegestoken hand want de anderen zijn nog niet zo ver als uzelf.
Een hulpmiddel is om te gaan lezen over uw kerk over een periode van pakweg 100 jaar.
De schellen verdwijnen van uw ogen, en er word geen zand meer in deze ogen gestrooid.

Goede kerstdagen gewenst.
Lmg
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Toen wij speciaal voor dit onderwerp, "Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!", een nieuwe thread openden, was dat omdat wij er volledigheidshalve niet omheen konden dat dit een factor van betekenis is. Het is helemaal niet fijn om een dergelijk item aan te snijden. Toch doet zich hier voor de Nieuw-Apostolische Kerk een hardnekkig probleem voor. Helaas werken allerlei omstandigheden eraan mee dat zich niets ten goede keert. Onvermijdelijk echter zal op enig moment de wal het schip keren. Omdat wij wisten dat het complexe meervoudige problematiek betreft, zou het beslist een lastig karwei zijn om zulks te verduidelijken. Maar wij vonden dat wij het aan onze broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk verplicht zijn om uit te leggen waardoor gaandeweg menigeen zich genoodzaakt heeft gezien met de stille trom te vertrekken.

In vele gevallen verstomde voor zielen "de lieve Heilandsstem"; een enorme ontgoocheling. Het lied waaruit men deze woorden zich herinnert, is immers een lied dat kinderen al op de zondagsschool wordt geleerd.
 • Bij Vader thuis is 't ons zo goed,
  daar zijn wij altijd blij.
  Daar klinkt de lieve Heilandsstem
  zo mild tot u en mij.
  Daar worden wij bevrijd van schuld,
  want God is liefde en geduld.
  En leren wij, al zijn wij klein,
  een kind van God te zijn.
  Blijde zingen wij ons lied,
  voor 't heil, dat God in Jezus biedt;
  want aan kind'ren is bereid
  't rijk der eeuw'ge heerlijkheid.


  Bron: 1e couplet van lied 256, NAK-gezangboek
Geenszins was het onze bedoeling om elk glas dat halfvol was, halfleeg te maken. Integendeel, het ging erom enerzijds achtergronden naar voren te halen die begrip zouden kweken voor eenzaam lijden en anderzijds om er hopelijk aan bij te dragen dat ook in de Nieuw-Apostolische Kerk de hoofdzaak weer hoofdzaak kan worden. "Geloof, hoop en liefde" mochten er vreemd genoeg wijken voor "bulldozergedrag" van "dienaren".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Als in een geloofsgemeenschap de verhoudingen zodanig verstoord zijn geraakt dat -in plaats van het evangelie van Jezus Christus- het recht van de sterkste de doorslag geeft, zijn de gelovigen er slecht aan toe. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is dit helaas het geval. Omdat het een sluipend proces is geweest, is het velen ontgaan hoe de misère kon voortwoekeren. Steeds meer anderen echter keken bewust een andere kant op.

Toen de negatieve berichtgeving op het Internet de overhand begon te krijgen, zette de internationale kerkleiding als het ware de tegenaanval in. Men tastte diep in de buidel om de beeldvorming slim bij te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door van meerdere kanten hetzelfde positief gebrachte nieuws aan de publiciteit prijs te geven. Verder werden er als de wiedeweerga extra veel "goede werken" op touw gezet. Alwéér publiciteit!

"Plastische chirurgie" deed op die manier wonderen. Maar ja, wie neem je dan feitelijk in de maling? Het veranderde niets aan de gecreëerde wanorde, waarbij leidinggevende "zegenaars" zich aan alles schuldig maakten wat God verboden had. Dienen werd heersen. De liefde bekoelde. Zegen bleef uit. De levende have kon het ontgelden. Hoge dienaren verkozen een leven in 5-sterren hotels. Vertrouwen kwam te voet en ging te paard.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Zo maar een greep uit de "witwaspraktijken" bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) ...
 • niet toegeven dat er werd gelogen, zoals bij "de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff"
 • het laten voorkomen dat er een rangorde bestaat bij geestelijke bedieningen
 • het verdraaien van feiten bij de geschiedschrijving
 • de mantel der liefde claimen wanneer een districtsapostel € 9.500.000 te veel uitgeeft
 • het goedpraten dat dienaren dubbele petten op hebben en zich schuldig maken aan belangenverstrengeling
 • een catechismus introduceren en dan doen alsof het om het Woord van God gaat
 • aangesloten leden en medewerkers psychisch letsel toebrengen en er geen verantwoording voor willen nemen
 • oecumenische betrekkingen toejuichen maar er ondertussen stiekem niets voor voelen
 • voorgaan in een openbare eredienst en op hetzelfde moment een deurwaarder op iemand afsturen
 • districtsvoorganger zijn en tegen beter weten in een oogje dichtknijpen bij fraude
 • voorganger zijn en tegen beter weten in bidden voor de zegen van God over offergaven die worden verkwist
Het moet allemaal maar kunnen! Is dat het werk Gods? Welnéé, eerder een criminele organisatie...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Toen stamapostel Wilhelm Leber besloot dat gelovigen maar moest worden wijsgemaakt dat hemzelf en sommige "hoge dienaren" onder de kerkelijke ambtsdragers "een onbegrensd vertrouwen" toekomt, toonde hij zich een gewiekste bedrieger. Hij had gewoon een hekel aan tegenspraak. Die tegenspraak riep hij echter kwadratisch over zichzelf af door in de kerk voor zichzelf het hoogste gezag op te eisen. Dan is het niet meer dan logisch dat de vragen zich opstapelen!

Een enkel leugentje om bestwil was er misschien nog wel tussendoor geglipt, maar bij de Nieuw-Apostolische Kerk gingen in dit geval de hooggeplaatsten lelijk aan de haal met de volle waarheid. Zoiets blijft vanzelf niet onopgemerkt. Van de 100 vragenstellers die geen antwoord krijgen, houden wellicht 70 het snel voor gezien. Anderen nemen waarschijnlijk nog wel de moeite om een belangrijke aangelegenheid opnieuw aan te kaarten. Twee of drie geven het daarna niet op.

Al hebben wij vermoedelijk de schijn tegen; ook wij hebben de hoop al laten varen dat de dikdoenerij onder de nieuw-apostolische "zegenaars" op veler verzoek wordt afgeschaft. De verdorvenheid is helaas te groot voor een "ethisch reveil". Voor ons is het belangrijker dat wij hebben gedaan wat er van ons mocht worden verwacht. Wij spelen nu liever "open kaart" dan dat wij onze naasten straks niet meer recht in de ogen durven te kijken. Maar het was wel "a hell of a job".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Als ontwikkelingen faliekant verkeerd uitpakken, zijn er meestal meerdere oorzaken aan te wijzen. Dat is ook hier aan de orde. Om vertrouwen te hebben in een geestelijk verzorgende bij een geloofsgemeenschap; daar hoeft niets mis mee te zijn. Het wordt natuurlijk anders wanneer achter de schermen de kluit belazerd wordt. Wij drukken ons nu maar in rond Hollands hieromtrent uit want zo staan bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de zaken er nu eenmaal voor.

Zouden degenen die deel uitmaken van het kerkbestuur het zelf wel in de gaten hebben hoe men voor de buitenwacht allang door de mand is gevallen? Ja, zeer zeker! Voor betrokkenen doet zich nu echter de ongemakkelijke situatie voor, dat men als het ware gevangen wordt gehouden in een aantal waandenkbeelden dat men zelf heeft vormgegeven. Dan kun je alleen nog maar toneel spelen. Het verblijf in een 5-sterren hotel is binnen de kerk "een sigaar uit eigen doos".

Een bijzonder tragische omstandigheid is dat familie en vrienden van degenen die nu gedurig moeten wisselen tussen twee of méér gezichten, blijkbaar geen kans hebben gezien om hun dierbaren te weerhouden van de waanzin waarin dezen nu zijn vervallen; grootheidswaanzin en godsdienstwaanzin om precies te zijn. In dat opzicht is er hier niet eens iets nieuws onder de zon. Naarmate de tijd vordert, zal de waarheid steeds méér leugens achterhalen. Wie komt in er actie?


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

"Apostolisch-zijn" hield -toen wij opgroeiden nog- in dat wat er bijvoorbeeld staat in Handelingen 2 vers 42 richtinggevend was:
 • Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

  Bron: NBV
Net zo richtinggevend was een koorlied als "O Vader, bron der liefde" (646, NAK-liederenbundel), eindigend met de woorden "Zo bieden w' ons van harte opnieuw als helper aan". Wanneer je in een openbare eredienst bij de viering van het Heilig Avondmaal na de schuldvergeving weer met een schone lei kon beginnen, was dit bij menigeen een oprecht verlangen. Maar wat hebben deze kostbare waarden stilaan toch veel aan betekenis ingeboet... Uitgerekend normafwijkend en grensoverschrijdend gedrag bij "de ambtelijke top" blijkt hier de grote boosdoener te zijn. De ambtelijke top in wat er moest doorgaan voor het werk Gods nog wel.

Nu kunnen "onwetenden" zich wel op het standpunt stellen "nichts" te hebben "gewußt", maar hoe geloofwaardig ben je dan inmiddels? Er staat toch niet in de Bijbel dat je gewoon altijd maar alles op zijn beloop kunt laten?! Natuurlijk niet! Wat er daarentegen wél staat is "Onderzoek altijd of een geest van God komt". Zie 1 Johannes 4 vers 1. En wie als kerkelijke ambtsdrager "een leraar der gerechtigheid" wil zijn, doch ondertussen ijverig meehelpt om het falende kerkbestuur van alle blaam verschoond te houden - ook zó iemand is uiteraard een bedrieger!! Dan kun je te zijner tijd als "bedrieger-in-ruste" nog heel lang moeten knarsetanden.

Kortom; het wordt tijd om om te keren. Zoals het nú gaat, loopt het nog heel verkeerd af. Zeg nou zelf: hoe kan bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een priester nu nog met goed fatsoen bidden om de zegen over de offergaven die broeders en zusters hebben ingebracht? Je bent toch een huichelaar als je er niet eerlijk bij zegt dat er miljoenen euro's in de sloot worden gegooid door onbehoorlijk bestuur? Dat kun je toch niet verantwoorden?! Het moet onderhand niet gekker worden! Wie nu nóg langer doorgaat met deze godgeklaagde idiotie is "van de ratten besnuffeld", "van de pot gerukt", en nog veel méér van dat soort ongein!! (...)


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

Dus, gebroeders P&N Klene, schei ermee uit. Dit heeft helemaal geen zin meer. Jullie maken steeds méér kapot dan je lief is. Er moet bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zo snel mogelijk een interim-bestuur worden geïnstalleerd. Gebeurt dat niet, dan laten de gevolgen zich raden. Dan komt er een dag, waarop het hele schandaal via de media of anderszins op straat zal liggen. Ook de gezamenlijke districtsvoorgangers hebben er een potje van gemaakt. Hoe kun je nu toch als Federatie-belastingaviseur overal met je neus bovenop staan en het kamerbreed laten afweten, als geestelijk verzorger c.q. als toezichthouder en controleur?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Bericht door Redactie »

@all

In een interview op Radio 1 handelde het vanmiddag over gerechtelijke dwalingen waardoor personen ten onrechte kunnen zijn veroordeeld. Onwillekeurig laat zich dan in gedachten de vergelijking maken met hoe het eraan toegaat in de Nieuw-Apostolische Kerk, waar dwalingen min of meer uitgesloten worden geacht, en bij "hogere dienaren" al helemaal. Alleen al daarom lijkt welk excuus dan ook nimmer op zijn plaats te zijn. Wie meent dat een hoge(re) dienaar zich bij iemand ergens voor te verontschuldigen heeft, wordt er onmiddellijk van verdacht zich vermetel op te stellen tegenover God zelf. Dan worden "kwaadsprekers" om te beginnen subiet herinnerd aan Johannes 8 vers 7: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen." Menselijk falen bij "nieuw-apostolische kinderen van God" mag kennelijk geen naam hebben.

Niettemin voorziet de "Leidraad dienen en leiding geven" bij de Nieuw-Apostolische Kerk erin dat, "als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende kan wenden". Echter, toen districtsapostel Armin Brinkmann hier eens op werd aangesproken, weigerde hij er gevolg aan te geven. Zó kan het laatste beetje vertrouwen dus uit handen worden geslagen!

Genoegzaam bekend mag inmiddels worden verondersteld dat de nieuw-apostolische kerkleiding doorgaans maling heeft aan inkomende correspondentie. De kans dat kritische vragen worden beantwoord is erg klein. In het gunstigste geval krijgt men zoiets te horen als... "Wij begrijpen alles wat u zegt, maar wij delen uw mening niet!"

Wel verklaarde daarentegen mr. De Lange (de advocaat die optreedt namens het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) zich onlangs gaarne tot antwoorden bereid. "Op mijn christen-zijn mag u mij aanspreken!", zo gaf hij prompt te kennen. Wij wilden namelijk wel eens weten hoe betrokkene het met het evangelie van Jezus Christus had kunnen rijmen toen hij voor zijn secretaresse de volgende tekst insprak om op te nemen in een brief aan o.a. Bauke Moesker: "U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst." Het betrof "een juridische formulering", aldus de rechtsgeleerde in een vlaag van spontaniteit met voor ons zichtbaar een vleugje verlegenheid. Zou het wáár zijn?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten