Moat ik soms op myn broer passe?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie » zo 24 jul 2011, 16:23

@all

Over het volgende prestigeproject zijn in Nordrhein-Westfalen de beraadslagingen al gestart: "Planungsauftakt für pfingsten 2012". Ook nu weer was het speciaal één zinsnede (d.d. 02-06-2011) die bij mij bleef hangen: "Darüber hinaus will Bezirksapostel Brinkmann die Veranstaltung nutzen, um auf die Neuapostolische Kirche aufmerksam zu machen." Het vergroten dus van de naamsbekendheid van de Neuapostolische Kirche. Met name voor districtsapostel Armin Brinkmann moet het instituut N.A.K. blijkbaar torenhoog verrijzen als een bewonderenswaardige afzonderlijke zuil in het kerkpolitieke landschap.
Verzuiling is een sociologisch begrip, waarmee gedoeld wordt op de verticale structuur in de samenleving, gebaseerd op één of meer levensbeschouwelijke karakteristieken. De term heeft doorgaans een negatieve bijklank en wordt dan gebruikt door diegenen die de organisatie van maatschappelijke structuren op basis van levensbeschouwing minder wenselijk achten.


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling
Naar Nederlandse maatstaven gerekend keren wij met de door "De kerkleiding" aldus nagestreefde verzuiling terug naar de jaren '50 van de vorige eeuw! Zie hierbij tevens het bericht door BakEenEi op "ma 17 jan 2011, 23:01" in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft". Dat men op die manier tussen gelovigen de polarisatie weer in de hand werkt, wensen de "Godsgezanten" kennelijk niet in te zien. "Bij de Nieuw-Apostolische Kerk - dáár moet je zijn!" Stamapostel Leber zal het in de toekomst te pas en te onpas doch met gepaste trots blijven herhalen: „Wir wollen auch mit diesem Projekt der Gemeinschaft dienen“. (...)

Het fenomeen "branchevervaging" kwam op dit Forum al eerder aan de orde:
"... hoeveel procent van de arbeidstijd van de Nederlandse "apostelen" is er tegenwoordig gemoeid met -tegenvallende resultaten bij de- projectontwikkelingsactiviteiten zoals in Arnhem (c.q. tevens in Enschede, enzovoort)? In hoeverre bijvoorbeeld hebben dienstreizen naar het buitenland vooral ook ten doel om besprekingen te voeren op het gebied van dergelijke bouwzaken, zoals met D.Ap. Brinkmann en D.Ap. Koberstein:

http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... einweihung
http://www.nac-mgemnowa.org/hrs_german/ ... eldung.php"

Bron: bericht door BakEenEi op "di 09 nov 2010, 12:25" in de thread "Driemaal 'rentmeesterschap' is scheepsrecht!"
Ruim voordien kaartte ik mijn bezorgdheid op dit punt overigens al aan bij "De kerkleiding". Men had er geen boodschap aan! Binnen de nieuw-apostolische ideologie telt namelijk alleen wat de mensheid te horen krijgt indien "de Stamapostel" het woord neemt en hij begint te spreken in termen van "Wir", zoals: „Wir wollen auch mit diesem Projekt der Gemeinschaft dienen“. (...) Jawohl, lieber Stammapostel!

Het is echter de hoogste tijd ervoor geworden dat er mensen-uit-één-stuk opstaan en aan diezelfde stamapostel eens voorhouden: "Beste Herr Dr. Wilhlem Leber, u bent niet goed wijs! Voor zover u als kerkleider al een zendingsopdracht te vervullen heeft, vergooit u met allerhande bijzaken de tijd die God u schenkt om juist de hoofdzaak te dienen!"

"Moat ik soms op myn broer passe?" Welnéé, vonden...
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
... toen ze op en vanaf 8 juni 2009 alles maar in het honderd lieten lopen en het ze werkelijk geen biet meer kon schelen wie "de rekening" gaat betalen.

(...)
 • [1] ‘God van mijn voorouders, barmhartige Heer. U hebt door uw woord alles geschapen. [2] Door uw wijsheid hebt u de mens zo gemaakt dat hij over uw schepping zou heersen, [3] dat hij de wereld rechtvaardig zou regeren, in vertrouwen op u, en dat hij oprecht zou vonnissen. [4] Schenk mij de wijsheid die naast u troont, keur mij een plaats onder uw kinderen waardig. [5] Ik ben immers slechts uw dienaar, de zoon van uw dienares. Ik ben een zwak mens, met een korte levensduur en een beperkt inzicht in recht en wetten. [6] Maar zelfs als iemand een volmaakt mens zou zijn, dan nog is hij niets waard wanneer hij van uw wijsheid verstoken blijft.
  [7] U hebt mij uitgekozen om koning van uw volk te zijn en rechter over uw zonen en dochters. [8] U hebt mij de bouw opgedragen van een tempel op uw heilige berg, van een altaar in de stad waar u woont, naar het voorbeeld van de heilige tent die u al in het begin had ontworpen. [9] Bij u is de wijsheid, die uw werken kent en die erbij was toen u de wereld schiep. Zij weet wat u goedkeurt en wat met uw geboden in overeenstemming is. [10] Zend haar hierheen vanuit de heilige hemel, van bij uw luisterrijke troon, om mij met raad en daad bij te staan, opdat ik weet wat u goed vindt. [11] Zij weet en doorziet immers alles. Ze zal mij bedachtzaam leiden in mijn handelen, met haar luister zal zij mij behoeden. [12] Zo zal alles wat ik doe u aangenaam zijn. Ik zal uw volk recht verschaffen en de troon van mijn vader waardig bekleden.
  [13] Welke mens kent Gods bedoeling? Wie kan doorgronden wat de Heer wil? [14] Armzalig is het denken van sterfelijke mensen, wisselvallig zijn onze overwegingen. [15] Ons vergankelijke lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die rijk aan gedachten is. [16] En als we al nauwelijks kunnen bevatten wat er op aarde omgaat, en zelfs moeite hebben om te ontdekken wat onder handbereik is, wie kan dan doorgronden wat er in de hemel is? [17] Wie kan uw bedoelingen kennen als u niet zelf wijsheid geeft en uw heilige geest naar beneden zendt?’


  Uit: Wijsheid 9 (NBV)
Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie » zo 24 jul 2011, 17:48

@all

De website waaraan later dit Forum werd toegevoegd kwam voort uit het besef dat de leidinggevenden in de Nieuw-Apostolische Kerk terug moeten willen keren naar wat ooit de basis was voor de geloofsleer in deze kerk: Gods ordeningen. Wie als geestelijk leider op de "kerkvloer" zoiets te horen krijgt, voelt zich in eerste instantie wellicht "onaangenaam verrast". Toch zal het een dienaar van de Allerhoogste aanspreken hoe bijvoorbeeld destijds David hier tegenaan keek:
 • [30] De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid,
  zijn tong spreekt gerechtigheid,

  [31] hij draagt de wet van God in zijn hart
  en zijn voeten struikelen niet.


  Uit: Psalm 37 (NBV)
In "de welaangename tijd" werd ons door de werkzaamheid van de Heilige Geest geleerd hoe het feitelijk is gesteld met Zijn ordeningen. Daardoor voelen wij ons vrij om hieraan nu te herinneren!

Leidinggevenden in de Nieuw-Apostolische Kerk - voor zover u wilt dienen (!); in hoeverre herkent u zichzelf (nog) in de onderstaande bewoordingen?
 • [1] Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. [2] God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. [3] Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. [4] We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, [5] onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, [6] door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, [7] door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, [8] we worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, [9] we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, [10] we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles. [11] Wij zeggen u dit alles ronduit, Korintiërs, want wij hebben u in ons hart gesloten. [12] Niet wij schieten in onze genegenheid voor u tekort, maar u in uw genegenheid voor ons. [13] Nu dan, ik vraag u alsof u mijn eigen kinderen bent: sluit op uw beurt ons in uw hart.

  Uit: 2 Korintiërs 6 (NBV)
Weet u niet (meer) wat er in werkelijkheid voor nodig is om bijvoorbeeld het navolgende lied oprecht blij en spontaan vanuit het hart te kunnen zingen?
 • 345 O zalig 't huis

  1
  O, zalig 't huis, waar Gij kunt binnentreden,
  waar elk der leden zich in U verblijdt.
  Waar onder alle gasten, die daar komen,
  Gij, Heiland Jezus, steeds de liefste zijt.
  Waar alle harten blijde voor U kloppen
  en aller oog vertrouwend op U blikt;
  waar allen trachten naar Uw wil te leven
  en aller wens zich naar Uw wensen schikt.

  2
  O, zalig 't huis, waar man en vrouw toch beiden
  door Uwe liefde hecht aaneen gesmeed,
  met heil'ge vreugde steeds Uw werk belijden;
  ook eensgezind zijn onder kruis en leed.
  Waar beiden onafscheid'lijk U steeds eren,
  of hen ook smaad of vreugde wordt bereid.
  Waar deze eenheid geldt als hoogst begeren,
  in goede dagen en in kwade tijd.

  3
  O, zalig 't huis, waar allen, die daar dienen,
  doordrongen zijn van hun zo grootse taak.
  En al hun werk met liefd' en trouw verrichten,
  dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak.
  Waar oud en jong elkaar als huisgenoten,
  als kind'ren Gods erkennend, achting bien;
  in wederzijdse liefde en waardering
  het wezen van de Vader wordt gezien.

  4
  O, zalig 't huis, waar Uwe hulp gezocht wordt;
  waar men bij vreugd' de dank U niet onthoudt
  en men door U zijn leed en smart laat heil'gen,
  als zielearts en trooster U vertrouwt.
  O, dat wij immer waakzaam mogen blijven;
  geen duist're macht 't vertrouwen ons ontroov'.
  Dan wordt aan 't einde van de dag des levens
  de eeuw'ge vrucht geoogst van 't rein geloof.


  Bron: NAK-gezangboek, lied 345
Vraagt u zich (nog) wel eens af hoe herbergzaam het is op de "plaatsen Zijner woning"? Niet eerst en vooral voor uzelf, doch voor de Heer (!) én ál de Zíjnen!! Kunnen in die samenhang allen die daar komen (nog) van harte betuigen "Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses" ?!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Tosca » ma 25 jul 2011, 13:29

ACE schreef:@Jabob65
Als de voorganger, samen met de andere ambtsbroeders, een briefje stuurt naar de dienstdoende districtsapostel dat ze ofwel 40.000 willen hebben voor het onderhoud van het kerkgebouw ofwel niet langer de ambtelijke verantwoordelijkheid voor deze gemeenschap willen dragen, dan hebben ze binnen een week de toezegging.
Een van de kenmerkende symptomen bij Voorgangers is dat ze volgzaam, lief, gehoorzaam, devoot en richting leiding monddood zijn.
Mijn vader wist er wel raad mee. Die ging gewoon op de CA zitten en terplekke sprak hij hel en verdoemenis. Br Nagel werd zijn grote vriend!

Het kan zijn dat de DO de zaak langzaam laat escaleren, want ook hier weer van hetzelfde laken en pak: Slappe knieën en geen ruggegraat.

Verder is natuurlijk 'priester, houthakker en OG beheerder FS' debet aan dit hele verhaal.
Deze lompe bomenkapper heeft - op voordracht (of chantage?) van ome Theo - destijds zich lekker ingenesteld op de CA.

De 'lange leegte' zal het voorlopig even moeten doen met een zwaar verdund likkie verf.
Het zelfstandig vervangen van een kruis kan overigens verstrekkende gevolgen hebben.

Groeten,
ACE


@ ACE,
Een eventuele klacht bij de Deken der advocatuur is door mij ook overwogen, maar na overleg met de ‘huisadvocaat’ is besloten geen klacht in te dienen.
De Ambtsdragers weten wat er van hun wordt verlangt, en dat is heel simpel…Mond houden! En geen ‘moeilijke vragen’

FS speelt een belangrijke factor in deze zeer onverkwikkelijke zaak, En ook ik denk welk eens…Hier is meer loos, en ook ik denk dan wel aan chantage.

De Rechtszaken tegen RR zijn tot nu toe grotendeels verloren door de Nieuw Apostolische Kerk. Het is buitengewoon bijzonder dat we nog steeds niet weten wat de werkelijke aanklachten zijn. Naar het zich laat aanzien weet de kerkleiding dat ook niet (…) Blijft over dat de rechtszaken zijn aangespannen om RR maatschappelijk onderuit te halen. Overigens heeft de kerkleiding dat ook op papier gezet…zoiets als; ‘’Wij gaan Ronald Rohn maatschappelijk kapot maken!’’ (of in andere woorden met de gelijke strekking. In ieder geval is dat bewijsbaar.

Bij geruchte weet ik dat er ‘’iets’’ is uit vroegere tijden --Uit de tijd dat de Familie Klene in Amsterdam woonde in de zelfde portiek als de Familie waar RR zijn vrouw een dochter van is-- Klene en de Vrouw van RR hebben ook samen op de jeugd gezeten in die tijd. Dat ‘’iets’’ kan wel eens iets met een relatie te maken hebben. Wellicht is het handig iemand uit die tijd op te sporen, zodat er meer relevante informatie voor handen komt.

Mijn gedachten komen er in het kort op neer dat Peter Klene een oude Privé kwestie uit die tijd aan het uitvechten is over de ruggen van de Broeders en Zusters, en met gebruikmaking van de offeranden. Met het doel dat RR maatschappelijk ten onder zal gaan en vervolgens in een scheiding zal belanden. Tja, er moet meer zijn(…)

Er komen steeds meer bedenkingen en gedachten die voor Peter Klene zeer belastend zouden kunnen zijn. Zo werd ook de accountant voor ca. drie en half jaar terug vervangen. Vragen, vragen, VRAGEN!!!
Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie » ma 25 jul 2011, 19:51

@all

Wat wij de laatste tijd bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zien gebeuren is van een absurditeit die nauwelijks te overbieden valt. Terwijl "De kerkleiding" halsstarrig pretendeert met haar religieuze organisatie exclusief het werk Gods (!) te belichamen, wordt binnen dit kerkgenootschap de kloof tussen de theorie en de praktijk van het beleden geloof bijna met de dag groter. In plaats van lief te hebben zonder bijbedoelingen, in plaats van gelijkwaardige naasten te willen zijn van álle medemensen, in plaats van als vredestichters ieders respect af te dwingen, en in plaats van door rechtschapenheid juridische conflicten te vermijden, geven zogenaamde hogere verantwoordelijke leidinggevenden blijk van abjecte morele standaarden. Daarmee kan deze geloofsbeweging die meer en meer tendeert naar een kinderlijke ideologie van zelfzuchtigen amper nog christelijk worden genoemd.

Werkelijk tientallen malen en gedurende een reeks van jaren is er -óók van onze kant- bij "De kerkleiding" gewaarschuwd tegen de ellende die men nu over zichzelf afroept, maar degenen die "erover gaan"...
 • stamapostel Leber (!)
 • districtsapostel Brinkmann (!)
 • apostel Peter Klene (!)
 • opziener Kamstra (!)
 • de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening (!)
... willen van niets weten:
 • alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
 • door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
 • deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
 • er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
 • de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
 • t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
 • leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
 • er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
 • niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
 • bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren
Naar de motieven waardoor betrokkenen zich laten leiden valt slechts te gissen maar het is voorwaar geen zuivere koffie die men de wereld voorschotelt.

In de loop van dit tweede halfjaar van 2011 zal naar verwachting de reputatieschade voor dit kerkgenootschap verder toenemen. Dat is dan eigen schuld.

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Criticus » ma 25 jul 2011, 20:02

Tosca schreef:En ook ik denk welk eens…Hier is meer loos, en ook ik denk dan wel aan chantage.

Naar het zich laat aanzien...

Bij geruchte weet ik dat er ‘’iets’’ is uit vroegere tijden...

...zodat er meer relevante informatie voor handen komt...

...Mijn gedachten komen er in het kort op neer...

...Tja, er moet meer zijn(…)

...Er komen steeds meer bedenkingen en gedachten...
Zijn er ook feiten? FS wordt hierboven behoorlijk "geslammed", maar de rol die hij speelt (gespeeld heeft?) wordt zijdelings aangeroerd, that's all.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Criticus » ma 25 jul 2011, 20:05

Redactie schreef:[*] leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen

[*] bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren[/color][/list]
De leden treft geen blaam. Deze zijn puur slachtoffer en krijgen gescreende informatie.

We zijn toch allen ervaringsdeskundige hierin?

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Jabob65 » di 26 jul 2011, 13:12

De NAK vond het nodig om R. publiekelijk aan de schandpaal te nagelen, gelukkig heeft de rechtbank de eis van R., om eea van de site te halen, ingewilligd.

Maar NAK Nederland wil zo graag haar leden informeren, welnu, dan zou zijn haar leden over het volgende kunnen informeren:

a) Hoe zit het bestuurlijk gezien nu in elkaar (NAK Nederland in combinatie met NAK NRW)
b) Hoe is het gesteld met de activa van NAK Nederland
c) Hoe zit het met de jaarrekeningen van 2008, 2009 en 2010
d) Hoe gaat het met Eimerstaete, toen men plannen had voor dit project werd het nogal breed uitgemeten op de NAK website
e) Hoe zit het met de diverse rechtszaken.

Verder zouden alle betrokkenen, de gebroeders Klene, Kamstra, Vis, Scherpenzeel, voorlopig hun functie ter beschikking moeten stellen.

Daar is niks mis mee, dat hoort gewoon bij je verantwoordelijkheid nemen in zo'n situatie, en dit is ook ter bescherming van jezelf en je naasten.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Criticus » di 26 jul 2011, 13:55

Ik denk dat de gemiddeld br/zr daar helemaal niet op zit te wachten. Ik denk dat ze niet eens een kijkje "achter de schermen" zouden willen.

Daar word je namelijk in de regel al niet vrolijk van, en bij de NAK is dat niet echt anders.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Redactie » di 26 jul 2011, 19:06

Jabob65 schreef:(...)

Verder zouden alle betrokkenen, de gebroeders Klene, Kamstra, Vis, Scherpenzeel, voorlopig hun functie ter beschikking moeten stellen.

Daar is niks mis mee, dat hoort gewoon bij je verantwoordelijkheid nemen in zo'n situatie, en dit is ook ter bescherming van jezelf en je naasten.
Criticus schreef:Ik denk dat de gemiddeld br/zr daar helemaal niet op zit te wachten. Ik denk dat ze niet eens een kijkje "achter de schermen" zouden willen.

Daar word je namelijk in de regel al niet vrolijk van, en bij de NAK is dat niet echt anders.
@Jabob65
@Criticus

Financieel wanbeheer bij een Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, betekent dat er bij elke belastingbetaler een poot wordt uitgedraaid. Het algemeen belang is hier dus in het geding. Onbehoorlijk bestuur bij "De kerkleiding" is daarmee een "publieke zaak".

Indien "de gemiddeld br/zr", net als de "Godsgezanten" die zij op weg naar het einddoel (in the middle of nowhere) wensen na te volgen, liever wegkijkt van de sporen van vernieling die men schaamteloos in de samenleving aanricht, zal ieder vroeg of laat wel staande worden gehouden. Is het niet op last van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan wel uiteindelijk door berouw. "Branden ontstaan door Onwetendheid, Onachtzaamheid en Onoplettendheid", zo werd het ons al voorgehouden toen er alleen nog maar zwart-wit TV was. Niet alleen branden...

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Moat ik soms op myn broer passe?

Bericht door Criticus » di 26 jul 2011, 19:32

Redactie schreef:Indien "de gemiddeld br/zr", net als de "Godsgezanten" die zij op weg naar het einddoel (in the middle of nowhere) wensen na te volgen, liever wegkijkt van de sporen van vernieling die men schaamteloos in de samenleving aanricht, zal ieder vroeg of laat wel staande worden gehouden. Is het niet op last van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan wel uiteindelijk door berouw. "Branden ontstaan door Onwetendheid, Onachtzaamheid en Onoplettendheid", zo werd het ons al voorgehouden toen er alleen nog maar zwart-wit TV was. Niet alleen branden...
Er van uitgaand dat iedereen alles ziet. Hoe kom je erbij dat dat zo zou zijn? Werd ons altijd alles verteld? Mij in ieder geval niet en ik was (zeker weten) te naief om alles na te trekken en erin te duiken.

Gesloten