De bewijzen stapelen zich op...

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 17.30 uur]


@all

Nu men onlangs van de zijde van Glaubenskultur-Magazine al voor een exclusief interview terecht kon bij het kerkbestuur, kunnen wij u meedelen dat broeder Ronald Rohn juist aan ons een dergelijk openhartig gesprek heeft toegezegd. Wie voor hem nog een relevante vraag heeft, gelieve voor morgenochtend 10.00 uur een e-mailtje te sturen naar de Redactie: redactie@apostolischekritiek.nl . Dan doen wij ons best om begin volgende week op dit Forum met antwoorden te komen.

Het WebTeam


P.S. Om er vast een indruk van te geven waar het ons nu speciaal om is te doen, plaatsen wij nog de onderstaande quotes:
Redactie schreef:(...)
En nu volgt er nóg een onthulling, namelijk over het ontstaan en de samenstelling van de al veelbesproken "Raad van Toezicht"...

Wát is feitelijk een Raad van Toezicht?! Even "googelen" op het Internet:

In Nederland wordt meestentijds met de term Raad van Toezicht geduid op het toezichthoudende orgaan van stichtingen en verenigingen.

Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting dan wel van de vereniging. Daartoe houdt de raad toezicht op:
 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
 • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiency
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:
 • het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
 • het adviseren van het bestuur,
 • het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
 • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering
.
Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit bij het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gevoegd.
Een raad van toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_toezicht


Wat fijn, zo zullen de geadresseerden van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" hebben gedacht, dat dit bij onze kerk zo goed georganiseerd was, juist toen het er voor ons zo op aankwam bij het ontmaskeren van die goddeloze schurk, die oplichter met zijn frauduleuze praktijken; die luchtfietser die nu zelfs meent dat-ie ons met zijn allen voor zeven miljoen euro nog wel even een poot kan uitdraaien. Wat een voorzienigheid dat wij zo'n goede Raad van Toezicht hadden!

Helaas, was het maar zo!! Er was namelijk helemáál geen Raad van Toezicht; alleen achteraf (!) een veredeld theekransje... bestaande uit een familielied en een goede kennis van... apostel Klene, de door de internationale kerkleiding op voorhand al heilig verklaarde troonopvolger van districtsapostel De Bruijn die zichzelf volgens diens opvallend eigengereide rechterhand lastig kan verdedigen. Daarbij krijgt hij bijval van de opziener, de districtsoudste en de districtsevangelist met wie hij zich samen op 21 februari 2010 met een vurig pleidooi richt tot de "Crème de la Crème" van nieuw-apostolisch Nederland. In dat pleidooi prijzen de briefschrijvers zichzelf gelukkig met de uitkomsten van het baanbrekende werk van "de speurders" binnen hun Raad van Toezicht. Dezen hadden "staatsondermijnende activiteiten" weten te traceren tot aan het brein daarachter, te weten de voormalige projectleider Rohn. "Sla op die rotte vis dus geen acht met zijn gespartel op het droge. Einde van deze officiële waarschuwing."

Nu echter de ontnuchterende feiten: Raad van Toezicht bestaat dus niet, maar terwijl men gezellig met elkaar thee zette en koffie dronk hebben apostel Peter Klene, diens broer de districtsoudste Nico Klene en hun goede vriend, de districtsevangelist Ruud Vis, zich op enig moment verenigd in de Raad van Drie; voor de buitenwacht evenwel "de Raad van Toezicht".


(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 15:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
Redactie schreef:(...)
Uit de omstandigheid dat NAK-adviseur Vis gistermiddag tezamen met drie advocaten ter zitting verscheen, mag worden afgeleid dat er voor "de Kerkleiding" ongelofelijk veel op het spel stond. Overigens gebiedt de volledigheid hier te vermelden dat dit kort geding vorige week vrijdag al had zullen dienen, maar omdat van de zijde van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een tweetal ordners met paperassen zó laat bij de rechtbank Utrecht was ingeleverd dat de advocaat van broeder Rohn er pas op de valreep op kon reageren, waarna "De kerkleiding" zich erover beklaagde daarvan niet of nauwelijks kennis te hebben kunnen nemen, besloot toen de voorzieningenrechter om de inhoudelijke behandeling een week uit te stellen omdat het anders niet evenwichtig zou zijn. De kosten van rechtshulp, zowel voor de kerk als voor broeder Rohn, zijn hierdoor dus verder opgelopen! Ook vorige week kwam NAK-adviseur Vis in gezelschap van de drie gespecialiseerde advocaten De Lange, Nauta en Abeln. Laatstgenoemde treedt tevens op namens Scherpenzeel en Van Vliet in de zaak Königsberg (Oostenrijk). Merkwaardig genoeg echter blijkt het óók mr. Abeln te zijn geweest die namens "De kerkleiding" (!) al in maart jl. bij de politie in Utrecht tegen broeder Rohn een zogenaamde strafaangifte heeft ingediend. Hiermee kwam de aap dus uit de mouw!

De geldkraan ten laste van de ingekomen offerontvangsten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is derhalve wijd opengezet. Kosten noch moeite worden op deze manier gespaard om broeder Ronald Rohn veroordeeld te krijgen.

In de beide ordners zat een kopie van de bewuste strafaangifte tegen broeder Rohn, zodat hij nu eindelijk weet wat hem voor de voeten wordt geworpen. Het valt allemaal te weerleggen, zo begreep ik vorige week toen mr. Van de Sande er al iets over zei. De door "De kerkleiding" ingeschakelde forensische onderzoekers hebben zich namelijk niet aan de voorschriften gehouden. Hun rapportage had in de thans voorliggende eindvorm niet mogen worden uitgebracht. Het werk is onaf en op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen, wat "De kerkleiding" zich overigens heeft kunnen realiseren! Dan riekt zo'n zaakje vanzelf naar een misselijke publieke actie waarbij de "Godsgezanten" er kennelijk op uit waren om met een lastercampagne de goede naam van broeder Rohn kapot te maken! Districtsapostel Brinkmann: in Duitsland spreekt men dan natuurlijk van "Rufmord", al zult u uw betrokkenheid daarbij uiteraard liever verzwijgen...
De boze opzet van districtsapostel Brinkmann in dezen blijkt bovendien uit het feit dat hij de redactie van Glaubenskultur-Magazine al vooraf (!) liet informeren over de inhoud van deze strafaangifte. Zie aldaar het betreffende Premium-Artikel in de serie "Der Fall Rohn".


(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 08 Jul 2011, 11:52" in de thread "Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk".
Redactie schreef:(...)
Over veertien dagen heeft eindelijk de zitting plaats bij de rechtbank Utrecht, waarin de kwestie aan het licht moet komen waar het eigenlijk om gaat! Vreemd genoeg namelijk valt het aantal mensen dat op de hoogte is met de clou van het hele verhaal op waarschijnlijk nog geen 10 vingers te tellen... Omdat er na de schorsing en het latere ontslag van broeder Rohn nu al ruim twee jaar is verstreken en er meerdere rechtszaken naast elkaar lopen, zal menigeen intussen wel willen aannemen dat het allemaal erg ingewikkeld in elkaar steekt. Inderdaad, het handelt hier niet om een vorm van commerciële projectontwikkeling voor beginners! Maar: wat is dán daarbij de kwestie?! Wát is in de kern het conflict?

Het conflict kan onmogelijk zijn dat de één wél een project wilde ontwikkelen, en de ander juist níet! Evenmin zal de strijdvraag zijn wáár in dit geval de eindverantwoordelijkheid ligt want simpel: die ligt gewoon bij... de opdrachtgever!

Als wij het beruchte schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" moeten geloven, samengesteld door een apostel, een opziener, een districtsoudste en een districtsevangelist (...), heeft zelfs God niet weten te verhinderen dat er aan het "werk des Heren" door één dader (!) grote schade is toegebracht. Inmiddels hebben voornoemde "hoge dienaren" in hun verzet tegen deze dader die zijn schuld maar niet wil toegeven, steun gekregen van zowel de nieuwe districtsapostel voor Nederland alsmede van stamapostel Leber. Beiden zijn, zoals bekend, invloedrijke medebestuurders bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

Doch nogmaals: op welk punt is de door de "Godsgezanten" ontmaskerde dader hier in de fout gegaan? Hoe heeft hij dan precies zijn slag geslagen? En met welk motief? Zonder een motief smeden criminelen toch geen snode plannen? En wat is er feitelijk buit gemaakt? Iedereen weet onderhand dat de kerk miljoenen euro's schade lijdt en dat daar de afgelopen tijd nog honderdduizenden euro's aan advocaatkosten bovenop zijn gekomen, maar wáár had de dader het toch speciaal op gemunt?! Hoe werd hij betrapt?


(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 26 Aug 2011, 13:42" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
AFSCHRIFT
 • Lieber Bruder [...],

  herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Ich freue mich, dass die Operation gelungen ist und es Ihnen gesundheitlich gutgeht.

  Schade, dass Sie sich nicht zu einem Gespräch mit mir treffen möchten, aber das ist letztendlich Ihre Entscheidung, die ich akzeptiere.

  Zu Ihrer E-Mail möchte ich noch anmerken, dass es keinerlei neue Beschuldigungen gegen Bruder Rohn gibt. Wir haben eine unabhängige Untersuchung über die Vorgänge vereinbart. Die ist abgeschlossen, das Ergebnis hat zu der Ihnen bekannten Strafanzeige gegen Bruder Rohn geführt. Nun liegt alles in der Hand des Gerichts.

  Es kann ohne Weiteres sein, dass nicht alle Informationen in dieser Angelegenheit zur Verfügung stehen, aber ich bin gewiss, dass unser himmlischer Vater helfen wird, dass sein Werk bewahrt bleibt und diese ganze Angelegenheit in Kürze abgeschlossen werden kann. Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Bruder Rohn, er ist mein Bruder und Mitglied unserer Kirche. Ich würde mich freuen, dass sich nach Abschluss des Prozesses ein normales Verhältnis mit ihm einstellt.

  Ihnen, lieber Bruder [...], wünsche ich von Herzen alles Gute und dass Sie unserer Kirche positiv verbunden bleiben.

  Mit freundlichem Gruß
  Armin Brinkmann

Zie verder: Bericht door BakEenEi op "Wo 09 Nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Redactie schreef:(...)
Waar het hier nu al ruim een jaar in ons "forumberaad" om draait is het verschijnsel van onwaarachtig handelen door "hoge dienaren" in het "werk Gods". Het betreft dan de "zegenaars" van wie de meesten van ons, indien de tijd in dat opzicht sinds de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff had stilgestaan, in de woonkamer foto's zouden hebben op het dressoir, aan de wand of op de schoorsteenmantel. De leidslieden op onze "geloofsweg" wier beeltenis je als ouders zou wensen in te bouwen in de harten van elk opgroeiend kind. De broeders met dusdanige ambtsgaven van de Allerhoogste dat je in hen een onbegrensd vertrouwen kunt hebben; dienaren, voor wie jezelf een "open boek" wilt zijn, zodat jij God niets in de weg legt om ten volle te worden gezegend. Tussendoor werden Zijn oogappelen (vgl. Zacharia 2: 12), de "Godsgezanten", in "de gemeenschap" ter verwelkoming vol eerbied zingend begroet met destijds (uit het NAK-gezangboek tot 1978) bijv. lied 48:
 • Weest gegroet, gij Godsgezanten!
  Komend van nabij en ver
  Uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als "Morgenster"
  Gij, die als Zijn Waarheidsboden
  's Werelds duisternis belicht
  Voor Uw macht moet Satan wijken,
  Uw genâ is zijn gericht.


Voor hen waren de gereserveerde parkeerplaatsen voor "het gebouw", en voor de hoge dienaren die zich in hun begeleiding bevonden was er groot respect. Ieder hoopte op een woord van bemoediging, op misschien wel na afloop van de dienst een verwarmende handdruk. Huizenhoog keek je bij ze op. Uit genade kende je Hem - en kende je hun! Had iemand kwaad van ze gesproken, dan was je prompt voor hen in de bres gesprongen. Je had een lans voor ze gebroken, het vuur voor ze uit je sloffen gerend. Op het einddoel kwam het aan. Dan stap je beslist over onvolkomenheden heen want die kleven aan ons allemaal. Dan...

Nog maar 25 jaar geleden was dit het wat je vanuit het nieuw-apostolische geloof "diep in 't harte" droeg. Maar wij leven in een bijzonder ernstige tijd waarin alles wordt "aangevochten". Satan gaat tekeer als een briesende leeuw. Velen wendden zich af van het "genadealtaar". Ten prooi gevallen aan "aardse lusten" grijpt men "de hand van leiding" niet langer vast. Zij raakten verstrooid door geestesmachten die al eeuwenlang het "handwerk van verleiding" verrichten. Een liefdevol gebaar, een uitnodiging wordt afgewezen. De niet-versagende roepstem van de Heiland in de "knechten Gods" hoort men niet meer. Enzovoort, enzovoort.

Vrijwel niemand die doorkreeg dat er ondertussen zaken aan het scheefgroeien waren, zoals gezagsverhoudingen of belangrijke aspecten van transparantie bij het afleggen van rekening en verantwoording over de financiën. Of bij het verdoezelen van aardverschuivingen (!) in de geloofsleer. "Wat niet weet, wat niet deert", moet voor de "Godsgezanten" het adagium zijn geweest. Vrede is de rust van de orde. (...) Natuurlijk, "vol beproeving is ons leven", doch al legt Hij een last op; Hij helpt ons ook. "Wij zijn op de weg ten leven, die een school der vorming is." Wie vergééft, vergist zich nooit. Tot spoedig "het einddoel" zal zijn bereikt.

Op bovenbeschreven wijze is in de Nieuw-Apostolische Kerk door de jaren heen als het ware de hemel gestegen en tegelijkertijd de aarde gedaald. Dichtbij Jezus bevonden zich de hoogste dienaren, en in het aardse tranendal zwoegden de zondaren die uit schuldbesef soms al bijna niet meer durfden te hopen dat óók zij op de Dag des Heren "waardig" zouden zijn. Op de foto's in het tijdschrift "Unsere Familie" zag je telkens hoe de "Boden van Jezus" één zijn met elkaar. Onvermoeibaar gaan zij ons voor. Wat zullen er voor hen veel zorgen zijn; wat zal er allemaal nog méér op ze afkomen? En wat brengen hun gezinnen toch veel offers!


(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 23 Nov 2011, 13:32" [Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding (5)] in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

noodsignalen jarenlang genegeerd

Bericht door zefyr »

@WebTeam

Wat ontbreekt aan jullie analyse? Historisch besef en bewustzijn! Reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw is door kritische nieuw-apostolischen (gemeenteleden, onderdiakenen, diakenen en priesters!) in Duitsland en Zwitserland (onder leiding van priester dr Erwin Meier-Widmer te Schaffhausen) aanhangig gemaakt, dat het niet snor zat met het toezicht op de financien van de NAK. Een kleine clan aan de top maakt(e) de dienst uit, op vrijwel alle beleidsterreinen. Controlemechanismen, scheiding der machten en 'checks and balances' ontbraken en ontbreken nog steeds. Inspraak van de basis was taboe. Van verantwoording afleggen door de kerkleiding aan de basis was geen sprake. We leefden destijds in een periode dat op het woord kritiek een taboe rustte. Inmiddels zijn we ruim een decennium nadien. De hondstrouwe leden - de stakkers moeten een onbegrensd vertrouwen hebben in hun zegendragers... - die thans de lege kerkgebouwen bevolken kun je alles voorzetten en wijsmaken. De kritische geesten zijn allang vertrokken. Het volk krijgt de leiders die ze verdient. De nieuw-apostolische cultuur - gekenmerkt door een onkritische, apathische houding, kadaverdiscipline en gebrek aan onderlinge solidariteit - is amper vatbaar voor verbetering. Zolang de basis niet 'en masse' en vastberaden de kerkleiding tot de orde roept, hebben ze vrij spel. De noodsignalen van enkele 'dissidenten' zijn jarenlang staalhard genegeerd. Veranderingen, die gepresenteerd worden als verbeteringen en vooruitgang, zijn hooguit van cosmetische aard, met zeer beperkte houdbaarheidsdatum.

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: noodsignalen jarenlang genegeerd

Bericht door WebTeam »

zefyr schreef:@WebTeam

Wat ontbreekt aan jullie analyse? Historisch besef en bewustzijn! Reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw is door kritische nieuw-apostolischen (gemeenteleden, onderdiakenen, diakenen en priesters!) in Duitsland en Zwitserland (onder leiding van priester dr Erwin Meier-Widmer te Schaffhausen) aanhangig gemaakt, dat het niet snor zat met het toezicht op de financien van de NAK. Een kleine clan aan de top maakt(e) de dienst uit, op vrijwel alle beleidsterreinen. Controlemechanismen, scheiding der machten en 'checks and balances' ontbraken en ontbreken nog steeds. Inspraak van de basis was taboe. Van verantwoording afleggen door de kerkleiding aan de basis was geen sprake. We leefden destijds in een periode dat op het woord kritiek een taboe rustte. Inmiddels zijn we ruim een decennium nadien. De hondstrouwe leden - de stakkers moeten een onbegrensd vertrouwen hebben in hun zegendragers... - die thans de lege kerkgebouwen bevolken kun je alles voorzetten en wijsmaken. De kritische geesten zijn allang vertrokken. Het volk krijgt de leiders die ze verdient. De nieuw-apostolische cultuur - gekenmerkt door een onkritische, apathische houding, kadaverdiscipline en gebrek aan onderlinge solidariteit - is amper vatbaar voor verbetering. Zolang de basis niet 'en masse' en vastberaden de kerkleiding tot de orde roept, hebben ze vrij spel. De noodsignalen van enkele 'dissidenten' zijn jarenlang staalhard genegeerd. Veranderingen, die gepresenteerd worden als verbeteringen en vooruitgang, zijn hooguit van cosmetische aard, met zeer beperkte houdbaarheidsdatum.
@zefyr

Dat is inderdaad het punt: "Historisch besef en bewustzijn!" (...) Wie geconfronteerd wordt met beroerdigheid, en het venijn schijnt diepere oorzaken te hebben dan men het voor mogelijk hield, loopt in feite op tegen een -bestaande- realiteit welke tegen wil en dank onder ogen moet worden gezien. Doordat in de Nieuw-Apostolische Kerk van hogerhand gedurig vooral het positieve nieuws wordt belicht en "dienaren" dat beleid als vanzelfsprekend op de kerkvloer van harte ondersteunen, kan het héél lang duren alvorens zielen in de organisatie opeens tegen "verborgen gebreken" aan botsen. Vol ongeloof vraag je je dan af hoe je in de verkeerde film terecht bent gekomen. Was het maar een nachtmerrie! Hierna ben je voorgoed in een andere werkelijkheid beland; in de rauwe hardheid van het nieuw-apostolische geloofsleven. Je gunt het geen hond om dát mee te maken. Het was níet wat het altijd leek, maar het wil je niet aan want je kunt eenvoudig amper geloven dat het "werk Gods" in de Nieuw-Apostolische Kerk een keerzijde heeft, waarvan het kwaad misschien wel helse toestanden blootlegt. Toch bedriegen je ogen je niet en evenmin je gevoel. "Levensstormen" komen op van woede, teleurstelling, wanhoop en verdriet. Je kunt er met je volle verstand niet bij dat je hart verscheurd is, wat je trouwens niet is overkomen maar het werd je áángedaan; niet in "de wereld om ons heen" maar juist in "de gemeenschap"! Hoe is het toch in godsnaam mogelijk wat er híer aan de hand is?

Niet enkelen kregen dit te incasseren, maar spijtig genoeg duizenden; véle duizenden. Bij de geschiedschrijving in het "werk Gods" moest er maar zo min mogelijk aandacht aan worden besteed, vonden de "Boden van Jezus Christus". Uiteraard was daarmee de "afdekcultuur" een feit. "Wij doen maar net alsof al deze zielen wat extra kwetsbaar zijn gebleken. Dan kunnen wij, die gezond zijn, het namelijk niet zozeer helpen dat ze in zo'n diepe put zitten. Laten we maar voor hen bidden, opdat God hun de hand reikt. Maar dan moeten ze Zijn hulp vanzelf wel aannemen." Zo keken de verantwoordelijken weg: "zegenaars, dienaren; Godsgezanten".

Stamapostel Urwyler schreef eens het volgende aan de jeugd:
 • Afbeelding
Het zou fijn zijn als de strekking hiervan tot sommigen wat beter kon doordringen... Verder kwam in dit verband op ons Forum het onderstaande aan de orde.
BakEenEi schreef:"Een" kerk of Zijn werk? (2)


@all

Waar komt het nu op aan? Ik denk: op de bede "Dat ik mag blijven in 't Huis van mijn Heer". Is dat "Huis" de bij notariële akte opgerichte Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland)? Welnee!! De "hooggeplaatsten" zouden het wel willen: gevolmachtigde ministers te zijn van het Koninkrijk der Hemelen en uit dien hoofde, zogenaamd uit naam van de Vader, als farao's en tollenaars de rest van de mensheid in gijzeling te houden...

Er is -sinds de eerste mensen over een "kostgrondje" beschikten- niet veel nieuws onder de zon. Natuurlijk, wij hebben tegenwoordig witteboordencriminaliteit (in de kerk), hoge en lage dienaren (in de kerk), blaffende honden en nog enkele schapen (in de kerk), briefpapier met een embleem er op (in de kerk), enzovoort. Op zulk briefpapier kun je bijvoorbeeld noteren dat iemand in het register van de kerk (níet: Zijn werk) is uitgeschreven wegens excommunicatie.

Vrijwel elke dag bezoek ik een mytylschool. Hier gaan kinderen naartoe met een lichamelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Het speciaal onderwijs dat ze wordt aangeboden is "op maat", dat wil zeggen: niet het aanbod bepaalt de vraag, doch de vraag bepaalt het aanbod. Elk kind krijgt de persoonlijke aandacht die het nodig heeft, zodat zo veel mogelijk al zijn of haar vaardigheden tot ontwikkeling komen. Vaak denk ik hierbij aan het werk Gods...

In de Nieuw-Apostolische Kerk daarentegen wordt er allerminst rekening gehouden met beperkingen van zielen die de verzorgende dienaren uitsluitend behoefden te omstellen met de verwarmende liefde van de Almachtige. Nee, als er een pakket met Duitstalige leerstellingen wordt afgekondigd, ontwikkeld door "breinbazen" op wie de 10 geboden kennelijk te weinig indruk maakten, wordt dat aan een ieder, draagkracht of geen draagkracht, ongenaakbaar opgedrongen.

Hier is dus sprake van onderdrukking. Maar in Zijn werk ging het er juist om dat goddelijk leven kan gedijen. Ik kan daarom nog maar één ding aanraden: neem afstand van het ambtelijke geweld waarmee functionarissen van een "kerk" de scepter zwaaien in een organisatie die beslist het eeuwige leven níet zal hebben. De organisatie had ten dienste moeten staan van het organisme. Níet andersom! Maar zo werkt het momenteel wel in de... Nieuw-Apostolische Kerk.

Het is niet goed als in Zijn werk de hoofdzaak niet de hoofdzaak mag zijn. Dan zal het ontbreken aan zegen! Dan dienen er vragen te worden gesteld in plaats van antwoorden ingeslikt. Dan moet er alarm (!) worden geslagen als zielen het Vaderhuis ontvluchten door zinloos geestelijk geweld. "Getrouwheid zal Hij kronen" - níet: lauwheid. Heus: er is in Zijn werk geen plaats voor rangen en standen, niet voor klassenjustitie en ook zeker niet voor manipulatie en intimidatie.

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEiBron: Bericht door BakEenEi op "Wo 16 Feb 2011, 22:23" in de thread "Levend geloof".
BakEenEi schreef:(...)
Toen ik werkzaam was op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland waren voor mij de offerontvangsten werkelijk heilig (!) doch uitgaven om uiteenlopende redenen soms discutabel. Echter, ik werd uitsluitend geacht mij bezig te houden met de -geautomatiseerde- verwerking van deze financiële gegevens; bij voorkeur met het verstand op nul en de blik op oneindig. Maar dat lag mij niet. Kerkelijke ambtsdragers in deze kerk bevinden zich in een soortgelijke -benauwende- situatie want van hun wordt er verwacht enkel en alleen uitvoering te geven aan het door een handvol machtigen bedachte beleid op het vlak van zielzorg - voor zover er op zo'n manier van zielzorg überhaupt sprake kan zijn! Ik denk nu achteraf dat Gerrit Sepers en ik feitelijk om vergelijkbare redenen zijn vertrokken. Zeer vastberaden.

De moeilijkheid is echter dat vele broeders en zusters het zich niet kunnen indenken dat "hoge(re) dienaren" wel eens méér of andere bedoelingen kunnen hebben dan die welke het daglicht kunnen verdragen. Tegen wil en dank (!) moest ik dat door mijn werk of in de kerk onder ogen zien! Ik begrijp anderen in zoverre dat ik mij bijvoorbeeld herinner dat toen ikzelf destijds de brieven las van de nieuw-apostolische priester Erwin Meier-Widmer, ik mij de inhoud ervan wel aantrok, maar ik kon eenvoudig niet bezien waardoor hij bij het internationale kerkbestuur geen gehoor vond. Beide partijen gaf ik dus maar het voordeel van de twijfel, en ik ging over tot de orde van de dag zonder mij ervan bewust te zijn geworden dat als de "vuurpijlen" die betrokkene afschoot serieuze noodsignalen waren, hier iemand -in geestelijk opzicht- levend werd uitgehongerd.

Erwin Meier-Widmer bleef een roepende in de woestijn. Pas jaren later zag ik de ernst ervan in hoezeer de "Godsgezanten" stelselmatig (!) maling hadden gehad aan diens geestesnood. Ik kwam pas tot dat inzicht doordat vanwege de opkomst van het Internet talrijke puzzelstukjes zich lieten combineren. Omdat ik dus weet wat er zoal voor nodig kan zijn om de blik wat te verruimen, neem ik de tijd om relevante achtergronden voor anderen te verduidelijken. Het is echt "a hell of a job" om door te krijgen hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen wordt gesold. Brieven worden ongevraagd voor commentaar doorgezonden aan derden, vertrouwelijke informatie is veelal gemeengoed, vaak is er geen beleid maar worden er alleen ad hoc beslissingen genomen, enzovoort. En de districtsvoorgangers spelen alsmaar stommetje. Zo niet; dan EXIT.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 07 Nov 2012, 17:30" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door ACE »

@WT, Zephyr
"Wij doen maar net alsof al deze zielen wat extra kwetsbaar zijn gebleken. Dan kunnen wij, die gezond zijn, het namelijk niet zozeer helpen dat ze in zo'n diepe put zitten. Laten we maar voor hen bidden, opdat God hun de hand reikt. Maar dan moeten ze Zijn hulp vanzelf wel aannemen." Zo keken de verantwoordelijken weg: "zegenaars, dienaren; Godsgezanten".
Nmm is er sprake van geestelijke gijzeling die dicht in de buurt komt van het Stockhlom syndroom.
Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gijzelaar sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

De benaming komt van de Norrmalmstorg-overval op de Kreditbanken aan het Norrmalmstorg in Stockholm en de daaropvolgende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973. De gegijzelden namen het voor hun gijzelnemers op, zelfs nog ná de zesdaagse gijzeling. Tijdens de verhoren hielden ze zich in ten voordele van de gijzelnemers. De criminoloog en psycholoog Nils Bejerot, die de politie toen bijstond, gaf uiteindelijk de naam aan dit verschijnsel.

Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gijzelaar(s) kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer. Bron: Wikipedia
De basis- cq primaire behoefte voor de gegijzelden (de brs en zrs) is - in deze samenhang - het voeden van de elementaire overtuiging dat je bij de NAK deel uit maakt van de enige waarachtige kerk
en exclusief drager bent van de Heilige Geest. En het verlaten of loslaten van deze overtuiging, hel en verdoemenis betekent!
Er is geen alternatief. De meest trouwe aanhangers worden geslachtofferd voor het economische doel van de kerkleiding en het faciliteren van de ordinaire graaicultuur binnen het gremium vanaf Opziener tot Stamapostel.

De trein raast richting afgrond, maar de machinist roept dat alle passagiers veilig zijn (..)

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:(...)
Nmm is er sprake van geestelijke gijzeling die dicht in de buurt komt van het Stockhlom syndroom.

(...)
De basis- cq primaire behoefte voor de gegijzelden (de brs en zrs) is - in deze samenhang - het voeden van de elementaire overtuiging dat je bij de NAK deel uit maakt van de enige waarachtige kerk
en exclusief drager bent van de Heilige Geest. En het verlaten of loslaten van deze overtuiging, hel en verdoemenis betekent!
Er is geen alternatief. De meest trouwe aanhangers worden geslachtofferd voor het economische doel van de kerkleiding en het faciliteren van de ordinaire graaicultuur binnen het gremium vanaf Opziener tot Stamapostel.

De trein raast richting afgrond, maar de machinist roept dat alle passagiers veilig zijn (..)


(...)


Uit: Bericht door ACE op "Do 29 Nov 2012, 22:42"
@ACE

Volgens mij hebben heel wat "dienaren" heel goed door hoe -wanneer het er op aan komt- onder de machtsfiguren het piramidespel (!) gespeeld wordt. De nieuw-apostolische notaris S. K. is er één van. Hij was o.a. betrokken bij de invoering van de discutabele nieuwe statuten en bij de dubieuze verkoop van Residence Eimersstaete. Vooral bij deze verkooptransactie had hij beter zijn medewerking kunnen weigeren. Met een "klein verbouwinkje" van zo'n 2 ton had het kerkbestuur toen immers ruim 2 miljoen (aan afwaardering) kunnen uitsparen. Dat had hij zich kunnen realiseren. Wie er dan tóch aan meewerkt om miljoenen euro's aan offergaven te laten verdampen, is wat mij betreft minimaal medeplichtig aan onbehoorlijk bestuur, wat de kerkleiding bij die transactie zonder meer te verwijten valt. Ik hoop i.c. op een gerechtelijk vooronderzoek.

Het is één en al tragiek wat wij hier onder ogen moeten zien, doch laat de onderste steen nu eindelijk maar eens boven komen... Het zal voor alles beter zijn als het in deze kerk gauw ophoudt met de verloedering:
BakEenEi schreef:(...)
Je bent namelijk verantwoordelijk om daadwerkelijk verantwoordelijk te kunnen zijn. Op de C.A. had een collega destijds in zijn werkkamer een prent opgehangen waarop -onder het toeziend oog van een herder (!)- een hele stroom schapen was te zien die op een ravijn af rende en daar ook in stortte. Eén of twee schapen probeerden tegen de stroom in te gaan... Een onmiskenbaar teken aan de wand. Het was tóen al een schreeuwend protest tegen de lafhartigheid van herders, machtsfiguren in de kerk die natuurlijk wijselijk op de rand van de afgrond zelf (als zoutpilaren) blijven staan, op het moment dat de schapen die ze de dood in jagen, nog steeds in allerijl de richting volgen die ze door hun misleiders wordt voorgehouden.

Weliswaar bespraken wij deze werksituatie later met stamapostel Fehr, maar dat gesprek leidde er níet toe dat de "arbeidsomstandigheden" beter werden. Het geestelijk klimaat in de Nieuw-Apostolische Kerk werd en wordt namelijk beheerst door de arrogantie van de macht. Plaatselijk kan men daar soms enige afstand van nemen, maar daarna houdt het in de regel al gauw weer op met de vrede en harmonie. Vandaar dat ik op verzoek van broeder Bauke Moesker in februari 2010 beschreef hoe de kerk in feite bestaat uit twee gescheiden werelden, met de districsdienaren er tussenin. Zie ook mijn berichten van 27 oktober 2010 in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". De authentieke verontwaardiging van Helmut Winner in Siberië is eenzelfde teken aan precies dezelfde wand. Liever laten de "verantwoordelijken" zo iemand vallen dan dat zijzelf eens de hand in eigen boezem steken.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 12 Nov 2011, 11:23" in de thread "Elders gelezen... "
Groet,
BakEenEi
Less Is More

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

@all
Filmtip van de dag: Inherit the Wind (1960)

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

WebTeam schreef:(...)
Nu men onlangs van de zijde van Glaubenskultur-Magazine al voor een exclusief interview terecht kon bij het kerkbestuur, kunnen wij u meedelen dat broeder Ronald Rohn juist aan ons een dergelijk openhartig gesprek heeft toegezegd. Wie voor hem nog een relevante vraag heeft, gelieve voor morgenochtend 10.00 uur een e-mailtje te sturen naar de Redactie: redactie@apostolischekritiek.nl . Dan doen wij ons best om begin volgende week op dit Forum met antwoorden te komen.

(...)


Bron: Bericht door Het WebTeam op "Do 29 Nov 2012, 10:00" in deze thread
@all

Het aantal ingekomen vragen heeft onze verwachting overtroffen. Dank voor het meedenken! Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om zo veel mogelijk achtergronden opgehelderd te krijgen.

Het WebTeam


N.B.
Redactie schreef:(...)
Geregeld komt bij de Redactie nog informatie binnen over zaken die niet kloppen aan het rondschrijven van apostel Peter Klene op 21 februari 2010. Zodoende brengen wij binnenkort meer onthullende details. Wij wachten hiermee tot volgende week. Aan de advocaat die op het WebTeam werd afgestuurd schreven wij tijdig dat apostel Peter Klene tot 10 december 2010 kon reageren zodat bij de Redactie de waarheid op tafel kwam. Maar van deze uitnodiging is geen gebruik gemaakt. Verder heeft de Redactie opgebeld naar enkele bestuursleden. Wij werden naar deze advocaat verwezen of de hoorn werd op de haak gelegd. Men wil dus absoluut geen contact. Daarom zal de officiële journalistiek ons werk gedeeltelijk moeten voortzetten. Het tweede overleg daartoe heeft al plaats gehad. Het ziet er voor de kerkleiding niet best uit. Dat mag duidelijk zijn. Ook internationaal worden de lijnen nu kort gesloten. Het is aan de vooravond van een nieuwe zondag, dat wij hier de oproep doen aan alle dienaren: neem uw verantwoordelijkheid op u en tracht in dezen erger te voorkomen! U heeft te veel vertrouwen en het wordt bij u te veel afgedwongen. Het bestuur van de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland is de macht over het (be)stuur kwijt geraakt. U moet echt ingrijpen!! Wie dat niet aandurft of nergens verstand van wil krijgen, zal daar later spijt van hebben. De feiten die bij de Redactie bekend zijn, zijn extreem belastend voor alle bestuursleden. Laat de zaken toch niet zo uit de hand lopen! Het kan ook nog anders!!

Bij de details gaat het om vragen als:

 • - waar buigt het Openb. Ministerie zich over
  - wat gebeurde er in Stolwijk
  - wie worden er nog meer gedagvaard
  - welke belangen zijn er verstrengeld
  - wat verzweeg apostel Peter Klene
  - vereisten ANBI genegeerd
  - wie spraken elkaar in omgeving van Wenen
  - wat betekent Burgland
  - waarom heet dit fraude
  - waait het over naar Duitsland

(...)


Bron: Bericht door Redactie op "za 11 dec 2010, 20:08" in deze thread
Redactie schreef:(...)
In het bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" viel te lezen dat er in het najaar van 2009 al conservatoir beslag was gelegd op de kerkgebouwen in Emmen, in Deventer, in Enschede, in Arnhem (Willem Barendszstraat), op één van de bankrekeningen van de kerk en tevens bij bestuurders en enkele ambtsdragers in privé. Wat dit laatste betreft kreeg Bauke Moesker het in november 2011 aan de stok met zowel de districtsevangelist Vis als apostel Peter Klene want beiden hielden toen desgevraagd bij hoog en bij laag vol dat bij henzelf de beslagen er al af waren. Zie o.a. het redactionele bericht op "di 22 nov 2011, 23:00" in de thread "WebTeam in spoedzitting bijeen ivm nieuws mbt Der Fall Rohn". Beiden echter spraken níet de waarheid. De beslagleggingen bij hen in privé bleken namelijk wel degelijk nog intact te zijn, zoals wij naderhand berichtten op resp. "wo 23 nov 2011, 16:58" en "ma 28 nov 2011, 15:18". Vermoedelijk zette dit kwaad bloed bij het kerkbestuur want op 30 november 2011 verzond mr. De Lange een nieuwe dreigbrief en die viel de volgende dag al bij Bauke Moester op de mat. Zie het redactionele bericht op "do 01 dec 2011, 15:22 " in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 18 Feb 2012, 21:58" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
P.S.
Aan de inhoud van de beide quotes hierboven valt af te leiden dat "fair play" niet voorkomt in het woordenboek van de kerkleiding. Het lijkt onmogelijk om open en eerlijk met elkaar nog enig contact te onderhouden.
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

 • Afbeelding
@all

Aan het begin van de avond kwam bij de Redactie nog het bovenstaande e-mailbericht binnen. Wij maken eruit op dat de afzender prijs stelt op publicatie ervan. Bij deze. (...)

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 12.15 uur]
Redactie schreef:(...)
Tsja, "Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh'?" (NAK-gezangboek, lied 529). Indien ondertussen de liefde van God (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de boventoon had gevoerd, werden wij mogelijkerwijs inderdaad met aldus geopenbaarde gezichtspunten "van licht tot licht" gevoerd, maar juist daaraan mankeert het in deze kerk. 's Heren liefde is daar helemaal niet oneindig (vgl. gezangboek HAGEA, lied 76), evenmin als Zijn erbarmen er eindeloos groot is (vgl. NAK-gezangboek, tweede couplet lied 228). Wie dat de laatste tijd pijnlijk aan den lijve heeft moeten ondervinden is uiteraard (ook) onze broeder Bauke Moesker. Nog altijd wordt hij verguisd (!) door "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga":
(...)
2.
 • “U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.”
(...)
N.B. Citaten ontleend aan brieven mr. De Lange, resp. d.d. 30-11-2011 en d.d. 06-12-2011. Bron: Fax B. Moesker d.d. 30-12-2011 aan mr. P.A. de Lange. Zie hiervoor het redactionele bericht op "vr 30 dec 2011, 13:22" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Onbeschaamd graaiden de bovengenoemde heren achter de schermen in het offerblok om hun miezerige onverschrokkenheid door een advocaat te laten witwassen. De volgens diens zeggen 15.000 ingeschreven leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vonden het klaarblijkelijk, gezien hun oorverdovende stilzwijgen, allemaal prima. Wat vinden ze trouwens een keer níet prima?! "Ben ik mijn broeders hoeder?" Nee, hoor; wíj niet: wíj zijn gehersenspoeld - en dat voelt prima.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 13 jan 2012, 16:21" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
@all

De jurist mr. Peter de Lange (tevens advocaat en nauw betrokken bij het kerkmeesterlijk beheer binnen de PKN) schroomde vorig jaar rond deze tijd niet om zich, in feite als "huurling" (gefinancierd met offergaven van de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland), in de hierboven aangehaalde bewoordingen namens de opgemelde hoogmogende nieuw-apostolische heren te wenden tot "U [Bauke Moesker; Red.] en de medewerkers van uw website". Elk contact met de verongelijkte "Godsgezanten", nu en in de toekomst, moest per direct achterwege blijven...

Naar welke helse hemel zijn "die gasten" in vredesnaam onderweg, zo vroegen de geadresseerden zich na inzage van deze mislukte liefdesbrief prompt af. (...) Zij hadden in hun leven wel voor hetere vuren gestaan!

Waarom komen wij hier nu op terug? Dat is om aan te geven dat het ons opvalt dat de "Godsgezanten" tegenwoordig kennelijk beter Duits spreken dan Nederlands, getuige hun recente optreden bij Glaubenskultur-Magazine. Zie ons bericht op "Wo 21 Nov 2012, 22:33" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!". Deze manier van inhoudelijk (!) communiceren evenwel, langs de toeristische route, bevreemdt ons. Alsof er in Nederland geen brandende vragen leven, wordt in het buitenland de pers op haar wenken bediend. Ondertussen moeten wij hier alles maar zelf uitpluizen. Het is niet zo dat wij daarvoor geen wegen vinden, maar door zo'n ontmoedigingsbeleid wordt er bij ons vanzelf een groot beroep gedaan op ieders vindingrijkheid. Zo zijn wij langer dan een jaar op zoek geweest naar het feitenmateriaal met betrekking tot de verkoop van Residence Eimersstaete. Onlangs slaagden wij erin om hier alsnog de hand op te leggen. Vandaar bijvoorbeeld een opmerking in één van onze vorige berichten over de nieuw-apostolische notaris S.K. (...)

Al heel vaak wezen wij er op dat de districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) verwijtbaar nalatig zijn door niet de onafhankelijke bestuurlijke controlefunctie op te eisen en waar te maken, welke de statuten ze verplichtend voorschrijft. De dubbele relatie die men onderhoudt met de "zegenaars" in "Het bestuur" weerhoudt dezen er waarschijnlijk van om vanuit "De landelijke vergadering" in het belang van de goede zaak die men pretendeert te dienen "stevig mee te denken". Liever laat men gebeuren wat wij vandaag ook weer door zó veel nonchalance in de krant lazen:
 • (...)
  Bij de onderzoekers, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs optraden, zijn "signalen" binnengekomen dat de directieleden en adviseurs van [A] per persoon twee lease-auto's van de zaak hadden, naast hun vaste ov-kaart en taxivergoedingen. Het hoofd huisvesting zou verder zijn woning in Oost-Nederland hebben laten opknappen door aannemers die ook voor [A] werkten.

  (...)
  Vriendjespolitiek
  Ten slotte signaleert de commissie vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Er zou een omvangrijke opdracht voor het leveren van kunstvoorwerpen "onder gunstige voorwaarden" zijn gegund aan een zakenpartner en er zouden opvallend nauwe banden bestaan tussen de top van [A], een Amsterdams adviesbureau en woningcorporatie.
  De commissie had niet de opdracht onderzoek te doen naar fraude, maar besteedt niettemin expliciet aandacht aan deze "signalen", die naar haar oordeel "van dien aard zijn dat deze niet onopgemerkt kunnen passeren".
  Opvallend zijn ook de passages over de bestuurscultuur van [A]. Naar buiten toe had de koepel "een warme, zorgzame cultuur", waarin het primair ging om "idealen en geld een minder belangrijke rol speelde". In werkelijkheid werd de school "autocratisch" bestuurd en heerste er "een angstcultuur", waardoor signalen van misstanden niet naar boven kwamen, aldus het rapport.

  (...)
  Allereerst was daar de instellingsaccountant, [C}. Jaar na jaar keurde die de jaarstukken goed, terwijl de financiën in werkelijkheid veel minder rooskleurig waren dan het bestuur suggereerde, zo blijkt uit eigen berekeningen van de commissie. Ongunstige posten werden buiten de boeken gehouden, waardoor de instelling gezonder leek dan zij was. Het was beter geweest als [C] de raad van toezicht hierop had gewezen, stelt de onderzoekscommissie vast.
  Het college van bestuur op zijn beurt verstond niet alleen de kunst van het optimistisch rekenen, maar ook van het optimistisch begroten.

  (...)
  Ook de raad van toezicht komt er in het rapport slecht van af. Al vanaf 2009 had de bestuurlijke en financiële incompetentie van het bestuur de aandacht, maar tot effectief optreden kwam het niet. In een gesprek met de medezeggenschapsraad in 2010 liet de raad van toezicht, onder leiding van de huidige burgemeester van Zeist [D] (CDA), weten steeds "tandenknarsend" akkoord te gaan met documenten over financieel beleid en huisvesting. Ze vreesden dat anders het ministerie de geldkraan zou dichtdraaien.

  (...)
  Terwijl [A] zichzelf steeds verder in de problemen werkte, drong het tot niemand door hoe hoog de nood was.

  (...)
Bron: VK, zaterdag 1 december 2012, "Ten Eerste" (pagina 3)
Het wil ons voorkomen dat hieraan, wat de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland c.q. in Nordrhein-Westfalen) betreft, weinig toe te voegen valt. Trouwens, ook wijlen districtsapostel Pos reed destijds in twee auto's van de zaak.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

[Bijgewerkt: 20.00 uur]
BakEenEi schreef:(...)
Omdat ik sommige "verantwoordelijken" persoonlijk ken, heb ik al in een heel vroeg stadium niet geaarzeld ze over mijn bevindingen te informeren. Ik wist namelijk hoe lang je er menselijkerwijs over kunt doen om de doffe ellende te doorzien. Voor zover men reageerde: níet inhoudelijk. Ook dat begrijp ik - alleen, níet heel goed. De reden dáárvan is dat de situatie nú toch wel alarmerend is geworden. De voornaamste oorzaak hierbij is écht het ontbreken van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Hoe "hoger" "dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk zelf menen (en worden geacht) te zijn, des te lastiger wordt het voor ze om de verantwoordelijkheden die dat serieus meebrengt in de volle breedte waar te maken. Het begint er al mee dat men in het eigen gezin geleidelijk aan geen open kaart meer speelt. Ondertussen word je meegezogen in het beloop van zeer veel zaken, welke beloop in beginsel door anderen voor jou wordt bepaald. Echter, wat doe je met je eventuele twijfels? Precies: je hoort niet te twijfelen! (...) Maar dan doet zich vanzelf een keer de situatie voor dat men zelfs niet wil weten dat anderen, een jongste bediende bijvoorbeeld, van sommige misstanden nota bene ooggetuigen zijn! Al zijn het uiteraard weinigen, maar deze "anderen" weten dus donders goed waar de schoen wringt. En ik kan het je verzekeren: ik wéét het -spijtig genoeg- ook inderdaad zo goed. Wist ik het maar níet! Was het maar níet wáár! Wie dan als "hogere verantwoordelijke leidinggevende" niet thuis geeft wanneer naasten, die het kunnen weten, waarschuwen tegen wat er staat te gebeuren, speelt op zijn zachtst gezegd met vuur en wel op glas ijs.

Gerrit Sepers had er in 2004 definitief genoeg van, en terecht.

Groet,
BakEenEi


P.S. Uit mijn laatste schrijven [d.d. 21-09-2011 t.a.v. districtsapostel Armin Brinkmann; Red.] aan de nieuw-apostolische kerkleiding...

(...)
Als betrekkelijke buitenstaander ken ik natuurlijk nog lang niet álle details. Dit betreft zowel de stukken die in het geding werden gebracht door de Nieuw-Apostolische Kerk als de stukken van de zijde van broeder Ronald Rohn. Vanaf het begin (eind augustus/begin september 2010) stond het voor mij evenwel vast dat de kerkleiding zich heeft "vergaloppeerd". Het bestuur heeft namelijk sowieso gefunctioneerd op een te smalle basis, wat deels te wijten valt aan ernstige tekortkomingen in de statuten. Daarover sprak ik in 1999 al met districtsapostel De Bruijn. Aan de andere kant bevreemdde het mij dat broeder Ronald Rohn met een "niet al te stabiel bestuur" verregaand zakelijk in zee heeft willen gaan.

Nooit uiteraard had er de belangenverstrengeling mogen zijn, zoals met betrekking tot een recreatieproject in Oostenrijk. Wat er daarna natuurlijk evenmin had mogen gebeuren is, dat apostel Peter Klene al in het tweede halfjaar van 2008 achter de rug van broeder Ronald Rohn om maatregelen trof om deze op de gezamenlijk ingeslagen weg buitenspel te zetten. Dit blijkt uit gedingstukken waarover inmiddels ook Glaubenskultur-Magazine heeft gepubliceerd. Een en ander leidde in april of mei 2009 tot een taxatieopdracht met het oog op de doorverkoop van Eimersstaete aan een nieuwe besloten vennootschap van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Wederom is er dan sprake van een hoogst kwalijke belangenverstrengeling doordat apostel Peter Klene diens broer, de districtsoudste Nico Klene, en diens goede vriend, de districtsevangelist Vis, vanuit een onderzoekscommissie benoemt in diverse bestuurs- en directiefuncties. Tot overmaat van ramp wordt die onderzoekscommissie achteraf misleidend (!) "Raad van Toezicht" genoemd. Dit gebeurde in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Daarmee was "onbehoorlijk bestuur" in casu een voldongen feit.

Het mag duidelijk zijn dat te allen tijde "Het bestuur" eindverantwoordelijk is voor het bestuur! Alleen al om deze reden lijdt het voor mij bijna geen twijfel dat "Het bestuur" hier aan het kortste eind zal trekken. Indien broeder Ronald Rohn in de gelegenheid zou zijn geweest om de miljoenenverliezen te veroorzaken die er nu zijn ontstaan, kan het immers niet anders dan dat "Het bestuur" aan hem ofwel een veel te ruim mandaat heeft verleend ofwel dat hij namens "Het bestuur" te weinig adequaat werd gecontroleerd. Een kerkgenootschap dat bovendien de aanwijzing heeft verlangd van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt zich op die manier schuldig aan verwijtbare nalatigheden.

In Nederland heerst momenteel een politiek klimaat, waarbij er in de media zeer veel ophef wordt gemaakt van misstanden bij maatschappelijke instellingen die vanwege een bestuurlijke chaos de ellende over zichzelf afroepen. Zodra het reilen en zeilen binnen "Het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland straks bij de rechtbank Utrecht "onrechtmatig handelen" oplevert, zal de kerk dan ook publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Vrijwel alle "hoge(re) dienaren" zullen daarbij hun geloofwaardigheid (!) verliezen: zowel zij die zitting hebben in (of lid waren van) "Het bestuur" als zij die zitting hebben in (of lid waren van) "De landelijke vergadering". Ook uzelf zal in dat geval veel blaam treffen omdat u als nieuwe voorzitter van het kerkbestuur onevenredig veel geloof heeft gehecht aan de beweringen van o.a. apostel Peter Klene zonder bijvoorbeeld -omwille van een solide beeldvorming- een second opinion in te winnen. Ik begrijp trouwens ook niet waarom er vanuit "De landelijke vergadering" niet met succes is aangedrongen op een extern onderzoek of een second opinion. Ten onrechte verleende men decharge voor de jaarrekening 2009.


(...)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 29 Sep 2011, 07:33" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
WebTeam schreef:(...)
Zoals het hierboven is weergegeven, kan de hele casus in feite worden samengevat. Inmiddels beramen wij de totale schade tot heden, voortvloeiend uit incompetent handelen van het kerkbestuur, vanaf 8 juni 2009 op een bedrag van tussen de vier en zes miljoen euro. Hierbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met de (onnodige) afwaardering van Residence Eimersstaete maar ook met de (onnodig) verliesgevende exploitatie van kerkgebouwen die nu al jarenlang leeg staan. Verder is gedacht aan alle proceskosten (circa 1 miljoen euro) en met kosten waarvan zal blijken dat deze samenhangen met de onzorgvuldige wijze waarop er een einde werd gemaakt aan de arbeidsverhouding met broeder Rohn.

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Za 24 Nov 2012, 15:01" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

In aansluiting ook aan ons bericht op "Za 01 Dec 2012, 20:41" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk", willen wij hier graag eerst vaststellen dat "de verantwoordelijken" níet achteraf kunnen zeggen: "Wir haben es nicht gewußt". Hoe men het ook nog wendt of keert; bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland zijn de zaken uit de hand gelopen en de schade loopt nú al in de vele miljoenen euro's.

De "omzet" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland was veelal zo'n twee miljoen euro op jaarbasis. Kort door de bocht: het trio Klene-Klene-Vis heeft in drie jaar tijd de omzet van drie hele jaren er doorheen gejast.
BakEenEi schreef:(...)
... in de nieuw-apostolische geloofsleer zitten enkele verschrikkelijke doch door "de gevestigde macht" kwalijk gekoesterde systeemfouten die er schijnbaar alleen nog maar uit kunnen worden gehaald door een volksopstand. Om van die misstanden -zoals ik ze maar zal noemen- voldoende doordrongen te geraken, moeten gelovigen de kerk dóór en dóór kennen; in elk geval ook in bestuurlijk opzicht. De ongelofelijk zorgelijke ontwikkelingen die zich de laatste tijd aftekenen, vooral in Nederland, onttrekken zich namelijk aan de waarneming van haast al degenen die deze kerk alleen kennen vanuit de kerkbanken.

Ik vind dat de districtsvoorgangers er op verwerpelijke wijze aan hebben bijgedragen, dat er nu werkelijk miljoenenverliezen ontstaan. Zij hadden niet, maar dan ook werkelijk helemaal nóóit aan het bestuur decharge mogen verlenen voor de jaarrekening 2009. Over enkele maanden doet zich dezelfde valkuil voor maar dan zullen de gevolgen nóg ernstiger zijn. Tevoren echter hadden zij er evenmin nimmer in mogen berusten dat zielen uit de kerk als het ware werden weggepest doordat dezen vergeefs aandacht vroegen voor hoogst zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van zielzorg. Ik ken er diverse voorbeelden van. Broeders en zusters worden in deze kerk namelijk met het grootste gemak van de wereld opgeofferd aan "het systeem". Alleen al daarmee verdient dit zogenaamde kerkgenootschap géén ander predicaat dan dat van een klassieke sekte. Het spijt mij dat ik dit heb moeten constateren, maar het is werkelijk níet anders.

Op bestuurlijk niveau is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sprake van een extreem "gebrek aan governance"; er is wat mij betreft tevens sprake van onkunde, van machtsmisbruik en van pure onwil bij districtsvoorgangers!!! Gemeentevoorgangers die dit allemaal laten gebeuren, moeten zich maar niet verbazen over in toenemende mate "collateral dammage". Het huidige incompetente kerkbestuur negeert alle rode verkeerslichten die zij op haar weg ontmoet.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 21 jan 2011, 17:39" in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft".
Redactie schreef:(...)
Los van de miljoenen euro's die er met de kennelijke gedoogsteun van zo'n 15.000 actief slapende ingeschreven leden bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) over de balk werden gesmeten, en waarbij ook van overheidswege (!) het laatste woord bepaald nog niet gesproken zal zijn, betreft het bij dit kerkgenootschap nog andere zaken die ertoe doen. Een bestuur dat bedrijfje speelt, kerkje en dictatuurtje tegelijk, en dat een spoor van vernielingen aanricht met één vast patroon, herkenbaar aan een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten op wie nota bene vanuit geestelijke bedieningen de zucht tot roem en de honger naar macht worden botgevierd, verdient een serie rake klappen waarmee voor de vele slachtoffers, die eenzaam aan hun lot werden overgelaten, het berokkende leed eindelijk een naam zal mogen krijgen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 19 Dec 2011, 18:01" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".
Hoe langer iedereen altijd alles maar verder "gehoorzaam" (lees: vermurwd na een jarenlange indoctrinatie) afwacht, des meer zullen de gevolgen van zoveel onverschilligheid hier in de waardepapieren gaan lopen.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

Plaats reactie