NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

@ll
Naar de kerk gaan betekent niet automatisch dat je leeft naar de principes die daar worden verkondigd.
Sommige mensen zijn actief in de kerk, maar niet actief in hun geloof..
Kerkelijk zijn is niet hetzelfde als persoonlijke spiritualiteit. Er zijn mensen die zich zo verliezen in hun
kerkelijk leven, dat ze ongevoelig worden voor de behoeften van de mensen om hen heen.
Daarmee loochenen ze de leer waarin ze zo heilig beweren te geloven..
Bron: Dr Stephen R Covey (Goeroe)

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 10-11-2013, 22.00 uur]
zefyr schreef:Praktisch apostolisch-zijn is ook kennis nemen van de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Recentelijk kreeg ik de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk in handen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat dit onlangs in de nieuw-apostolische gemeenten is gedistribueerd. Eertijds had ik vernomen, dat er misschien een (volledige) Nederlandstalige editie zou verschijnen. Of een Nederlandstalige samenvatting. Bij nadere bestudering is het voor mij niet duidelijk uit welke brontaal de Nederlandstalige editie is vertaald. De Nederlandse vertaling is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, aldus het colofon. Daarentegen wordt niet vermeld wie de vertaler is respectievelijk wie de vertalers zijn. Op enkele punten wijkt de Nederlandstalige editie (inhoudelijk) af van de Duitstalige editie.

In m'n ogen is het curieus, dat noch nak-nl.org noch verlag-bischoff.de melding maakt van de Nederlandstalige editie...


Bron: Bericht door "zefyr" op "Vr 08 Nov 2013, 23:42" in de thread "Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk".
@all

Kort na het verschijnen ervan las ik de Duitstalige editie, maar daarin wordt nog niet eens de halve waarheid ontvouwd over het hedendaagse nieuw-apostolische geloof. De volgende televisie-uitzending licht alvast een tipje van de sluier op:
Lees daarnaast het onderstaande bericht nog eens door:
WebTeam schreef:[Bijgewerkt: 17.00 uur]


@all

Onder het mom van "te worden voor- en toebereid op het heerlijke einddoel dat voor ons als kinderen Gods is weggelegd" dienen nieuw-apostolische gelovigen zich vertrouwd te maken met datgene "wat de mond Gods uitgaat" oftewel met "al hetgeen de Geest Gods tot de gemeenten zegt", zij het "langs de geordende weg". Onder dit laatste -in apostolisch idioom- te verstaan: "krachtens het fundament in de Boden van Jezus Christus van de eindtijd waarin wij leven", en wel naar "de nieuwe ordening" (vanaf 1863). In rond Hollands: "Beste aardbewoners, ga er maar gewoon vanuit dat het klopt, dat sinds ongeveer 1897 het goddelijke heil uitsluitend wordt verkregen via het ambt van stamapostel, welk ambt inmiddels exclusief toebehoort aan de internationale Nieuw-Apostolische Kerk, al begon het in 1862 allemaal wat krakkemikkig met een profeet die eerst nog moest oefenen voordat hij in 1863 iemand tot apostel benoemde, die dat naderhand ook wel wilde blijven. Volg de instructies op van de stamapostel en draag 10% van uw inkomen over aan zijn helpers."

Met de aldus gecodeerde logica banjert stamapostel Dr. Wilhelm Leber vandaag de dag als een olifant door Gods porseleinkast. Van momenteel 10 miljoen volgelingen wordt verlangd dat men diens opvattingen deelt.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat nieuw-apostolische gelovigen zich tot in het diepst van hun ziel aangesproken moeten voelen indien hun geestelijk leider "dient" en hij dan het volgende ter sprake brengt:
„Denken wir bei allem, was wir tun, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Es erinnert mich an eine Frage, die mir kürzlich mal vorgelegt wurde. Ich will es einfach noch einmal wiederholen und dazu sagen, es fragte jemand: Wie stellen Sie sich das eigentlich vor so am Tag des Herrn? Da sind dann plötzlich zehn Millionen nicht mehr da, auf einen Schlag weg, das gibt doch einen Super-GAU. Gut, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, sich darüber Gedanken zu machen, das ist auch gar nicht so fremd. Aber eines lasst mich sagen: Wie das nachher abläuft, das weiß ich genauso wenig wie ihr alle. Aber es ist auch eine Sache eben des Glaubens, des Vertrauens in den Herrn. Ich vertraue sogar darauf, dass daraus kein Schaden entsteht. Es könnte ja sein, wenn gerade jemand unterwegs ist im Auto, das gibt eine Katastrophe! Ich vertraue darauf, der liebe Gott hat das so in seiner Hand, das wird so ablaufen, dass die Menschen zwar sicherlich schon ein bisschen gucken und ins Staunen geraten, aber dass da nicht eine Katastrophe daraus resultiert. Es ist schon so: Wir können uns das schlecht vorstellen. Ich will auch zugestehen, wenn ich an das tausendjährige Friedensreich denke, ich kann mir das auch nicht so genau vorstellen. Es bleibt gar nichts anders übrig als zu vertrauen, der liebe Gott macht das schon.“

Bron: Abonnee-artikel „Große Trübsal“ für 99,6 Prozent der Christen - Kommentar: Zehn Millionen sollen „entrückt“ werden, d.d. 02-10-2012 bij RELIGIONSREPORT
Wow, behoor je dan "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" te denken: welk een voorrecht en wat een genade, dat ook ik daar dan bij ben; bij die 10 miljoen...
Redactie schreef:(...)
Zoals het in de Nieuw-Apostolische Kerk toegaat, zo heeft God het gewild en zo moet het dus gaan. Wie opstaat tegen één van Zijn dienaren, staat tegen Hem op. Kinderen, vrouwen, zieken en bejaarden zijn dus in voorkomende gevallen kansloos. Omdat "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zo veel te zeggen hebben, heeft men zichzelf ook maar een verdienniveau toegeëigend dat ten minste gelijk is aan dat van hoogleraren aan hogescholen en universiteiten, exclusief bijkomende emolumenten. Het is dus niet te veel gezegd dat betrokkenen zichzelf in elk geval voor vol aanzien. Nu echter nog alle naasten, veraf en nabij! Om redenen van het voorgaande mag het duidelijk zijn dat men doorgaans geen hoge pet op heeft van "ondergeschikten". Alleen al daarom ware het te wensen dat het machtsmisbruik, waaraan men zich impliciet schuldig maakt, bloot wordt gelegd.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:53" in de thread "5) Een belangenverstrengeling valt tóch niemand op!"
Uit het bericht door BakEenEi op "Di 11 Jan 2011, 10:20" in de thread "Levend geloof":
BakEenEi schreef:(...)

P.S. Zojuist kwam ik nog een oud forumbericht tegen. Ik schreef het o.a. op 11 mei 2007 bij NAK-Observer:
@all

Op 2 mei jl. ben ik uitgetreden als lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Ik geef er de voorkeur aan hierover -uit de eerste hand- nog wat te zeggen.

Waar ik al jarenlang moeite mee heb, is de vermenging van bedrijfsmatige en geestelijke zaken. Dienaren kunnen hun energie en tijd immers maar één keer uitgeven. En staat dan zielzorg wel het meest centraal? Ook heb ik nooit kunnen begrijpen dat elk opvolgend ambt extra gewicht in de schaal zou leggen doordat aan dienaren dan meer en meer zgn. ponden waren toevertrouwd. Alsof God, wanneer het er op aankwam, méér had aan bijv. een priester dan aan een diaken. Als priester is iemand in de organisatie voornamer dan als diaken. In elk geval had het daar gedurig alle schijn van, want iedere hogere dienaar kan de initiatieven van een lagere dienaar altijd met een hiërarchische overmacht verslaan. Dankbaar hoorden we op te blikken naar onze zegenaars, de ambtsdragers. Hierbij is het de bedoeling dat ambtsdragers op hun beurt opzien naar degenen die een voornamer ambt (en dus een groter ambtsvermogen) hebben dan zijzelf. Altijd heb ik mij ongemakkelijk gevoeld bij de gedachte dat wie "lager" was, kennelijk minder goed tot zegen kan zijn, en ook bij de gedachte dat onder dienaren alleen de broeders worden verstaan die in de kerk een ambt hebben. Ik vind dit een akelige hooghartige benadering.

In mijn geloofsbeleving zijn deze "subcultuurverschijnselen" altijd verontrustende dissonanten geweest. Ik kon het moeilijk rijmen met de kerngedachte dat onze hemelse Vader één en al liefde is. Het leek wel alsof Hij lievelingskinderen had, onder wie met name "de zegenaars", en dat Hij het verder aan de Stamapostel en de Districtsapostelen overliet hoe in een ieder het geloof eventueel kon worden voleindigd. De Nieuw-Apostolische Kerk had het patent gekregen op de exploitatie van het werk des Heren. Echter, het is naar mijn stellige overtuiging een misvatting om te denken dat de Heilige Geest deze kerk regeert en dat een gevolmachtigd internationaal kerkbestuur het voor het kiezen heeft welke leidslieden God (!) moet zenden. Wat een hoogmoed om zoiets statutair te willen bepalen! In één van de gemeenten in Hamburg hebben we onlangs gezien dat er een voorbeeld is gesteld voor wie er (ná Uster**) nog aan twijfelde dat dienende broeders zich volledig akkoord dienen te verklaren met alle bevelen en voorschriften die er op gezag van de Stamapostel worden uitgevaardigd, zulks op straffe van uitsluiting. Werkelijk, dit is geen zuivere koffie. Het valt mij zwaar om deze en dergelijke ongerijmdheden te verdragen.

Toen St.Ap. Fehr werd opgevolgd door St.Ap. Leber, gaf deze te kennen: "Laten we het elkaar licht maken". Intussen kan ik er niets anders meer van maken dan dat hijzelf het heeft aangestuurd op het absolute tegendeel daarvan. In het woord van de maand van februari 2006 riep hij op tot een onbegrensd vertrouwen in ambtsdragers en onlangs, in het woord van de maand van januari 2007, om vooral geen ongenoegen en ontevredenheid te laten opkomen. Welnu, dan ben je dus uitgepraat. In de gauwigheid verschijnen er in de Onze Familie nog een aantal mededelingen en interviews, waarin ons onder andere te verstaan wordt gegeven dat aan homoseksuele broeders en zusters geen taak of ambt moet worden gegeven, en dat de zgn. Boodschap van St.Ap. Bischoff van hetzelfde zuivere gehalte was als de Openbaring van Johannes zal zijn. "Laten we het elkaar licht maken". (...) Voor mij zijn dat soort van uitlatingen door het "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", in welke hoedanigheid St.Ap. Leber recentelijk namens alle ingeschreven leden de Paus gelukwenste bij diens 80e verjaardag, klinkklare onzin. Zo'n warhoofd heb ik niet nodig en ik wens niemand toe van hem het slachtoffer te worden.

Hoe nu verder? Ik blijf gewoon die ik ben, en ik kies voor het evangelie van Christus zonder nog langer de filterwerking van de dogmatiek in een kerk. Ik zal er op dit forum geen discussie over aangaan. Maar ik vertelde dit nu liever even zelf dan dat er straks indianenverhalen de ronde gaan en ik die later moet ontzenuwen. Ik ervaar het als een ongelofelijk trieste zaak dat het allemaal zo is gelopen. Mijn devies: leef gezond met uitgebalanceerde geestelijke kost. God ziet bij ons het hart aan.
** "Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen."
Bron: Antwortbrief von Stammapostel Leber vom 04. Dezember 2006 auf das Schreiben der Gemeinde Hamburg-Blankenese vom 12. November 2006
De nieuw-apostolische gedragscode houdt dus tevens in dat kerkelijke ambtsdragers heel goed moeten begrijpen dat het menens is wanneer stamapostel Leber -zoals het hierboven werd aangehaald- antwoordt:
"Natürlich möchten wir jeden Amtsträger behalten. Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen."
Waarom menens?! Omdat er in de Nieuw-Apostolische Kerk conform diezelfde nieuw-apostolische gedragscode (!) altijd en overal telkens weer systeemagenten (!) zullen opstaan die met zulke boute uitspraken lelijk aan de haal gaan, zoals de districtsapostelen Karlheiz Schumacher en Armin Brinkmann:
BakEenEi schreef:(...)
Zonder zich er rekenschap van te geven een kritische grens te kunnen passeren (bij de notaris of op een ander beslissend moment), hebben kerkleiders hun instituut soms als een kerstboom willen optuigen. Maar met zulke kunstgrepen vestigden de hoogmogende heren hooguit het gezag dat men -toevallig (?)- aan zichzelf had toebedeeld. Wie er gedachteloos in meeging, staat het vanzelf vrij nu op andere gedachten te komen!

Wie er serieus op zou inzoomen, komt volgens mij vroeg of laat tot de slotsom dat, indien mensen druk in de weer zijn om een denksysteem dicht te timmeren met allerhande spelregels (zoals "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden" ), hun inspanningen in feite voortkomen uit de angst om invloed te verliezen. Echter:
 • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

  Uit: 1 Johannes 4: 18 (NBV)
Dit geldt dus m.n. ook voor hen, die zich door de gebezigde dreigementen (van in dit geval de districtsapostelen Karlheinz Schumacher en Armin Brinkmann) misschien in eerste instantie angst lieten inboezemen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Ma 17 Sep 2012, 19:47" in de thread "Neergang van de RKK en de NAK NL"
Dit artikel wordt vervolgd. Klik >>HIER<< om terug te gaan.

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Di 23 Okt 2012, 14:37" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Wat in de "Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk" namelijk opzettelijk onvermeld wordt gelaten is, dat deze geloofsgemeenschap vanuit de ambtelijke top, die haar regeert, werd opgesplitst in twee werelden. Hieronder een zevental relevante quotes:

[citaat 1]
Redactie schreef:(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!

Helaas laat de geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk zien dat het door de jaren heen schering en inslag is geweest met malversaties doch ook met getouwtrek om de macht. Er is structureel sprake van een totaal gebrek aan transparantie, vermenging van belangen en wanneer het zo uitkomt worden de feiten verdraaid. Dit is een patroon dat zich pijnlijk aftekent voor een ieder die op zoek gaat naar de wortels van "het wederopgerichte genadealtaar in de hedendaagse nieuw-apostolische apostelen". Als een rode draad lopen deze symptomatische verschijnselen heen door het rafelige verleden van deze kerk, die mede daardoor tientallen afsplitsingen kent. Aangezien al dit soort van belastende feiten en omstandigheden zo veel mogelijk wordt verzwegen en waar mogelijk onder het tapijt of in een doofpot verdwijnt, weet de doorsnee kerkganger er meestal weinig of niets van af. Waarom zou men zich er ook voor interesseren, is wellicht ook de gedachte want desondanks kan het in een plaatselijke kerkgemeente heel goed toeven zijn. Met wat er op het hoogste niveau achter de coulissen is misgegaan of zelfs aan het misgaan zou zijn, heeft men in de periferie van de organisatie veelal niets van doen! Waarom zou men voor zichzelf "de vrede" laten verbreken door strandjutter te worden op het strand langs "de zee der vergetelheid"?

Tegen het licht van deze benauwende achtergronden haken ondertussen anderen stilletjes af die -onbedoeld- wél worden geconfronteerd met de keerzijde van de medaille. Wat men namelijk te weten komt of wat men zelf ondervindt staat veraf van wat naar alle waarschijnlijkheid in de plaatselijke kerkgemeente ieders realiteit is. Bevond men zich aanvankelijk nog "in het midden der gemeenschap"; nú, ten prooi gevallen aan een ontluisterende waarheid, voelt dat opeens heel anders aan. Hiermee "opgezadeld" zal menigeen het lachen vergaan. Men krijgt het te stellen met vragen zonder antwoorden, en zielzorg? "De dienaren" zullen wel zeggen: "Leg het in de handen van God, geef het over, probeer de knop om te zetten, laat het los, kijk niet achterom, vergééf, maak voor jezelf de weg weer vrij, en wij willen je gedenken". Of in een verscheidenheid aan andere bewoordingen met gelijke strekking. Het (dood)zwijgen begint...

Daarom bestaat de Nieuw-Apostolische Kerk uit twee goeddeels gescheiden werelden: de wereld van de wetenden en de wereld van de onwetenden. Momenteel komt daarvan iets aan de oppervlakte in de kwesties Oostenrijk en Arnhem. Ook nu weer doet de kerkleiding verwoede pogingen om de onwetenden onwetend te houden. Geen middel wordt daarbij geschuwd. Apostel Peter Klene zoekt steun bij drie medestrijders in "het werk Gods" en verspreidt op 21 februari 2010 een brief met zelfs meerdere grove leugens. En dan te bedenken dat er in de statuten staat: "Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd (...) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus." Ja, ja; eenmaal geordineerd, en de leugen mag zeker regeren! "Van de leden wordt verwacht dat zij hun leven naar de leer van Christus inrichten. Zij hebben recht op deelname aan alle voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg.", staat er vervolgens op de internationale website. Met andere woorden: wie er wat van zegt, heeft wat ons betreft geen recht van spreken - want in "het verlossingswerk" is het de liefde Gods die alle dingen bedekt. "Zo gaan de apostelen ons voor!" Ja, ja. Wat zijn dat feitelijk voor apostelen? Bestaat het wel in "het werk Gods" dat Zijn gezanten zich voorstaan op een positie die hoger zou zijn dan die van elke voor Hem gelijkgerechtigde naaste?!

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het Webteam


Bron: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 15:49" in de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!"
[citaat 2]
BakEenEi schreef:@all

Op 13 februari 2008 werd het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland o.a. in kennis gesteld van het navolgende:
 • Gelukkig is er nu ook in Duitsland intussen best wel een aantal mensen wakker geworden. Zie bijv. het bijgaande pdf-bestand van een artikel met commentaren dat ik tegenkwam bij MediasInres. Wij zijn bepaald niet de enigen die voor zichzelf de tirannie van Wilhelm Leber en consorten maar vast hebben verdreven. Nu keert hier de gemoedsrust pas echt wat terug...

  In elk geval worden in de Nieuw-Apostolische Kerk "kinderen die vragen" overgeslagen. Aan het persoonlijke welbevinden van individuele kinderen Gods heeft de huidige kerkleiding nagenoeg geen boodschap. Ikzelf zie in de NAK in feite twee werelden: de slechts voor genodigden toegankelijke schijnwerkelijkheid in hogere kringen (te denken valt hierbij bijv. aan het exclusieve verjaardagsfeest op 28 december jl. in Amersfoort voor een districtsapostel in ruste) en daarnaast het ongekunstelde praktische gemeenteleven. Dit gemeenteleven staat in toenemende mate onder druk door het beklemmende uitdijende reglementaire gelijk van bazen en bovenbazen in de kerk. Waar het in de kern ooit om was begonnen, 'Weid Mijn schapen, (...) hoed Mijn lammeren', beseft men al jaren niet meer. Er was in de Nieuw-Apostolische Kerk gaandeweg geen leven meer mogelijk. Ons afscheid, hoe zwaar het ook was, is als een goddelijke bevrijding van allerhande ballast. Er was geen gezonde wisselwerking. Het kwam neer op een aaneenschakeling van geharnaste monologen. Gedwee moesten wij ons gedragen als dankbare gedresseerde gemuilkorfde schaapjes Zijner weide.
Doch... "zij dronken een glas, zij pisten een plas en lieten de zaak zo als zij was".

Groet,
BakEenEi


Bron: Mijn bericht op "Vr 31 Dec 2010, 21:54" in de thread "Toespraak tot de hoofden van de NAK"
[citaat 3]
BakEenEi schreef:(…)
"De dienaren" zullen zich er wel volop mee bezighouden, kunnen de overige gemeenteleden nu argeloos apostolisch denken. Het is naar mijn vaste overtuiging echter juist deze naïviteit (!) waardoor men de totale ondergang over zichzelf heen afroept. Natuurlijk: "de dienaren" zullen zelf óók wel vinden dat zíj erover gaan. Waar gaan "de dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk immers níet over? Die gaan overal over!! Buiten hun om gaat niemand überhaupt ergens over! De kerk waarover wij nu spreken is werkelijk een kerk die zichzelf heeft opgesplitst in twee werelden. Enerzijds zijn er "de dienaren" en verder nog... de overigen. Maar is dat in het werk Gods (!) wel echt een "vanzelfheid"? Hoe naïef was het dan feitelijk om het tóch te geloven?

(...)


Uit: Mijn bericht op "Vr 11 Feb 2011, 14:36" in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL"
[citaat 4]
BakEenEi schreef:(…)
Kortom: ga terug naar AF en reis niet langs Station West, of zo. Met wat voor gloedvol "geëpibreer" (naar Simon Carmiggelt) dan ook; ik kreeg géén contact met hoge(re) dienaren. Ik had mij, linksom of rechtsom, bij het beloop van de gebeurtenissen neer te leggen. Het is nog geen 25 jaar geleden dat een districtsvoorganger de gemeenteleden voorhield dat zij hun verstand wel op het nachtkastje konden neerleggen want de "dienaren" zouden wel voor ze denken!

Ik werd mij er dus van bewust, dat de Nieuw-Apostolische Kerk bestond uit twee werelden: die van de instructeurs (de sprekende minderheid) en die van degenen die geacht werden te wachten op instructies (de zwijgende meerderheid). En: "over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd".

Ondertussen zag ik van alles misgaan. Ook voorzag ik gaandeweg allerhande ellende. Maar het was niet aan mij om mij daarover uit te spreken. Ik hoefde mij alleen maar dáár te bevinden, waar mijn "zegenaars" mij mochten verwachten. Ik moest niet iets vragen wat iemand niet wist want ik wilde bijvoorbeeld graag weten wat er onder zielzorg wordt verstaan en wat het "werk Gods" onderscheidt van ál het andere. Het beste was als ik dat maar "in vertrouwen overgaf".

Het kwam er op neer dat je "gewoon" kwam wanneer je moest komen en dat je ging wanneer je daarna wel weer kon gaan. Je kon even op "de indeling" kijken en daar stond alles wel op. Toen ik achteraf hoorde dat de tienden, de dankoffers, de abonnementsgelden, de donaties voor het adoptieplan, de voor eigen rekening genomen onkosten, de eigen bijdragen voor een simpele lunch, enzovoort, enzovoort, nog niet genoeg waren om Eimersstaete open te krijgen, en dat de "Godsgezanten" niet vonden dat ze intussen aan allen die het wel degelijk aangaat iets hadden uit te leggen, terwijl een kind op een telraampje kan uitrekenen dat de hele kluit door de ambtelijke top met de salarissen van hoogleraren en directeuren van faculteiten wordt belazerd, was het voor mij tijd geworden om op dit forum maar eens een paar zaken helder uiteen te zetten. Die achtergehouden informatie is namelijk essentieel. Alleen in de Donald Duck zijn boeven die als zodanig herkend willen worden...

Minstens de helft was mij dus niet verteld. Toch kwam ik er achter en daar heb ik helemaal geen spijt van gekregen. Ik snap niet dat sommigen anderen "namens God" (!) willen bevoogden, misbruik makend van goed vertrouwen en van nog veel meer.

(…)


Uit: Mijn bericht op ""Do 17 Feb 2011, 17:50 in de thread "Levend geloof"
[citaat 5]
Redactie schreef:(…)
Op zijn minst opvallend waren daarom ook de bewoordingen waarmee districtsapostel De Bruijn het klimaat typeerde binnen het internationale kerkbestuur waarin hij zitting had: diens "collega's" keken niet daar datgene waarin onder hunzelf (!) iemand wellicht te kort schoot, doch veeleer deed voor een ieder van hen het positieve ertoe. Je kon er jezelf zijn, aldus districtsapostel De Bruijn... die volgens stamapostel Leber alles had gedaan om voor de "kinderen Gods" -in Nederland en in de vanuit Nederland verzorgde gebieden elders op de wereld- tot zegen (!) te zijn.

Gold dat laatste nu ook maar voor de kerkelijke ambtsdragers in met name Nordrhein-Westfalen want die kregen, zoals wij onlangs uitgebreid meldden, van een ander (...) immers juist te horen:
Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet:

"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Bron: Redactie op "za 26 feb 2011, 21:58"
Het bovenstaande bewijst eens te meer dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgebouwd uit twee gescheiden werelden - waarbij de districtsdienaren (die hierdoor per definitie opportunisten moeten zijn) worden geacht de meest uiteenlopende realiteiten schaamteloos met elkaar te verbinden. Dit bizarre verschijnsel werd op dit Forum o.a. uit de doeken gedaan in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk", waarbij het gaat om een vijftal berichten door BakEenEi, respectievelijk op "wo 27 okt 2010, 21:36", op "wo 27 okt 2010, 21:37", op "wo 27 okt 2010, 21:38", op "wo 27 okt 2010, 21:38" en op "wo 27 okt 2010, 21:39".

Het zal niet eenvoudig zijn om niet volkomen in de war te geraken door alle geschetste inwendige tegenstrijdigheden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. "Het motief moet zijn: liefde", zo sprak stamapostel Leber gedecideerd. Op zo'n moment denkt men waarschijnlijk "Halleluja!", maar kijk vervolgens níet naar de bijbehorende daden van diezelfde stamapostel Leber. Brieven laat hij inhoudelijk onbeantwoord of een ingehuurde persvoorlichter handelt de ingekomen stukken af met een of andere standaardtekst. Hetzelfde geldt in de praktijk voor districtsapostel Brinkmann. Vanaf de districtsdienaren in feite hoeft niemand ooit op een serieuze reactie te rekenen.

"Hoge dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk staan boven de wet - voor zover het aan henzelf ligt. Ieder heeft zich bij hen overal maar voor te verantwoorden maar zijzelf verantwoorden zich niet. Ja, men zegt: "Tegenover God!" Het (goddelijke) gezag binnen deze dóór en dóór hiërarchisch gestructureerde organisatie, of het nu gaat om geestelijke zaken of om welke bedrijfsmatige aangelegenheid dan ook, berust bij de oppermachtigen; bij de aller- allerhoogste dienaren, waarbij zelfs districtsapostelen pas gewicht in de schaal leggen inzien zij een kapitaalkrachtige of anderszins invloedrijke achterban vertegenwoordigen. Zodoende wordt deze internationale kerk (met tussen de tien en elf miljoen ingeschreven leden) geregeerd door ongeveer zeven personen. Om die reden was van districtsapostel De Bruijn feitelijk alleen diens stemrecht relevant. Wie dan op beslissende momenten geen ruggengraat toont wordt op enig moment "in de hoogste kringen" geprezen voor een fijne "deemoedige" opstelling. Een ieder heeft daarvan afgelopen zondag getuige kunnen zijn.

(…)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 18 Mei 2011, 14:36" in de thread "Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!"
[citaat 6]
BakEenEi schreef:(…)
Op de C.A. had een collega destijds in zijn werkkamer een prent opgehangen waarop -onder het toeziend oog van een herder (!)- een hele stroom schapen was te zien die op een ravijn af rende en daar ook in stortte. Eén of twee schapen probeerden tegen de stroom in te gaan... Een onmiskenbaar teken aan de wand. Het was tóen al een schreeuwend protest tegen de lafhartigheid van herders, machtsfiguren in de kerk die natuurlijk wijselijk op de rand van de afgrond zelf (als zoutpilaren) blijven staan, op het moment dat de schapen die ze de dood in jagen, nog steeds in allerijl de richting volgen die ze door hun misleiders wordt voorgehouden.

Weliswaar bespraken wij deze werksituatie later met stamapostel Fehr, maar dat gesprek leidde er níet toe dat de "arbeidsomstandigheden" beter werden. Het geestelijk klimaat in de Nieuw-Apostolische Kerk werd en wordt namelijk beheerst door de arrogantie van de macht. Plaatselijk kan men daar soms enige afstand van nemen, maar daarna houdt het in de regel al gauw weer op met de vrede en harmonie. Vandaar dat ik op verzoek van broeder Bauke Moesker in februari 2010 beschreef hoe de kerk in feite bestaat uit twee gescheiden werelden, met de districsdienaren er tussenin. Zie ook mijn berichten van 27 oktober 2010 in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". De authentieke verontwaardiging van Helmut Winner in Siberië is eenzelfde teken aan precies dezelfde wand. Liever laten de "verantwoordelijken" zo iemand vallen dan dat zijzelf eens de hand in eigen boezem steken.

(…)


Uit: Mijn bericht op "Za 12 Nov 2011, 11:23" in de thread "Elders gelezen… "
[citaat 7]
BakEenEi schreef:(…)
Wat wij hier dus welbeschouwd onder ogen moeten zien, is, dat gelovigen op geraffineerde wijze zijn bespeeld door personen die, gloedvol predikend, er tegelijkertijd niet de minste moeite mee hadden om zich te bedienen van oneigenlijke middelen. Al vanaf het eerste begin raakten de belangen verstrengeld door in de organisatie een dubbelrol te claimen. Daarmee legde men beslag (!), zowel op ieders geloof als op de offergaven. Zonen, schoonzonen en anderen die wel over het paard wilden worden getild speelden het spel wel mee, mede doordat het ze financieel gewin zou brengen. Zo ontstonden er in deze kerk twee werelden met bij wijze van spreken de onderwereld boven...
BakEenEi schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39
(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 01 nov 2010, 11:31' in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
(...)

Uit: Mijn bericht op "Vr 23 Aug 2013, 11:54" in de thread “Versöhnung jetzt!”
Ziedaar "De nieuw-apostolische gedragscode". Anti-christelijk.

Als ik nu lees "De Nederlandse vertaling is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, aldus het colofon"; door welke plaaggeest moeten wij ons hier opeens laten misleiden?! Zie verder wat de hierboven bedoelde -en voor een klassieke sekte typerende- intimidatiepraktijken betreft mijn bericht op "Za 31 Aug 2013, 21:43" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:@all

"Ich wünsche euch beim Studium der Aussagen unseres Stammapostels viel Freude", zo las ik in het Monatsrundschreiben des BezAp an die AT des Bezirks NRW/Deutschland für Oktober 2013 van districtsapostel Armin Brinkmann. In het daarbij gevoegde schrijven d.d. 12-09-2013 van apostel Wolfgang Schug hield deze de kerkelijke ambtsdragers op zijn beurt al het volgende voor: "Die „Workshop-Schleife“ beginnend mit der Vorsteherversammlung über die Brüderstunde bis zur Bezirksveranstaltung ist ab 2014 viermal im Kalenderjahr vorgesehen und widmet sich ständig neuen Themen zu den einzelnen Kapiteln des Katechismus. Insgesamt sind 13 Themen vorgesehen. Das Projekt endet von daher voraussichtlich im Frühjahr 2017. (...) Habt sehr herzlichen Dank für eure Unterstützung und Mithilfe bei diesem umfangreichen Projekt, das sich zum Segen für die Seelsorge in unserer Gebietskirche auswirken möge."

Zó werkt het in een verstandshuwelijk, heb ik gedacht.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 17 Okt 2013, 19:32" in de thread "op verzoek uittreding bekend gemaakt"
BakEenEi schreef:(...)

[citaat 5]
Redactie schreef:(…)
"Hoge dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk staan boven de wet - voor zover het aan henzelf ligt. Ieder heeft zich bij hen overal maar voor te verantwoorden maar zijzelf verantwoorden zich niet. Ja, men zegt: "Tegenover God!" Het (goddelijke) gezag binnen deze dóór en dóór hiërarchisch gestructureerde organisatie, of het nu gaat om geestelijke zaken of om welke bedrijfsmatige aangelegenheid dan ook, berust bij de oppermachtigen; bij de aller- allerhoogste dienaren, waarbij zelfs districtsapostelen pas gewicht in de schaal leggen inzien zij een kapitaalkrachtige of anderszins invloedrijke achterban vertegenwoordigen. Zodoende wordt deze internationale kerk (met tussen de tien en elf miljoen ingeschreven leden) geregeerd door ongeveer zeven personen. Om die reden was van districtsapostel De Bruijn feitelijk alleen diens stemrecht relevant. Wie dan op beslissende momenten geen ruggengraat toont wordt op enig moment "in de hoogste kringen" geprezen voor een fijne "deemoedige" opstelling. Een ieder heeft daarvan afgelopen zondag getuige kunnen zijn.

(…)


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 18 Mei 2011, 14:36" in de thread "Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!"
(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Za 09 Nov 2013, 14:02"
BakEenEi schreef:(...)
In de Nieuw-Apostolische Kerk is er met het zogenaamde ambtslichaam een wig gedreven tussen de Heer en de Zijnen.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Zo 10 Nov 2013, 12:52" in de thread “Versöhnung jetzt!”
@all

"Zo zijn onze manieren", zal een persvoorlichter misschien desgevraagd wel toegeven; "Wat er van de aangesloten leden tot hun verlossing en heil wordt verwacht, krijgt men bij ons langs 'de geordende weg' te horen." (...) Zó wordt er gekeken naar kinderen van God (!) die vervolgens alleen nog maar hoeven te gehoorzamen.; die "in stilheid en vertrouwen" hun weg dienen te gaan, zij het aan de nieuw-apostolische "hand van leiding". "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" komt deze weg uit bij "het einddoel". In de hemel. Om te weten hoe het daar zal zijn, krijgt men "in de gemeenschap" alvast "een voorproefje van de eeuwigheid". (...)

Het is niet de bedoeling dat gelovigen nog langer afgaan op hun eigen gevoel want een ieder wordt geacht "een onbegrensd vertrouwen" aan de dag te leggen jegens de "boden van Jezus" onder wie feitelijk de -vijf tot tien- meest invloedrijke leiders worden verstaan in deze kerk. Alle andere "zegenaars" handelen al dienovereenkomstig uit hun naam, wat uitsluitend ieders navolging zou verdienen. De inspanningen van "geestelijk verzorgenden" zijn er zuiver op gericht om allen die "voor eeuwig bij de Heer" willen zijn aan te moedigen om als betalende en actief "volgende leden" de gang van zaken binnen dit kerkgenootschap te eerbiedigen.

Het "woord van God", waaronder alle informatie te verstaan die namens het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur in "officiële publicaties" wordt verspreid, zou te allen tijde voor een ieder zegenrijk zijn en op volkomen waarheid berusten. Zelden of nooit zal daarbij achteraf iets te rectificeren zijn want kinderen van God rekenen elkaar hun tekortkomingen niet aan. Wie met hart en ziel "het einddoel" in het oog houdt, heeft deel aan de goddelijke beloften. In dat licht bezien is het bepaald niet van nut om voor de "Godsgezanten", die de bruid van Jezus Christus op "de weg ten leven" voorgaan, op enigerlei wijze hindernissen op te werpen.

Wie aldus bidt om moed en kracht, wacht op "des werelds levenszeeën" misschien geen kalme vaart maar bij "het einddoel" wel een behouden aankomst. Kortom, let op de balk in je eigen oog en erger je niet aan de splinter bij een naaste. Bedek uit liefde het gedrag wat anderen misstaat. Wie struikelt of zelfs ten val wordt gebracht, zal met Zijn hulp kunnen opstaan. "Alles dient tot onze vorming." Stel je talenten "onbaatzuchtig" in Zijn dienst. Ondersteun "de dienaren", waar en wanneer het volgens hen maar mogelijk is. Geloof dat de "stamapostel" de enig aangewezene is om te weten wat naar het evangelie van Jezus Christus richtinggevend is.

Punt uit!

Het is déze boodschap, en deze boodschap alleen, waar in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk alles om draait. Zó wordt het in alle toonaarden "vanaf het altaar" bij de gelovigen ingeslepen. Kerkelijke ambtsdragers zullen voor persoonlijk leed, zelfs indien dit leed onmiskenbaar het gevolg is van wat ten onrechte als het woord van God was verkondigd, hooguit consideratie tonen om een betrokkene zo snel mogelijk vanuit het conform de nieuw-apostolische geloofsleer aangemeten keurslijf binnen deze geloofsgemeenschap weer in het gareel te krijgen; óók als er door zo'n voorval honderden of (tien)duizenden slachtoffers te betreuren zijn.

Het bekendste voorbeeld van de zojuist bedoelde intimidatiepraktijken is de uit alle macht tot op heden verdedigde afdekcultuur met betrekking tot de gevolgen van de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff". Na lezing van het onlangs bij Glaubenskultur-Magazine gepubliceerde 31e artikel in de serie "Die Geschichte der Botschaft des Johann Gottfried Bischoffs" mogen inmiddels twee zaken duidelijk zijn: "Zum einen, dass Stammapostel Johann Gottfried Bischoff schon mindestens mit Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Gedanken spielte, er könnte der „Auserwählte“ sein, der „die Braut heimführt“ – was auch zu Irritationen im Apostelkreis führt und vermutlich die damalige Diskussion, dass ein Nachfolger für ihn zu designieren sei, beflügelte. Zum anderen, dass dieser Glaube von seiner nächsten Umgebung – aber auch von ihm selbst – gezielt eingesetzt und popularisiert wurde, in einer kirchenpolitischen Absicht." Wat duizenden zielen van de Nieuw-Apostolische Kerk heeft vervreemd en wat de gezonde aanwas van enkele miljoenen nieuwe leden in de weg heeft gestaan is nota bene "dass es diese „Botschaft“ – so wie sie sich die Gläubigen – und inzwischen auch viele Apostel, die die Anfänge ja gar nicht mitbekommen hatten – vorstellten, niemals gegeben hatte."

Daarom; wie op grond van een stilaan hartverscheurend complex aan feiten en omstandigheden tot de ontstellende conclusie komt zoals het hieronder werd verwoord...
Redactie schreef:(...)
Broncode én NAK-splijtstof: verdeel- en heerspolitiek. Door een veelheid aan onbespreekbare ongerijmdheden worden zielen door "De kerkleiding" continu en telkens weer op een andere manier tegen elkaar uitgespeeld. De meest doffe ellende komt op deze manier doorgaans van boven - in de organisatie wel te verstaan! Ik kan er een dik boek, te verschijnen in drie kloeke delen, over vol schrijven. Terwijl de laagsten in rang "de onderste weg" moeten gaan, kennen hun superieuren aan zichzelf het ene na het andere privilege toe. En wie wordt er zogenaamd "ondersteund"? De ambtelijke top!

(...)


Uit: Mijn redactionele bericht op "Di 26 Jul 2011, 23:42" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
... verschiet uit verbijstering van kleur als hem of haar in het "Monatsrundschreiben des BezAp an die AT des Bezirks NRW/Deutschland für Oktober 2013" door districtsapostel Armin Brinkmann wordt voorgehouden: "Ich wünsche euch beim Studium der Aussagen unseres Stammapostels viel Freude." Hieraan ging in diens "Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3" brutaal een schot voor de boeg vooraf: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird."

Een totalitair systeem derhalve. Geen "boodschap vol erbarmen" in elk geval. Zullen de op deze wijze in gijzeling gehouden "aangesloten leden" zich van hun gevankelijke situatie ooit wel rekenschap willen geven?

Groet,
BakEenEi
Less Is More

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

EZW (Berlin) wijdt publicatie aan NAK-catechismus

Bericht door zefyr »


ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

@ll
Iemand op de hoogte van de gebeurtenissen in Vlaardingen en Spijkenisse?
Schouwenaar schijnt zijn ambt te hebben ingeleverd.
Groet
ACE

Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Diderot »

[quote="ACE"]Iemand op de hoogte van de gebeurtenissen in Vlaardingen en Spijkenisse?
Schouwenaar schijnt zijn ambt te hebben ingeleverd. [/quote]

(Vlaardingen is per 1/2/2011 opgeheven en bij Spijkenisse gevoegd)

Ik heb inderdaad onlangs gehoord dat het in Spijkenisse al jarenlang rommelt. Een aantal ambtsdragers heeft daar sinds kortere of langere tijd een 'time-out', o.a. de priesters Fred W., Arno M. en iemand wiens achternaam met een J begint (voornaam onbekend). Een of meerdere diakenen idem.
Verder heb ik regelmatig gehoord over een 'vreemde' of 'nare' sfeer in de gemeente, en het feit dat de voorganger (Ferry S.) daar geen verandering in weet te brengen, of zelfs de oorzaak van de sfeer is.
Zelf ben ik er nog nooit geweest, het bovenstaande is dus info uit de tweede hand.

Dider%t (wenst iedereen goede Kerstdagen!)

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

Fred W en AM zijn integer en komen op voor de gemeenschap.
FS mist sociale vaardigheden.
Ik sluit me graag aan en wens alle lezers mooie kerstdagen en een gelukkig 2014!
Groet
ACE

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

Fred W en AM zijn integer en komen op voor de gemeenschap!
Ik sluit me graag aan en wens alle lezers mooie kerstdagen en een gelukkig 2014!
Groet
ACE

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Lmg »

@ All,

F.S kreeg in de laatste jaren geen aandacht meer van De Bruijn en ook geen
speciale klussen meer te klaren.
Deze speciale aandacht waren voor de man van groot belang.
Zijn functioneren in Nederland en Suriname heb ik op afstand meegekregen en
daarvan werd ik steeds misselijk en kreeg medelijden.
Dan kun je beter de voorganger hebben zoals Vlaardingen eerder had.
Zijn Naam is mij niet meer bekend maar hij was uitvoerder in de bouwsector.

Lmg

Plaats reactie