NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

Jabob65 schreef:@BEE, zo vrolijk zien ze er ook niet uit hoor, en het is een rariteitenkabinet. een beetje een verzameling van vreemde mensen, die in mijn ogen gewoon niet capabel zijn om priester te zijn "uberhaupt, want geestelijke zijn zonder enige vorm van opleiding, waar kan dat nog?

In mijn ogen heeft het iets treurigs. Men weet van toeten nog blazen, het enige dat ze kunnen doen, is de leidraad (geredigeerd door leeghoofd Ehrich) zo goed mogelijk reproduceren, de eerste 5 minuten van de prediking lukt het nog wel maar daarna wordt het pas echt een ramp.

Meestal is het weer het oude liedje, trouw blijven tijdens de reis naar het heerlijk einddoel.


Bron: Bericht door Jabob65 op "Wo 16 Jan 2013, 11:03"
@Jabob65

Vooropgesteld dat ik echt jouw punt begrijp; dit item heeft ook mij vaak beziggehouden. Een voorafgaand probleem is volgens mij echter dat in de Nieuw-Apostolische Kerk "hogere dienaren" worden geacht vrijwel álles het best te weten. Niet zelden komt men op de "ambtsladder" hogerop door uitdrukkelijk loyaal te zijn aan "zegenaars". Daarmee neemt het risico toe dat men ooit zelf vanuit een verantwoordelijke positie liever de lakens uitdeelt dan dat men anderen in een geestelijke bediening ook echt kan versterken. Door de oneigenlijke doch vooral contraproductieve hiërarchische gezagsverhoudingen in deze kerk worden er heel wat gaven en krachten in de gemeenschap over het hoofd gezien. In de omgang met elkaar kloppen de grondslagen dus niet. Er is een geestelijke elite ontstaan met een hele hofhouding eromheen, maar ik denk dat de geschiedenis al overtuigend uitwees dat we op die manier met zijn allen kansloos in het moeras verzinken. Ik kan echt niet geloven dat er naar het evangelie van Jezus Christus rangen en standen moesten worden ingevoerd. Of dat kinderen die wat vragen, moeten worden overgeslagen en als ze niet luisteren; dat apostelen dan een greep mogen doen in het offerblok teneinde een advocaat in te huren om zielen te intimideren!

Wie het nú, in déze kleingeestige traditie staande, voor het zeggen heeft, kan het best eerst serieus werk maken van een stuk of 10 Geboden. Zodra men die onder de knie heeft, kan de catechismus worden ingekort.

Naar alle waarschijnlijkheid blijkt daarna het veroorzaakte probleem al van de baan te zijn...
 • 1
  O, zalig 't huis, waar Gij kunt binnentreden,
  waar elk der leden zich in U verblijdt.
  Waar onder alle gasten, die daar komen,
  Gij, Heiland Jezus, steeds de liefste zijt.
  Waar alle harten blijde voor U kloppen
  en aller oog vertrouwend op U blikt;
  waar allen trachten naar Uw wil te leven
  en aller wens zich naar Uw wensen schikt.


  2
  O, zalig 't huis, waar man en vrouw toch beiden
  door Uwe liefde hecht aaneen gesmeed,
  met heil'ge vreugde steeds Uw werk belijden;
  ook eensgezind zijn onder kruis en leed.
  Waar beiden onafscheid'lijk U steeds eren,
  of hen ook smaad of vreugde wordt bereid.
  Waar deze eenheid geldt als hoogst begeren,
  in goede dagen en in kwade tijd.


  3
  O, zalig 't huis, waar allen, die daar dienen,
  doordrongen zijn van hun zo grootse taak.
  En al hun werk met liefd' en trouw verrichten,
  dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak.
  Waar oud en jong elkaar als huisgenoten,
  als kind'ren Gods erkennend, achting bien;
  in wederzijdse liefde en waardering
  het wezen van de Vader wordt gezien.


  4
  O, zalig 't huis, waar Uwe hulp gezocht wordt;
  waar men bij vreugd' de dank U niet onthoudt
  en men door U zijn leed en smart laat heil'gen,
  als zielearts en trooster U vertrouwt.
  O, dat wij immer waakzaam mogen blijven;
  geen duist're macht 't vertrouwen ons ontroov'.
  Dan wordt aan 't einde van de dag des levens
  de eeuw'ge vrucht geoogst van 't rein geloof.


  Bron: Lied 345, NAK-gezangboek
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

@BEE, 'het niet opgeleid zijn' werd vroeger gezien als een unique selling point, ik kan me nog herinneren dat dit op Malta ook tegen de mensen werd gezegd, wij hebben levende (!) apostelen en bij ons werkt de heilige geest, ook werd, toen ik jong was, laatdunken gedaan over dominees en priesters die een preek hadden uitgeschreven..

Natuurlijk was dat sowieso al een deel van de waarheid want men had wel degelijk een leidraad voor een dienst, en diegene die een goed geheugen had, was in het voordeel, verder waren de eerste vijf minuten van een preek vaak nog wel enigszins acceptabel omdat het nog wel over het thema van de desbetreffende dienst ging maar daarna werd het vaak een potje vrij associëren, meestal hoorde je verhalen die je al duizend maal eerder had gehoord, en dan heb ik het nog niet eens over de feitelijke onjuistheden die gezegd werden.

Een goede priester moet niet alleen een goede dienst cq. viering kunnen houden, inhoudsvol kunnen preken maar oog hebben voor de pastorale kant in de gemeente, het lijkt mij erg moeilijk om dit zonder enige vorm van opleiding te doen.

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

Ik heb nog steeds interesse in theologische onderwerpen, ik lees onder andere iedere dag de teksten volgens het lectionarium en ook vind ik het leuk om op zondag diverse overwegingen te vergelijken, en vooral de overwegingen van Pr. Ad van der Helm lees ik graag, ik vind dat hij aan de ene kant goede dwarsverbanden legt tussen het oude testament en het oude testament maar ook legt hij verbanden tussen 'vroeger' en 'nu'.

Daarnaast zijn de teksten dynamisch en oecumenisch van aard.

Vandaag was de Homilie ook weer het lezen waard:


Lezingen
Jesaja 62, 1-5
Psalm 96
1 Korintiërs 12, 4-11
Johannes 2, 1-12

WELKOM
Welkom op de bruiloft van Kana, net als de laatste weken een openbaringsverhaal over de identiteit van Christus. Hij geeft een teken voor hetgeen hij is komen doen in de wereld. Het is een vooraankondiging, want zijn uur is nog niet gekomen. Zijn uur is pas later, aan het einde van zijn leven. Maar heel zijn leven werkt Hij toe naar het moment aan het kruis en zijn opstanding.
Wij zijn getuigen van het teken dat Jezus geeft, getuigen van de overvloed die daarin besloten ligt.

Ook deze eucharistie getuigt daarvan. We mogen delen in die overvloed die slechts een afspiegeling is van de enorme liefde van God die de mensheid met elkaar en met Hem verbindt.

In deze week is ons gebed bijzonder gewijd aan de eenheid van de kerken en de christenen. Moge het verhaal van de bruiloft van Kana ons inspireren bij dit gebed.

HOMILIE
Een van de problemen die in het OT aan de orde zijn, is dat Israël zich vaak verlaten voelt. Het voelt zich een eenling tussen de volken om zich heen. Met hen doet het volk Israël niet mee. De God die de mensen in Israël aanbidden is onzichtbaar. Er worden geen beelden van deze God gemaakt. De tempel die er uiteindelijk in de tijd van Salomo komt, is een lege tempel met als belangrijkste voorwerp een kist, de ark van het verbond, als troon waar niemand op zit, voor latere veroveraars altijd een grote teleurstelling! Er staat geen groot gouden godenbeeld. Er is amper iets te vinden wat de moeite waard is. Voor de gelovige Jood is de tempel natuurlijk niet leeg, maar Gods aanwezigheid is altijd een zekere verborgenheid omdat zijn echte aanwezigheid te groot is voor ons verstand en ons hart. Daarin schuilt juist de kracht van deze verborgen en toch aanwezige God.
Israël voelt zich soms eenzaam omdat het ook maar één God heeft en niet zoals de volken van de naburige landen, een veelheid aan goden. Dat is wel makkelijk: een god voor de oogst, een god voor het weer, een god voor de oorlog. Voor ieder probleem dat je hebt, is er een adres. Is de ene god je niet zo welgezind, dan kun je uitwijken naar een andere god die jou beter ligt. Niet zo voor Israël, dat heeft maar één adres, het adres van de ene, ware God die hemel en aarde gemaakt heeft en al wat daarin is.
Soms gaat het goed tussen Israel en God, maar deze relatie staat vaak onder druk. De verleiding is groot om God maar los te laten, de verleiding is groot om het spoor van de andere volken te kiezen en hun manier van geloven en leven over te nemen.
De profeten in Israël waarschuwen echter voortdurend tegen dat pad en proberen Israël af te houden van die verleiding. Want de verbondenheid met al die volken zal uiteindelijk een illusie blijken te zijn. Die verbondenheid is op los zand gebouwd, op opportunisme, op een verhouding in de zin van voor wat hoort wat. Het zijn gelegenheidscoalities die niet gefundeerd zijn op werkelijke broederschap.
De relatie met de ene God van Israël die zich alleen op cruciale momenten even laat zien, maar meestal verborgen blijft, is de echte bron van liefde. De profeten houden Israël open voor die bron en vanouds wordt de relatie met die bron beschreven als een huwelijk. Christus wil die bron opnieuw openen, nu niet alleen voor Israël, maar voor heel de mensheid.
Vandaag in het evangelie van Johannes wordt het volk Israël opnieuw voor een bruiloft uitgenodigd. Opnieuw is er een profeet die het belang van de bruiloft zal onderstrepen. Zoals altijd lijkt de bruiloft echter te verzanden in een slecht georganiseerd feest. Er is geen leven meer in deze bruiloft. Wat wil men nu? Het herinnert aan de crisis in het geloof, waar het Oude Testament vol mee staat en het doet denken aan onze eigen momenten en perioden van leegheid van ons geloof en ons eigen gebrek aan vertrouwen in de levende God, dat de kop op kan steken.
Dit jaar wordt deze lezing van de bruiloft van Kana gelezen in de gebedsweek voor de eenheid. De christenen gedenken deze week dat zij allen voor die ene bruiloft zijn genodigd. Er worden niet meerdere bruiloften gehouden. Er is maar één bruiloft. Het doopsel is de uitnodiging voor die bruiloft. In die bruiloft vieren we de onlosmakelijke verbondenheid van God met zijn volk. Het thema van de gebedsweek is dit jaar “wandelen met God”. In ons leven maken we een levenstocht die ons allerlei ervaringen en allerlei beslismomenten geeft. Is dit een levenstocht die we met God willen maken, beseffen we dat deze God met ons en alle mensen onderweg wil zijn? Beseffen we dat er veel tochtgenoten van God zijn? Zijn we ook bereid om die te leren kennen en delen we met elkaar onze eigen ervaringen met God?
Zoals Jesaja schrijft, geeft onze relatie met God ons een nieuwe naam en dus ook een nieuwe identiteit. De relatie met God geeft een kader en een fundament van ons leven. We zijn niet ons eigen fundament, omdat wij maar voorbijgaande wezens zijn. De waarde van ons leven is in de eeuwige God geworteld en omdat we als mensen allemaal in God geworteld zijn, mogen we dat ook samen beleven en vieren.
De kerken die getuigen van die liefde van God de Vader die in Christus zichtbaar geworden is, leven uit de heilige Geest die ons voortdurend aanspoort om de relatie van Kana zichtbaar te maken. Dat is een gezamenlijke opdracht die de kerken met elkaar delen. Ook wij delen in die opdracht: opdat zij allen een zijn, bidt Jezus. Mogen wij uit het gebed van Jezus zelf voldoende moed en energie en inspiratie putten om in ons leven te blijven wandelen met God, samen met allen die zijn naam belijden.
Amen

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door ACE »

@Jabob65
Natuurlijk was dat sowieso al een deel van de waarheid want men had wel degelijk een leidraad voor een dienst, en diegene die een goed geheugen had, was in het voordeel, verder waren de eerste vijf minuten van een preek vaak nog wel enigszins acceptabel omdat het nog wel over het thema van de desbetreffende dienst ging maar daarna werd het vaak een potje vrij associëren, meestal hoorde je verhalen die je al duizend maal eerder had gehoord, en dan heb ik het nog niet eens over de feitelijke onjuistheden die gezegd werden.

Een goede priester moet niet alleen een goede dienst cq. viering kunnen houden, inhoudsvol kunnen preken maar oog hebben voor de pastorale kant in de gemeente, het lijkt mij erg moeilijk om dit zonder enige vorm van opleiding te doen.
Helemaal met je eens.
Het seminar "Inhoudsrijke prediking" is een zachte dood gestorven binnen de NAK gelederen.
Al van bovenaf vond men dat maar onzin, dus gold het "sec" voor de werkvloer.
Zonder enige kennis van zaken, educatie, logistiek, pedagogie, ging men de uitdaging aan dat de districtsdienaren dit simpelweg konden oppakken.
Afijn het resultaat is bekend.
Ik moet toegeven dat Opz Kamstra mij van begin tot eind wist te boeien en Sepers in zijn kielzog.
Ja Willy Hoffman kon er ook wat van.
Pakkende teksten, relevantie en perspectief.
Met de Bruijn is het weer helemaal afgekalfd. Veel nietszeggend gejank met de wolven in het bos.
Inhoudsloos en inderdaad, het afdraaien van hetzelfde verhaal.
Broeders en zusters die overigens wel in staat waren om de prediking naar een hoger nivo te tillen en de leken priesters zouden
kunnen helpen, zijn het 'harde hand' afgevoerd. Want dat kon wel eens een bedreiging zijn voor de
districtsdienaren.
O ja AGAPE, ook zo'n kansloze projectie missie voor de lagere regionen dienaren. Weekendje ouwehoeren met jeugdleiders.
Dat was het dan.

Kortom, hoe de wind ook waait, het gaat er in kwaliteit alleen maar op achteruit.

Groet,
ACE

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Tosca »

Jabob65 schreef:@BEE, 'het niet opgeleid zijn' werd vroeger gezien als een unique selling point, ik kan me nog herinneren dat dit op Malta ook tegen de mensen werd gezegd, wij hebben levende (!) apostelen en bij ons werkt de heilige geest, ook werd, toen ik jong was, laatdunken gedaan over dominees en priesters die een preek hadden uitgeschreven..

Natuurlijk was dat sowieso al een deel van de waarheid want men had wel degelijk een leidraad voor een dienst, en diegene die een goed geheugen had, was in het voordeel, verder waren de eerste vijf minuten van een preek vaak nog wel enigszins acceptabel omdat het nog wel over het thema van de desbetreffende dienst ging maar daarna werd het vaak een potje vrij associëren, meestal hoorde je verhalen die je al duizend maal eerder had gehoord, en dan heb ik het nog niet eens over de feitelijke onjuistheden die gezegd werden.

Een goede priester moet niet alleen een goede dienst cq. viering kunnen houden, inhoudsvol kunnen preken maar oog hebben voor de pastorale kant in de gemeente, het lijkt mij erg moeilijk om dit zonder enige vorm van opleiding te doen.
@Jabob 65 en allemaal,

Ja, ik herinner heel duidelijk de volgende uitspraak die vele malen in de diensten werden herhaald:

Bij ons is het GOD zelf die de sprekende is...In de andere kerken spreekt met slechts over GOD! :shock:
-----------------------------------------
En zij deden zich voor als waren zij Engelen des lichts, in werkelijkheid...''Zwart wit'' gepleisterde graven vol doodsbeenderen. :roll:

Met vriendelijke groet,

'Tosca'
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

@ACE, ja het is helaas vaak matig...

Dit terwijl een inhoudsvolle overweging wel belangrijk is in het geheel van de liturgie, het zou al veel helpen als de duur van de preek beperkt wordt tot maximaal tien minuten, verder vind ik het ook een voordeel als er, zoals in andere kerken, drie schriftlezingen zijn want in veel gevallen spreken veel teksten al voor zich, diegene die dan verantwoordelijk is voor de Homilie kan zich vooral richten op het leggen van verbanden tussen de diverse lezingen en deze vertalen naar onze tijd...

Het meedienen vind ik ook niet zo verstandig.

Eerlijk gezegd, heb ik ook nooit begrepen waarom hogere dienaren langer prediken dan gewone priesters, als Pos kwam, dan kon hij maar zo drie kwartier aan het praten zijn, meestal kon ik er geen touw aan vastknopen.

Maar goed, onze kijk op de zaak zal niet verandering leiden...

Trouwens, de door jou genoemde personen kon ik ook wel waarderen, alleen vond ik Kamstra wel te emotioneel.

De Bruijn heb ik nog nooit op iets zinnigs kunnen betrappen maar ik heb het idee dat hij ook niet zo slim is.

@Tosca, haha, je hebt gelijk, dat heb ik ook vaak gehoord, bizar eigenlijk, wat een hoge eigendunk!

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

AfbeeldingAfbeelding

@Jabob65
@ACE
@Tosca
@NAK-kerkgemeenten te Groningen en Arnhem e.o.

Door de "Gebedsweek voor de eenheid van de christenen" hadden wij vanochtend (in Zeist) een oecumenische viering waarin wij extra blijmakende momenten met elkaar deelden vanwege de doop van een kind. Hierbij werden er vragen gesteld; zowel aan de ouders als aan de gemeente...
 • Gemeente, wit u voor C. een plek zijn, waarin zij zich kan ontwikkelen - spelenderwijs,
  gevoed door verhalen van Gods omgang met ons, gedragen door onze gebeden?
  Wilt u samen met dit kind en haar ouders staan voor de waarden van het komende Rijk van God
  ter wille van een vrije, vriendelijke en menswaardige toekomst voor C. en haar generatiegenoten
  - zover dat met Gods hulp in ons aller vermogen ligt?
"Ja, dat willen wij", was daarop het antwoord! (...) Ik dacht: als je zó om elkaar heen staat, kan het dan ooit gebeuren dat iemand -met de ziel onder de arm- de kerk vrijwel onopgemerkt door een achterdeur verlaat? Kan het dan ooit gebeuren dat er met een greep in de Kas door zegenaars (!) op zo iemand een advocaat wordt afgestuurd met de bedoeling om hem of haar angst in te boezemen - zónder dat een naaste ingrijpt?!
 • Het is in de Nieuw-Apostolische Kerk onderhand de verdorvenheid ten top, zo had ik het mij hierdoor maar weer terdege te realiseren, of ik het nu wilde of niet. Men waant zich qua sacramenten -op papier tenminste- superieur, maar daarna sta je er als gemeentelid verdomd alleen voor wanneer nota bene de "allerhoogste dienaren" onder wie de opziener, de apostel, de districtsapostel én de stamapostel (...) er groen licht voor geven dat jíj in geestelijk opzicht effectief wordt afgeranseld, waarbij een stel huurlingen vervolgens het vuile werk mag doen, in ruil voor bakken met geld uit het offerblok. Dat vinden ze in de nieuw-apostolische kerkgemeenten in Groningen of Arnhem en omstreken namelijk he-lemaal prima!! Het scheelt ze niks. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ondertussen smeken ze hun afgod of die ze "boven bidden en denken" wil zegenen, bescheiden als ze zijn; de leeghoofden!! Wat ben je dán in je zogenaamde geloof in je zogenaamde verlossingswerk arm en naakt!! Wat heb je het dán hoog in je bol; oliebollen!!
Ik zou maar snel omkeren, als ik de betreffenden mag raden.

De eerste lezing vanochtend was uit Micha 6, en eindigde met vers 8:
 • Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
  je weet wat de HEER van je wil:
  niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
  en nederig de weg te gaan van je God
  .
Ook in de dagen van Micha was de wereld als het ware op de kop gezet, zo lezen wij o.a. in hoofdstuk 5, en God laat waarschuwen:
 • [9] Op die dag zal het gebeuren – spreekt de HEER –
  dat ik je paarden zal afslachten
  en je strijdwagens vernietigen.

  [10] Ik zal de steden in je land verwoesten
  en je vestingen neerhalen.
  [11] Je tovermiddelen zal ik je ontnemen,
  ik laat geen waarzeggers meer toe.
  [12] Je godenbeelden zal ik vernietigen,
  evenals je gewijde stenen,
  en je zult niet langer knielen voor wat je zelf hebt gemaakt.
  [13] Je Asjerapalen zal ik verwijderen,
  je tempelburchten zal ik verwoesten,
  [14] en in mijn hevige toorn neem ik wraak
  op alle volken die niet hebben geluisterd.
Zelfs wat zich hierboven in één enkele zinsnede liet samenvatten, namelijk "niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God", was al te veel gevraagd. l'Histoire se répète!!

Gemeenteleden in Groningen en Arnhem en omstreken bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; u houdt Bauke Moesker en Ronald Rohn (en diens gezin) voor levend dood, maar u bent het zelf!! U moet dringend worden gereanimeerd!! U staat -naar de Geest gesproken- al royaal met één been in het graf!! U bent er bijna geweest. U blinkt enkel uit door lippendiensten die u bewijst, hoog van de toren blazend. U heeft het helemaal niet begrepen. U bent abuis!
 • [17] Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ [18] Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. [19] U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ [20] Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ [21] Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ [22] Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

  [23] Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: [25] het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ [26] Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ [27] Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’


  Uit: Marcus 10 (NBV)
Hoe onoprecht en onwaarachtig is het allemaal niet, zoals nieuw-apostolische kerkleiders en hun onnadenkende handlangers met de knoet regeren? De tijd van horigen en lijfeigenen is voorbij. Er is in Zijn werk pertinent géén plaats voor machtsmisbruik, door welke "dienaar" dan ook! Gelovigen werd zand in de ogen gestrooid. Helemaal niemand wordt er onder de voet gelopen; geen ruwe bolster met een blanke pit, noch een blanke pit van een ruwe bolster. Daarom:
 • De onaanzienlijke zal genade en vergeving vinden, maar machtigen worden aan een machtig oordeel onderworpen.

  Uit: Wijsheid 6: 6 (NBV)


  [19] Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, [20] dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.

  Uit: Jakobus 5 (NBV)
Terugkerend naar de dialoog in deze thread...
Jabob65 schreef:@BEE, 'het niet opgeleid zijn' werd vroeger gezien als een unique selling point, ik kan me nog herinneren dat dit op Malta ook tegen de mensen werd gezegd, wij hebben levende (!) apostelen en bij ons werkt de heilige geest, ook werd, toen ik jong was, laatdunken gedaan over dominees en priesters die een preek hadden uitgeschreven..

Natuurlijk was dat sowieso al een deel van de waarheid want men had wel degelijk een leidraad voor een dienst, en diegene die een goed geheugen had, was in het voordeel, verder waren de eerste vijf minuten van een preek vaak nog wel enigszins acceptabel omdat het nog wel over het thema van de desbetreffende dienst ging maar daarna werd het vaak een potje vrij associëren, meestal hoorde je verhalen die je al duizend maal eerder had gehoord, en dan heb ik het nog niet eens over de feitelijke onjuistheden die gezegd werden.

Een goede priester moet niet alleen een goede dienst cq. viering kunnen houden, inhoudsvol kunnen preken maar oog hebben voor de pastorale kant in de gemeente, het lijkt mij erg moeilijk om dit zonder enige vorm van opleiding te doen.
Nogmaals, ik begrijp het. Maar ik wil nu eerst EHBO voor de vele slachtoffers en gewonden door bruut ambtelijk geweld in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland). Die hebben voorlopig niks aan een liturgie en dweilen met de kraan open helpt niet! De liefde van God werd ze nota bene onthouden. Waar blijven de nieuw-apostolische "Mannen, vastberaden helden" die kunnen praten als een advocaat. Nú komt het er op aan!!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door Jabob65 »

@BEE, dank voor het verslag van deze mooie bijeenkomst.

Overal in Nederland werden vandaag oecumenische vieringen gehouden, is het bij iemand bekend of ergens een nieuw apostolische kerk heeft deelgenomen aan deze vieringen?

Verder weet ik eigenlijk ook niet waarom de NAK niet mee doet met deze traditie.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012

Bericht door BakEenEi »

Tosca schreef:(...)
Ja, ik herinner heel duidelijk de volgende uitspraak die vele malen in de diensten werden herhaald:

Bij ons is het GOD zelf die de sprekende is...In de andere kerken spreekt met slechts over GOD!
:shock:

(...)


Uit: Bericht door Tosca op "Zo 20 Jan 2013, 12:52"
@all

"Kinderen," zo werd er destijds tegen ons als confirmanten gezegd, "anderen weten níet wat jullie bezitten, maar jullie weten wél wat anderen missen!" Misschien is dat zo, dacht ik toen, maar ik wist het niet zeker...

Uren, dagen, maanden en jaren vlogen sindsdien als een schaduw heen. Volgens stamapostel Fehr zou ik intussen verdronken moeten zijn en volgens stamapostel Leber ben ik ook al de liefde van God kwijtgeraakt:
Redactie schreef:)...)
Van stamapostel Richard Fehr is de uitspraak bekend "Wer das Schiff verlässt, ertrinkt!" Logisch, kan hierbij de eerste gedachte zijn; zoiets moet je op volle zee immers ook niet wagen! Of betrof het hier een stille wenk aan het adres van broeders en zusters, die wellicht het plan hadden om in hun vakantie een cruise te maken, zodat ze hopelijk zouden oppassen met overmatig alcoholgebruik aan dek? Of...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 25 Aug 2011, 14:31" in de thread "Acties om het streven naar vrijheid de kop in te drukken... "
BakEenEi schreef:(...)
... op 29 maart 2009 hield stamapostel Leber een dienst in Oeganda (o.a. in het bijzijn van districtsapostel De Bruijn). In het tijdschrift Unsere Familie werd van diens prediking als volgt verslag gedaan:
 • (...)
  Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.

  (...)
Hier wordt dus gedreigd (!!) met de liefde van God. Die zouden gelovigen namelijk kwijtraken indien zij "de verbinding" met de stamapostel (die in deze dienst in Oeganda op dat moment zelf aan het woord is) en de apostelen loslaten. Werkelijk, ik zou persoonlijk niet weten hoe je jezelf (!!) als vermeende Godsgezant nóg belangrijker kunt maken. Prompt wendde ik mij hierover vorig jaar tot een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; meermalen zelfs. Ik wacht nog steeds op een serieuze reactie... Intimidatie en manipulatie "uit naam van God" zijn wat mij betreft... uit den boze!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 29 Okt 2010, 11:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
Ik weet zéker dat deze beide bestuursfunctionarissen daarmee ongelijk hadden... Gelukkig twijfel ik nu niet want anders had ik nu ook nog volgens stamapostelhelper Schneider een gevaarlijke ziekte onder de leden:
zefyr schreef:Binnenkort zal districtsapostel Jean-Luc Schneider (Frankrijk) de aanwijzing ontvangen van stamapostelhelper.

(...)
Een verontrustend citaat van districtsapostel Schneider viel mij op tussen de vele bijdragen van de scribenten op eerdergenoemde website.

'"Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim "Mitdienen" in Konstanz'

Mocht dit citaat staan voor het gedachtengoed en representatief zijn voor de gedragslijn van Schneider, dan vrees ik het ergste...

(...)


Uit: Bericht door zefyr op "Za 14 Apr 2012, 21:08" in de thread "stamapostelhelper J.-L. Schneider"
Groet,
BakEenEi
Less Is More

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

ACK-conferentie in Fulda (D) 20-22 februari 2013

Bericht door zefyr »

De ACK zal in februari 2013 te Fulda (Duitsland) gedurende drie dagen de oecumenische nieren van de NAK proeven aan de hand van de nieuwe catechismus.

http://www.oekumene-ack.de/Veranstaltungen.55.0.html

Plaats reactie